Her er Rødt Søndre Nordstrands bydelsprogram

Rødt Søndre Nordstrand starter sin valgkamp. Vi har jobbet frem et valgprogram etter et årsmøtevedtak og et langt revideringsarbeid.

20 tiltak for et bedre Søndre Nordstrand

Rødt Søndre Nordstrand skal være et ansvarlig parti i bydelsutvalget. Våre beslutninger skal være basert på det beste for bydelens folk og for de som jobber i bydelen, ikke budsjettrammene eller administrative hensyn alene. Her er noe av det vi vil jobbe for i bydelsutvalget de neste fire åra.

Sats på barn og ungdom!

Flere voksne per barn i barnehagene

Felles vikarpool med hele og faste stillinger for dem som ønsker det vil sørge for god dekning av voksne hele året i alle barnehagene

Barnehagen trenger flere spesialpedagoger. Barn med spesielle behov må få den hjelpa de trenger av spesialpedagoger i barnehagen

Gi ungdommen trygge møteplasser!

Bydelen trenger flere kommunale fritidsklubber. Utvid åpningstidene ved fritidsklubbene ­ også i ferier og helligdager

Tilby aktivitetstilbud for ungdom i samarbeid mellom bydelen med lokale firmaer

Skap flere lærlingeplasser i bydelen ­ både i offentlig og privat regi

Bedre helsetilbud til alle!

Opprett helsestasjoner på Bjørndal og Mortensrud

Styrk tilbudet ved Helsestasjon for ungdom med flere ansatte og utvida åpningstider.

Styrk hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten trenger flere ansatte. De ansatte må få tilbud om helsefaglig opplæring sånn at syke og eldre beboere kan den hjelpen de har krav på

Kantarellen Bo­ og rehabiliteringssenter må tilbake til kommunal drift

Styrk kollektivtrafikken i vår uoversiktlige bydel!

Bedre kollektivtilbud mellom delbydelene

Styrk kollektivtilbudet til Bjørndal med flere avganger hver dag hele uka

Flere avganger på bussruta 80E, særlig i helgene

Full “buss for tog” erstatning når toget ikke går. Det må settes inn busser ved manglende togtilbud, uavhengig av Ruters busstilbud

Bedre sykkelveier og et sykkelveinett mellom delbydelene

Et godt liv for folk flest!

Søndre Nordstrand trenger et samfunnshus, en møteplass hvor vi kan samles uten kjøpepress

Et kunstsenter eller kulturmøteplass i bydelen

Styrk bibliotektilbudet på Holmlia, Mortensrud og Bjørnholt

Det skal være åpenhet i alle bydelens organer og beslutninger. Folk i bydelen skal kunne ta del i politiske prosesser og beslutninger som angår dem

Kutt i møtegodtgjørelsen til BU­medlemmer i bydelen.