Program


Seks gode grunner for å stemme Rødt i Skaun

Bygging av ny skole på Venn

Det har i mange år vært bred politisk enighet om at det må bygges ny skole på Venn. Kapasiteten på eksisterende bygg er sprengt, og bygningsmassen er delvis i begredelig forfatning. Allikevel blir bygging stadig utsatt, og elever og foreldre lever i stor usikkerhet med trusler om endring av skolekretser, flytting av skoletilbudet, midlertidige skolesammenslåinger og andre kreative utspill. Rødt vil prioritere den nye skolen.

Jordvern

Selv om kommunen har rikelig med alternativer, bygges det stadig ned mer matjord. Boligbyggingen skjer nesten utelukkende i områdene rundt sentrum i Børsa og Buvika, der verdifull matjord forsvinner i stadig nye boligprosjekter. Rødt vil verne matjorda.

Utvikling av områdene utenfor Børsa og Buvika

Kommunen består av en rekke mindre tettsteder, men satsing og utvikling av tjenes- ter og fritidstilbud er nesten utelukkende sentralisert i Børsa og Buvika. Dette fører til at de mindre tettstedene blir mindre attraktive, særlig for barnefamilier som får mye kjøring til og fra barnehage og fritidsaktiviteter. Rødt kjemper for et desentralisert tjenestetilbud.

Et bedre fritidstilbud for barn og unge i hele kommunen

Skaun er en pendlerkommune, og det at fritidstilbudene stort sett er sentralisert i Børsa og Buvika skaper mye stress og kjøring på ettermiddag og kveld for de som bor mer enn et steinkast fra E39. For ungdom i de mindre grendene finnes det knapt tilbud i rimelig gang- eller sykkelavstand, og det eksisterer heller ikke noe kollektivtilbud. Rødt vil kjempe for et bedre fritidstivtilbud.

Lavere politikerlønninger

Når kommuneøkonomien er så stram at elever gjennomfører hele skolegangen i brakkerigg i påvente av en ny skole som skal bygges “når den økonomiske situasjo- nen i samfunnet er normalisert”, bør politikerne i anstendighetens navn legge egen lønn på et nøkternt nivå.

Et fungerende og brukbart kollektivtilbud internt i kommunen

Ut over skolebuss finnes det knapt noe kollektivtilbud internt i kommunen. For alle bosatt mer enn gangavstand fra E39 eller gammelveien er bil eneste alternativ uansett hvor du skal. For å gjøre det attraktivt å bo litt utenfor sentrum, er det viktig å utvikle løsninger der det er mulig å bo mindre sentralt uten å være avhengig av bil til all transport. Busstilbudet må bli bedre.