Program


Illustrasjon: Ingunn Dybendal.

Kampen mot forskjells-Norge

Arbeidsprogram for Rødt Stange 2019-2023

Framveksten av Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Generasjonen som vokser opp nå kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene. Når avstanden mellom folk flest og eliten blir så stor at demokratiet trues og private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet, skyldes det politisk svik. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt.

Økte forskjeller og privatisering av velferdstjenestene våre truer det arbeiderbevegelsen har bygget opp gjennom generasjoner; trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Dette fører til at makt og muligheter blir skjevt fordelt og folk sorteres etter størrelsen på lommeboka.

Rødt Stange er en grasrotbevegelse som ønsker mer politisk åpenhet og demokrati. Folk skal ha medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og i saker som angår dem i kommunen.

Det er viktig at innbyggerne blir invitert til å uttale seg og at de ikke blir overkjørt av politikerne. Vi vil bygge samfunn nedenfra og opp, til det beste for innbyggernes behov og innenfor naturens tålegrenser.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge vår aller viktigste sak.

Rødt Stange skal kjempe for følgende hovedsaker:

1. Forskjellene skal ned!

Rødt stange vil bekjempe de økende forskjellene. Dette får vi til hvis vi løfter fra bunnen og holder igjen på toppen. For å få til dette vil vi sørge for at de som har minst, som alle andre får beholde barnetrygden og at dette universelle tilskuddet ikke tas med i inntektsberegning for de som mottar sosialstønad.

Stange kommune har en av de dyreste SFO-prisene i Hedmark. I tillegg har ikke kommunen søskenmoderasjon. Dette blir en urimelig høy utgift å klare for de som ofte er relativt nyetablerte og har andre høye utgifter. Rødt ønsker gratis SFO. Med vår kommuneøkonomi ser vi at det blir vanskelig de første årene, men vi vil ha ned prisene med 20 prosent i første omgang, og det skal være søskenmoderasjon.

Det er stor forskjell på hvordan folk bor også i vår kommune. Derfor tar Rødt tar avstand fra flat beskatning. Det betyr at vi ønsker å fjerne eiendomsskatten slik den praktiseres i dag. Vi vil ha bunnfradrag og progressiv økning for boliger som koster over gjennomsnittet for vår kommune. I tillegg vil vi at også fritidseiendommer og boligspekulasjon skal beskattes ekstra.

Rødt Stange ønsker en rettferdig boligpolitikk, og mener at alle har rett til et godt, trygt og varig hjem. Derfor må det bygges og tilrettelegges for førstegangsetableringer. De som faller utenfor både det kommersielle boligmarkedet og det tilrettelagte markedet må få tilgang til gode kommunale boliger hvor leie må ligge under markedsleie.

Rødt mener at vår kommune skal være for innbyggerne og ikke utbyggerne. Det betyr at det spesielt i knutepunktene, må være forutsigbart og tydelig hvilke planer som ligger 10-20 år frem i tid, og at det alltid er hensynet til innbyggerne som skal prioriteres ved tvister mellom innbygger og utbyggere.

Rødt Stange vil:

 • Få barnetrygden ut av inntektsberegningen for sosialhjelpsmottakere.
 • Billigere SFO.
 • En differensiert eiendomsbeskatning.
 • Sosial boligbygging.
 • Et samfunn for innbyggere mer enn utbyggere.

2. Samarbeid og fellesskap

Et styrket og godt samarbeid med fagforeninger og frivillige organisasjoner.

De som best kjenner Stange kommune som arbeidsgiver og arbeidsplass er fagforbundene. Derfor ønsker Rødt Stange å invitere til samarbeid når vi vil jobbe for profittfri velferd, fulle og faste stillinger i kommunen og innføring av et prøveprosjekt med sekstimersdagen for kommunalt ansatte i helse/omsorg.

Rødt Stange vil:

 • Kjempe mot etablering av velferdsprofittører.
 • Hele, faste stillinger i kommunen for de som ønsker det.
 • Prøveprosjekt med sekstimersdag mot full kompensasjon i kommunal helse/omsorg.

3. Miljø

Stange kommune må ta miljøkrisa på alvor. Rødt Stange vil ikke godta at det biologiske mangfoldet svekkes eller at sjølbergingsgraden på mat går ned. Derfor ønsker vi bevaring av all matjord, og økt samarbeid med næringene for å få større grad av kortreist mat fra lokale produsenter.

Rødt Stange vil:

 • Frede all matjord.
 • Øke sjølbergingsgraden.
 • Invitere til samarbeid for å øke mengden med kortreiste alternativer.
 • Jobbe for at kommunen krever miljøregnskap av alle sine leverandører.

4. Lokaldemokrati

Rødt Stange vil øke lokaldemokratiet. Innbyggerne må få være med å bestemme, ikke bare stemme. Derfor vil vi ha et åpent og inkluderende demokrati med folkeavstemminger i større og viktigere saker. Det skal ikke være vanskelig å få innsyn, eller tilgang til informasjon og alle som berøres av saker som skal vedtas av de folkevalgte må inviteres til samarbeid og råd. Innbyggernes interesser skal alltid gå foran personlige interesser eller vinning.

Det er viktig at de folkevalgte som tar beslutningene ikke glemmer hvordan det er å være en av dem de tar beslutningene for. Rødt Stange vil derfor senke/fryse politikerlønningene slik at de folkevalgte på lik linje med innbyggerne kjenner hvor skoen trykker.

Rødt Stange vil:

 • Ha flere folkeavstemminger i store, viktige saker som preger folks hverdag.
 • Ha et mer åpent demokrati.
 • At kommunen aktivt inviterer til samarbeid med innbyggerne.
 • At innbyggernes felles interesser alltid går foran personlige interesser eller vinning.
 • Politikerlønningene ned til gjennomsnitts norsk lønnsnivå.

5. Solidaritet

Rødt Stange har solidaritet med undertrykte i alle land og samfunnslag. Vi vil derfor kjempe for likeverd uavhengig av kjønn, legning eller nasjonalitet.

Vi vil også at Stange viser internasjonal solidaritet ved å oppfordre til at alle varer og tjenester vi kjøper kommer fra rettferdig handel og ikke fra okkuperte områder.

Rødt Stange vil:

 • At alle skal behandles som likeverdige.
 • At vi viser internasjonal solidaritet.
 • At vi bedriver rettferdig handel.

6. Mot kommunesammenslåing

Stange er en selvstendig kommune i vekst. Vi ønsker ikke kommunesammenslåing fordi en sammenslåing fører til at avgjørelsene tas enda lenger vekk fra der hvor folk bor, og de som avgjørelsene gjelder. Hvis det på nytt kommer opp forslag om kommunesammenslåing skal det avgjøres ved folkeavstemming.

Rødt Stange vil:

 • At Stange fortsetter som en selvstendig kommune.
 • At eventuell fremtidig kommunesammenslåing er et resultat av folkets vilje gjennom folkeavstemming.