Program


Valprogram for Raudt Nye Volda 2019-2023

Hovudsaka for Raudt er å kjempe mot forskjells-Noreg. Vi vil ha eit samfunn utan økonomiske skilnader mellom folk, og der alle har same rett til eit godt liv. Vi skal vere det beste arbeidarpartiet, og det mest offensive miljøpartiet i norsk politikk.

Om du røyster på Raudt, røystar du på ein utfordrar. Vi vil vere ei viktig røyst i kommunestyret, men vi kan ikkje snu politikken åleine. Det kan vi berre gjere saman med vanlege folk i kommunen. Vi vil samarbeide med både engasjerte innbyggjarar og frivillige organisasjonar i kommunen og gjerne vere deira røyst.

Det viktigaste Nye Volda kommune kan gjere for å jamne ut sosiale skilnader, er

 • Å prioritere skule, barnehage, helse og omsorg framom kulturhus
 • Å vere ein god arbeidsgjevar og innføre 6-timar arbeidsdag
 • Å gå i mot bompengar for nasjonale vegbyggingsprosjekt
 • Å vedta direkte fattigdomsreduserande tiltak, som at sosialstønad ikkje skal avkortast mot barnetrygd

Oppvekst

Ei av dei viktigaste oppgåvene til kommunen er å sørge for gode skule- og barnehagar. Her må bygningar haldast ved like, men like viktig er det at det vert sett av pengar til drift og bemanning. Den viktigaste ressursen i skular og barnehagar finn vi i dei gode fagmiljøa som arbeider der. I spørsmål om struktur for skular og barnehagar bør kommunen og rektorane lytte til dei pedagogisk tilsette, foreldre (FAU) og elevar. Vi meiner at små og nære skular gjev trygge og gode oppvekst- og læringsmiljø:

 • Raudt vil halde på ein desentralisert skulestruktur i kommunen.
 • Raudt vil halde på den kommunale barnehagestrukturen slik han er i dag, inkludert dei kommunale barnehagane Sollia, Oppigarden og Engeset, med same talet på plassar og tilsette som i dag, og på same tomtene som i dag.
 • Raudt meiner at kommunen sjølv bør drive barnehagane. Vi vil ikkje leggje ned kommunale barnehageplassar for å gje plassane til private aktørar, men er ikkje mot ideelt drivne barnehagar.
 • Raudt vil ikkje tillate kommersiell drift av barnehagar.
 • Dersom det kjem ei nasjonal forsøksordning med gratis barnehage, ønskjer Raudt at Nye Volda skal verte med på denne.
 • Raudt vil støtte ei forsøksordning med leksefri skule.
 • Raudt vil sjå til at elevar får læremiddel på hovudmålet sitt gjennom å sikre at kommunen berre kjøper inn digitale læremiddel som finst på nynorsk.
 • Raudt ønskjer at kommunen skal vurdere deltaking i nasjonale testar ut frå om dei dekkjer lokale behov for kartlegging.

Kommunen som arbeidsgjevar

Kommunen er ein av dei største arbeidsgjevarane i Volda. Dette gjer det ekstra viktig at kommunen er ein god arbeidsgjevar og har eit godt samarbeid med fagforeiningane. Vi vil også, etter over 100 år med ei stilleståande arbeidstid redusere arbeidstida til 6 timar. Vi meiner dette på sikt vil gi betre livskvalitet for alle, og redusere både sjukefråvær og tal på uføretrygda.

 • Raudt vil arbeide for å innføre 6-timars arbeidsdag med full lønn for alle offentleg tilsette i kommunen.
 • Raudt vil arbeide for at kommunen gir dei fagorganiserte større innverknad for å sikre rettane til dei tilsette i kommunen.
 • Raudt vil arbeide for at Volda kommune som arbeidsgjevar skal fortsette å vere ei IA-bedrift (Inkluderande Arbeidsliv-bedrift)
 • Raudt vil halde fram arbeidet for å få flest mogleg inn i faste, fulle stillingar
 • Raudt meiner at det skal vere eit eit krav i kommunale anbod at dei som leverer anbod skal vere opplæringsbedrifter med tariffavtale. Vi vil arbeide for at Volda kommune vedtek standard kontraktsvilkår for anskaffingar som tilsvarar “Oslomodellen”.
 • Raudt vil ikkje tillate bruk av bemanningsbyrå

Miljø og samferdsel

Raudt skal vere det mest offensive miljøpartiet i norsk politikk, og dette skal også synast fram i politikken vår for Nye Volda kommune. Vi kan alle bidra, men det er opp til kommunane, fylka og staten å sikre ei reell bærekraftig utvikling. Denne utviklinga må ivareta behova til dei framtidige generasjonane, og sikra naturen og det biologiske mangfaldet.

Her kan Nye Volda bidra ved å ivareta dyrebar matjord, sikre dyrebare naturområde mot vidare utbygging, og å halde luft og vatn reint frå utslepp og forureining. Kommunen kan også bidra gjennom veg- og arealplanlegging og gjennom å gjere eiga drift meir miljøvenleg. Infrastruktur som gode kollektivtilbod er ei viktig forutsetning for busetting og verdiskaping i hele landet.

 • Raudt er mot bompengar for å finansiere vegbygging. Bompengar er ei flat avgift som rammar dei svakaste.
 • Raudt Volda meiner at vi ikkje treng tunnel mellom Ørsta og Volda, og heller ikkje bomring mellom Ørsta og Volda.
 • Raudt vil arbeide for billegare og betre kollektivtrafikk, også mellom Volda og Hornindalen, og tilrettelegging for sykkel. Vi ønskjer gratis kollektivtrafikk for ungdom, studentar og pensjonistar.
 • Raudt ynskjer ikkje at kommunen skal bidra til å byggje bru over Voldsfjorden. Det vil gi eit dårlegare kollektivtilbod om ferja forsvinn, og leggje til rette for meir bilkøyring.
 • Raudt meiner at kommunen bør byte ut eigne bilar med elektriske bilar når dei skal bytast ut.

Natur og miljø

 • Vi vil styrke dyrevelferd også knytta til matproduksjon og kjempe for at reglane for dyrehelse, besetningsstorleik og importkontroll er så strenge at det fører til låg spreiing av sjukdom og låg bruk av antibiotika.
 • Raudt vil arbeide for å behalde villaksbestanden i Øyraelva. Villaksbestanden er no kritisk låg, og er fullstendig avhengig av klekkeriet for å oppretthalde bestanden. Raudt vil derfor støtte å byggja eit nytt klekkeri.
 • Fiskeoppdrettsnæringa må på land! Utslepp og rømningsfare gjer at dagens opne oppdrettsanlegg ikkje er haldbare. Raudt vil få alt av fiskeoppdrett inn i lukka anlegg, og vi vil få tilbake verdiskapinga frå oppdrettsnæringa til lokalsamfunnet vårt.
 • Å byggje turveg rundt Rotevatnet er eit viktig tiltak for folkehelsa, og Raudt meiner at byggjearbeidet bør starte i denne perioden. Denne vegen må leggjast slik at han tek omsyn til oterbestanden.
 • Raudt er mot den storstile naturøydeleggande vindkraftutbygginga på land, og vil støtte Naturvernforbundet i kampen mot vindmølleparkar på Søre Sunnmøre.
 • Kommunen skal (gjennom VØR) leggja til rette for gjenbruk og ombruk, til dømes på miljøstasjonen i Hovdebygda. Vi vil arbeide for at det skal vere gratis å levere avfall
 • Vi vil legge til rette for andelslandbruk, kolonihagar og samkøyring, og kompostering i staden for innsamling av matavfall i grøne plastposar.

Kultur

Det er fleire ting regionen vår har bidrege med til den nasjonale kulturarven. Blant dei ernynorsken og frivillig organisering. Begge deler har vi eit ansvar for å halde i hevd, og her kan kommunen bidra. Det frivillige kulturlivet i Volda er viktig, og ein enorm ressurs for bygda. Her er det viktig at kommunen tek vare på dei kulturhusa vi allereie har!

 • Ungdomar treng fritidstilbod, og kommunen treng ungdomsklubb! Nye Volda treng rusfrie fritidstilbod som ikkje er knytte til religion eller sport. Kommunen må skaffe permanente, gode lokale og det bør vere minst ei og ei halv stilling sett av til det.
 • Samfunnshuset og Gamlegymnaset må haldast ved like, gjerne verte rusta opp.
 • Det er viktig at Volda held fram med å ha eit bibliotek med lange opningstider.
 • Vi ønskjer sentral plassering av utlånssentralen for fritidsutstyr, og gjerne med ei elektronisk låneordning.

Kampen mot sentralisering

Raudt vil kjempe mot tvungen sentralisering både i kommunen og i heile landet. Raudt sitt landsmøte har vedtatt å avvikle helseføretaka.

 • Vi vil jobbe for å behalde og betre alle funksjonar ved sjukehuset vårt. Vi vil ha fleire statlege arbeidsplassar til Volda, ikkje færre. Vi er i mot nedlegging av tinghus, trafikksentral, sentralisering av politi, NAV-kontor, høgskular, Posten mfl.
 • Vi vil leggje til rette for bustadbygging på bygdene.
 • Det viktigaste lokale hinderet for sentralisering er å oppretthalde skular, barnehagar og andre nærmiljøfunksjonar på bygdene.
 • Vi vil forhindre fråflytting frå dei minste bygdene i kommunen, og arbeide for at kommunale tenester som er viktige for folk å ha i nærmiljøet i det som no er Hornindal kommune skal framleis vere i Hornindalen.
 • Ingen bygder skal miste sine fasttelefonlinjer og dermed kontakt med omverda før både eit dugeleg tryggleikssamband, mobilnett, internett og DAB-radio er på plass
 • Raudt Volda vil i kommunestyret føre ein aktiv kamp mot denne sentraliseringa og for lokal forvaltning. Raudt vil ha levande bygder i disktrikta der folk kan bu, med auka verdiskaping og nye arbeidsplassar innanfor dei rammene naturen gir.

Økonomi

Nasjonalt ønskjer Raudt større løyvingar til kommunane. I Volda kommune vil vi stå for ein ansvarleg økonomi, der goder og byrder er jamnt fordelt.

 • Raudt vil oppheve vedtaket om stram økonomistyring. Å kutte 40 millionar frå det kommunale driftsbudsjettet er både urealistisk og uforsvarleg.
 • Vi vil vidareføre eigedomsskatten for å sikre god velferd og drift av kommunale tenester.
 • Vi ønskjer å auke skatten på for eigedomar utover primærbustaden.
 • Kommunen må leggje til rette for at det vert bygd fleire studentbustader
 • Raudt vil ta kulturhuset ut av økonomiplanen og prioritere lovpålagde oppgåver.

Kampen mot forskjells-Noreg i Volda

Vi er mot dei aukande sosiale og økonomiske forskjellane i Noreg:

 • Sosialstønad skal ikkje avkortast mot barnetrygd
 • Kommunen bør ha kommunale bustader ulike stader, slik at ein kan ta omsyn til at ulike brukergrupper har ulike behov. Dei kommunale bustadene skal, så langt det er mogleg, vere i kommunen sitt eige.
 • Volda kommune skal vere ein solidarisk kommune. Folk frå alle kulturar, religionar, seksuelle legningar og kjønn skal kjenne seg velkomne og verte inkluderte i Volde.
 • Vi skal gi dei flyktningane og asylsøkjarane som kjem hit eit trygt oppvekstmiljø og ein god inngong til skule og arbeidsliv.
 • Vi vil at Volda kommune skal tilby å busetje fleire flyktningar.
 • Gratis kollektivtrafikk for barn, ungdom og studentar.