Interpellasjon: EUs jernbanepakke IV

Rødt ved Torstein Dahle fremmer denne interpellasjonen på bystyremøtet 24. oktober 2018.

Stortingets flertall har vedtatt å konkurranseutsette jernbanen i Norge. Det vedtaket har gjort at Norge nå er pålagt gjennom EØS-avtalen å implementere EUs jernbanepakker, med mindre Stortinget reserverer seg mot Jernbanepakke IV.

EUs jernbanepakke IV inneholder krav om liberalisering av persontrafikk. Det betyr blant annet mer omfattende bruk av anbud, med en tilhørende oppstykking av ansvaret for persontrafikken, infrastruktur, anskaffelse av materiell, billettsystemer og liknende. Formålet med jernbanepakken er å skape mer konkurranse i persontrafikken på skinnene, og ikke minst åpne opp denne konkurransen for europeiske selskaper. I realiteten vil konkurransen dreie seg om konkurranse på lønn, arbeidsvilkår og pensjonsordninger for de ansatte.

Det er to selskaper som har lagt inn anbud, bortsett fra NSB. Dette er Sveriges Järnvägar og britiske Go-Ahead. SJ skårer dårligst av alle selskaper i Sverige og Go-Ahead er suverent dårligst i England. Det rimer dårlig med pressemeldingen fra tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen der det blir sagt at «drivkraften bak reformen er å gi brukerne av jernbanen et bedre togtilbud».

En slik omlegging vil også påvirke trafikken i Bergen, og til og fra Bergen. Dersom vi virkelig ønsker et grønt skifte, er vi dessuten avhengige av å privatbilisme så vel som godstrafikk over på skinner. Samtidig har vi et ansvar for at fremtidens klimaarbeidsplasser også er rettferdige, at de ansatte har gode arbeids- og lønnsforhold, og at brukerne får et stabilt og godt tilbud.»

Spørsmål til byråden:

Deler byrådet interpellantens bekymring for innføring av EUs jernbanepakke IV

Forslag til vedtak:

Bystyret i Bergen mener norske myndigheter må ha mulighet til selv å avgjøre om jernbanestrekninger skal legges ut på anbud eller ikke. Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for all fremtid er i strid med grunnleggende demokratiske prinsipper. Bergensbanen mangler ikke konkurranse, men midler til å oppgraderes og forbedres.

Ressursene i jernbanepolitikken bør først og fremst prioriteres til formål som sikrer økt kapasitet og bedre infrastruktur.

Bystyret mener videre at det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen. Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Bystyret i Bergen vil derfor be Stortinget om reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS- avtalen gir anledning til.