Baseavtalen med USA

Rødt er mot amerikanske baser på norsk jord, og vil heller satse på styrking av det norske forsvaret.

Amerikansk flagg i bakgrunnen av løvtrær.

Illustrasjonsfoto: Steven Weeks/Unsplash.

Regjeringa la april 2022 fram Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (SDCA), kjent som «baseavtalen». Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Avtalen åpner for at det i framtida kan opprettes flere baser. Den innebærer et dramatisk brudd med norsk basepolitikk, som har ligget fast siden Einar Gerhardsens regjering i 1949.

Flere av avtalens bestemmelser er problematiske og kan være i strid med Grunnlovens bestemmelser om nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Ifølge avtalen skal basene nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Dette er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid. Basene vil legge til rette for krig og medføre økt militarisme i våre nærområder ved at de øker spenningsnivået hos våre naboland.

Avtalen er ikke tidsbegrenset og kan først sies opp etter 10 år. Avtalen tillater også at amerikanske militære styrker kan bruke og endre norsk sivil infrastruktur. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på basene. Norge skal heller ikke kunne kontrollere lagring og/eller transport av atomvåpen eller våpen forbudt etter norske internasjonale forpliktelser.

I regjeringas høringsnotat heter det at «Forhandlinger om SDCA ble innledet i 2018 etter initiativ fra USA. Bakgrunnen var et ønske om så likeartede rammebetingelser som mulig for USAs tilstedeværelse i allierte land i Europa og Asia, for å gjøre det enkelt å flytte personell og materiell mellom ulike land.» USA har baser i 80 andre land. Dette understreker at avtalen først og fremst tjener USA og ikke norsk sikkerhet og norske interesser.

Baseavtalen ble vedtatt i Stortinget 3. juni 2022 mot stemmene til Rødt, SV og MDG.

Rødt er på generelt grunnlag mot utenlandske militærbaser på norsk jord.

Rødt vil:

  • Ikke ha noen utenlandske militærbaser og forsvarsinstallasjoner på norsk jord. US Marines må trekkes ut fra Værnes og Setermoen. Atomubåter i norske farvann må forbys.

Les mer om lignende saker