Program


Valgprogram for Rødt Stjørdal 2019 - 2023

Kamp mot forskjells-Stjørdal

Forskjellene i samfunnet øker stadig - uansett hvilke etablerte partier som styrer. En liten elite av kommunens kapitalister får stadig større makt, og en større del av inntektene. Samtidig vokser nesten 500 barn i Stjørdal opp i familier med vedvarende lavinntekt. Sosialhjelpsmottakere beholder ikke barnetrygden. Kvinner tjener bare 87% av det menn gjør. Pensjonene underreguleres, og eldre sliter med å få endene til å møtes. Svært mange opplever reallønnsnedgang. Rødt vil bekjempe forskjellene. Stjørdal skal være en kommune for alle!

Alle har ikke like muligheter. For første gang på over 100 år risikerer mange av de som vokser opp å ikke få det like godt som sine foreldre. Ikke ­fordi samfunnet vårt er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt. Private særinteresser vinner fram på bekostning av fellesskapet og flertallets interesser. Avstanden mellom folket og den politiske eliten bidrar til at demokratiet forvitrer. Rødt ønsker å fjerne disse forskjellene og utvide demokratiet til et sosialistisk samfunn.

Stjørdal kommune har siden 2016 gått med overskudd på til sammen ­nærmere 75 millioner kroner. I stedet for å plassere disse pengene i fond, mener Rødt at det er rom for å bruke adskillig mer på drift - for å sikre et bedre tjenestetilbud til byens innbyggere. Derfor har Rødt i hele perioden alltid jobbet for at det skal gå mer penger til skole, barnehager, eldreomsorg og mange andre kommunale tjenester. For det er mulig å satse på egne tjenester ved å vedta budsjett som ikke har store overskudd. For ­pengene finns, men viljen til å bruke dem har vært mangelfull hos det politiske ­flertallet. Store økonomiske overskudd har blitt valgt foran gode tjenester. Dette vil Rødt Stjørdal endre!

Arbeidsliv

Å sørge for et anstendig arbeidsliv er en av kommunens viktigste oppgaver. Her må kommunen som arbeidsgiver gå foran og tilby hele faste stillinger når det ansettes folk i organisasjonen. Men kommunen kan også gjøre sitt for at bedrifter som har avtaler med kommunen, enten via rammeavtaler eller at de leverer tjenester som kommunen kjøper eller benytter seg av, har ordnede forhold. Her må det kreves dokumentasjon i anbudsprosesser som viser at oppdragstaker har ordnede lønns- og arbeidsvilkår i mye større grad enn det gjøres i dag.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • Å innføre tilsynsordning for private leverandører av offentlige tjenester på arbeidsforhold og tjenestekvalitet.
 • Begrensning for andel midlertidige/prosjektstillinger ved kommunale foretak.
 • Ved søknad om skjenkebevilgning må det dokumenteres at det betales minstelønn til ansatte.
 • At kommunen ikke benytter seg av de mulighetene til midlertidig ­ansettelse som Arbeidsmiljøloven åpner for.
 • At bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder skal ha tariffavtaler.
 • Krav om lærlingplasser i anbudsrunder for kommunale prosjekter.
 • At kommunen tilbyr faste hele stillinger og bidrar til å være en trygg og ansvarsfull arbeidsgiver som ikke bidrar til midlertidighet og deltidsstillinger.
 • Innføre 6-timers dag.

Oppvekst og utdanning

Dagens barnehagepolitikk er et eksempel på hvordan kommunen mister oversikt og reguleringsmuligheter når det private markedet blir for stort. Kommunen har i mange år latt være å satse på egne barnehager, eller sørget for at kommunen har bygget ut nok barnehageplasser når ­behovet har vært stort. I stedet har de lent seg på store private kommersielle ­kjeder. Nå som vi opplever en overkapasitet vi aldri har hatt maken til, står ­kommunen igjen med svarteper og har ingen andre muligheter enn å ta ned plassene i egne barnehager. Dette medfører at kommunens egne barnehager stadig må ta støyten og mange år med viktig kompetanse går tapt. Dette vil Rødt Stjørdal endre på. Det er på tide at barnehagene i kommunen er et velferdstilbud kommunen selv har styringa på.

Skolene i Stjørdal har i lengre tid hatt alt for trange budsjetter. De har over flere år vært offer for «ostehøvelkutt» for å sikre positive tall i regnskapet. Her har flere skoler vært truet med nedleggelse, det suksessfulle grunnskoleteamet er lagt ned og PPT ser nå at køene på nytt vokser.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • At private profittmotiverte barnehager skal overtas av kommunen.
 • At kommunen skal inneha og drifte minst 70% av barnehagetilbudet i kommunen.
 • At all fremtidig barnehageutbygging i kommunen skal foregå i ­kommunal regi frem til dette er nådd.
 • Ingen nedleggelse av kommunale barnehager.
 • At alle barnehageansatte skal ha rett til betalt spisepause.
 • Gjeninnføre Grunnskoleteamet. Økt bemanning i PPT og barnevernet.
 • Gratis SFO og barnehage
 • At rammebevilgningene til Stjørdalsskolen økes, og at det settes av nok penger på kommunens budsjett til at lærertettheten kan økes.
 • Det gjennomføres forsøk med leksefri skole, som på sikt innføres permanent for hele Stjørdalsskolen.
 • At skolebarna får gratis skolemat på skolen
 • Styrke bemanninga ved Carbon fritidsklubb

Eldreomsorg

Ofte snakkes det om «de gamle og syke». Men de aller fleste gamle er ikke først og fremst kjennetegnet av at de er syke. De er mennesker med mye erfaring og livsvisdom og mye å gi, men så kan sykdom og slitasje gjøre livsutfoldelsen vanskeligere.

Vi arbeider for at kommunen skal føre en politikk som sikrer at Stjørdals pensjonister kan ha et rikt liv, uten ensomhet, og med mulighet og oppmuntring til å utfolde sine evner og erfaringer. Når helseproblemene melder seg, skal alle føle trygghet for god oppfølging.

Å jobbe i eldreomsorgen er noe av det viktigste arbeidet vi har. Men mange blir utslitt og syke av det store arbeidspresset og stoppeklokkementaliteten som dessverre preger sektoren. Rødt Stjørdal ønsker derfor å øke grunnbemanningen ved sykehjem og bosenter.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • Øke grunnbemanningen ved sykehjem og bosenter.
 • Økt legeressurs på bosentre og sykehjem.
 • Å slutte med stoppeklokkeorganisering med stressa hjemmehjelp som må fyke ut av døra uten å ha tid til en prat.
 • At kommunens tilbud må være så mangfoldig at eldre mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn skal ha fullverdige muligheter.
 • Å prioritere sykehjem høyt nok til at det blir nok sykehjemsplasser. Alle som ut fra en helsefaglig vurdering trenger det, skal ha rett til sykehjemsplass.
 • At det skal være mange nok faglig kvalifiserte ansatte på alle trinn.
 • Attraktive lønns- og arbeidsforhold som sikrer rekrutteringen.
 • Å opprettholde at hjemmehjelp, hjemmesykepleie og sykehjem skal være kommunalt drevet. Det er feil å bruke stadig mer penger på å tilrettelegge for private drivere. Ressursene skal brukes på å gjøre det kommunale tilbudet best mulig, med god og stabil og helhetlig oppfølging av de gamle som trenger dette tilbudet.
 • Økt innsats for at aldersdemente skal kunne ha et mest mulig innholdsrikt liv, både som hjemmeboende med dagsentertilbud, og på institusjon.
 • Å bygge ut systemet med reduserte priser for pensjonister og uføre på reiser og kulturtilbud og at Stjørdal kommune skal stille krav om dette ved tilskudd til kulturformål.

Kommunale tjenester

Stjørdal kommune fører i dag en usosial politikk overfor de som sliter mest i samfunnet. Satsene for sosialhjelp har vært gjenstand for diskusjon flere ganger de siste årene, og alltid med det formål å få kuttet de. Barnetrygden blir innregnet som inntekt og ført til fradrag på sosialhjelpsutbetalingene. Det vil i praksis si at barna som lever med foreldre som mottar sosial­stønad ikke nyter godt av barnetrygden.Det kan ikke Stjørdal kommune være seg bekjent med, og Rødt Stjørdal vil jobbe videre for at denne praksisen ­opphører.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • At Stjørdal kommune øker satsen for sosialhjelp til Sifo standard.
 • At barnetrygd ikke regnes som inntekt hos de som mottar sosialhjelp
 • At økt bostøtte ved spesielle situasjoner (som da vi opplevde dyr strøm vinteren 2019) ikke skal regnes som inntekt hos de som mottar sosialhjelp.
 • Selv om Den norske kirke er skilt fra staten har kommunene fortsatt ­forpliktelser knyttet til kirka. Rødt vil respektere disse avtalene, men arbeide for at kirka på sikt ikke skal være et kommunalt ansvar.

Bolig og byutvikling

Boligutviklingen i kommunen styres i alt for stor grad av profittmotiverte utbyggingsselskap med sin egen fortjeneste for øyet. Rødt Stjørdal ønsker at boligpolitikken i kommunen skal være for innbyggerne, ikke for utbyggerne! Derfor ønsker vi blant annet å etablere et kommunalt tomteselskap, og utvikle egne områder for førstegangsetablerere med den hensikt å skape et boligmarked utenfor markedet.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • At all nødvendig offentlig infrastrukturbør være på plass før store utbyggingsprosjekt settes i gang.
 • At kommunen setter av midler til å egenhendig utvikle reguleringsplaner.
 • At det settes krav til at en andel leiligheter i større prosjekt avsettes til førstegangsetablerere med klausuler om videresalg. Dette kan f.eks. være eie for leie.
 • At overskudd av kommunalt boligtomtesalg avsettes til å utvikle kommunalt boligtilbud.
 • En storstilt kommunal utbygging av leieboliger. Boligene skal leies ut til en rimelig politisk styrt leie.
 • At kommunen ikke skal tjene penger på utleie, men leie ut til kostpris.
 • Kraftig økt sosial boligbygging.

Miljø, klima og næring

Økt forbruk og kapitalistisk profittjag er i ferd med å ødelegge jorda. Menneskeskapt klimaendring og utrydding av levende vesener truer vår framtid. Vi må derfor redusere utslipp av klimagasser og nedbygging av landareal, til et minimum.

Kommunen har erklært klimakrise, og det forplikter. Vi kan ikke vente på en teknologisk vidunderkur eller håpe på at framtidig vekst i økonomien blir «grønn». Energibruken må ned og vi må slutte å se på økonomisk vekst som en naturlov. Vi må også være bevisste på at miljø, artsmangfold og klima ikke er løsrevet fra hverandre, men henger uløselig sammen.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • At all kommunal virksomhet skal sette hensynet til miljø, klima og arbeidstakerrettigheter i første rekke.
 • Å legge til rette for industri og annen næring som bidrar til å gjøre oss uavhengige av oljen.
 • Et godt lokalt kollektivtilbud.
 • Et sentrum som ikke er dominert av biltrafikk og parkeringsplasser.
 • Å stoppe nedbygginga av landbruksareal og artsrik natur.
 • At arbeidet med å bygge en undergang mellom parkeringsplassen på Grustaket til Stjørdal Stasjon framskyndes, slik at det blir mer attraktivt å bruke kollektivtrafikk for kommunens innbyggere.
 • At de grønne lungene i sentrum og det grønne beltet langs strandlinja bevares.
 • Aktivt eierskap i NTE med formål om å effektivisere eksisterende vannkraft.

Kultur og idrett

Rødt mener kjennskap og kunnskap om ulike kulturelle uttrykk styrker demokratiet og folks muligheter til å endre samfunnet. Vi mener det er viktig at kulturen får utfolde seg på sine egne premisser. Kulturlivet i kommunen skal ikke dikteres av kommunale eller statlige planer og strategier, men først og fremst skapes av kulturlivet selv. Rødt støtter arrangement som Hell Blues Festival og Opera Trøndelag.

Rødt ser på gratis idrett for alle som en menneskerett og Rødt vil støtte opp under idrettsbevegelsens innsats for å gi folk en meningsfull fritid og bedre helse.

Idretten i Stjørdal må først og fremst styres av idrettsbevegelsen selv. Investeringer og drift må finansieres ut fra de behov som idretten har og slik det prioriteres av idrettsrådet. Rødt går også inn for at det offentlige skal legge til rette for at verdien av lagenes dugnad skal utløse offentlige midler av samme størrelse som verdien av dugnaden, målt slik det gjøres i standard samfunnsregnskap.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • Å øke kulturskolens budsjett slik at timeressursen kan økes og egenandelen settes til maksimalt 1000 kroner året.
 • At kulturskolen får tilstrekkelige budsjettmidler til å kunne låne ut instrumenter og annet nødvendig utstyr.
 • Å øke overføringene til kor, korps og orkester.
 • At skolebibliotekene overføres til det offentlige biblioteket i kommunen.
 • At kommunen må sikre arealer til idrettsanlegg slik at alle kan utøve idrett i sitt nærmiljø (innen 15 minutters gang- eller sykkelavstand).
 • At idrettslag som drifter idrettsanlegg skal få kompensasjon tilsvarende det kommunal drift ville kostet.
 • At idrettslag som må leie anlegg må få full kompensasjon for leieutgifter fra kommunen.
 • Svømming er en av de mest tilgjengelige og rimeligste mosjonsformene vi har. Derfor må en ny svømmehall driftes og eies av kommunen.

Økonomisk politikk

Flertallet i kommunestyret har over flere år satt kravet til store overskudd og bygging av fond over kvaliteten på tjenestene. Nå som fondet også er godt over 100 millioner, er det på tide å senke kravet til størrelsen på overskuddet.

Rødt Stjørdal mener også at det er nødvendig å innføre eiendomsskatt på større boliger i kommunen. Dette betyr at folk med små eller mellomstore boliger ikke rammes. Dette gjøres ved å sette et høyt bunnfradrag i forhold til når skatten slår inn. De med lav inntekt kan søke og vil få innvilget fritak. Skatten må innføres for å sikre at kommunen får inntekter nok til å levere gode nok tjenester, ikke bare et minimumsnivå som balanserer på kanten av lovverket.

Vi ønsker å få en slutt på den usosiale politikken som føres, med kutt i ikke-lovpålagte tjenester. Rødt Stjørdal vil sørge for at de som trenger det får hjelp utover det som er lovpålagt, fremfor å sørge for store overskudd i kommunekassa.

Rødt Stjørdal ønsker også å redusere størrelsen på godtgjørelsen folkevalgte mottar. Det er ingen grunn til at en politiker i kommunen skal tjene mange hundre tusen kroner i året for en plass i formannskapet eller for å lede en komité.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • At kommunen senker kravet til resultat, og bruker mer av pengene på å levere god kvalitet i tjenestene.
 • At kommunen innfører en moderat eiendomsskatt, med høyt bunnfradrag.
 • Å redusere politikergodtjørelsene.

En solidarisk kommune

Flertallsblokka har sørga for at vi ikke tar imot anbefalt antall flyktninger i Stjørdal. Samtidig har de ønska amerikanske soldater velkommen på Værnes. De har dermed valgt å støtte opp under de som i stor grad er ansvarlige for den økende flyktningestrømmen vi har sett de siste årene, mens de ikke vil ta ansvar for de samme flyktningene.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • Å ta i mot det antall flyktninger som IMDi anbefaler.
 • Tilrettelegging av jobbtilbud for asylsøkere mens søknaden behandles.
 • At den amerikanske basen på Værnes blir nedlagt.

Frivillighet

Frivillig sektor bidrar til demokrati, inkludering og nytenking. Rødt Stjørdal vil legge til rette for frivilligheten. Frivillige skal ikke erstatte offentlig ansatte, og frivilligheten skal aldri styres ovenfra.

Rødt Stjørdal vil arbeide for:

 • At frivillige organisasjoner og nettverk skal ha tilgang til gratis ­kommunale lokaler.
 • At bemanninga ved frivilligsentralen i Stjørdal må styrkes.