Program


Rødt Tjeldsund Program 2019

Rødt Tjeldsund bygger på det sentrale programmet til Rødt. I dette ­programmet vil vi presentere vårt syn på lokale saker.

Programmet er også tilgjengelig på samisk, scroll ned for å finne det.

Ny kommune

Rødt Tjeldsund vil jobbe med sammensmelting av de to kommunene som nå er en.

Alle innbyggerne og alle bygdene må få sin del av de kommunale godene, fra Kongsvik og Myklebostad i sør til Grovfjord i nord.

Likt tilbud når det gjelder skoler, barnehager, sjukeheimsplasser og arbeidsplasser.

EN FLERKULTURELL ­KOMMUNE

Rødt skal fortsette å gå i spissen for å gjøre det samiske synlig i kommunen, og vise at Tjeldsund er en flerkulturell kommune.

Kommunen har søkt om innlemming i forvaltningsområde for samisk språk. Uavhengig av svar på søknaden eller tidsperspektiv på behandlig, vil Rødt at

 • kommunen velger et samepolitisk utvalg, den samiske stemmen må bli hørt
 • alle kommunale bygg og institusjoner skiltes på samisk på lik linje med norsk
 • samiske tradisjonelle navn skal vises også i sekundærnavn som ­adresser og innretninger

F35-FLYENE

Evenes som kampflybase er både samepolitisk, miljømessig, samfunns­økonomisk og militærstrategisk et dårlig valg.

Rødt vil være ei vaktbikkje i forbindelse med utviklinga av kampflybasen på Evenes.

MILJØVERN

Natur- og miljøvern må forankres i all tenking i kommunen.

Rødt vil ikke ha havbaserte oppdrettskonsesjoner i kommunen. ­Eksisterende havbaserte oppdrettsanlegg må stenges eller bli landbaserte.Også Vågsfjordbassenget må bli oppdrettsfritt.

 • Tjeldsund kommune må ta initiativ til gjenbruk og miljøbevissthet, og også motivere til mindre bruk av engangsprodukter.
 • Rødt vil også gå inn for:
 • Tjeldsund kommune må forsere arbeidet med å gjennomføre et ­kommunalt avløpssystem.Fjern kloakken fra veigrøftene.
 • En tydelig forbedret kollektivtransport, særlig til og fra Harstad. Målet må være: flere avganger, og små busser! Tjeldsund kommune må gå i aktiv dialog med busselskapet og Troms fylke.
 • Utbygging av gang- og sykkelveier i hele kommunen.
 • Ingen arealnedbygging.
 • Fortsatt kommunal ryddesjau, slik at fjæra og utmarka blir tømt for ­søppel.
 • Klesbyttedager på tettstedene i kommunen.
 • Ta initiativ til kurs i heimekompostering.
 • Gratis menskopp.
 • Støtte til familier som velger å bruke tøybleier.


Rødt Tjeldsund er for fisket og mot oljeboring utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.Vi er også mot at «iskanten flyttes». Stopp ny oljeleiting.

SKOLE PÅ FJELLDAL

Rødt vil arbeide for å sikre brannskolen som fagskole på Fjelldal.

Vi støtter opp om arbeidet med å få til et videregående skoletilbud nær ­fagskolen, inkludert yrkesfagopplæring.

ARBEIDSLIV OG HELSE

Folkehelsehelseperspektivet må være ei viktig rettesnor i kommunens arbeid.

 • Flere faste jobber. Færre vikariater.
 • Forsvar kvinnene. Bort med deltidsstillingene.
 • Deltidsstillinger er kvinnediskriminering.

Stimulere til økt bruk av svømmehallen.Hallen må gi særegen tid for ­kvinner.

Forsvar reindrifta. Restriktiv politikk mht hyttebygging, vindmølleparker og andre arealkrevende inngrep.Forsvar landbruket.Bevare all dyrkajord i kommunen. Forsvar fiskeriene.

FRITID OG KULTUR

Støtte opp om Frivillighetssentralen og utvide tilbudet der, gjerne ­desentralisering.

Luftepark for hunder.

Vi støtter kommunens kulturskole og ønsker å stimulere til økt bruk og fleire tilbud, bl.a. samiske tilbud.

Skilting av turstier, grotter og utsiktspunkt. På samisk og norsk.

VEIER, VEILYS, KOMMUNIKASJON

Kommunale veier må utbedres kraftig og vedlikeholdet må trappes opp.

Ingen veilys skal kobles av i Tjeldsund-bygdene.

Breiband og fiber i heile kommunen.

Viltgjerder og viltoverganger langs E10 for å sikre trygg ferdsel, både for mennesker og dyr.

NÆRING

Rødt støtter småskala næringsliv. De er en viktig andel av næringslivet i kommunen og gir overraskende mange arbeidsplasser til sammen.Vi ønsker at kommunen motiverer etablerere og småbedriftseiere ved å gi god veiledning, og faglig og økonomisk støtte. Eksisterende industriarbeids­plasser i kommunen vil vi styrke og bevare.

LIKESTILLING FOR ALLE

Folk med nedsatt funksjonsevne må likestilles med funksjonsfriske.

BPA (brukerstyrt personlig assistent) til alle som trenger det.

Ingen egenandel på BPA, BPA er ikke et helsetilbud men et likestillingtilbud.

Arbeide for universell uforming av bygg, både i privat og offentlig sammenheng.

Dielddanuori ­Ruoksat Prográmma 2019

Dielddanuori Ruoksada vuođđooainnu gávnnat Ruoksada prográmmas. Dán prográmmas gávnnat min oainnu muhtin báikkálaš ásejiidda.

OĐĐA SUOHKAN

Dielddanuori Ruoksat bidjá návccaid dasa ahte ovddeš guokte suohkana doaibmá aktan suohkanin.

Suohkana buorit galget juhkkojuvvot vuoiggalaččat gaittin orruid ja ­báikkiid gaskkas, Kongsvika ja Myklebostada rájes oarjjás gitta Roaba rádjái ­nuorttas. Váladagat skovlláide, mánáidgárddiide, boarrásiidsiida-sajiide ja bargobáikkiide galget leahkit seammadássásaččat.

MÁŊGGAKULTUVRRALAŠ SUOHKAN

Ruoksat galgá joatkit ráhčat njunušin oainnusindagažit sámegiela

suohkanis vai oidno ahte Dielddanuorri lea máŋggakultuvrralaš suohkan. Suohkan lea ohcan beassat sámegiela hálddašanguvlui. Berošgehtte ­ohcanvástádusas dege ohcanmeannudanáigemearis, Ruoksat sihtá:

 • Suohkan vállje sámepolitihkalaš lávdegotti, lea dehálaš guldalit sámi jiena.
 • Suohkana huotnahat ja ásahusat šiltejuvvojit sámegillii seamma vuogi mielde go dárogillii.
 • Sámi árbevirolaš báikenamat galget oidnot čujuhusnamman ja ásahusnamman.

F-35 GIRDIT

Evenášši soahtegirdibásan lea heittogis válljen sámepolitihkalaččat, ­biraslaččat, servodatekonomalaččat ja soahteveagastrategalaččat. Ruoksat galgá garrasit vákšut soahtegirdibása bajásbiggema Evenáššis.

BIRASGÁHTTEN

Luonddu- ja birasgáhtten verte ovttelis vuhttot suohkanlaš jurdilemiin.

Ruoksat ii huola min mearas guollebiebmanrusttegiid ja -lobiid. Dálá ­guollebiebmanrusttegat vertejit šaddat gádderusttegin dege giddejuvvo. Vágvierddas verte nai šaddat biebmanrusttegiid gehtte.

 • Dielddanuori suohkan verte álggahit ođđasitruvkuma ja birashuola ja vel movttiidahttit unnidit geavat-ja guoras-gálvvuid.
 • Ruoksat sihtá nai:
 • Dielddanuori suohkan verte johtilepmosit oažžut suohkanlaš duolvačáhcerusttegiid. Duolvačáhci eret veittain.
 • Buoriduvvon kollektiivajohtolat, erenoamážit Hársttáide ja ruoktot. Mihttomearri verte leahkit heanut vuolgagat, smávit bussat! ­Dielddanuori suohkan verte hoaladallat ja gulahallat Romssa fylkkain.
 • Vázzin- ja sihkkelastinluottaid miehtá suohkana.
 • Biebmoeanan ii galgga unnot.
 • Joatkit suohkanlaš čorgen, vai suohkanii gártá ráinnas viervá ja meahcci ruskkaid gehtte.
 • Bivttaslonuhanbeaivvit suohkana čoahkkebáikkiin.
 • Lágidahttit muoldduráhkadahttinkurssa.
 • Nuvttá mensagohppu.
 • Doarjja veagaide geat válljejit geavahišgoahtit tidjoravssaid ­mánáidasaset.

Ruoksat lea guolástusa bealis ja oljoohcama vuoste Lufuohtá, Viestterállasa ja Sáččá olggobealis, ja vuostálastá nai jiekŋaravdda sirdima.Bisset ođđa oljoohcama.

SKOVLÁ FJELLDALAS

Ruoksat sihtá dáhkidit buollinčáskadanskovllá fágaskovlán ­Fjelldalas. Mii doarjut barggu álggahit joatkkaskovláváladaga fágaskovllá olin, ­fitnofágaidválaldagaiguin.

BARGOEALLIN JA VARRISVUOHTA

Álbmotvarrisvuohtageahččanguovlu heahttu leahkit dehálaš njuolggadus suohkana doaimmain.

 • Heanut fástavirggit. Unnit sadjásašvirggit.
 • Doarjju nissonbargosajiid. Hilggo oasseáigevirggiid.
 • Oasseáigevirggit leat nissonvealaheaddjit.

Movttiidahttit vuojadanáldá geavahit heanut. Sierrá nissonvuojadanáigi.

Bealuš boazodoalu. Čavget huksenlobiid barttaide, bieggamilluide ja iežá duovddagáibideaddji sisabáhkkema. Bealuš eanandoalu. Gáhtte gittiid ­suohkanis. Bealuš guolásteami.

ASTOÁIGI JA KULTUVRA

Doarjut Eaktodáhtolašdoaibmadálu ja viiddidit dan doaimma, áinnas iežá báikkiide nai.

Beatnagiidda olgogárdi.

Kulturskovlá – oainnusindahkat dan. Sámi válaldagat nai.

Šiltet vázzinluottaid, bákteráiggiid ja oidnosiid. Sámegillii ja dárogillii.

BÁLGÁT, BÁLGGESČUOVGGAT JA JOHTOLAT

Suohkanbálgát vertejit buoriduvvot ja divodanhoaidu verte loktejuvvot ­dohkálaš dássái.

Bálgáčuovggat eai galgga jáddaduvvot Dielddanuori giliin.

Govdavierpmádat ja fiber miehtá suohkana.

Fuođđogárddit ja fuođđorovit E 10 mielde vai šaddá oadjebas johtin sihke olbmuide ja elliide.

EALÁHUSAT

Ruoksat doarju smávvaskálá ealáhusaid. Lea dehálaš oassi ­suohkana ealáhusain ja gártá obba máŋga bargosaji oktiigait. Mii háliidit ahte ­suohkan movttiidahttá álggaheddjiid ja smávvafitnodateaiggádiid dakko ­bakto ahte bagadallá ja addá fágalaš ja ekonomalaš doarjaga. Sajáiduvvan ­industriijabargosajiid suohkanis háliidit nannet ja gáhttet.

DÁSSEÁRVU GAITTINAIDE

Olbmot vuoliduvvon doaibmanávccain galget leat seammadássásažžan ­doaibmaolbmuiguin. GPV (geavaheaddjistivren persovnnalaš ­veahkki) sidjiide geat dárbbahit dan.Iežasoassi ii galgga GPVii, go ii leat ­varrisvuohtaválaldat muhto dásseárvováladat.

Bargat dainna ahte šaddá oppamáilmmálaš vistehábmen, sihke priváhta ja almmolaš aktavuođain.