Program


Program for Rødt Steinkjer 2019 - 2023

Stem på en utfordrer - i solidaritet med de som trenger fellesskapet mest.

Offentlig velferd

Rødt Steinkjer vil jobbe for en bedre offentlig velferd. Vi vil:

 • At barnetrygden ikke skal inntektsberegnes ved utbetaling av sosialhjelp
 • Beholde og styrke tilbud og tjenester for syke og andre som trenger offentlig omsorg. Kreftsykepleie, demensomsorg, støttekontakttjeneste, hjemmehjelpstjeneste, tilbud om brukerstyrt personlig assistent
 • Bygge opp tilbud om akuttpsykiatri
 • Styrke og videreutvikle tilbudet ved Verran Helsetun
 • Få på plass aktivitører med ansvar for alle eldresenter og bofellesskap i Steinkjer og Verran, og midler til aktivitet
 • Stimulere til mer bruk av lokal mat i alle eldresenter og bofellesskap
 • Opprettholde samtlige plasser ved sykehjem og bofellesskap i Stod, i påvente av at nye plasser står ferdig
 • Beholde og styrke rustjenesten
 • Sikre mulighetene for aktiv deltagelse i samfunnet for innbyggere med funksjonsnedsettelse
 • Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige org­anisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering
 • Gjenreise en sosial boligpolitikk

Bygdenes by

Steinkjer er "bygdenes by" og bør være i forkant når det gjelder miljø, landbruk og desentralisering. Rødt vil:

 • At Steinkjer kommune skal bli en "øko-kommune", med en egen klima- og miljøavdeling
 • Revidere klima- og miljøplanen slik at den forplikter kommunen til å gjøre ambisiøse og konkrete tiltak innenfor satte tidsfrister
 • Sikre adgangen til strandlinja rundt Steinkjer sentrum, minst 20 meter offentlig friareal fra nybygging til sjø
 • Vi ønsker et aktivt jordvern, med langt strengere krav til bygging på dyrkajord
 • I Steinkjer kommune skal det være forbud mot nyrydding av myr
 • At kommunen skal bevilge støtte til kurs i birøkt og til innkjøp av bikuber
 • At Steinkjer kommune skal utarbeide en pollineringsstrategi, for å sikre insektsmangfold
 • At kommunen skal gi inntil 5000 kr i støtte til den som anlegger ny kjøkkenhage
 • Gi et løft til seterdrift og stimulere til økt bruk, med et eget investeringsprogram for seterdrift
 • Legge til rette for kildesortering i alle parker og friområder, og gi private husstander bedre muligheter for kildesortering, blant annet ved å innføre glass- og metalldunk hos private
 • Kjempe for at Norturas slakteri i Steinkjer skal bestå
 • Bevare Sparbu stasjon som stoppested på Trønderbanen
 • At Nord universitet skal fortsette å ha et sterkt fagmiljø og gode utdanningstilbud i Steinkjer, i nært samarbeid med lokalt næringsliv

Oppvekst

Steinkjer kommune skal sikre en god og inkluderende oppvekst for alle. Rødt ønsker:

 • Å ha som mål at det skal være kommunale barnehageplasser i alle skolekretser
 • Å utvide tilbudet med åpen barnehage
 • Å styrke miljø- og skolehelsetjenesten
 • Å innføre leksefri skole
 • Å gi kommunal sommerjobb til ungdommer (15-18 år) som ønsker det

Kultur, idrett og frivillighet

Rødt ønsker at kultur skal være tilgjengelig for alle, og mener at kommunen har et særlig ansvar for barn og unge. Vi vil derfor jobbe for:

 • At kulturskolen og oppussing av samfunnshuset prioriteres foran nybygg av kulturhus
 • Å styrke og satse på folkebiblioteket som møteplass, og kunnskaps- og kulturformidler
 • At alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet
 • Støtte til lokal kultur og frivillighet ved økte søkbare midler
 • Å bygge opp under den store entusiasmen og kreativiteten som finnes rundt om i hele kommunen, og prioritere å investere i kultur i bygdesentra.
 • Å støtte bygging av allhus for jakt og fiske

Arbeidsliv

Rødt Steinkjer ønsker et organisert og tillitsbasert arbeidsliv. Vi ser de ansatte som kommunens viktigste ressurs. Vi vil arbeide sammen med fag­bevegelsen for å forsvare arbeidslivets reguleringer. Vi sier:

 • Nei til den nye arbeidsmiljøloven
 • Ja til faste ansettelser, tilbud om 100% stillinger til alle, og forsøk med 6-timersdagen
 • Ja til kompetanseheving for kommunalt ansatte
 • Ja til permisjon med full lønn for tillitsvalgtskolering
 • Ja til strenge innkjøpskrav i Steinkjer kommune
 • Nei til sosial dumping
 • Ja til flere lærlinger, både i kommunal virksomhet og hos leverandører av varer og tjenester til kommunen
 • Ja til kommunale praksisplasser for innvandrere i introduksjonsprogram
 • Ja til en bevisst kommunal strategi for sysselsetting av innvandrere med høy utdanning inn i relevante stillinger
 • Ja til anonyme jobbsøknader til kommunale stillinger

Demokrati

Lokaldemokratiet er under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre innbyggere har innsyn og reell mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem selv. Rødt vil derfor styrke demokratiet gjennom å:

 • Utvide lokaldemokratiet ved å gi bolystprosjektene større innflytelse, og gi dem driftsstøtte avhengig av innbyggertall
 • Utrede hva velforeningene kan få bestemme over i nabolaget
 • La elevrådene være med på å delta i viktige beslutninger som angår skolehverdagen deres, og gi ungdomsrådet større innflytelse i kommunen
 • Senke kravet fra 300 til 150 underskrifter for behandling av innbyggerforslag
 • Invitere fagbevegelsen i Steinkjer til fast samarbeid, medvirkning og innsyn
 • Redusere ordførerlønna til 1,25 x gjennomsnittlig steinkjerlønn
 • Redusere varaordførerstillingen fra 80% til 40%