Marhaug toppkandidat til kommunevalget 2019

Rødt Bergen sitt nominasjonsmøte har i dag valgt listen til bystyrevalget neste høst. Rødt er i medvind, og vi regner med å få inn flere i bystyret enn de to vi har i dag, og med denne listen vil vi få en bredt sammensatt bystyregruppe.

Fra v: Chiku Ali, Mailiss Solheim, Odd Arild Viste, Sofie Marhaug, Henrik Madsen og Magne Hagesæter.

Det var et enstemmig nominasjonsmøte som valgte Sofie Marhaug (f 1990) ved akklamasjon på dagens møte. Med seg på toppen av lista har hun Odd Arild Viste som er vara til bystyret i dag og tidligere bystyrerepresentant for Rødt Bergen, Chiku Ali.

- I nominasjonsprosessen la vi vekt på å avspeile partiet, og også at Rødt har vokst både i oppslutning og i antall medelemmer, sa Marte Teigen i nominasjonskomiteen, som kan fortelle at også nyinnmeldte har fått en plass på listen. Dette er viktig for rekrutteringen til partiet.

1. plass: Sofie Marhaug (28)
Sofie Marhaug har lang erfaring fra både Rødt og Rød ungdom. Hun har vært leder av både Rødt Ungdom Bergen og Rødt Ungdom Bodø, og sitter nå i sin andre periode i bystyret i Bergen, hvor hun er gruppeleder inneværende periode. Marhaug er også Universitetsstyrerepresentant ved UiB.

Marhaug er særlig opptatt av kampen mot forskjells-Norge.

- Vi må jobbe for at vanlige lønnsarbeidere og arbeidsledige skal få mer av verdiene de selv har skapt, og motsatt stanse kapitalkonsentrasjonen hos de få superrike, uttaler førstekandidaten.

Velferdsordninger i kommunen så som barnehage, skole og SFO. Offentlige, universelle og helst gratis velferdstjenester er et av de viktigste midlene vi har for å bekjempe sosial ulikhet og urettferdighet, og dette er noe Rødt med Marhaug i spissen jobber for og kommer til å fortsette å jobbe for i kommende periode.

Kvinnefrigjøring, seksuell frihet og kjønnsmangfold er eksempler på andre saker Marhaug er opptatt av.

- I virkeligheten er dette ganske mange og omfattende saker, men jeg er altså opptatt av at Bergen skal være en inkluderende og god by uavhengig av kjønn og seksualitet. Jeg vil at kvinner skal føle seg trygge enten det dreier seg om å ha en trygg og god inntekt , eller at de skal kunne bevege seg trygt på byen, i det offentlige rom og i hjemmet. Jeg vil også at Bergen skal ha rom for seksuelt mangfold og alle former for kjønnsidentitet – kommunen må ha dette i mente i utformingen av alle våre tjenester og aktiviteter.

2. plass: Odd Arild Viste (44)
Odd Arild Viste har, som Marhaug, lang erfaring fra Rødt i Bergen. I dag er han leder av Rødt Bergen Sentrum, og tidligere mangeårig leder av Rødt Bergen. I tillegg til dette er Viste medlem i antirasistisk- og minoritetspolitisk utvalg i Rødt sentralt, vara til bystyret og i komiteen for barnehage, skole og idrett i Bergen. Utenom Rødt er han tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Hjertesakene hans er barnehage, boligpolitikk og inkludering.

- Vi trenger bedre bemanning i barnehagen og må fortsette å jobbe mot kommersialisering av barnehagene. Bergen har dessverre Norgesrekord i private barnehager, og dette ønsker Rødt å gjøre noe med i kommende periode. Skattepengene og foreldrebetalingen skal brukes til barnas beste, ikke til å berike eierne!

For femten år siden var Rødt de beste på "gode visjoner", nå er vi de beste på konkrete politiske løsninger.

Bergen trenger flere kommunale utleieboliger, kommunale boliger skal bli et allment velferdstilbud.

3. plass: Chiku Ali (60)
Chiku Ali har sittet i bystyret for Rødt Bergen fra 2003 - 11, og dette er altså hennes comeback. Hun er også medlem i Kvinnefronten og har jobbet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Jeg føler at jeg har en del ting som er ugjort, og derfor var det riktig for meg å stille til valg igjen, sier Ali, som engasjert forteller om hva hun vil jobbe med i bystyret.

- Jeg har fokus på utfordringer i forhold til vold i nære relasjoner og hvordan best vi kan forebygge i dette området. Et naturlig spørsmål å stille er hvorfor enkelte grupper er overrepresentert i voldssaker og hva kan vi gjøre for å redusere dette. Jeg er opptatt av at befolkningen skal ha kunnskap om og hvis det finnes viktige faktorer som kan øke vår forståing av bakgrunnen for voldsutøving for å forebygge på beste mulig måte.

Ali vil jobbe for at vi skal styrke helsetilbud generelt for at vi skal redusere psykiske problemer og få ned antall selvmord.

4. plass: Magne Hagesæter (34)
Magne Hagesæter, leder i Rødt Hordaland og vara til bystyret. Hagesæter har vore redaksjonsmedlem i Rødt nytt og medlem av Rødts analyseutvalg. Han har også vært leder av Palestinakomiteen i Bergen.

Hans hjertesaker er bilfri og sykkelvennlig by, avskaffing av fattigdom og sosial og inkluderende byplanlegging. Det er på området internasjonal solidaritet han har jobbet mest de siste årene, men det er mange områder han ønsker å jobbe med i bystyret.

5. plass: Mailiss Solheim (29)
Mailiss Solheim er ansatt som regionsekretær for Rødt på vestlandet, og er styremedlem i Rødt Bergen og Rødt Bergen Sentrum. Hun har vært styremedlem i Rødt Grünerløkka, og har også hatt verv og vært ansatt i Naturvernforbundet. Solheim er utdannet teolog og var sentralt involvert i diskusjonen rundt likekjønnede ekteskap i Den norske kirke.

Hennes hjertesaker er miljø og feminisme, tett fulgt av kulturpolitikk og psykisk helse. Er opptatt av at man skal ha levende bydeler der barn og unge skal både kunne delta på kulturarrangementer og være utøvende selv.

6. plass: Henrik Madsen (24)
Henrik Madsen er ungdomskandidaten vår, og er for tiden leder for Rødt Studentlag i Bergen. Etter at han tok over Studentlaget har det blomstret som aldri før, noe som er viktig i studentbyen Bergen. Madsen er også sentralstyremedlem i Ungdom mot EU, studentkontakt, Fagforbundet Ung Hordaland, og representant for Venstrealliansen, Studentparlamentet ved UiB.

At alle skal ha et trygt og forutsigbart arbeid, og at folk skal ha innflytelse over arbeidsplassen sin.

Hans hjertesaker er et levende demokrati, hvor demokratiet er nærmest mulig de som beslutningene påvirker. Mot norsk EU-medlemskap, for det norske folkestyret. Han er også opptatt av st byen skal være for alle, også de som med funksjonsnedsettelser. For en storstilt satsing på universal utforming og assistanse.

Alle kandidatene ble valgt ved akklamasjon.