Styrk, ikke svekk utkantstasjonene

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Mens politikerne som aldri før, snakker om det grønne skiftet og satsing på distriktene, har regjeringen lagt til rette for at tilgjengeligheten til togstasjonene i Agders utkanter i øst og vest svekkes.

Det private, kommersielle engelske togselskapet GoAhead sendte 13. februar ut et høringsbrev til berørte fylker om "markedsorientert ruteplanlegging" på Sørlandsbanen. Selskapet foreslår å redusere antall stopp ved seks utkantstasjoner på Agder. De foreslår at morgentogene ikke lenger skal stoppe på stasjonene Gjerstad, Vegårshei, Nodeland, Audnedal, Snartemo og Gyland. Om dette forslaget godtas vil det særlig ramme pendlere.

Norsk samferdselspolitikk har over tiår sørget for at prisen på togbillettene har økt og dermed favorisert fly. I distriktene er tilbringertjenesten til togstasjonene svekket eller fjernet helt. En slik politikk utelukker i praksis tog som alternativ for store deler av Agders innbyggere. Det siste året er også svært mye av den langtransporterte godstrafikken flyttet fra Sørlandsbanen over på østeuropeiske trailere på E-18 og E-39

Denne utviklingen er miljø-, nærings- og distriktsfiendtlig. Bak ligger bevisste politiske valg: oppsplitting av NSB, innføring av EUs jernbanedirektiv, privatisering, manglende investeringer i jernbanens infrastruktur over tiår, og nå et markedsstyrt togstoppmønster.

Rødt Agder forventer at fylkeskommunen gir et tydelig høringssvar som ikke godkjenner at antall stopp i distriktet reduseres. Dersom det settes opp ekspresstog i tillegg til dagens tilbud, foreslår vi at minst ett togstopp opprettholdes øst og vest i fylket. Å styrke togtilbudet for passasjerer er viktig for distriktene på Agder, for å bremse sentraliseringen. En brei og sterk protest kan stoppe GoAheads forslag.

Samtidig foreslår Rødt at tilbringertjenesten styrkes. Vi foreslår at matebusser og bestillingsruter opprettes for alle stopp. Rødt vil foreslå at Agder fylkeskommune utreder en ny, forsterket tilbringertjeneste til stasjoner i distrikt som er fratatt kollektivforbindelse.

Rødt ber også fylkestinget og Jernbaneforum Sør intensivere kampen for utbygging av Grenlandsbanen ("Genistreken") og dobbeltspor på Sørlandsbanen. Å knytte sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil redusere reisetiden mellom Kristiansand og Oslo med en time. Landsdelen må slåss for klare forpliktelser om dette, og raskest mulig framdrift, i ny Nasjonal Transportplan (NTP) som nå utarbeides. 

Agder fylkeskommune har både distrikts- og miljøpolitikk som prioriterte satsingsområder, med mål om store kutt i CO2-utslipp. Dersom disse målene skal kunne realiseres, må det en samferdselspolitisk snuoperasjon til. Noe av det første vi må samle oss om, er å stoppe forslag som svekker distriktenes mulighet til å velge toget. Utkantenes togtilbud må styrkes, som del av en helhetlig kollektivsatsing.

Årsmøtet i Rødt Agder,

Knut Henning Thygesen, fylkestingsrepresentant

Lisbeth Reed, fylkesleder