Program


For en ­sosialistisk ­utvikling av ­Vestby

Våre saker:

Her er noen av sakene som Rødt Vestby går til valg på i 2019:

 • Fellesskapets penger skal gå til felles velferd, ikke privat profitt
 • Vestby kommune skal utrede og etablere en vikarpool med fast ansatte vikarer isteden for dagens ordning med ringevikarer og bruk av bemanningsbyråer
 • Fortsette styrkingen av helse, sosial og ­eldreomsorg
 • Rødt Vestby ønsker en gratis, god og leksefri ­skole for alle, uavhengig av bakgrunn
 • Bekjempe barnefattigdom, barnetrygden skal ikke regnes som inntekt
 • Rødt vil bekjempe rasisme og høyreekstremisme og at Vestby tar imot sin andel av flyktninger og asylsøkere og sørger for best mulig integrering
 • Gratis kjernetid i barnehager og SFO
 • Styrke ordningen med leie-til-eie boliger og utvide ordningen med startlån
 • Nei til utbygging på dyrket mark og friområder
 • Lokaldemokratisk styring over utbygging, ­gjennomføre folkeavstemninger i viktige spørsmål, som utbygging og kollektivtilbud
 • Et styrket kollektivtilbud i Son Hvitsten og Hølen, dette vil redusere bilkjøring og bidra i kampen mot menneskeskapte klimaendringer
 • Kutt i prisene på kollektivreiser, på sikt vil vi ha gratis kollektivtransport
 • Bussen til Kalnes (sykehusbussen) skal få stopp i Vestby sentrum
 • Innføre miljøbusser
 • Rødt Vestby er mot bompenger, men for en rettferdig veiprising
 • Inntil det etableres gang og sykkelveier, skal det det settes inn fartsregulerende tiltak på skoleveier og i boligstrøk
 • Nei til utvidelse av Son havn, ta vare på miljøet rundt Sonskilen og Hølenselva
 • Rødt vil styrke brannvernet i Son ved å utrede OG etablereutvendige sprinkleranlegg i utsatte områder