Program


Rødt Vadsøs valgprogram 2019 - 2023

Innledning

Rødt Vadsø vil jobbe sammen med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre gode krefter for sammen å skape en god og lokal næringsutvikling og et solidarisk, sosialt og bærekraftig Vadsø og Finnmark.

Framveksten av Forskjells-Norge, liberaliseringen og sentraliseringen av arbeidsmarkedet er vår største utfordring som samfunn. Forskjellene i Norge har økt helt siden 80-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene, og inntektsvinnerne er de samme fra år til år.

I Norge har vi en rik stat, men mange fattige kommuner, og regjeringens skattepolitikk forsterker dette ytterligere. Vadsø kommune har lenge slitt med økonomiske problemer, og regjeringens skattepolitikk har ført til at Vadsø har fått redusert sine skatteinntekter. Rødt mener at lovpålagte kommunale oppgaver bør fullfinansieres fra staten, og Rødt Vadsø aksepterer ikke ytterligere kutt i velferden vår her i kommunen.

Den blå regionreformen er et eksempel på en opplevd udemokratisk prosess som påvirker folks hverdag, og som vil kunne øke forskjellene mellom distriktene og mer sentrale strøk, den vil føre til mindre innflytelse på beslutningstakingen og dårligere tjenestetilbud til befolkningen. Dette er Rødt imot.

Rødts hovedsak er å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Kampen mot forskjellene i samfunnet er en kamp for rettferdighet, for maktutjevning og for at flere skal kunne ha innflytelse på avgjørelser som vil påvirke deres hverdag.

Arbeidsliv

Rødt Vadsø vil jobbe for et anstendig og inkluderende arbeidsliv som spiller på lag med de ansatte, tillitsvalgte og fagforeningene på arbeidsplasser i kommunen. Kommunen skal være er en forutsigbar, trygg og god arbeidsgiver. Rødt mener at alle må ha en lovfesta rett til heltidsarbeid og målet på sikt er sekstimersdagen med full lønnskompensasjon. Vi mener at kampen mot arbeidsmiljøkriminaliteten må skjerpes. Rødt Vadsø vil støtte alle krav som endrer styrkeforholdet i arbeidslivet i riktig retning, til fordel for arbeidsfolk.

Rødt mener at Vadsøs befolkning innehar en unik kompetanse som samlet må verdsettes for at folk skal bli boende og for rekruttering.

Rødt Vadsø vil:

 • At faste heltidsstillinger skal være normen. Deltid er et valg, fulltid en rettighet
 • Beholde den gamle arbeidsmiljølova, og avstå fra bruk av bemanningsbyrå
 • At kommunen, ved offentlige anbud, skal kreve at bedriftene som søker har lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte tilsvarende tariff, og lærlinge­plasser i bedriften
 • Jobbe for å beholde de statlige og fylkeskommunale arbeidsplassene
 • Sikre at tillitsvalgte og fagforeningene har rett til innsyn og deltagelse i prosesser som vil kunne påvirke de ansatte


Miljø og næring

En aktiv klima- og næringspolitikk er bra for folk og natur i Vadsø, og i Norge generelt. Rødt jobber for et samfunn der naturens tålegrenser setter rammer for menneskelig aktivitet. Rødt mener det er viktig at ­befolkning i distriktskommuner i stor grad har eier- og forvaltningskrav på ­ressurser som skal komme lokalbefolkningen til gode. Rødt ønsker at det skal bo folk i hele landet, noe som forutsetter en miljøvennlig og mangfoldig industri­produksjon, bærekraftige fiskerier, landbruk og andre næringer. Vadsø ­trenger en aktiv og bærekraftig næringsutvikling med et sterkt lokalsamfunn, der folk har kontroll over ressursene og verdiskapinga, slik at vi sammen kan nå ­målene om ei fornybar og grønnere framtid med flere trygge arbeidsplasser.

Rødt Vadsø vil:

 • Legge til rette for fiske- og rekenæring i kommunen
 • Jobbe for mer aktiv bruk av landområdene i kommunen til jordbruksdrift, samt verne om områder som er regulert til nettopp dette
 • Ha miljø- og samfunnsmessige konsekvensutredninger av prosjekt med inngripen i større deler av kommunens jord
 • Styrke Varanger Næringssenter, og legge til rette for et aktivt næringsliv i kommunen
 • Arbeide for opprettelse av et desentralisert lokalt tilpasset undervisningstilbud i natur- og miljøforvaltning på universitets og høyskolenivå
 • Ha helårs turistinformasjon i Vadsø

Oppvekst og læring

Barn skal kunne vokse opp i Norge med økonomisk trygge rammer hvor Rødt blant annet ønsker å øke barnetrygden generelt.

Barn trenger forutsigbarhet, støtte og kontakt med andre barn for å utvikle seg sosialt og læremessig. Rødt mener at det offentlige må ta større ansvar for å sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår, blant annet gjennom gratis barnehager og skolefritidsordninger, slik at alle barn kan bruke tilbudet.

Videre er det for Rødt ikke et mål om at alle skal ta høyere utdanning, men at alle skal ha retten og muligheten til dette gjennom gratis utdanningstilbud og livslang læring.

Rødt Vadsø vil:

 • Øke barnetrygden generelt, samt sikre at Vadsø kommune ikke lenger skal kunne regne barnetrygd som inntekt når kommunen fastsetter sosial­støtten til de som er avhengig av det
 • Beholde dagens barnehagestruktur som skal være underlagt ­kommunen
 • At Vadsø skal gå inn for forsøksordning med leksefri skole
 • Ha en minimum 2 lærere i hver klasse gjennom grunnskolen med maks 20 elever
 • Ha gratis SFO med pedagogisk personell
 • Styrke Studiesenteret, og i større grad legge til rette for videreutdanning
 • Videreføre, styrke og oppfordre til norsk språk- og arbeidspraksis i ­offentlige og private bedrifter
 • Ha gratis lunsj, frukt og grønt i grunnskolen

Kultur

Rødt arbeider for et rikt og variert kulturliv, der ulike kunstarter, stilretninger og kulturer med både profesjonelle utøvere og et bredt folkelig kulturliv blir stimulert. Kulturen og kulturtilbudet skal reflektere mangfoldet i befolkningen som er en del av kommunens sosiale og kulturelle fundamentet.

Vi mener også at breddeidretten er av svært stor helsemessig og sosial betydning og at kommunen har et ansvar for å legge til rette for dette.

Rødt Vadsø vil:

 • Legge til rette for et gratis bredt lavterskel kulturtilbud, som øvingslokale for band- og scenekunst
 • At ungdom skal ha rett og mulighet til å skape og utvikle sine egne kultur­uttrykk
 • Styrke skolebibliotek og Vadsø bibliotek som litteraturhus og som ­integrerende arena for kultur og debatt
 • Satse på breddeidrett og å styrke den uorganiserte idretten ved at blant annet haller, ballspillbinger og skøytebaner er tilgjengelig for folk flest
 • Sikre vedlikehold av blant annet Vadsøhallen samt utbygging og tilgang til offentlige idrettsanlegg i folks nærområde. Rødt Vadsø er imot å legge ned Vestre Jakobselv svømmehall
 • Ha mer svømmeundervisning i grunnskolen, minst 1 gang i uken. ­Fortrinnsvis bør svømming inn allerede i barnehagen

Helse og omsorg

Rødt jobber for at de lokale kommunale helsetjenestene skal bygges ut, både i volum og kvalitet. Bedre helse for alle krever mer forebygging med blant annet styrking og utbygging av lokale helsesøstertjenester til barn, unge og eldre, og den kommunale jordmortjenesten.

Kommunen må legge til rette for at det gis mulighet for befolkningen å kunne fullverdig utdanne seg via kommunen slik at helse og omsorgsplassene har flere fagutdannede fulltidsansatte.

Rødt Vadsø vil:

 • Styrke helsesøstertilbudet ved helsestasjonen
 • Øke grunnbemanningen til eldreomsorgen
 • Jobbe for at det innen helse og omsorgsyrkene er tilstrekkelig faglig ansatte i 100% stillinger
 • Ha en sammenhengende omsorgsoppbygning etter hvert som helsen krever større innsats, fra hjemmesykepleie til bosenter/ omsorgsboliger med helseoppfølging og sosialt fellesskap, og med sykehjem som det øverste trinnet
 • At kommunens omsorgstilbud for eldre skal gjenspeile mangfoldigheten i kommune, og at eldre mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn skal ha fullverdige muligheter

Lokaldemokrati og samfunns­deltagelse

Et levende lokaldemokrati vil si at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som innbefatter deres liv og livsvilkår.

Distrikt og kommuner trenger nærdemokrati, ikke store regioner med større avstand for folk til de politiske og administrative maktorganene. Så lenge en regionssammenslåing ikke bidrar til bedre tjenestetilbud i kommuner og fylker eller økt demokrati, men tvert imot økt sentralisering, er Rødt imot slike sammenslåinger.

Rødt mener videre at det er viktig å holde på retten til like goder og rettigheter i form av likeverdige tjenestetilbud over hele landet og mener at staten skal fullfinansiere lovpålagte kommunale oppgaver. Rødt mener at Vadsøs befolkning skal kunne delta aktivt i å utvikle lokalt tilpassede løsninger som ivaretar innbyggernes behov og til det beste for fellesskapet.

Rødt Vadsø vil:

 • Støtte en reversering av regionreformen ved neste valg i 2021
 • Ha økt åpenhet og dialog mellom kommunen, politikere og kommunens innbyggere
 • Utvikle prosesser der innbyggerne får mulighet til å ta del i budsjettbehandling
 • Styrke ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha møte- og talerett i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret i saker som gjelder ungdom
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med frivilligheten gjennom blant annet å videreføre og styrke partnerskapsavtaler
 • At Vadsø skal ha status som «antirasistisk sone»