Våpenstøtte til Ukraina: Forslag og dissenser

Her kan du lese den forberedende komiteens forslag til landsmøte-uttalelse om Rødts syn på våpenstøtte til Ukraina, og ulike forslag til endringer av den delen av teksten det er uenighet om.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd/CC BY 2.0.

I sakspapirene finner du den forberedende komiteens forslag til uttalelse om støtte til Ukrainas kamp for frihet (se PDF med komiteens innstilling, forslagsnummer 7.U-7061).

Komiteen var uenige om tredje avsnitt, som tar stilling til spørsmålet om våpenstøtte. Et mindretall på tre i komiteen har foreslått en dissens som går inn for våpenstøtte til Ukraina (forslagsnummer 7.U-7062).

Komiteens innstilling til internasjonale uttalelser på landsmøtet 2023

Versjon 2: Uten avviste forslag som ikke er opprettholdt

Et flertall i sentralstyret har levert et eget endringsforslag til tredje avsnitt.

Her kan du lese uttalelseskomiteens forslag med sentralstyrets endringsforslag:

(Starten og slutten av uttalelsen er det som uttalelseskomiteen enstemmig har foreslått, sentralstyrets forslag er det som er understreket)

Rødt støtter Ukrainas kamp for frihet

Rødt fordømmer på det sterkeste Russlands aggressive, folkerettsstridige angrep på Ukraina. Dette er imperialisme som strider mot alt Rødt står for. Vi støtter Ukrainas selvstendighet og forsvarskamp.

Rødt støtter dem som nå forsvarer seg mot Putins soldater og kjemper for sin frihet, for sitt lands suverenitet og for demokrati. Ansvaret for angrepskrigen og bombingen ligger ene og alene på Putin-regimet. De må umiddelbart stanse krigen og trekke seg ut av hele Ukraina. Det finnes ingen argumenter, ingen sikkerhetsinteresser, interessesfærer eller andre påskudd, som kan forsvare en folkerettsstridig angrepskrig og de enorme menneskelige lidelsene krigen medfører. Det er først og fremst befolkningen i Ukraina som rammes, men ringvirkningene av krigen forverrer også sosial nød og forskjeller i hele verden og rammer spesielt arbeiderklassen. Norge øke sin humanitære bistand til både Ukraina og andre krigs- og kriserammede i verden.

Rødts antiimperialistiske prinsipper er tydelige. I prinsipprogrammet går vi inn for at «Norge ikke skal stille seg på noen side i kampen mellom imperialistiske stormakter», at vi «støtter folk og nasjoner som slåss mot okkupasjon og undertrykking» og «vil forsvare Folkeretten og nasjonenes rett til selvbestemmelse». Vi må stå opp for disse prinsippene i praksis, når en stormakt angriper et mindre land.


Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det. Disse våpnene må ikke brukes utenfor ukrainsk territorium.


Rødt vil hindre en eskalering som sprer krigen til andre land og kan føre til tredje verdenskrig. Hovedansvaret for krigens eskalering ligger på russisk side. For å støtte ukrainernes forsvarskamp, uten ytterligere å øke faren for stormaktskrig, bør våpendonasjoner utføres direkte av Norge eller i samarbeid med andre land, ikke av NATO.


Det er avgjørende med grundige vurderinger i forkant av norske donasjoner. Ingen land har gitt Ukraina alt de har bedt om. Regjeringa må informere og konsultere Stortinget om militære bidrag i forkant. Rødt støtter ikke å sende norske kampfly eller soldater til Ukraina. Internasjonale konvensjoner og lover mot bruk av klasevåpen og fosforbomber må overholdes.


Det er en forutsetning for en fredsløsning at Ukraina overlever som selvstendig stat. Okkupasjon er ikke fred. Okkupasjon er undertrykkelse, massearrestasjoner, dødsdommer og terror.


Norge må bruke all vår internasjonale innflytelse og diplomatiske kapasitet til å bidra til å få slutt på krigen gjennom forhandlinger rettet mot en fredelig løsning, basert på folkeretten. Det er ingen motsetning mellom støtte til motstandskamp og fredsarbeid.


Et framtidig forhandlingsresultat avhenger også av situasjonen på bakken. Hvis angriperen får diktere fredens premisser, premieres imperialistisk aggresjon. Fram til en diplomatisk løsning er mulig, og grunnlaget for en rettferdig fred til stede, trenger Ukraina derfor våpen til å forsvare seg og stå imot invasjonen.


Rødt vil jobbe aktivt for at regjeringa styrker Norges arbeid for humanitær hjelp, langsiktig utviklingsinnsats og varig fred. Rødt vil videre jobbe for at Norge skal fremme en politikk i FN som gjør at organisasjonen blir et effektivt redskap for å skape og sikre fred, og for å stanse all våpeneksport, direkte og indirekte, til land som går til angrepskrig og bryter folkeretten.

Rødt støtter fredsbevegelsen i både Ukraina og Russland. Norge må jobbe for at det gjennomføres fredsforhandlinger i tråd med FN-pakten. Disse må skje på ukrainernes premisser, og avhenger særlig av en full tilbaketrekning av russiske soldater fra Ukraina.

Norge må stille opp for dissidenter og forfulgte. Rødt var tidlig ute og krevde kollektiv beskyttelse for alle ukrainske flyktninger, noe som raskt ble innført. Rødt har oppfordret regjeringen til å be russiske soldater desertere og garantere dem beskyttelse i Norge.

Rødt har stått i spissen for harde straffetiltak mot det russiske regimet og deres støttespillere. Vi ønsker sanksjoner som rammer den politiske eliten, militæret, oligarkene og finanseliten i Russland. Målet med sanksjoner må være å svekke regimet og ikke svekke fredsbevegelsen i Russland.

Rødt jobber for straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig. Putin må stilles til ansvar, og Rødt har foreslått å ta grep som gjør at Norge kan utstede en internasjonal arrestordre og få ham straffet for krigen i etterkant. Rødt har foreslått at Norge ratifiserer Kampala-tillegget til Romavedtektene, for å gi den internasjonale straffedomstolen myndighet til å dømme og straffe Putin og hans allierte for folkerettsstridig angrepskrig. Vi har tidligere spurt regjeringen om å støtte Ukrainas initiativ til å opprette et spesialtribunal for å straffe Putin, og mener Norge bør gjøre dette.

Rødt mener at Norge bør innføre egne sanksjoner som tetter smutthull som utnyttes av Putin og hans allierte. Vi ba derfor tidlig om selvstendige norske sanksjoner for å tette smutthullene i EUs tiltak, som har tillatt lossing av metall, fiske i barentshavet og utbetaling av refusjon for oljeleting til oligarker.


Rødt vil fortsette å jobbe for omfattende økonomisk og humanitær bistand til Ukraina, både så lenge krigen pågår og til gjenoppbygging. Rødt har foreslått å slette Ukrainas statsgjeld, og mener at dette må gjennomføres. Vi har støttet all humanitær hjelp, i tillegg til materiell som hjelmer, skuddsikre vester osv. til det ukrainske militæret. Rødt mener at økonomisk og humanitær støtte må trappes opp.