Stopp konsesjonen til NorthConnect

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Årsmøtet i Rødt Agder støtter kampen for å stoppe kabelen NorthConnect fra Norge til Skottland. Vi merker oss at både fagbevegelsen og industriledere går inn for å stoppe konsesjonen. Det er flertall på Stortinget mot, men Olje- og energidepartementet er konsesjonsmyndighet. Alt tyder på at det er flertall i regjeringa for å gi konsesjon, derfor må Stortinget gjøre et klart vedtak som gjør dette umulig.

Rein vannkraft har vært grunnlaget for den viktige prosessindustrien på Sørlandet i over 100 år. Rødt vil at vannkrafta skal brukes til stadig reinere industriell verdiskaping i Norge, ikke til enda mer krafteksport. Forsyningssikkerhet er viktig, men dette ivaretas av kablene som allerede fins mellom Norge og andre land.

Den omstridte kabelen vil føre til økt kraftpris og nettleie, på bekostning av store og små strømkunder. Med grunnlag i NVEs analyse og informasjon fra Statnett, sier Norsk Industri at de to kablene som allerede er under bygging til kontinentet, og NorthConnect til sammen, vil øke kraftprisen med opp mot 6 øre per kWh. I tillegg vil nettleien øke. Dette vil ramme vanlige folk hardt, og det vil ramme industrien. En gjennomsnittlig husholdning kan få økte utgifter på om lag 1300 kroner i året. For den kraftforedlende industrien samla betyr det økte utgifter på opp mot 2,4 milliarder i året. I verste fall kan økte kraftpriser føre til utflagging fra Agder og andre lokalsamfunn som har slik industri. 

Flere miljøorganisasjoner er bekymra for at økt kraftutveksling vil føre til mer effektkjøring i vassdragene. Dette kan gi store negative konsekvenser for naturmangfoldet.

NorthConnect vil også gi økte utslipp av CO2, ikke redusere dem slik utbyggerne sier. Norge eksporterer fra før alt tilgjengelig kraftoverskudd, og det blir ikke en eneste kilowattime mer å eksportere om det bygges enda en kabel. Derfor vil NorthConnect overføre eksport av norsk kraft fra kontinentet til Skottland. Siden utslippene per kilowatt er mindre i Storbritannia enn på kontinentet, vil klimautslippene øke globalt. NorthConnect vil også gi økt press for å få bygd ut mer vindkraft.

Agder Energi AS, med kommunene på Agder som flertallseiere, er ett av de fire store kraftselskapene som eier NorthConnect. AE opptrer som pådriver for å få bygd kabelen, og deres talspersoner har deltatt aktivt i ordskiftet for å forsvare denne milliardinvesteringen. AE bør ikke være en del av et prosjekt som kan få negative konsekvenser for norske arbeidsplasser og husholdninger.

Årsmøtet i Rødt Agder forventer at stortingsrepresentantene fra Agder bidrar til at Stortinget sier klart nei til konsesjon for NorthConnect, og oppfordrer Agder Energi AS til å trekke seg ut av prosjektet.

signert
Årsmøtet i Rødt Agder