Program


Politisk plattform for Rødt for fylkestingsvalget i Troms og Finnmark 2019

Rødt jobber for et samfunn der forskjellene mellom folk er mindre. Vi vil ha et arbeidsliv med trygghet og rettigheter for vanlige lønnsarbeidere. Vi støtter kampen for demokrati og frigjøring verden over. Vi jobber for at naturens tålegrense skal sette rammene, ikke kortsiktig profitt. Vi jobber for et samfunn der alle kan leve frie liv, uansett kjønn, alder, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, funksjonsevne og klasse. Rødt jobber for et samfunn der distrikt og utkant vektlegges like mye som storbyer og sentrum.

Rødt er mot sammenslåingen av Troms og Finnmark og vil jobbe for å få den opphevet. Vi vil fremme dette i det første fylkestingsmøtet etter valget.

Den nye fylkeskommunen

Rødt har hele veien vært mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Sammenslåingen vil føre til at flere har lengre vei til makta, og veldig store organisasjoner med for lang reisevei mellom. Rødt kommer til å fortsette arbeidet mot denne prosessen, og fortsette arbeidet for at sammenslåingen reverseres.

I prosessen med sammenslåing er det viktig for Rødt at de stedene som i dag har deler av fylkeskommunens administrasjon får beholde denne, slik at kompetanse og arbeidsplasser ikke går tapt.

Rødt mener:

 • At det fortsatt må jobbes intensivt for å reversere tvangssammenslåingen, med vedtak om å søke oppdeling på det første fylkestingsmøtet etter valget.
 • At det ikke gjøres politiske vedtak som gjør det vanskeligere å reversere tvangssammenslåingen
 • At ingen ansatte skal miste jobben sin som følge av sammenslåingen.
 • At fylkeshovedstadens funksjoner skal deles mellom Vadsø og Tromsø, med Vadsø som formell fylkeshovedstad. Fylkestingsmøtene bør flyttes mellom ulike steder i den nye fylkeskommunen.
 • At fylkeskommunen skal styres etter fylkesutvalg-modellen. Modellen med åtte fylkesråder som Arbeiderpartiet legger opp til er alt for stor og fordyrende.
 • At lønnsutgifter til politikere ikke må gå opp fra nivået i dagens to fylkeskommuner, men senkes.
 • At samarbeidsavtalene mellom Sametinget og fylkeskommunene må beholdes og videreutvikles.
 • At samisk, kvensk og norsk kultur og språk anses som likeverdige i det nye fylket. Det nye fylket skal ta et særlig ansvar for å styrke kvensk og samisk kultur og språk.

Fylkeskommunenes eiendom

Finnmarkseiendommen(FEFO) er hjemlet i Finnmarksloven og Rødt støtter at styremedlemmene fylkestinget oppnevner i FEFO fortsatt skal ha bostedsadresse i Finnmark. Overskudd fra FEFO som deles ut til fylkeskommunen eller allmennyttige formål, skal komme Finnmarks innbyggere til gode.

Rødt mener:

 • At aksjene Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft må tas med inn i den nye fylkeskommunen.
 • At Finnmarkseiendommens styrerepresentanter fra fylkeskommunen skal være representanter bosatt i Finnmark.

Helsetjenestene

Siden foretaksreformen ble vedtatt av Stortinget i 2001 har fylkenes oppgaver innen helse blitt fjernet i stor grad, med tannhelse som det viktigste som står igjen. I stedet har vi helseforetak som driver etter en forretningsmodell. Rødt mener likevel at fylkeskommunen skal være en viktig stemme i diskusjonen om hvordan helsetjenestene organiseres. Rødt går mot nedleggelsen av Finnmarkssykehuset og innlemmingen i UNN.

Rødt mener:

 • At det sterke fagmiljøet rundt sykehusene i Hammerfest og Kirkenes ikke må svekkes.
 • At foretaksmodellen må fjernes.
 • At Finnmarkssykehusetikke må nedlegges og legges under UNN.
 • At helse- og fødetilbudet i Alta kommune må styrkes.

Gjenreis kysten

Gjennom skiftende regjeringer har det blitt ført en politikk som har flyttet de marine ressursene som tilhører fellesskapet til færre og færre private hender. Rødt vil snu denne politikken. Plikten til å levere fisk til kystsamfunnene må gjeninnføres. Fylkeskommunen må være en viktig stemme mot dagens fiskeripolitikk.

Rødt mener:

 • At leveringsplikten til kystsamfunnene må gjeninnføres.
 • At omsettelige kvoter må avvikles.
 • At fiskerihavnene i Troms og Finnmark, som fylkeskommunen nå får ansvar for, må opprustes.

Videregående opplæring

Det er viktig for Rødt at det videregående opplæringstilbudet er spredt. Rødt ønsker å beholde alle stedene med videregående opplæring som er i dag. Vi er mot fritt skolevalg over hele fylket, som vil føre til sentralisering og etterhvert nedlegging av skolesteder.

Rødt mener:

 • At det spredte videregående utdanningstilbudet må bevares.
 • At det må ikke innføres fritt skolevalg.
 • At skolestedenes tilbud på elevboliger må rustes opp.
 • At det må etableres en landsdekkende linje for fiskerifag i Vardø.
 • At samiskundervisningen må styrkes, både i og utenfor det samiske språkforvaltningsområdet

Samferdsel

Bedre samferdsel vil være svært viktig i Troms og Finnmark. Staten må fortsatt forvalte og ta ansvar for riksveiene. Fly-, båt- og busstransporten må opprettholdes og utvikles. Rødt mener at den nye fylkeskommunen må jobbe for å få mer jernbanebygging i Troms og Finnmark og å få mer godstransport over på sjø. Det vil både være god miljøpolitikk og gjøre veiene tryggere.

Rødt mener:

 • At avviklingen av sams vegadministrasjon og nedbyggingen av Statens Vegvesen må stanses.
 • At havneinfrastrukturen må utvikles og utbedres slik at mer av godstrafikken kan tas sjøveien.
 • At samlastingsterminaler som kan håndtere gods fra sjø og direkte over til bane skal prioriteres.
 • At fylkeskommunen må sørge for en byvekstavtale i Tromsø.
 • At rassikring og trafikksikkerhet prioriteres i forvaltningen av fylkesveiene.
 • At det bygges jernbane fra Narvik til Tromsø, med sidespor til Harstad og at det utredes en eventuell forlengelse til Alta. Norge må delta i en utredning av jernbane fra Finland via Kirkenes til Nikel. Jernbane må bygges slik at den hindrer påkjørsler og ikke ødelegger reindriftas arealer.
 • At fylkeskommunen må kreve at Hurtigruta fortsatt skal kunne transportere biler.
 • At busstilbudet må styrkes og billettene skal være rimeligere.
 • At det må sørges for telefon- og nettforbindelser til store og små samfunn.

Forsvars- og utenrikspolitikk i nord

Troms og Finnmark grenser til tre land og har en strategisk beliggenhet i Arktis, økonomisk, politisk og militært. Klimaendringene med smelting av havisen i nordøstpassasjen gjør området kommunikasjonsmessig mer sentralt.

USAs økte press og offensive innringing av Russland har forsterka den strategiske betydningen til våre områder. Bygging av Globus III-radaren i Vardø, det nye spionskipet Marjata, Poseidon overvåkingsfly er sentrale eksempel på dette. Ubåtaktiviteten har økt kraftig, og planer om etablering av logistikkhavn for atomubåter viser dette. I tillegg ser vi USAs militære offensiv i nord gjennom etableringa av basen med omlag 350 infanterisoldater fra US-Marines i Bardu.

Den amerikanske militære opptrappingen på land, på sjøen og i lufta i våre områder er en trussel mot sikkerheten til befolkningen i Troms og Finnmark og en trussel mot det fredelige mellomfolkelige samarbeidet på hele Nordkalotten. I stedet må kyst- og havovervåkning med norske ressurser styrkes. Likeså må Heimevernet som sentralt i territorialforsvaret av Norge styrkes. Dette er viktig både for den sivile og militære beredskapen.

Rødt mener:

 • At USAs baseetableringer må avvikles umiddelbart.
 • At etablering av logistikkhavn for atomubåter må stoppes.
 • At vi ikke skal ha militærapparat som først og fremst tjener USAs interesser.
 • At vi må ha et nasjonalt forsvar for sikring av Norges territorium.
 • At vi må styrke det mellomfolkelige arbeidet med Russland.
 • At vi trenger avspenning for fredelig sameksistens, og ikke opprusting for USAs interesser.

Miljø, næring og naturressurser

Naturressursene både i havet, på og under havbunnen og på landområdet utenfor Finnmark og Troms er de rikeste i landet. Det er viktig at ressursene utnyttes til det beste for folk i nord, på en miljømessig riktig måte.

Det er viktig å styrke landbrukspolitikken, også på fylkesnivå. Skal vi bevare den norske matproduksjonen må vi ikke glemme landbruket. Vi trenger et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk. Vi må ha fokus på god dyrevelferd. For å sikre fremtidig rekruttering til landbruksnæringen må det bli gode inntekts- og produksjonsvilkår for bøndene. Fylkesmannen har i dag tilskuddsordning til utredning og tilretteleggingstiltak for å blant annet støtte økologisk landbruk. Rødt vil jobbe for at disse tilskuddsordningene skal fortsette

Rødt mener:

 • At fagkompetansen på jordbruk og reindrift i fylket og kommunene må styrkes.
 • At jordvernet må styrkes, og matjord må vernes.
 • At sentraliseringen av offentlige funksjoner (skole, barnehage, post og butikker) som gjør det vanskelig å bo og drive næring ute i distriktet må stanses.
 • At det må legges til rette for næringslivsaktivitet som er fornybar og bærekraftig, og som skaper gode lokalsamfunn.
 • At det ikke må gis flere oppdrettstillatelser til anlegg som ikke er lukkede og utslippsfrie.
 • At gruvedumping i sjø må forbys.
 • At detikke må tillates inngrep fra vindkraft, gruveprosjekter og lignende som begrenser reindriftens arealer. Rødt er mot nye vindkraftprosjekter på land.
 • At det må stilles miljø- og bærekraftskrav i all næringsvirksomhet, også oljevirksomhet og gruvedrift.

Kultur og frivillighet

Kultur er ikke noe lovpålagt satsingsområde. Likevel er kulturtiltak svært viktig for bosetting og bolyst i byer og bygder i våre vidstrakte fyIker. Det gjelder både tiltak med profesjonelle utøvere og det store mangfold av amatørkultur, inkludert idrett. I takt med nedskjæringene på de fylkeskommunale budsjettene har satsing på kulturtiltak blitt redusert. Det gis tilskudd til en del faste tiltak, men det er nesten umulig å få støtte til prosjekter utover faste tilskuddsordninger og tiltak.

Troms og Finnmark har et etablert samarbeid på kulturfronten, med den nord-norske kulturavtalen og Landsdelsmusikerordningen. Nordland er også med i dette samarbeidet. Dette området dekker tiltak av profesjonelle utøvere og støtte til deres organisasjoner. Musikerordningen er skilt ut i egne tiltak (Scene Finnmark og Kultur i Troms) med egen administrasjon og ledelse. Landsdelsmusikerordningen har mesteparten av sine budsjetter direkte over statsbudsjettet. Fylkene har også Den kulturelle skolesekken med kulturtilbud til barn og ungdom. Troms har et kultursenter, Kysten, der kunstnere kan leie atelier. Finnmark har et gjesteatelier, Lyset i Varanger, der kunstnere kan få arbeidsopphold i periode på en måned.

Fylkeskommunene gir tilskudd til arenaer for idrett og til drift for idrettens hovedorganisasjon i fylket, Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets.

Rødt vil legge vekt på gode ungdomsaktiviteter, både i organiserte kultur- og idrettstilbud og i ungdomsklubber.

Rødt mener:

 • At den nye fylkeskommunen skal erkjenne kulturens viktighet for bosetting. Fylkeskommunen skal være med på å ta ansvar for dette og sørge for at kulturen har gode arbeidsvilkår over hele fylket.
 • At vi trenger gode tilskuddsordninger til prosjektbaserte kulturtiltak.
 • At dagens kulturorganisering må beholdes fordelt på hver av de to sammenslåtte fylkene.
 • At fylkeskommunens støtteordninger til barne- og ungdomsfrivilligheten må styrkes.
 • At natur-, miljø- og friluftsorganisasjonene må få mer støtte.
 • At fylkeskommunen skal være fleksibel med organisasjonene og deres organisering av det regionale leddet i tildeling av midler.