Program


Forsvar velferds­samfunnet – for ein raudare og ­grønare kommune

KOMMUNEPROGRAM 2019-2023 FOR SOLIDARITETSKOMMUNEN ULLENSVANG.

Programerklæring:

Raudt Ullensvang byggjer på dei sosialistiske ideala om rettferd, solidaritet og samhald. Vi ynskjer å byggje ned skilnadene i samfunnet. Vi ynskjer å utvikle lokaldemokratiet, miljøet og eit mangfaldig næringsliv, kulturliv og velferdstilbod i heile kommunen.

Raudt Ullensvang ynskjer å gjere Ullensvang til ein livskraftig, inkluderande og attraktiv kommune, der folk trivs og dit mange får lyst å flytte. Vi vil arbeide for levedyktige og aktive bygdelag i alle deler av kommunen – mot sentralisering og for likeverdige tenestetilbod same kvar folk bur.

Ullensvang har eit stort utviklingspotensiale innan m.a. industri, landbruk, reiseliv og kultur. Raudt Ullensvang vil utfordre regjeringa og Stortinget til betre rammevilkår og storsatsing på distriktsutvikling. Me vil aktivt søkje tverrpolitisk støtte i sakane vi fremjer.

Raudt Ullensvang ynskjer å utvikle ein sunn og open politisk kultur, prega av sakleg argumentasjon, gjensidig respekt og handlekraft, der alle forslag blir tatt på alvor. Det er eit målå engasjere flest mogleg før politiske vedtak blir fatta.

Raudt Ullensvang ynskjer at alle ressursar i kommunen skal takast i bruk på ein miljøvenleg måte, og kunnskapen og evnene til innbyggjarane skal nyttast for å utvikle heile kommunen.

Raudt Ullensvang vil stø eldsjelene, frivillige lag og organisasjonar og den sterke dugnadsånda.

Ei av våre viktigaste oppgåver er å sikre og styrke gode offentlege velferds­tenester til alle som treng det, inkludert eit fullverdig lokalsjukehus i Odda.

Raudt Ullensvang vil forsvare faglege og sosiale rettar for arbeidsfolk – rett til fast jobb og heiltid – og eit trygt og godt arbeidsmiljø basert på tariff­avtalar og arbeidsmiljølova.

Raudt Ullensvang vil arbeide for nulltoleranse mot all diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, sosial status, funksjonshemming eller seksuell legning. – Vi vil gjere Ullensvang til ein verkeleg solidaritetskommune.

Kommuneprogram for 2019 – 2023

Vårt kommuneprogram byggjer på prinsipp-, arbeids- og fylkesprogrammet til partiet, som du finn på vår heimeside www.raudt.no

Raudt Ullensvang vil prioritera fylgjande sakar:

Industri, arbeidsplassar og miljø:

 • Vidareutvikle den kraftforedlande industrien, basert på rimeleg og fornybar vasskraft. Rein fjord og rein luft.
 • Nei til norsk tilknytning til ACER (EU sin energiunuion). Nei til fleire utanlandskablar. Ja til energieffektivisering.
 • Nei til småkraftverk og vindturbinparkar som øydelegg naturen.
 • Nei til redusert eigedomsskatt på verker og bruk.
 • Konsesjonskrafta – eit verkemedel for busetnad og næringsutvikling.
 • Styrk landbruket i kommunen – ta vare på kulturlandskapet.
 • Auke tilskot til bratt areal og små teigar.
 • Auka støtta til fruktlager og vidareforedling, m.a. siderproduksjon.
 • Sats på fleire kultur- og reiselivsbaserte arbeidsplassar.
 • Forsvar og skap nye statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i ­Ullensvang.
 • Ja til lukka oppdrettsanlegg / anlegg på land.
 • Ny klimaplan med strenge energi- og miljøkrav i 2020.
 • Ja til renovasjon i kommunal regi , med minst like høge mål om kjeldesortering og gjenvinning som i Ullensvangherad og Jondal kommune i dag.
 • Berekraftig turisme med minimal slitasje på naturen. Turistnæringa må medverke til opprydning og sikring – ikkje forsøpling og forureining.
 • Bruk utsprengt stein til samfunnsgagnlege formål.
 • Legg til rette for gründere, knoppskyting og nye arbeidsplassar.
 • Arbeide for desentraliserte høgskuletilbod innan energi og miljø, prosessfag, håndverk, fruktnæring/landbruk, reiseliv og kultur.

Barne- og ungdomspolitikk:

 • Ingen skulekrinsar skal leggjast ned eller endrast mot foreldra si vilje.
 • Ikkje over 20 elevar i klassane. Meir etterutdanning for lærarane.
 • Hald oppe Odda-modellen – språkdeling ved Odda Ungdomsskule.
 • Godt inneklima og vedlikehald i alle barnehagar og skulebygg.
 • Nulltoleranse mot mobbing i barnehagar og skule.
 • Vidareutvikle Ullensvang som realfagskommune.
 • Styrk OppMot – alternative skuletilbod for betre trivsel i grunnskulen.
 • God svømmeopplæring. Fleire leirskuletilbod i grunnskulen.
 • Trygge skulevegar og skyssordningar.
 • Kommunalt barne- og ungdomsombod. Gjenopprett Utekontakten med eiga jentegruppe i Odda.
 • Livssynnøytral formålsparagraf i barnehage og skule.
 • Gje ungdom skuleplass, jobb eller arbeidstreningstilbod.
 • Kommunen og bedriftene må tilby maksimalt med lærlingeplassar og somarjobbar.
 • Grøne og barnevenlege sentrumsområde i heile kommunen – organiser årlege ryddeaksjonar for å sikre eit reint og triveleg miljø.

Kultur og idrett.

 • Opprett ei eiga kultureining med kultursjef.
 • Vidareutvikling av kulturskulen. Kunst- , litteratur- og musikkverkstad for ungdom.
 • 1 million årleg til Kulturfondet til støtte for gode kulturprosjekt.
 • Sikre og støtte møtestader for kultur i alle deler av kommunen.
 • Støtt lokale, regionale og nasjonale festivalar og kulturarrangement i kommunen.
 • Støtte til levedyktige kulturbygg i heile kommunen.
 • Gode og gratis øvingslokaler for kor og korps.
 • Støtt kulturtiltaka i heile kommunen og den frivillige innsatsen.
 • Opprustning og vidareutvikling av alle biblioteka. Støtt Litteratursymposiet og Hardanger Musikkfest – og utvid programmet til heile kommunen.
 • Auka satsing på Kraftmuseet, Hardanger og Voss Museum, SINDARK (Senter for Industriarkiv), Hardangerakademiet i Jondal, Jordskiftesenter på Aga og Pilgrimsenter i Røldal.
 • Støtt idrettslaga, spesielt innsatsen for barn og ungdom og dugnadsbaserte idrettsanlegg.
 • Utbyggjing av tur- og sykkelstiar og lysløyper i heile kommunen.
 • Sett alle idrettsanlegg og svømmebasseng i kommunen i topp stand.

Samferdsle og kommunikasjon:

 • Ras- og trafikksikring og gul midtstripe langs heile riksveg 13 frå Bratlandsdalen til Bu.
 • Opprustning av vegar for å sikre trygg skule- og arbeidsveg.
 • Ingen ny veg utan trygg gang og sykkelveg. Legg til rette for fossilfri transport til arbeid, skule og barnehage.
 • Ny tunnel mellom Folgefonntunnellen og Jondalstunnellen.
 • Nei til bompengar – finansier vegar over offentlege budsjett.
 • Full mobilisering for lyntog (Haukelibanen). Rust opp Bergensbanen.
 • Betre løysingar og samordning i kollektivtrafikken. Fleire avgangar.
 • Miljøvenleg løysing for gjennomgangstrafikken utanom Odda sentrum.
 • Fiberbreiband og IKT-satsing i heile kommunen.

Eldreomsorg:

 • Nok sjukeheimsplassar og omsorgsbustader. Einerom – ein menneskerett.
 • Heimehjelp og heimesjukepleie i takt med behovet.
 • Betre legetenester for dei eldre. Bygg nye, moderne legesentre i Odda og Kinsarvik / Lofthus.

Likestilling og kvinnefrigjering:

 • Hev løna i kvinnedominerte yrker – ja til likeløn.
 • Kvinner skal ha rett til heil stilling – stopp spekulasjon i deltidsstillingar.
 • Gjennomfør prøveprosjekt på 6-timarsdag i kommunen.
 • Gjenopprett krisesenter for kvinner i kommunen.

Flyktningar / innvandrarar:

 • For eit fargerikt og fleirkulturelt fellesskap.
 • Nei til rasisme og framandhat. Styrk antirasistiske haldningar i skule­verket. Gjer Ullensvang til ein antirasistisk sone.
 • Gje nye landskvinner og –menn god undervisning og tiltak for full ­deltaking i arbeidslivet.
 • Ja til fleire flyktningar – staten må betale. Hald oppe eit desentralisert mottaksapparat.

Kampen mot rusmisbruk:

 • Forebyggjande arbeid mot rusproblemet innan skule, kultur og arbeidslivet.
 • Alkoholfrie tilbod til ungdom.
 • Skjerpa kontroll med skjenkestadane.
 • Støtt Natteravnane.
 • Vidareutvikling av bustadtilbodet for rusmismbrukarar – med naudsynt tilsyn heile døgnet.
 • Betre ettervern og arbeidstreningsprogram.

Bustadpolitikk:

 • Legg til rette for attraktive bustadområde i alle sentrumsområde i kommunen, ikkje minst for småbarnfamiliar.
 • Legg til rette for varierte bustadformer og fleire eldrebustader i heile kommunen. Ny bustadpolitisk handlingsplan i 2020.
 • Betre vedlikehald av kommunale bygg og anlegg.
 • Fleire rimelege kommunale bustader for vanskelegstilte.

Andre helse- og sosialsaker:

 • Styrk Odda sjukehus. Fleire oppgåver, fleire tilsette og betre samordning med kommunehelsetenesten.
 • Styrk Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og psykiske helsetilbod i Ullensvang.
 • Hald oppe legekontora i heile kommunen.
 • Rust opp legevaktsentralen i samsvar med pålegg frå Fylkeslegen.
 • God omsorg og integrering av alle utviklingshemma.
 • Funksjonshemma skal ha tilgang til alle offentlege bygg.
 • Styrka tannhelsetenester – etablering av kjeveortopedi i Odda.

Andre aktuelle saker:

 • Ja til kommunegrensejusteringar dersom innbyggjarar i Ullensvang eller nabokommunane vil.
 • Forsvar almenningsrettane på Hardangervidda nasjonalpark og nærområda. Fortsatt lokal forvaltning.
 • Ta vare på reinsdyrstammen på Hardangervidda og villaksen og sjøauren i Opo og andre vassdrag i Hardanger.
 • Sats på utvikling av fleire lågterskel turopplevingar og miljøvenlege reiselivsmål.
 • Rust opp Skjeggedal – toalett og sikringshytte på veg til Trolltunga.
 • Støtt gondolbane til Rossnos.
 • Utebasseng med oppvarma vatn i Tyssedalog ved Odda Folkebad.
 • BMX- og motorcrossbane, skatebaner og isklatrehall i Cyanamidsiloen.

Røyst Raudt ved fylkestingsvalet for Vestland!

Terje Kollbotn har vore ein aktiv fylkestingsrepresentant for Odda og ­Hardanger i Hordaland fylkesting i perioden 2015-2019. Han er 2.kandidat for Raudt Vestland, etter Jeanette Syversen frå Bergen.

Valprogrammet for Raudt Vestland 2019-2023 inneheld m.a. desse sakene:

 • Ja til profittfri velferd – styrk offentlege vidaregåande skular og tannhelsetenester i distrikta.
 • Avvikling av helseforetaksmodellen – styrk lokalsjukehusa og fødetilboda i distrikta.
 • Ja til desentralisering av arbeidsplassar – styrk lokaldemokratiet.
 • Reverser regionreforma – Hordaland og Sogn og Fjordane to sjølstendige fylke med desentraliserte tenestetilbod og fleire distriktsarbeidsplassar.
 • Ja til styrka og klimavenleg kollektivtrafikk i offentleg regi – nei til nye anbod.
 • Nei til utbyggjing som fører til tap av matjord – styrk distriktslandbruket.
 • All utbyggjing av veg og kollektivtrafikk skal skje utan bompengar.
 • Vestland fylke skal melde seg inn i Lyntogforum og arbeide for lyntog aust-vest over Haukeli.
 • Rassikring og trafikktryggleik skal ha førsteprioritet.
 • Hordalandsdiagonalen Bergen – Odda og E134 over Haukeli skal vere hovedtraseen mellom sørvest- og austlandet.
 • Tiltakspakke mot sosial dumping innan gods- og transportnæringa.
 • Vestland fylke skal nytte firma med tariffavtale og lærlingeplassar ved oppdrag og innkjøp.
 • Mindre lønskilnader, likeløn mellom kjønn og lågare politikargodtgjersler i Vestland fylke.
 • Faste, heile stillingar og fleire lærlingeplassar i Vestland fylke.
 • Gratis skule-PC og gratis skulemat i den vidaregåande skulen.
 • Regional plan for utvikling av grøn industri og andre næringar, med strenge krav til energieffektivisering og gjenbruk.
 • Innføring av eit topris-system på elektrisitet – rimeleg basisforbruk og dyrt overforbruk.
 • Støtte til idretts- og kulturarrangement i distrikta, prioritering av breiddeidrett for barn og ungdom.

Besøk oss på nett: raudt.no/hordaland og raudt.no/sfj