Program


Valgprogram for Rødt Steigen 2023 - 2027

Kampen mot Forskjells-Norge

Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Det gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Kampen mot forskjells-Norge er Rødts aller viktigste sak - også i Steigen.

Barn og unge

Etter mange år hvor barn og unge i kommunen har blitt ofre for stadige kutt i skole, helse og kulturtilbud, vil Rødt Steigen snu trenden og gi kommunens framtid et løft. Å gi barn og unge en god oppvekst i Steigen er en investering og vil stimulere til økt tilflytting. Barn og unge i Steigenbarnehagen og Steigenskolen skal ha et godt innemiljø og møte kompetente fagpersoner i laget rundt barnet. Barn og unge skal ha et fritidstilbud som gir dem gode opplevelser og muligheter til å utvikle sine talenter, uavhengig av foreldrenes økonomi og ressurser.

Rødt Steigen vil:

 • bevare alle grendeskolene i kommunen
 • sikre et bra og moderne skolebygg i Nordfold
 • sikre at helsesystemet fungerer for barns beste
 • sikre utdannede lærere i skolene og barnehagene, samt arbeide for å overholde bemanningsnorm og pedagogtetthet i barnehagene.
 • sikre oppdatert kompetanse i barnehage, skole og helsetjenestene for å møte barn og unge på best måte, for eksempel om kjønns- og seksualitetsmangfold, normer og identiteter
 • styrke kulturtilbudet i kommunen gjennom å sikre alle unge tilgang til kulturskolen
 • styrke kollektivtilbudet i kommunen for å gi barn og ungdom mulighet til å delta på aktiviteter uten å være avhengig av privat skyss
 • bidra til at Rød Ungdom arrangerer “Bøllekurs” for ungdom i Steigen
 • at borteboerstipendet justeres etter de faktiske utgiftene videregående-elevene har i dag.

Helse og eldreomsorg

Det blir stadig flere eldre og kommunene blir gitt stadig flere lovpålagte oppgaver uten at staten øker bevilgningene i tilstrekkelig grad. Dette setter et stort press på både ansatte og brukere av helsevesenet. Rødt krever at staten gir kommunene nok penger til at man har mulighet til å levere gode tjenester, og at helsetjenestene holdes nær folk. Det offentlige helsevesenets oppgave er å levere helsetjenester til befolkningen, ikke drive butikk!

Rødt Steigen vil:

 • verne kommunens brukere fra kutt i helsetjenesten og eldreomsorgen
 • jobbe for at kommunen oppfyller lovpålagte tjenester innen helse og har tilstrekkelig bemanning
 • jobbe for at ansatte i helsetjenesten får faste og hele stillinger og at kommunen både rekrutterer og holder på ansatte
 • effektivisere uten å forverre, både for brukere og helsearbeiderne
 • jobbe for styrking av rehabiliteringen i helsevesenet i Steigen
 • sørge for at helsearbeiderne blir hørt og vektlagt når politiske vedtak skal fattes
 • ha likeverdige tjenester; mer kompetanseheving for ansatte i helse- og eldreomsorgen på tema knyttet til identitet, kjønns- og seksualitetsmangfold, kulturforståelse og lignende

Næring

Primærnæringene landbruk, fiskeri og havbruk er ryggraden i Steigens næringsliv. Selvforsyningsgraden av mat i Norge er for lav, og det er viktig å øke den. Her bør Steigen med sine rike naturressurser være en del av løsningen, derfor må primærnæringene styrkes. Samtidig har Steigen store muligheter for andre typer næringer, og Rødt støtter bærekraftige og fremtidsrettede nyetableringer i kommunen.

Rødt Steigen vil:

 • stimulere lokal produksjon gjennom kommunale innkjøp, med bærekraft som et ledende prinsipp.
 • legge til rette for opprettholdelse og rekruttering innen landbruk, og gi bønder gode rammer for å stå i yrket
 • styrke kystflåten på bekostning av trålerne og jobbe for at det blir enklere for unge kystfiskere å få fiskekvoter
 • sette av midler til det kommunale næringsfondet
 • fjerne eiendomsskatt for små bedrifter i etableringsfasen
 • stille krav om lærlingeplasser hos entreprenører som har kontrakter i kommunen

Miljø

Steigen er en kommune med mye variert natur og dyreliv som vi stolt viser frem og deler med andre. Med det kommer også et ansvar for å ta vare på den, som vi skal være oss bevisst. Våre handlinger har også en effekt utenfor kommunens grenser, nasjonalt og internasjonalt. Derfor må de politiske vedtakene i kommunen ha naturen, klimaet og miljøets beste som utgangspunkt.

Rødt Steigen vil:

 • sørge for at kommunen velger miljøvennlige løsninger i alle ledd
 • prioritere jordvern og fredning av myr
 • sette hensynet til natur, miljø og det bærekraftige kystfiskeriet først i søknader om økning av biomasse i oppdrettsnæringen
 • støtte tiltak som får fiskeoppdrett inn i lukkede merder
 • forvalte skogene i Steigen på en miljømessig korrekt måte

Bolig

Mangel på tilgang på bolig i distriktene er et nasjonalt problem som gir tydelige utslag i Steigen. Dette kan hemme tilflyttingen, rekruttering til næringslivet og det bidrar også til sosiale forskjeller i samfunnet. Å sikre boliger i Steigen er ikke kommunens ansvar alene, men kommunen skal sikre at de som har krav på det får en kommunal bolig med en akseptabel standard.

Rødt Steigen vil:

 • at kommunen har et sosialt perspektiv på boligpolitikken
 • øke tilgangen på ikke-kommersielle leieboliger, både gjennom utbygging i kommunens regi og gjennom andre tiltak.
 • sikre at kommunale boliger gjøres tilgjengelige for flere enn de som med dagens kriterier har rett på kommunal bolig.
 • kartlegge tomter som er egnet til boligformål og som kan disponeres av ikke-kommersielle aktører til selvbygging eller annen boligutvikling.

Internasjonal solidaritet

Steigen er en del av resten av verden, og for Rødt er internasjonal solidaritet også en del av lokalpolitikken. Steigen blir stadig mer flerkulturelt gjennom bosetting av flyktninger og innvandring, og med krigene i spesielt Syria og Ukraina har vi blitt kjent med globale saker gjennom møter med nye steigværinger. Kommunen kan være en stemme for internasjonal solidaritet og vi skal være bevisst på at også vårt engasjement kan endre verden til det bedre.

Rødt Steigen vil

 • fortsette å bosette flyktninger etter behov i kommunen
 • vedta kommunal boikott av selskaper som har virksomhet i konfliktområder som er uforenlige med folkeretten og som innebærer brudd på menneskerettighetene.
 • bli en skatteparadisfri kommune ved å unngå å investere i skatteparadis-selskaper og stille krav til leverandører om åpenhet
 • erklære Steigen en atomvåpenfri sone og bli en del av ICAN Cities Appeal