Program


Program for Rødt Steigen 2019–23

Vi har trua på Steigen! - Steigen som egen kommune.

JA til et godt helsetilbud – nok sykehjemsplasser og god hjemmebasert omsorg.

Ta vare på jordmortjenesten - tenk langsiktig.

JA til et godt skole- og oppveksttilbud – i alle deler av kommunen.

JA til Steigenskolen som leksefri skole.

JA til å støtte etablering av nye ­arbeidsplasser og kommunal boligbygging.

JA til bosetting av flyktninger.

JA til å opprette stilling som kultur- og næringsansvarlig i Steigen.

Rødt vil stå på for åpenhet i politiske prosesser, og at tillitsvalgte blir hørt.

«Her e det folk, her e det liv, her har vi løst tel å bo»

Folk i Steigen bor spredt. Rødt Steigen vil bevare og videreutvikle ­bosettinga, kultur- og næringslivet, skoler og barne­hager i hele kommunen. Barnehagenes nedslitte utstyr må fornyes.

Det bør ansettes størst mulig andel kvalifiserte pedagoger i skoleverket.

Steigen kommune skal aktivt bidra til at folk har lyst til å flytte hit.

Kommunen må i samarbeid med ­andre aktører tilby arbeid, gode bo­forhold og sosiale møteplasser.

Slik skapes trivsel og bolyst for både nye og gamle steigværinger!

Steigen har et rikt idretts- og kulturliv som må støttes. Dette er også arenaer for integrering, hvor ulike kulturer kan inspirere hverandre.

Kommunale bygninger må repareres og vedlikeholdes.

Turisme

Steigen er en attraktiv kommune, og har potensiale for å kunne ta i mot ­flere turister som vil nyte vår ­fantastiske natur. Turisme ­krever tilrette­lagt ­håndtering av avfall, ­sanitære forhold, og sikkerhet.

Tiltak som stimulerer til økt ­bedrifts- og industrietablering

Rødt Steigen vil jobbe for å avsette midler til det kommunale nærings­fondet.

Kommunen må tilrettelegge tomter og infrastruktur.

Fjerne eiendomsskatt for små ­bedrifter i etableringsfasen.

Strømprisen bør styres av det ­offentlige, ikke markedsprisene på ­kontinentet.

Rødt arbeider for lik nettleie i hele landet.

Kystflåten skal være ryggraden i fiskerinæringa

Vi er mot kvotehandel (strukturering) i kystflåten.

Det må bli lettere for all ungdom som vil starte opp som fiskere å få tildelt kvoter – ikke bare noen få heldig ­utvalgte.

Trålere som ikke leverer ­fisken i ­henhold til de opprinnelige ­konsesjonsvilkårene mister kvoten sin til kystflåten.

Konsesjoner og kvoteordninger må fordeles etter distrikt og forankres der.

Oppdrettsnæringa har stor ­betydning for arbeidsplasser og utvikling i Steigen

Rødt vil arbeide for bærekraftig ­produksjon av smolt og matfisk.

Det må fortsatt stilles strenge krav til næringa når det gjelder problemer som sykdom, rømningsfare, dyre­velferd og forurensning.

Vi vil innføre arealavgift i oppdretts­næringa. Kommunens inntekt fra ­næringa kan ikke baseres på at den skal vokse i det uendelige.

Vårens oppblomstring av giftige alger viser hvor sårbare store åpne ­anlegg er. Vi støtter opp under forsøk med nye og innovative metoder for ­produksjon og avfallshåndtering.

Landbruket er, sammen med fiske og havbruk ryggraden i ­kommunens næringsliv

Sjølforsyningsgraden av mat synker i Norge. Å opprettholde og utvikle den lokale matproduksjonen er særdeles viktig. Rødt vil bl.a. støtte ungdom som ønsker å etablere seg i landbruket.

Verdiskapinga i næringa bør i ­vesentlig større grad enn i dag tilfalle ­produsentene.

Landbruket bør så langt det er mulig drives i pakt med naturen.

Vi ser også muligheter for økt verdiskaping i skogbruket i kommunen, og støtter fellestiltak for utskiping av tømmer.

Samferdsel

Vi ønsker en bedring i kommunens kollektivtilbud.

Vi vil sprenge berg og rydde skog langs Steigens svingete veier for å forebygge kollisjoner og elgpåkjørsler. Veien må være i en slik stand at den kan brukes av alle trafikanter.

Rødt Steigen vil ha trygge og spreke elever! Bygg gang- og sykkelvei på Laskestad og Leines, og forbedret parkering ved barnehagen i Nordfold.

Hurtigbåtforbindelsen må opprettholdes, minst på dagens nivå. Signal­anløp til Holkestad må gjeninnføres. Billettene må bli billigere.

Samfunn

Offentlige tjenester ­privatiseres i økende takt. Det foregår en ­omfordeling – de rike blir rikere, de svakeste får det verre.

Vi er mot privatisering av offentlige tjenester og tvungen sentralisering.

Vi vil ufrivillig deltid til livs.

Kommunen må kreve ordnede ­arbeidsforhold ved offentlige anbud.

Miljø

Rødt tar klima- og miljøspørsmål på alvor.

Vi ønsker en plastfri kommune. Vi vil at innkjøpsavtaler gjennomgås og at plastmaterialer i størst mulig grad blir byttet ut med miljøvennlige, resirkulerbare alternativer.

Det bør settes opp en ladestasjon for el-biler i Leinesfjord.

Klima- og miljøproblemene kan ikke løses av et økonomisk system som forutsetter evig vekst.

Kapitalismens grådighet og kortsiktige profittjakt må erstattes av et fellesskapssamfunn – et demokratisk, sosialistisk samfunn, der valgene vi tar styres av hensynet til mennesker og naturens bærekraft.