Program


Rødt Sandnes valgprogram 2019 - 2021

Følgende partiprogram for Rødt Sandnes har som mål å realisere kampen mot forskjells-Norge. Innenfor viktige områder som helse, skole, økonomi og demokrati vil programmet belyse noen av de viktigste kampsakene for Rødt Sandnes.

Rødt er et parti som jobber for et sosialistisk samfunn der arbeiderklassen og deres allierte har makta, og der demokrati blir bygd ved aktiv deltagelse nedafra.

EØS

Gjennom direktiver som Vikarbyrådirektivet, Datalagringsdirektivet og Helsedirektivet griper EU direkte inn i det norske samfunnet på ulike områder som arbeidsliv, jus, personvern og helsepolitikk. EU-reglene har forrang over norsk lov, og norske folkevalgte må gjøre som Brussel sier. Viktige politikkområder blir i stadig større grad regulert av EUs lovgivning, blant annet gjør medlemskapet i EØS arbeidet mot sosial dumping vanskeligere, fordi mange av tiltakene mot sosial dumping regnes som «konkurransevridende» og dermed i strid med den frie etableringsretten. De siste årene har vi sett flere eksempler på at domstolene har erklært norske avtaleverk ulovlige fordi de strider mot EØS-avtalen. Dette gjør at vesentlige deler av norsk folkestyre settes til side. Dette er grunnleggende udemokratisk.

Samferdsel

 • nei til bompenger
 • kraftig reduksjon av billettpriser på offentlig transport (som Hjem-Jobb-Hjem)
 • hyppigere avganger på tog og buss
 • Rødt Sandnes støtter en gjenåpning av Ålgårdbanen
 • Fremfor å bygge mer kommunal vei, må kommunen sikre vedlikehold av eksisterende vegnett
 • Rødt Sandnes støtter togstopp i Luravika

Utdanning

 • grunnskolen skal være leksefri
 • gratis skolefritidsordning
 • maksimum 18 elever pr lærer i grunnskolen
 • ett gratis måltid i løpet av skoledagen
 • avbyråkratisere lærerens arbeid


Familiepolitikk

 • gratis barnehage og full barnehagedekning
 • rullerende barnehageopptak
 • rett på barnehage der du bor
 • Nei til kommersielle barnehager
 • Utvidede åpningstider på NAV

Arbeidslivspolitikk

 • Sandnes kommune skal kun benytte de bedriftene som gir tarifflønn til sine ansatte
 • Når deler av kommunens tilbud skilles ut som selskaper med mål om å gå i overskudd fører det til mindre demokratisk kontroll og åpenhet rundt drift av offentlige tjenester.​
 • Kommunen skal opprette et kommunalt bemanningspool, og innføre totalt forbud mot bruk av bemanningsbyrå i kommunen og i alle anbud
 • Sandnes kommune skal ha som målsetning at 5% av alle ordinære nyansettelser skal være personer med «hull i CVen» eller nedsatt funksjonsevne
 • Sandnes kommune skal ha en prøveordning på 6-timers arbeidsdag
 • Med dagens automatisering og digitalisering vil vi produsere mer enn nok til å dekke forbruket.
 • bedrifter i Sandnes kommune skal gi pensjon fra første krone
 • norske lønns og arbeidsvilkår skal gjelde for alle arbeidstakere i Sandnes

Miljø

 • frede alle merka turområde i Sandnes mot utbygging
 • bevare lokale tjenestetilbud i distriktene
 • verne matjorda for derved å  sikre matproduksjon og selvberging
 • Rødt Sandnes ønsker ikke en videre utbygging av landbaserte vindmøller. Naturområder må skjermes fra enhver form for utbygging, også fra vindmølleparker
 • nei til de foreliggende planene for utbygging av vindmølleparker
 • bygge flere parker og turområder som er universelt utformet
 • Sandnes havn må ikke utvides

Helse og omsorg

Helse og levealder henger sammen med klasseforskjeller. Rødt vil ha en helsepolitikk som reduserer forskjellene.

 • kommunal helsetjeneste, ut med profitt i velferden
 • Rødt vil avvikle alle kommunale foretak og aksjeselskap og sørge for at drift føres tilbake til kommunen eller fylkeskommunen som i utgangspunktet skal sørge for driften.
 • flere ansatte i skolehelsetjenesten
 • flere ansatte i helsevesenet og rett på hele stillinger
 • sykehjem og aldershjemsplasser til alle, samt rett på partnerplass
 • rekommunalisere fastlege- og fysioterapiordningen
 • kommunene må beholde en større andel av skatteinntektene
 • skattesystemet må belaste dem som har mye
 • innføre differensiert eiendomsskatt​
 • beskatning av bedrifter med stort overskudd
 • beholde barnetrygden utenfor sosialstøtten
 • utvide overgangsstønaden for enslige forsørgere
 • øke statens bevilgninger til vekstkommuner som Sandnes


Boligmarked

 • det må legges ut kommunale tomter, inkludert selvbyggertomter til folket, ikke benytte fordyrende selskaper i tomtefordeling


Kultur

 • Sandnes Bibliotek må fornyes og digitaliseres til et såkalt "Bibliotek 2.0" Bibliotek skal være et naturlig samlingspunkt i sentrum
 • kvelds- og helgeåpent bibliotek
 • jernbanebroen må dekoreres
 • sikre kunst også utenfor sentrum


Demokrati

 • bydelene må få økonomiske rammer som svarer til de reelle velferdsbehovene blant bydelenes innbyggere.
 • bydelsutvalget må velges av innbyggerne i bydelen
 • bydelsutvalget må få reell avgjørelsesmyndighet
 • Bydelsutvalget skal være bindeleddet mellom befolkninga i bydelen og bystyret.  Utvalget har plikt til å arrangere møter med foreninger og organisasjoner og bringe de sakene disse er opptatt av og jobber med inn for bystyret. Bystyret skal ha plikt til å behandle disse sakene og gjøre realitetsvedtak innen en viss frist
 • Rødt vil ha forsøk med deltakende budsjettering i kommunen og i bydelene