Program


Valgprogram for Rødt Sørfold 2019 - 2023

Vårt grunnsyn

Rødt Sørfold ble stiftet i desember 2018, og er en del av en landsomfattende bevegelse som har sett seg lei på den høyredreiningen som det politiske livet i Norge har tatt. Rødt har for tiden fremgang i hele Norge, og vi håper at vi i Rødt Sørfold kan bidra til endring, også i Sørfold kommune.

Under den borgerlige regjeringen har vi sett at forskjellene blant folk har økt dramatisk. Det ser ut til at regjeringens politikk er at alt skal lønne seg, og at det tidligere synet på Velferdsstaten, som et spleiselag for alle, er en saga blott. Hvis vi lar denne politikken få fortsette, vil vi få et stadig kaldere samfunn, hvor enkeltindividene må klare seg som best de kan uten støtte fra samfunnet. Alle menneskers likeverd er ikke til stede så lenge samfunnet har så store ulikheter i rikdom og makt som vi har i dag. Rødt setter fellesskapet til de mange mot maktkonsentrasjon som bare tjener de få. Dette ­demokratiske fellesskapet har æren for mye av framgangen i økonomisk trygghet og ­demokratisk frihet for folk flest.

Rødt Sørfold håper å få inn representanter som kan tale alle sørfoldværingers sak i kommunestyret. Vi vil derfor ha så god kontakt som mulig med enkelt­individer og organisasjoner i kommunen. Vi vil at hele kommunen skal tas i bruk, og at de enkelte lokalsamfunn selv, i størst mulig grad, skal få bestemme sin egen utvikling. Vi vil m.a.o. at kommunen skal styres nedenfra, og at våre representanter skal være talerør for de lokale aktørene.

Forvaltning og folkestyre

Kapitalismen fungerer i strid med grunnleggende demokratiske prinsipper. Den private eiendomsretten gir et bemidlet mindretall en samfunnsmakt som er uforenlig med demokratiske prinsipper. Samtidig som kapitaleierne blir mektigere, blir også penger og makt samlet på stadig færre hender.

Den som har skoen på vet hvor den trykker. Demokratisk makt forutsetter aktiv deltakelse i beslutningsprosesser, og derfor kan ikke et folkestyre skapes ovenfra, det må bygges på virkelig demokratisk makt hos folk flest nedenfra.

Rødt Sørfold vil:

 • at hele kommunen skal tas i bruk
 • støtte grendelagene for å styrke lokalsamfunnene i Sørfold
 • at det demokratiske livet i Sørfold kommune ivaretas
 • at folk i Sørfold får mulighet til å delta aktivt i det politiske livet
 • arbeide mot privatisering av kommunale tjenester
 • gå imot alle forsøk på kommunesammenslåinger mot innbyggernes vilje

Skole og kultur

Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Rødt vil ha en barne­hage som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage, og som tar ­utgangspunkt i barnas behov.

Skolen skal skape et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lære­lysten hos hver enkelt, slik at de blir i stand til å skaffe seg kunnskaper og ­ferdigheter. Rødt mener at skolen skal legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring, og at skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg.

Rødt Sørfold vil:

 • arbeide for full barnehagedekning og gratis barnehage for alle
 • at barnehagene skal ha nok ansatte i gode lokaler og med romslige og aktiverende uteområder
 • gjeninnføre søskenmoderasjon for barnehager og SFO
 • arbeide mot mobbing, og for god fysisk og psykisk helse
 • beholde grendeskolene hvor elevgrunnlaget er til stede
 • at skolens læreplaner skal være aktuelle og oppdaterte
 • videreføre distriktsmusikerordningen som tidligere
 • sikre et godt bibliotektilbud i kommunen

Distrikts- og næringspolitikk

Det foregår en viktig kamp mot de sentraliserende ­økonomiske og ­politiske kreftene. Distriktsbefolkningen opplever en voldsom ­sentralisering. ­Avfolking av distrikts-Norge er ingen naturlov, men skyldes at den ­økonomiske og politiske sentralmakta, ut fra snevre økonomiske ­perspektiver, har funnet det formålstjenlig å sentralisere. Rødt vil ta hele landet i bruk og støtter folket i distrikts-Norge sin kamp mot sentralisering og for lokal forvaltning.

Rødt Sørfold vil derfor:

 • at skogsdriften i Sørfold får muligheter til utvikling
 • støtte lokale kjøpmenn og bevare nærbutikkene
 • ha mer norsk matproduksjon
 • ha et miljøvennlig skogbruk
 • at fiskekvoter ikke skal være omsettelige
 • ha en levedyktig og bærekraftig reindrift
 • at det skal være nok lærlingeplasser i distriktet

Sosial- og helsepolitikk

Rødt vil ha et solidarisk, offentlig finansiert og drevet helsevesen som er innrettet på å gi likeverdige tjenester til alle, uavhengig av alder, inntekt, personlige ressurser, sosial status, etnisk tilhørighet eller bosted. Vårt mål er et kunnskapsbasert og moderne helsevesen som er i stand til å møte, respektere og ta vare på folks behov i alle livsfaser. Rødt vil jobbe for et samfunn som tar høyde for at det er mange måter å leve livet på. Mennesker med psykiske vansker og rusproblemer skal møtes med respekt.

Helsesektoren er utsatt for politiske effektiviseringskrav. Vi vil reversere privatisering av velferdsgodene i samfunnet.

Rødt Sørfold vil derfor:

 • at barnetrygden ikke skal regnes med ved beregning av sosiale ytelser
 • sørge for at de som får mat hjemkjørt sikres et godt og rimelig tilbud
 • legge til rette for at det blir bygget flere boliger
 • at det bygges flere eldreboliger for å dekke et økende behov
 • arbeide for kommunal bygging av utleieboliger etter selvkostprinsippet, finansiert av subsidierte husbanklån, der det er behov for det
 • arbeide for at kommunen oppfyller sin lovpålagte oppgave når det ­gjelder jordmortjeneste
 • ha økt oppmerksomhet på rus- og psykiatritjenesten

Natur og miljø

Naturens tålegrenser setter rammene for eksistensen til oss mennesker. Det økonomiske systemet, som utbytter mennesker og driver rovdrift på naturressursene, innebærer et kontinuerlig press for å underlegge alle deler av samfunnet samt naturressursene samme markedslogikk; alt fra helse­tjenester, utdanning, drikkevann og genetisk arvemateriale – alt skal bli varer selskapene kan tjene penger på. Jakten på profitt truer nå livet på jorda.

Rødt Sørfold vil derfor:

 • arbeide for at Sørfold kommune alltid velger miljøvennlige løsninger
 • pleie kulturlandskapet godt og støtte det lokale landbruket
 • arbeide for at Sørfolds innbyggere fortsatt har god tilgang til natur­opplevelser
 • at fiske og aktiviteter til havs skal ta vare på naturmangfoldet
 • ha et miljøvennlig fiskeoppdrett
 • at Sørfold blir en miljøfyrtårnkommune