Program


Valgprogram for Rødt Tønsberg 2019 - 2023

Rødt – et annerledes parti

Rødt kjemper for et samfunn som er annerledes enn dagens kapitalisme – et samfunn uten klasseskiller, undertrykking og nød, der folkets felles fornuft styrer samfunnsutviklinga gjennom demokratiske prosesser, framfor at pengemakta og markedstenkinga rår.

Med utgangspunkt i dette målet utarbeider vi en praktisk politikk for dagens samfunn som peker i retning av det målet på to måter: Ved å styrke og gi mer makt til de kreftene som har interesse av et sånt samfunn, først og fremst arbeidsfolk og deres organisasjoner; og ved å forsøke å gå i retning av et sånt samfunn gjennom å begrense forskjellene mellom folk.

Vi mener det bare er folket som kan skape det nye samfunnet. Politiske partier kan spille ei rolle – men folk må sjøl ta makta over samfunnet i mye større grad enn det legges til rette for i det begrensa demokratiet vi har i dag. Derfor er Rødt sin politiske praksis også annerledes enn de andre partiene. Der de andre partiene sier «stem på oss, så ordner vi opp for deg» sier vi: «Stem på oss – så kan vi kjempe sammen med dere, og være et talerør for fagbevegelse, folkelige organisasjoner og kamper inn i de folkevalgte organene – ansvarlige overfor de bevegelsene vi støtter oss på, heller enn overfor rådmannens budsjettrammer og det politiske miljøet». Det er grunnen til at Rødt ofte står rakrygga der de andre partiene inngår råtne kompromisser.

Vekk med Høyre-styret

De andre partiene er systemlojale partier. De aksepterer rammene det kapitalistiske systemet setter for hva slags politikk de kan føre.

Likevel spiller det ei rolle hvem som styrer – og Høyre og FrP – som har dominert Tønsberg-politikken i mange tiår – står for en kuttpolitikk som svekker velferden, øker forskjellene mellom fattige og rike, gir utbyggerne makta over byplanlegginga, og gir private profitører sugerør i kommunekassa ved å la dem drifte offentlige velferdsoppgaver.

Derfor vil Rødt kaste høyrekreftene vekk fra makta i kommunen vår, og vi vil samarbeide med alle andre partier som ønsker det samme. Men samtidig er vi klare på at vi forventer politisk gjennomslag for våre kampsaker for at et samarbeid etter valget skal være forpliktende. Får vi ikke gjennomslag, vil vibygge allianser og stemme fra sak til sak.

Demokrati i kommunen

Rødt ønsker å styrke lokaldemokratiet og folkelig deltakelse i avgjørelser som taes i kommunen vår. Gjennomsiktighet og mulighet for innsyn er avgjørende for å utvikle demokratiet.

Rødt vil skrote bestiller-utfører-modellen og rådmannsvelde, og omdanne kommunale foretak og kommunalt eide selskaper til kommunale etater. Makta skal ligge hos politikerne - ikke byråkratene.

Kommunen bør ha en åpen spørretime for alle innbyggere før alle kommunestyremøter.

Kommunen bør varsle alle innbyggere via e-post, SMS og/eller sosiale medier når saker med stor interesse for befolkninga oppstår. Nye Tønsberg-appen må gjøres kjent for alle innbyggere.

Kommunens tilbud må være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere - uansett hvor i kommunen de bor. Det er viktig at det kommunale tjenestetilbudet opprettholdes også i "gamle" Re kommune, også på lang sikt.

En viktig del av demokratiet er trosfrihet for alle. Derfor vil Rødt foreslå livssynsnøytrale seremonirom som alle kan bruke til seremonier, særlig gravferd. Vi vil arbeide for at forvaltninga av gravplassene overføres fra Den norske kirke til kommunen.

Rødt vil være spydspissen for demokrati og folkelig deltakelse i kommunen. Vi ønsker at folk og organisasjoner kommer til oss med sine innspill og forslag. Vi fremmer gjerne forslag på vegne av engasjerte folk.

Kommuneøkonomi

Norge er et rikt land, men med fattige kommuner. Og gode velferdstjenester koster penger. Skattepengene som staten krever inn går i for liten grad tilbake til kommunene – som driver en stadig større del av velferdstjenestene. Dette er villet politikk. Målet er å gi større rom i økonomien for vekst i privat profitt, og å tvinge fram privatisering som velferdsprofitører kan tjene på. Det er mulig å endre dette. Rødt sitt statsbudsjett ville gitt Tønsberg kommune 65 732 000 kroner mer i inntekter. Re kommune ville fått 14 280 000 kroner ekstra. Rødt mener det trengs et kommuneopprør der kommunene landet over krever større andel av skatteinntektene.

Inntil et sånt opprør lykkes mener Rødt det er nødvendig å innføre eiendomsskatt i Nye Tønsberg. Vi vil foreslå en eiendomsskatt på 2 promille, med et bånnfradrag på 3 millioner.Det kan gi så mye som 120 millioner ekstra i kommunekassa til bedre velferd og et bedre arbeidsliv i kommunen.

Vi vil også se på muligheter for å spare penger på administrasjon, og vil redusere godtgjørelser og lønn til politikerne.

Arbeidsliv i kommunen

Kommunene i Norge er verstinger når det gjelder små deltidsstillinger. Rødt mener heltid skal være normen – så får de som vil jobbe deltid redusere sin stilling.

Rødt vil innføre forsøksordning på 6-timers arbeidsdag.

Kommunen bør etablere vikarpool-ordning, som sikrer at fast ansatte i kommunen dekker opp fravær, heller enn innleide vikarer.

Kommunen må legge til rette for etterutdanning/relevant kompetanseheving med lønn for de ansatte.

Kommunen har også et ansvar for arbeidsforholda til de som jobber for bedrifter kommunen kjøper tjenester av. Rødt vil foreslå at nye Tønsberg kommune innfører Oslo-modellen, og stiller krav blant annet om tariffavtale, egne ansatte (ikke bemanningsbyråer) lærlingeordning og gode, trygge arbeidsforhold ved anbudsutsettelser. Dette gjelder også for underkontraktører. Samtidig bør kommunen vektlegge å utforme anbud på en måte som gjør det mulig for mindre, lokale bedrifter å være med i anbudskonkurransen.

Stopp velferdsprofitørene!

Rødt mener skattepengene i kommunen skal gå til velferd til innbyggerne - ikke profitt til velferdsprofitørene. Derfor ønsker vi at alle kommunens tjenester skal drives av kommunen sjøl, eller av ideelle aktører som ikke tar ut profitt fra drifta.

Det må sikres at skattepengene som går til private aktører går til drift av tjenester, ikke til luksus til ledelsen i bedriftene.

Barnehager

Bemanningssituasjonen i Tønsberg-barnehagene er prekær. Den sentralt vedtatte bemanningsnormen er utilstrekkelig, og blir dessuten ikke fullt ut fulgt i dag. Derfor går Rødt inn for en bedre bemanningsnorm som skal gjelde for alle barnehager i vår kommune: maksimalt to barn under ett år-, tre barn mellom ett og tre år – eller fem barn over tre år per ansatt. Det skal være en pedagogisk leder per 10-12 barn over tre år, og en per 4-6 barn under tre år. Normen skal også gjelde ved fravær blant det faste personalet, og den skal gjelde i hele barnehagens åpningstid.

Rødt vil at alle nye barnehager i Tønsberg skal være drevet av kommunen sjøl eller være drevet av ideelle aktører uten profittmotiv. Pengene skal gå til drift – ikke profitt til eierne. Dessverre gjør dagens lovverk at vi ikke kan rekommunalisere de barnehagene som allerede er drevet av velferdsprofitører – men vi kan hvertfall sørge for at det ikke blir fler.

Barnehager bør ikke delta i gudstjenester. Barnehager som har gudstjenester i skoletiden skal ha aktiv og samtidig påmelding til gudstjeneste og likeverdige opplegg.

Rødt vil senke foreldrebetalinga i barnehagene gradvis. Målet er gratis barnehage på sikt.

Skole

Rødt vil styrke lærertettheten i grunnskolen. Det skal maks være 20 elever i hver klasse, og i første klasse skal det være to lærere til stede i alle timer hvor det er mer enn 15 elever.

Lærerne skal bruke tid på elevene, ikke på byråkrati og målemani. Den byråkratiske målstyringa må ut av skolen.

Rødt vil utvide forsøka med leksefri skole, og høste erfaringer av det.

Rødts primærstandpunkt er at enhetsskolen skal at opp i seg et mangfold av pedagogiske retninger. Fram til det er virkeligheten åpner vi for friskoler som bygger på alternativ pedagogikk. Men Rødt er mot religiøse privatskoler. Avsløringene rundt DELK-skolene står godt som begrunnelse for dette standpunktet.

Rødt mener det trengs en styrking av sosialfaglig kompetanse i skolen. Tønsberg må fortsette prosjektet med at barnevernet besøker skolene, og det bør miljøterapeuter inn i skolehelsetjenesten. Bemanninga i skolehelsetjenesten må styrkes.

Skoler bør ikke delta i gudstjenester. Skoler som har gudstjenester i skoletiden skal ha aktiv og samtidig påmelding til gudstjeneste og likeverdige opplegg.

Skolene må prioritere arbeid mot seksuell trakassering, mobbing, rasisme, sexisme og homofobi i skolen.

Rødt vil senke prisene på SFO. Målet er gratis SFO på sikt.

Barnevern

Rødt ønsker å styrke grunnbemanninga i barnevernet. Det må være tilstrekkelig bemanning til å unngå «triksing» med saksbehandlingsfrister, som å henlegge saker før frista for så å ta den opp igjen seinere.

Vi mener kommunen må slutte å kjøpe tjenester av private barnehjemsinstitusjoner, og heller bygge egne institusjoner, eventuelt i samarbeid med andre kommuner.

Helse og omsorg

Tønsberg har alt for få sykehjemsplasser – sjøl når de to planlagte sykehjemma blir ferdig. Rødt mener kommunen må bygge sykehjem med minst 50 nye plasser i tillegg til det som alt er vedtatt, for å nå en dekningsgrad på 25 % av alle over 80 år, som staten anbefaler. Re kommune har før sammenslåinga med Tønsberg nådd dette målet. Det er viktig å bygge disse 50 nye plassene for at ikke dekningsgraden skal gå ned for innbyggerne som i dag bor i Re. De nye sykehjemma kommunen skal bygge må være drevet av kommunen.

Bemanninga i helse- og omsorgssektoren er alt for dårlig, og altfor mange tilbys små deltidsstillinger. Rødt vil heve grunnbemanninga i sykehjemma og hjemmetjenesten, både blant sjukepleiere og helsefagarbeidere.

Kommunen må sikre nok fysio- og ergoterapeuter, med konkrete arbeidsoppgaver.

Psykisk helse og rusomsorg

Tønsberg kommune driver flere gode tiltak innen psykisk helse og rusomsorg som stadig er trua av nedskjæringer. Dette gjelder blant annet drop-inn tjenester innen begge sektorer, Sidebygningen og Feltpleien. Rødt mener disse tjenestene må styrkes, og at de må sikres en forsvarlig grunnbemanning i tråd med behovet som finnes for tjenestene.Det må satses på oppfølging, særlig av brukere som faller ut av behandlingsopplegg. Pasienter som ikke møter opp er ikke et tegn på at pasienten er frisk – snarere tvert i mot. Brukerne av kommunens tjenester må sikres god informasjon om hvilke rettigheter de har.

Tjenestene som drives av ideelle aktører som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon må sikres solid finansiering.

Det trengs en styrking av psykisk helsetilbud spesifikt retta mot flyktninger, som ofte har med seg traumer fra krigsområder.

Rødt vil reversere kutt i PPT-tjenesten og de psykiske helsetjenestene i kommunen, og øke grunnbemanninga.

Levekår og bolig

Forskjellene i samfunnet øker stadig, og det blir stadig flere fattige. Nye Tønsberg kommune må føre en politikk for å minke forskjellene. Barnetrygda må ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad. Den kommunale delen av NAV må sikres en bemanning som gir kortere ventetid for brukerne.

Bolig er en menneskerett. Et boligmarked med galopperende priser setter vanlige folk - særlig unge i etableringsfasen - utafor boligmarkedet om de ikke har rike slektninger som kan hjelpe. Kommunen må drive en sosial boligpolitikk for å motvirke dette. Rødt vil ha en regulert boligsektor utafor markedet, der boliger selges til kostpris + vekst konsumprisindeks. Kommunen må bygge utleieleiligheter som leies ut til kostpris, ikke bare for utsatte innbyggere, men for alle innbyggere med dårlig råd som ikke kommer inn på boligmarkedet. Vi vil innføre et "leie for å eie"-prinsipp i kommunale utleieboliger. Disse tiltaka vil også bidra til å dempe prisveksten i det ordinære boligmarkedet.

Kommunale boliger må sikres en akseptabel standard. Kommunale sosialboliger skal spres i ordinære borettslag, ikke samles i «minighettoer».

Kommunens prioritering av husbanklån må ivareta alle de tre gruppene som er vedtatt prioritert – ikke bare enslige forsørgere.

Tverrfaglighet i kommunens tjenester

Det er viktig at kommunens ulike tjenester kommuniserer godt med hverandre, og drar nytte av hverandres fagkunnskap der det er relevant. Dette krever at bemanninga i tjenestene er tilstrekkelig til å bruke tid på kommunikasjon "på tvers" av tjenestene. Kommunens tjenester blir dårligere om alle "sitter på hver sin tue". Det bør kartlegges hvordan dette best kan organiseres, om for eksempel tjenestene skal ha egne stillinger med ansvar for tverrfaglig kontakt.

Samferdsel

Jernbanestasjonen må fortsatt ligge i sentrum. Jernbanen må gå over Jarlsberg, men på en måte som beslaglegger minst mulig dyrka mark. Bru over jordene eller over Semslinna er alternativer som må utredes.

Vedlikehold av eksisterende veinett må prioriteres framfor å bygge nye veier for å øke kapasiteten for privatbiler. Skal nye veier bygges, skal hensyn til kollektivtrafikk, gående og syklende prioriteres. På landet – særlig i Re – er det veier som trenger utbedring for å sikre myke trafikanter. En del av disse veiene ligger tett inntil jorder. Her vil Rødt vurdere trafikksikkerhet og jordvern opp mot hverandre i hver konkrete sak.

Gang/sykkelvei og gatebelysning langs viktige og trafikkerte veier som Bispeveien må bygges fort. Kommunen må gå i dialog med Statens Veivesen om hva som må til for å få fortgang. Om nødvendig kan kommunen legge ut for prosjektene.

Busstilbudet må styrkes. Rødt vil ha lavere priser, hyppigere avganger og egne kollektivfelt. Det må gå buss fra sentrum til der de største arbeidsplassene ligger i og rundt kommunen som passer med arbeidstida. Bompenger for å finansiere ny fastlandsforbindelse må utformes som rushtidsavgift, og noe av pengene må gå til gratis buss i rushtida.

Rødt vil gjøre deler av sentrum bilfritt. I første omgang vil vi stenge Nedre Langgate og Stoltenberggata for gjennomgangstrafikk. Vi vil ha busstopp i Nedre Langgate.

Kultur

Kommunen må satse på grasrotkultur. Den kommersielle kulturen greier seg sjøl. Kommersielle festivaler som Slottsfjell må booke en viss andel lokale band/artister for å få støtte fra kommunen. Kommunen bør skaffe rimelige øvingslokaler til band, også for voksne musikere. Det trengs tilsvarende tilbud til kunstnere i andre kunstgreiner (atelier o.l.).

Støperiet skal fortsatt være kulturhus - ikke kuppes av næringsinteresser. Biblioteket sin rolle som kulturbærer og møteplass i sentrum bør styrkes ytterligere. Utleieprisene på bibliotekets lokaler bør senkes, så de blir tilgjengelig for lag og foreninger med dårlig råd.

Ungdom og fritid

Ungdom trenger gratis, rusfrie møteplasser der de kan drive fritidsaktiviteter på egne premisser. Rødt vil sikre ungdomsklubber spredd rundt i kommunen og sjølstyrt ungdomshus i sentrum.

Fritidstilbud i kommunens regi skal være tilgjengelig for barn/ungdom fra fattige familier, men uten å måtte stå med lua i hånda og bevise hvor verdig trengende man er. Kommunen må finne måter å sikre og finansiere dette også i aktiviteter drivi av lag og foreninger.

Idrett

Idrettslag og -foreninger må sikres god finansiering.Idrettstilbud må væretilgjengelig for barn/ungdom fra fattige familier, samme måte som vi krever at kommunens fritidstilbud skal være.

Kommunens støtte til idretten må brukes på en måte som prioriterer et allsidig spekter av breddeidrett – ikke bare de mest populære idrettene som fotball og håndball.

Svømmehallen må ligge i sentrum, gjerne nær der den ligger i dag.

Utelivsbyen Tønsberg

Utelivet er viktig for Tønsberg, særlig om sommeren. Men det finnes også ei bakside ved utstrakt fest- og alkoholkultur. Rødt vil være restriktive med nye skjenkebevilgninger. Det er i utgangspunktet nok utesteder i dag. Nye serveringssteder som ønsker skjenkebevilgning må bidra med noe spesielt til lokalsamfunnet for at Rødt skal stemme for.Eventuelle nye utesteder skal ikke ligge i tettbodde strøk, med unntak av sentrum/brygga.

Vi vil ha et prinsippvedtak i kommunen mot å gi skjenkebevilgning til strippeklubber. Kommunen må kreve at serveringssteder betaler tarifflønn for å få eller få fornya skjenkebevilgning.

Ivareta Tønsbergs kjønns- og seksualitetsmangfold

Det trengs kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. i kommunens tjenester. Minst 20 % av de ansatte i skolen, helsetjenestene, NAV og barnevern skal ha kurs i "Rosa Kompetanse", i regi av FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold).

Skolene i Nye Tønsberg må benytte seg av tilbudet om besøk fra Restart, skeiv ungdom sitt prosjekt der de besøker skolene for å snakke med elever om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kommunen må støtte FRI sin rusfrie kafé for skeive.

For et grønt og miljøvennlig Tønsberg

Dagens Tønsberg er både en bykommune og en landbrukskommune. Nye Tønsberg blir i enda større grad en landbrukskommune. Rødt vil prioritere jordvern høyt. Nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark er en trussel mot norsk matsikkerhet.

Vi må ta vare på de få åpne lungene som finnes i Tønsberg sentrum - og i større grad gjøre dem grønne. Nedbygging av skog og natur må reduseres til et absolutt minimum - vi trenger både skogbruk og grønne rekreasjonsområder.

Rødt vil verne allemannsretten langs kysten og i skogen, og si nei til bygging i strandsona.

Nye Tønsberg må ta sin del av klimakutta som Norge trenger å gjøre, i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel (45 % kutt på ti år). Kommunen må utarbeide en handlingsplan for hvordan vi skal nå dette målet - med særlig fokus på industri, samferdsel og jordbruk.

Ved fornying av den kommunale bilparken skal det kjøpes inn biler som går på biodrivstoff eller elektrisitet. Vi vil utrede potensialet for energisparing gjennom enøk-tiltak på kommunale bygg, og vi krever at nye kommunale bygg skal være klimanøytrale, helst plusshus. Også byggeplasser skal så langt som mulig være klimanøytrale. Kommunen bør også undersøke mulighet for å erstatte deler av strømforbruke gjennom kortreist fornybar kraft (for eksempel solceller) eller jordvarme/fjernvarme. Vi ønsker grønne tak på nye bygg i sentrum, der det er egna.

Nye Tønsberg må bli en solidaritetskommune

Norge har kapasitet til å ta i mot flere flyktninger enn vi gjør i dag, og Tønsberg må ta sin del. Etter at EU inngikk avtalen med Tyrkia som stoppa flyktningestrømmen til Europa har det kommet få flyktninger til Norge, men behovet for hjelp finnes fortsatt. Moria-leiren på Lesvos i Hellas er overbefolka av flyktninger som lider stor nød, og Hellas kan ikke bære den byrden aleine.

Rødt vil styrke norskopplæringa for flyktninger, ved å gi tilbud om ekstra opplæring til de som fortsatt trenger det etter at de timene alle har rett på i dag er brukt opp.

Flyktninger er en utsatt gruppe i forhold til å komme inn i arbeidslivet. Vi mener kommunen må opprette arbeidsplasser for nyankomne flyktninger. Kommunen bør også organisere besøksvenner og språkkafé for flyktninger. Disse tiltaka vil bidra til bedre språklæring og bedre integrering.

Kommunen må gi støtte til organisasjoner som driver integreringstiltak, som Stella - Røde Kors Kvinnesenter.

Med jevne mellomrom forsøker høyreekstreme organisasjoner å slå rot i Tønsberg, og vi veit det finnes et lite høyreekstremt miljø i byen. Rødt mener Nye Tønsberg må erklæres som en antirasistisk sone, der kommunal eiendom ikke skal brukes til å spre rasisme og hatideologi. Ytringsfriheten omfatter ikke retten til å hetse grupper. Tvert om innskrenker hets og hatprat andres frihet. Kommunen må prioritere arbeid med å hindre rekruttering til høyreekstreme miljøer.

Nye Tønsberg må føre en solidarisk og miljøvennlig innkjøpspolitikk. Varer skal helst være kortreiste, og varer som må importeres skal være Fair-Trade der det er mulig. Kommunen skal ikke kjøpe varer fra Israel eller Marokko så lenge okkupasjonene av Palestina og Vest-Sahara fortsetter. Rødt vil arbeide for at Tønsberg blir vennskapsby med en by på den okkuperte vestbredden - som for eksempel Hebron.