Program


Arbeidsprogram for Raudt Steinkjer 2023-2027

Introduksjon – med Rødt mot Forskjells-Steinkjer

Etter årtusenskiftet har den sosiale ulikheten og utenforskapet skutt i været her i Steinkjer kommune. Over 500 barn vokser nå opp i fattigdom, og en av tre innbyggere står uten arbeid eller aktivitet. Samtidig ser vi både i Norge og verden en stadig større konsentrasjon av rikdom på stadig færre hender. Det er umoralsk at det finnes fattigdom når verdiene tross alt finnes og blir skapt, og urettferdig at verdiene som skapes går til kapitaleiere og ikke arbeiderne som har skapt dem.

Heldigvis finnes det håp. Markedskreftenes herjinger og den offentlige armoden er ikke naturlover, men politiske valg som kan omgjøres ved politisk arbeid og folkelig engasjement. I Rødt tror vi på å bygge små og store samfunn nedenfra og opp, gjennom samhandling, samarbeid og inkludering. Norge har historisk vært bygd på desentralisert, levende bygdedemokrati som har blitt løftet frem av folkelige massebevegelser som arbeiderbevegelsen, lekmannsbevegelsen, ungdomslagene, avholdsbevegelsen og målrørsla. Dette har ført til at Norge har mer levende bygder enn mange andre land vi kan sammenligne oss med, blant annet ved desentralisering av institusjoner og infrastruktur, og et fortsatt familieeid og -drevet landbruk. Disse tradisjonene må vi bygge videre på – mer lokalt folkestyre og kortreist verdiskapning, ikke mindre.

De etablerte partiene på Steinkjer oppfører seg som om vi er en kommune i nedgang. Dette er basert på nasjonale prognoser som ikke tar hensyn til regionale og lokale forhold, og betrakter avfolking av bygder som en naturlov heller enn en utvikling som kan snus ved politiske vedtak. Rødt mener boligmarkedsstatistikk, næringsetableringer og kommunale investeringer alle viser Steinkjer som en vekstkommune – og det gjør også prognoser fra normalår (før korona). Denne veksten er det viktig at hele kommunen får ta del i – vår største utfordring som lokalsamfunn er fattigdom og utenforskap.

Dette programmet er en feiring av fellesskapsløsninger og lokalt selvstyre. Vi vil investere i sosiale grep som løfter dem som har minst, og satse offensivt på næringsutvikling som springer ut av styrkene kommunen, innbyggerne og lokalsamfunnene har. Mennesker har en iboende kraft til å skape, være utøvende, kreative og kunstneriske, og denne kraften kan utrette underverker når vi får friheten og rommet til å bruke den; både i og utenfor arbeidslivet.

Stemmer du Rødt på Steinkjer i år er det en stemme for gode tjenester, demokrati og raushet, mot fattigdom og utenforskap. Bli med Rødt i kampen mot forskjells-Steinkjer – en annen verden er mulig.

1. Et sikkerhetsnett for alle

Steinkjer kommune er i en krevende økonomisk situasjon på grunn av uvettige byggeprosjekter og manglende investeringer i forebyggende tiltak. Dette vil bare bli verre dersom ikke kommunen investerer i å forbedre tjenestetilbudet til folk. En ny underklasse er i ferd med å vokse frem, spesielt blant dem som går på trygd, sosialhjelp, AAP eller minstepensjon. Rødt godtar ikke dette. Vi går derfor til valg for å gjøre noe med de raskt voksende og urettferdige ulikhetene.

Rødt vil:

 • Opprettholde en desentralisert struktur på bosentrene og beholde sykehjemmet i Malm
 • Beholde og styrke tilbud og tjenester for syke og andre som trenger offentlig omsorg: Kreftsykepleie, demensomsorg, støttekontakttjeneste, hjemmehjelpstjeneste, tilbud om brukerstyrt personlig assistent; skjerme de ikke-lovpålagte velferdstjenestene fra kutt.
 • Bruke frivilligheten til å avlaste helsesektoren, ikke erstatte den, og sørge for at frivillig innsats skjer på de frivillige sine premisser. Gjenoppta abonnementet på Nyby-appen for å formidle kontakt mellom frivilligheten og de hjelpetrengende.
 • Videreføre samarbeid med ideelle aktører som for eksempel Røde Kors sin besøkstjeneste og Sanitetsforeningene i hele kommunen
 • Styrke aktivitørtjenesten. Få på plass kommunalt ansatte aktivitører med ansvar for alle eldresenter og bofellesskap i Steinkjer og Verran, og midler til aktivitet. Videreføre kommunal bruk av «Inn på tunet» og tilsvarende organisasjoner som del av tilbudet for eldre, samt i psykiatrisk helsevern og for unge med spesielle behov.
 • Videreføre og styrke den gode utviklinga i de kommunale tilbudene i yngreomsorgen, altså unge med funksjonsnedsettelser og annet utenforskap.
 • Utvide åpningstidene til NAV-kontoret for å sikre at NAV-brukerne skal kunne møte noen fysisk for å få den best mulige hjelpen – også på ettermiddag/kveldstid.
 • Videreføre SKODD-prosjektet med to årsverk for å hjelpe barnefamilier fra sosialstønad og over i arbeid.
 • Sikre tilstrekkelig bemanning i barnevernstjenesten slik at de barnevernsansatte til enhver tid ikke har mer enn 9-15 saker å arbeide med, i tråd med FO sine anbefalinger.
 • Mennesker som strever med rus og psykisk helse må få tilbud om hjelp ut fra sine behov og ikke ut fra hjelpeapparatets økonomi og struktur
 • Pårørende til hjemmeboende demente og sterkt pleietrengende skal få tilbud om omsorgslønn om den pårørende selv ønsker det, men uten at det skal gå ut over det kommunale tilbudet
 • Sosialhjelpssatsene må økes ut over den generelle prisveksten
 • Bostøtte skal utbetales også i de månedene en får tre utbetalinger av sosiale ytelser, for eksempel arbeidsavklaringspenger og dagpenger
 • Øke rammene for husbanklån for å hjelpe flere inn på boligmarkedet, gjerne gjennom leie-til-eie for vanskeligstilte grupper.
 • Sikre mulighetene for aktiv deltagelse i samfunnet for innbyggere med funksjonsnedsettelse

2. Arbeidsliv og arbeidsplasser

Det er arbeid som skaper verdier, enten det er i privat eller offentlig sektor, i frivillighet eller hjemme. Likevel er det arbeidskjøperne som ofte sitter med beslutningsmakt over hvordan disse verdiene skal forvaltes, og ledere og eiere stikker av med stadig større deler av kaken. Arbeiderbevegelsen har i Norge vunnet mange viktige seiere som nå er under press, og det er viktig å forsvare opparbeidete rettigheter og å kjempe fram nye. I privat sektor tar useriøse aktører over store bransjer og utkonkurrerer anstendig næringsliv, ved bruk av bemanningsbyråer, smutthull i arbeidslovgivningen og tidvis regelrette lovbrudd. I kommunal sektor blir ansatte tynget ned av rapporteringskrav og skjemavelde som kommer i tillegg til de allerede omfattende arbeidsoppgavene de har. Derfor er det viktig for Rødt med en sterk fagbevegelse og at folkevalgte organer vi har innflytelse i skal være seriøse arbeidsplasser.

Rødt vil:

 • Styrke fagbevegelsen. Tilby permisjon med full lønn for tillitsvalgtskolering og supplere inn flere fagforeningsoppnevnte ansattrepresentanter i styrene til kommunale selskaper
 • Sikre et anstendig arbeidsliv og bekjempe sosial dumping gjennom strenge innkjøpskrav i Steinkjer kommune og kommunalt eide selskaper. Bedriftene skal ha tariffavtale og tilby lærlingeplasser
 • Tilby faste hele stillinger i alle kommunale stillinger, og innføre forsøk med 6-timersdag
 • Tilby flere lærlingeplasser i kommunen, samt kommunale praksisplasser for innvandrere i introduksjonsprogram
 • Innføre en bevisst kommunal strategi for sysselsetting av innvandrere med høy utdanning inn i relevante stillinger
 • Legge til rette for sosialt entrepenørskap for å skape arbeidsplasser utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Dette skal skje i tillegg til, ikke istedenfor, satsing på nye VTA-plasser
 • Regulere mer areal til næringstomter for å sikre eksisterende og nye arbeidsplasser i privat sektor. Vi vil prioritere næringer som skaper reelle arbeidsplasser ut fra bærekraftig ressursutnyttelse, og sier nei til datasentre
 • Videreføre Steinkjer Næringsselskap i sin nåværende form som inspirator og lokomotiv for næringslivet på Steinkjer
 • Øremerke eventuelle innsparte midler fra arbeidskonflikter, f.eks. streiker, til sektoren som ble rammet. Holde tilbake kommunale tilskudd til kommersielle barnehager som er i streik
 • Videreføre prinsippet om kommunal vikarpool fra barnehagene til flere sektorer i kommunen

3. Natur, klima og miljø

Vi lever i to parallelle kriser – naturkrisa og klimakrisa. Kapitalismens krav om evig vekst fører nødvendigvis til problemer når det skal gjennomføres på en planet med begrensede ressurser, og vi mener det kreves radikale grep for at ikke overklassens overforbruk skal ødelegge livsvilkårene til oss alle. Særlig naturkrisen må løses lokalt, siden det er ute i kommunene arealendringene som fører til masseutryddelse skjer. Dette må selvsagt skje i samråd med de næringene som lever av naturen: reindrift, fiskeri, landbruk og skogbruk. Men uttaket av ressurser må skje på en bærekraftig måte som unngår tap av arter og naturtyper.

Rødt vil:

 • At Steinkjer kommune skal bli en "øko-kommune", med en egen klima- og miljøavdeling. Revidere klima- og miljøplanen slik at den forplikter kommunen til å gjøre ambisiøse og konkrete tiltak innenfor satte tidsfrister
 • Sikre adgangen til naturen rundt Steinkjer sentrum. Foreslå Oftenåsen som verneområde. Tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelser. Ta vare på eksisterende stier i nærområdene og legg til rette for stier som kobler sammen stiene til et nettverk. Ny plansje ved jernbanestasjonen og på torget
 • Natur som er vernet etter plan- og bygningsloven skal forbli vernet – byggherrer skal ikke få dispensasjoner til å for eksempel bygge i strandsonen
 • Vi ønsker et aktivt jordvern og myrvern, med langt strengere krav til bygging på dyrkajord. Tidligere rydda myrer skal restaureres. Flere eksisterende myrer skal gå inn i verneplan for våtmark
 • Verne 10% av de produktive skogene i Steinkjer kommune, i tråd med Naturvernforbundet sine anbefalinger. Her skal trua naturtyper som kalkskog prioriteres høyest, og det må sørges for viltkorridorer mellom verneområdene
 • Utarbeide en pollineringsstrategi for Steinkjer kommune for å sikre insektsmangfold. Flere kommunale plener må gjøres om til blomsterenger
 • Nei til vindkraftanlegg på Follaheia og Kvamsfjella/Gilten – vi trenger ingen nye kraftutbygginger i Steinkjer
 • Energieffektivisere offentlige bygg og investere i solceller på tak
 • Regne inn klimakostnader ved større kommunale innkjøp.
 • Opprettholde tjenestetilbud og næringsliv i bygdene for å minske unødvendig kjøring
 • Ingen nye hyttefelt før påbegynte regulerte hyttefelt er fullført. Eventuelle nye hytter må være i forbindelse med eksisterende infrastruktur for å trygge reinbeiteområdene
 • Gi Norges Jeger-og Fiskerforbund mer forvaltningsansvar over Steinkjervassdraget
 • Restaurer og vern Lundselva
 • Sett av en pott med egne midler for lokal kultur- og naturrestaurering til bolystprosjekter og andre lokale foreninger
 • Legg til rette for strandrydding med utdeling av hansker og sekker og pant for søppelsekker – men bare utenfor hekkesesongen til sjøfuglene
 • Ikke plante ut fremmede arter i parker
 • Legge til rette for kildesortering i alle parker og friområder, og gi private husstander bedre muligheter for kildesortering, blant annet ved å innføre glass- og metalldunk hos private

4. Oppvekst

Den norske skolen har blitt en skole for middelklassens barn, og det overdrevne fokuset på teoretisk kunnskap gjør at mange faller utenfor. Elevene selv ønsker seg mer praktisk rettet undervisning og flere valgfag, og særlig arbeiderklassens barn trenger flere veier til mestringsfølelse. Steinkjer er dårligst i hele Trøndelag på barnefattigdom, og kommunen har et ansvar for å minske dette utenforskapet som rammer mange. Tidlig innsats er avgjørende for å sikre at alle blir med i fellesskapet, og forebyggende innsats både redder liv og sparer penger.

Rødt vil:

 • Opprettholde dagens skolestruktur i Steinkjer kommune
 • At nye barnehageplasser i kommunen skal være kommunale eller ideelle. Penger bevilget til offentlig velferd skal ikke gå som profitt til kommersielle.
 • Utvide tilbudet med åpen barnehage
 • Styrke miljø- og skolehelsetjenesten. Opprettholde og styrke forebyggende familieteam
 • Innføre prøveprosjekt med leksefri skole
 • Sikre en skole som favner alle elever. Steinkjerskolen skal være dysleksisertifisert. Nevrodivergente elever, for eksempel elever med ADHD, tourettes syndrom eller autismespekterforstyrrelser, skal ha tilrettelagt opplæring så deres utdanningstilbud blir like godt som for andre elever.
 • Gjennomføre elevrådsmøter hvert semester, hvor elevrådene fra alle skolene møtes i rådhussalen med representanter fra skoleledelsen, PPT, barnevernet og de tillitsvalgte i utdanningssektoren.
 • Realisere bemanningsnormene i barnehager og skole. Viderefør kommunal vikarpool for barnehagene, øke administrasjonstiden til styrere i kommunale barnehager til 50%
 • Styrke laget rundt ungene våre. Innfør fast helsesykepleiertid i barnehager og sørg for at alle barnehagene har spesialpedagoger. Ansett en miljøarbeider på hver skole og hjelp foreldre å følge opp elever ved å ansette mellomromsspillere
 • Styrke skolebibliotekene – avsett tid til at lærerne kan jobbe med og følge opp leseplanen
 • Følge opp de positive erfaringene med oppsøkende PPT-arbeid fra Byafossen skole og utvide det til flere skoler. Fast PPT-kontordag på skolene en gang i uka
 • Lage en kommunal handlingsplan mot vold og trusler fra foreldre i tråd med §9a.5
 • Øke satsene for fritidskontakter og støttekontakter og rekrutter aktivt for å sikre kontakter til alle som har behov
 • Innføre aktivitet- og sommerskolen som en fast årlig ordning. Kommunen skal legge til rette for ungdomsklubber i alle skolekretser og sikre en startfinansiering på 80 000-100 000 per klubb, samt sørge for minst en dags bemanning med barne- og ungdomsarbeider
 • Bygge flerbrukshus i Henning og turnhall på Beistad
 • Tilby kommunale sommerjobber til ungdommer (15-18 år) som ønsker det

5. Kultur, idrett, friviljugheit

Raudt ønskjer at kulturopplevingar skal vera tilgjengelege for alle, og meiner at kommunen har eit særskild ansvar for barn og unge. Vi satsar på breiddekulturen og meiner at dei frivillige laga skal prioriterast framfor dyre signalbygg og storsatsingar. Vi vil derfor jobba for:

 • Å byggja opp under den store entusiasmen og kreativiteten som finnest rundt om i heile kommunen, og prioritere å investera i kultur i bygdesentra, samt i kulturskulen
 • Å styrka og satsa på folkebiblioteket som møteplass, og kunnskaps- og kulturformidlar. Til dette høyrer at me vil oppretthalda bibliotekfilialen i Malm og vil skjerma opningstidene til biblioteka ved eventuelle kutt
 • At alle barn i kommunen skal kunne delta på ein fritidsaktivitet, for eksempel gjennom ei fritidskort-ordning
 • Støtta lokal kultur og frivillighet ved økte søkbare midler
 • Sørge for at kulturhuset òg vert tilgjengeleg for det friviljuge kulturlivet i Steinkjer ved å tilby desse rabatterte prisar for å bruka det
 • Å støtta bygging av allhus for jakt og fiske
 • Støtta Steinkjer Pride som ein fast kommunal budsjettpost
 • Friviljuge lag og foreiningar skal få rabatterte prisar på Steinkjermartnan
 • Gratis treningstimar til barneidretten på vinterstid i dei kommunale idrettshallane
 • Legge til rette for gaming- og brettspillkveldar på samfunnshuset, også for vaksne
 • Stenge Kongens gate frå Ogndalsvegen til torget for bilkøyring i sommarmånadane. Etablera fast utescene på torget om sommaren og fylle denne med lokal kultur. Legge til rette for utvida uteserveringssone for restaurantane i samband med dette
 • For å få skjenkeløyve i kommunen må serveringsstadane dokumentera at ein har tiltak mot seksuell trakassering
 • Investera i lokale kunstnarar ved utsmykking av offentlege bygg
 • Utøvande kunstnarar som musikarar, scenekunstnarar, dansarar og liknande skal ha tilgang på billige øvingslokale i eigen kommune, til dømes på samfunnshuset
 • Gje tilskot til dansekunstnarar, ungdomslag og frie teatergrupper, samt scener for utøvande musikarar

6. Demokrati og solidaritet – lokalt og globalt

Rødt er et demokratisk parti som mener at beslutninger som angår folk sine liv skal gjøres gjennom åpne demokratiske prosesser, ikke bak lukkede dører i private styrerom og byråkratkontorer. Demokratiske prosesser skal være reelle og endelig beslutningsmyndighet må ligge hos folket. Vi ønsker å utvide lokaldemokratiet med nye former for medbestemmelse, og å legge til rette for at barn og unge og minoritetsspråklige skal kunne involvere seg i og påvirke demokratiet i større grad. Rødt vil:

 • Utvide lokaldemokratiet ved å gi bolystprosjektene større innflytelse, og gi dem fritt disponibel driftsstøtte avhengig av innbyggertall. Knyt bolystprosjektene direkte og uttalt til skolekretsene
 • Utred hvilke beslutningsmyndigheter kommunestyret kan overføre til velforeningene, og gi dem talerett i plan- og bygningssaker som angår deres nabolag
 • La elevrådene være med på å delta i viktige beslutninger som angår skolehverdagen deres, og gi ungdomsrådet større innflytelse i kommunen
 • Senke kravet fra 300 til 150 underskrifter for behandling av innbyggerforslag
 • Invitere fagbevegelsen i Steinkjer til fast samarbeid, medvirkning og innsyn. Hovedtillitsvalgte skal ha talerett i politiske utvalg som angår deres medlemmer
 • Redusere ordførerlønna til 1,25 x gjennomsnittlig steinkjerlønn, og redusere varaordførerstillingen til 40%
 • Innføre mobile valglokaler for forhåndsstemmer ved valg i grendene og på bosentrene
 • Forsøk med kommunestyremøter på dagtid så innbyggere med forsørgeransvar, for eksempel småbarnsforeldre, vil ha lettere for å engasjere seg i lokalpolitikken. Når møter går ut over barnehagene sine åpningstider skal kommunen arrangere alternativt barnepass
 • Sørge for at informasjon som gis av kommunen er forståelig (klarspråk) og universelt tilgjengelig, og at kommunen bruker språkkunnskapene til sine ansatte med innvandrerbakgrunn for å tilrettelegge informasjon til nyankomne innbyggere
 • At innbyggere uten digital kompetanse skal ha et lavterskeltilbud for å få hjelp med bruk av digitale tjenester, f.eks. en kommunal hjelpetelefon. I dette ligger også at vi ønsker å skjerme åpningstidene til de kommunale bibliotekene fra innskrenkinger, da noen er avhengige av disse for å bruke digitale verktøy
 • Opprett et innbyggerpanel hvor innbyggere fra 15 år og opp kan melde seg for å bidra med å teste og evaluere kommunale nylanseringer før de blir satt ut i live
 • Ved kommunale innkjøp skal det ikke kjøpes varer og tjenester fra stater som okkuperer territorier illegalt. I tillegg til Russland og Israel sine okkupasjoner av henholdsvis Ukraina og Palestina (Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem) vil vi boikotte Tyrkia for undertrykkingen av Kurdistan og Marokko for okkupasjonen av Sahrawi
 • Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige org­anisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering
 • Sørge for at Steinkjer blir en skatteparadisfri kommune – private som utfører tjenester for eller leier ut til kommunen skal være firmaer som skatter til Norge
 • Melde Steinkjer inn i ICAN Cities Appeal – et nettverk av byer som støtter FNs atomvåpenforbud

7. Bygdenes by

Desentralisert busetnad er eit gode, og Steinkjer kommune nyt godt av å ha sterke bygder som omkransar handelssentrum. I Raudt meiner me sentralisering ikkje er nokon naturlov – når folk flyttar frå bygdene og inn til større byar er ikkje det fordi bygder er negative i seg sjølv, men fordi sentralmakta ikkje investerar i bygdene. Dette er eit problem, for det er på bygdene ein produserar mat, trevirke og andre primærnæringsprodukt. Me meiner difor at kommunen må ta ansvar for å vidareføre dei gode bygdesamfunna me har på Steinkjer, både av omsyn til innbyggarane der og til heile samfunnet sin tryggleik med tanke på t.d. matforsyning.

Raudt vil:

 • Halda grendeskulane opne. Skulane er limet i mange bygder, og syt for at krinsane er attraktive å bu i
 • Legge til rette for ein meir mangfaldig arbeidsmarknad i distrikta. Sørga for at det finnest regulert næringsareal og rimelege kontorplassar i alle skulekrinsa, for det er ikkje berre i byar og tettstadar at innovasjon og nytenking finn stad
 • Øka buskapen til den kommunale bybonden med fleire dyr for å beita i gjengroingstrua kommunale areal
 • Kommunale kantiner og kjøkken skal kjøpa mest mogleg av råvarene sine frå lokale matprodusentar. Innføra kommunalt prøveprosjekt med matskog / permakultur i samband med bustadar, skular og institusjonar
 • Etablera frivilligheitssentral eller bydelshus i alle skulekrinsar
 • Innføra eit investeringsprogram for seterdrift
 • Setje ut krattrydding langs kommunale vegar til lokale som brukar vegane, det vera seg bønder eller andre lokale entrepenørar
 • Arbeide for å styrka rammevilkåra for både primærnæringane og for verksemder som baserar seg på lokale råvarar frå jord, skog og fisk
 • Legge til rette for at lokale turismeaktørar blir meir synlege, blant anna gjennom nye plansjar med turkart på jernbanestasjonen, på torget og på rasteplassar langs E6
 • Følgje opp arbeidet med det offisielle samiske namnet Stïentje og syta for at det vert tydeleggjort på kommuneskilt på innfartsårer til kommunen, samt på jernbanestasjonen og rådhuset. Undersøka om fleire stadar i kommunen bør ha offisielle samiske namn