Program


Stem Rødt i Vågan

Valgprogram 2019 - 2023

Kamp mot forskjells-­Vågan

Forskjellene i levekår øker, i Vågan som i Norge. Det er en konsekvens av markedsøkonomien og av at vekslende regjeringer har omfordelt ­verdiene skapt av arbeidsfolk – fra distrikt til by, og fra offentlig velferd til private investorer.

Rødt prioriterer grunnleggende behov i lokalsamfunnene og gode arbeidsforhold for dem som gjør jobben - foran nye prestisjebygg i Svolvær. De ansatte i oppvekst og helse ­bærer velferdsstaten på skuldrene sine. De er i all ­hovedsak kvinner.

Helse og omsorg først

Rødt vil:

 • Styrke helse- og omsorgstjenestene: Grunnbemanning og turnus til å leve med. Lønn til å leve av for helsearbeidere.
 • Sikre at også pleietrengende i distriktene får hjelp etter behov.
 • Forsvare Lofoten Sykehus – med akutt­beredskap og fødetilbud.

Barn og unge er framtida

Rødt vil:

 • Opprettholde skolestrukturen
 • Gi alle grunnskoleelever et varmt måltid.
 • Sørge for at alle skolene diskuterer lekser som opplæringsmetode. Rødt ønsker å avskaffe ­leksene i grunnskolen.
 • Bygge svømmebasseng i Kabelvåg.
 • Jobbe for trygge skoleveier for alle.
 • Etablere kommunal ungdomsklubb i ­Svolvær/Kabelvåg.
 • Tilrettelegge for inkluderende idrett og folkehelse.
 • Tilby minoritetspråklige femåringer gratis ­kjernetid i barnehagene.

En solidarisk kommune

Rødt vil:

 • Bruke flyktningepengene til opplæring og integrering! VIO skole og integrering styrkes i henhold til innmeldte behov.
 • Gi internasjonalt møtested 100.000 årlig.
 • Arbeide for en flyktningepolitikk der barns beste tillegges større vekt enn «innvandrings­politiske hensyn»
 • Oppfordre innbyggere og forretninger til ikke å kjøpe israelske varer produsert på ­okkupert Vestbredden.

Trygge arbeidsplasser

Rødt vil:

 • Ikke privatisere eller konkurranseutsette kommunale tjenester.
 • Slåss imot sosial dumping.
 • Kjempe imot at statlige arbeidsplasser blir sentralisert.

Boliger som folk har råd til

Rødt vil:

 • Starte arbeidet med en boligplan. Utleie til fastboende foran turister. Husleie i ­kommunale boliger som folk har råd til.
 • Opprettholde konsesjonsplikten på bolighus i distriktene.
 • Frita husstander med inntekt under 3G for eiendomsskatt.

Miljø og gode levekår

Rødt vil:

 • At byplanen for Svolvær setter ­behovene til innbyggerne og hensynet til naturen først. Derfor sier vi nei til høyhus, utfylling av ­holmer og endring av markagrensen.
 • Ruste opp og vedlikeholde de kommunale veiene i distriktet.
 • Utarbeide en plan for bærekraftig reiseliv i Lofoten.
 • Begrense kommunal transport – ansette folk lokalt.
 • Evaluere Vågan Eiendom KF.
 • Bevare småflyplassene til framtidas ­elektriske flytransport. Storflyplass i Lofoten/Vesterålen er uforenelig med klimamålene
 • Forsvare et petroleumsfritt Lofoten, ­Vesterålen og Senja.

Fisken tilhører folket

Rødt vil:

 • Kjempe imot ytterligere privatisering av fisken.
 • Jobbe for at tildelte kvoter tilbakeføres til fellesskapet ved salg eller kondemnering av fartøyet og at trålfisk som ikke leveres i henhold til konsesjonen, overføres til kystflåten.
 • Stanse tråling etter raudåte.