Program


Program for Rødt Sandefjord 2019 - 2023

For sosialisme – Fordi fellesskapet fungerer!

Forskjellene mellom de rikeste og folk flest har ikke vært større på over 80 år. Jvf. levekårsundersøkelsen Sandefjord 2017. Stadig mer penger og makt samles på stadig færre hender, arbeidernes rettigheter raseres og stadig flere barn vokser opp i fattigdom. Folk flest blir bedt om å vise moderasjon og mer av lønnen går til avgifter enn før samtidig som skattelette blir gitt til de store bedriftene og de rikeste av oss.  Årsaken er kapitalismens utvikling og veksttvang. Jo større kapitalen blir – jo vanskeligere blir det å få avkastning på investeringene. Kapitalen må ha nye områder å investere i – derav privatisering og imperialisme. Kapitalen må øke profitten ved å kutte lønninger og offentlig velferd for folk flest. Samtidig gir politikerne seg selv økte lønninger. Det vi også ser er at «toppene» i samfunnet også får mer av «kaken» som havner på færre hender. Lønninger blir økt i prosent og ikke i kr og øre, derfor øker forskjellene mer. Dessuten øker også prosenten hos de rikeste.

Rødts mål står i skarp kontrast til denne utviklinga: Et bærekraftig fellesskapssamfunn uten klasser eller undertrykking – der skillet mellom de styrende og de styrte er opphevet. Rødt er et sosialistisk parti, og i tråd med dette utvikler vi vår lokalpolitikk for Sandefjord. Vi kjemper for reformer som peker mot et klasseløst samfunn, vi forsvarer fellesskapsløsninger og arbeidsfolks rettigheter – og slåss for prinsippet «fra enhver etter evne, til enhver etter behov» på stadig nye områder.

Rødt er et revolusjonært parti – vi vil endre maktforholda for å avskaffe kapitalismen. Vi vil ha mer demokrati og medbestemmelse for folk flest, og styrke kreftene for forandring: I første rekke arbeidsfolk, særlig fagbevegelsen – men også kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, antikrigsbevegelsen, antirasisme og andre aktivistmiljøer.

Kapitalismen som system er blitt en trussel mot menneskene og naturen. Rødt jobber for en sosialistisk økonomi, som er miljømessig bærekraftig og ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. På stadig flere områder nærmer vi oss tålegrensene til jordas økosystemer. Det mest alvorlige eksempelet er de menneskeskapte klimaendringene, som skyldes forbruk og forbrenning av fossilt brensel. De økte utslippene er et resultat av kapitalismens logikk – profitten som oppnås, må reinvesteres for å vokse. Flere varer må produseres, og flere varer må forbrukes.

De etablerte partiene har svikta i kampen for offentlig velferd og mot økte forskjeller. De aksepterer kapitalismens rammer, og foreslår ikke tiltak som går utover disse. De tør ikke ta konfrontasjoner med kapitalen. Rødt har ingen sånne skrupler – vår ansvarlighet er overfor folket, ikke pengemakta. Derfor har vi et rykte som et «vaktbikkje»-parti, som jobber sammen med folk heller enn på vegne av folk og ikke inngår råtne kompromisser.

Vi har sett resultatene av privatisering og anbudsjaget, tjenestene blir dårligere, færre hender, det blir dårligere arbeids- og pensjonsvilkår. Rødt vil holde offentlige tjenester offentlige, slik at pengene går til tjenestene til folket og ikke i lommene på kapitalistene.

Hvis vi havner i posisjon vil vi arbeide for å omgjøre kommunen til en mer lyttende kommune. Dette vil vi gjøre i samarbeid med blant andre fagforbundene,  slik at kommunen kommer nærmere de som arbeider. Sjefer og de som har ansvarsstillinger skal selvfølgelig fortsatt lyttes til, men vi vil arbeide for at flere nye innspill kommer fra "gølvet". Gjennom fagforbundene kan man gjøre de offentlige tjenestene bedre for de som får hjelp av dem, og hindre utnyttelse i  private foretak.

Arbeid

Kommunen som arbeidsplass:

Gjennom de siste årene har vi sett en nedbygging av arbeiderrettigheter i Norge. Dette har blant annet ført til en svekkelse av arbeidsmiljøloven, og er noe vi i Rødt stiller oss sterkt i mot. På bakgrunn av denne endringen har man også sett at fler og fler blir midlertidig ansatt, noe som gjør det svært vanskelig for mange å komme inn i arbeidslivet på en fornuftig og fullverdig måte.Rødt Sandefjord stiller seg sterkt imot høyresidens konsekvente angrep mot våre rettigheter.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • Det vedtas at kommunen som arbeidsgiver ikke vil bruke svekkelsen i arbeidsmiljøloven til å ansette flere midlertidige, selv om regjeringen har åpnet for det
 • At alle som arbeider i Sandefjord kommune får fast stilling.
 • Lønnsøkning for de med lavest lønn ansatt av Sandefjord kommune.
 • Opprette flere stillinger i kommunen for kulturarbeidere.

Leverandører og underleverandører:

Kommunen bør bidra mer for et seriøst arbeidsliv. Man kan gjøre dette ved kreve anstendige lønns- og arbeidsvilkår fra kommunens leverandører og underleverandører. Kommunen må i anbud- og innkjøpsprosesser kreve omfattende vilkår som motvirker sosial dumping. Kommunen må kreve at  kontraktskjeden maksimalt er på en underleverandør og kun på fagene hovedentreprenør ikke selv har kompetanse på.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:.

 • At kommunen lager retningslinjer for kontrakter med leverandører og underleverandører
 • Kommunen skal eliminere kontrakter med bedrifter som ikke opprettholder disse kravene.
 • Kommunen krever anstendige lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og eventuelle underleverandører. Minst 80% av arbeidsmassen skal være i fast stilling 
 • Det stilles krav om at leverandører kun benytter en kontraktskjede på en underleverandør og kun på kompetansefelter leverandøren ikke har selv.

Lærlinger:

Vi ser også i dag at en stor andel lærlinger sliter med å få lærlingplass. Derfor ønsker Sandefjord Rødt å innføre Oslomodellen i Sandefjord kommune, som sier at man skal kreve at minst 10% av alle de som jobber på alle nyoppføringer av kommunale bygg er lærlinger.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:.

 • Man innfører Oslomodellen i Sandefjord kommune
 • Kommunen stiller krav om bruk av lærlinger der dette er mulig i bestilling av oppdrag og innkjøp.

Bemanningsbyråer:

Rødt vil ikke bruke kommersielle bemanningsbyråer i kommunens daglige drift. Dette gjør at vi i Sandefjord Rødt kommer til å kreve at alle kommunale helseinstitusjoner, barnehager, byggeprosjekter og drift av kommunale tjenester, kun drives med kommunen som arbeidsgiver.

Bemanningsbyråene er også en stor aktør når det gjelder sosial dumping.  Arbeidsinnvandringa er ikke problemet. Utfordringen er når disse ikke blir behandlet etter norske arbeidsvilkår, heller ikke etter tidligere norsk arbeidsmiljølov. Derfor ønsker vi i Rødt Sandefjord å utvikle en kommunal vikarpool hvor det er faste ansatte med ordentlige pensjonsordninger og arbeidsvilkår. Slik fagbevegelsen ønsker. Også bedrifter hvor Sandefjord kommune er deleier som driver slikt må endres.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:.

 • Kommunen skal ha ansvar for ansettelser av vikarer
 • At man ikke bruker bemanningsbyråer på kommunale arbeidsplasser, og projekter
 • At kommunen utvikler en egen kommunal vikarpool for å dekke behovet for midlertidig hjelp som i dag blir dekket av private vikarbyråer. Med faste ansettelser, ordentlige pensjonsordninger og gode arbeidsvilkår.

Politikerlønninger:

Da man ansatte rådmannen i 2003 fikk han en lønn på 700 000. I 2009 var lønnen oppe i 1 050 000 og i 2016 var lønnen oppe i 1 600 000 i året. Slik eventyrlig lønnsvekst har vanlige ansatte i kommunen ikke sett snurten av.  Denne bekymringsverdige utviklingen ser vi også på ordførerlønna som er 1.085.000. Det at politikere skal kunne velge egne lønninger, i en allerede fattig kommune finner vi i Rødt Sandefjord problematisk. Derfor ønsker vi å flytte havresekken fra bukken og fryse topplønningene.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:.

 • Lønningene får rådmann og ordfører og andre toppstillinger fryses.

Arbeidslivskriminalitet:

I Sandefjord ser vi behovet for å tilrettelegge for et tett samarbeid med skatteetaten, arbeidstilsynet og politiet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette må sikres gjennom at det utarbeides en plan for dette samarbeidet, og at man utarbeider en kommunal plan for håndtering av slike situasjoner.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

 • Skjenkebevillingen blir tatt fra utesteder og restauranter som betaler mindre enn den allmenngjorte tarifflønna eller bryter arbeidsmiljøloven.
 • Kommunen utarbeider en plan for samarbeid med skatteetaten, arbeidstilsynet og politiet.

Bolig

Det er viktig å sikre at alle som ønsker å bo i Sandefjord kommune får mulighet til det. Dette burde ikke komme på bekostning av den enkeltes grunninntekt, og det skal helst være så billig som mulig. Derfor ønsker vi å sikre alle i Sandefjord kommune retten til å bo her, uansett økonomisk bakgrunn. Stadig flere kommuner innfører prosjekter som  “Fra leie til eie” . Dette innebærer at man skal kunne leie denne boligen i tre til fem år, hvor summen så blir trekt fra kjøpsprisen på boligen. Etter denne modellen bygger kommunen ut lavkostnadsboliger som skal kunne brukes til dette. Dette gjør det mulig for de med lavere inntekt, eller unge som ser etter en vei inn i boligmarkedet å få egen bolig. Derfor ønsker Sandefjord Rødt å innføre et lignende prosjekt. Kommunen må bygge flere kommunale boliger og opprettholde sitt ansvar med tanke på innvendig og utvendig vedlikehold.Vi vil innføre eiendomsskatt i Sandefjord kommune. Med høyt bunnfradrag for å skape en sosial profil.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

 • Man skal øke antall kommunale boliger.
 • Det legges til rette for utbygging av rimelige utleieboliger for studenter og andre, som ikke kan fremleies
 • Å innføre Fra leie til eie prosjektet
 • At vi innfører eiendomsskatt i Sandefjord kommune
 • Opprette et kommunalt boligtilsyn/boligombud som følger opp kommunens leieforhold for å bekjempe spekulasjon, samt ivareta leietakernes interesser.
 • Økt bostøtte til uføre og minstepensjonister

Velferd

Nei til privatisering! -Våre skattepenger er ikke profitt!

Høyre og FrP setter ett hensyn over alle andre: De aller rikestes profitt. For når offentlige tjenester privatiseres handler det ikke om kvaliteten på tjenestene. Den virkelige motivasjonen er å gi de aller rikeste mer å investere i. De ser på det som utenkelig at en offentlig aktør kan levere det beste tilbudet og krever derfor at private aktører skal konkurrere med det offentlige, i denne konkurransen velger private aktører ofte å kutte på tilbudet, lønninger eller stillinger for å komme seirende ut. Eksempelvis kan man se på de store velferdsprofitørene innenfor barnehagedrift, de har store overskudd fordi de har flere barn per voksen og overføringer som er ment til å dekke pensjonskostnadene de private barnehagene har, er større en pensjonen de gir til sine ansatte.

I Sandefjord kommune er det 13,4% av alle institusjoner som er private. Dette er over det dobbelte av landsbasis som ligger på 5,4%.  Dette er bare ett eksempel på hvordan et flerårig høyrevelde har påvirket vår by. For vi i Rødt vet at dette ikke fører til bedre tjenester for de som virkelig trenger det. Vi har de siste årene sett flere skrekkeksempler på hvordan private aktører heller skyver profitt foran sine klienters vel og være. Dette er ikke noe vi kan tolerere og derfor må de velferdsinstitusjonene vi har føres inn under kommunen igjen. Vi kan heller ikke tolerere at nye velferdsinstitusjoner startes opp som private.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • At alle nye velferdsinstitusjoner bygges offentlig
 • At videre velferdskontrakter bare skal gis til ideelle bedrifter

Eldreomsorg: -Bestemor skal ikke på anbud

Vi synes for mye om våre eldre til at vi synes det er greit og gå ut å si at de som gjør det billigst får ta det. Kvalitet og omsorg er viktigere en prislappen. Det billigste er ikke alltid best. Andelen av institusjonsplasser som er private er 14 prosent. Disse må sikres til å være ideelle organisasjoner, som ikke tar unødvendig stor profitt til å putte i egen lomme eller rekommunaliseres.

I en årrekke har Høyre og Fremskrittspartiet hatt maktmonopol i Sandefjord kommune. Derfor er det en smule paradoksalt at Fremskrittspartiet kaller seg for «eldre-partiet», samtidig som tilbudet for de eldre har blitt dårligere og dårligere.

En av de tjenestene de eldre virkelig har kjent på kroppen, er mattilbudet. På kort tid har mattilbudet i Sandefjord sentrum gått fra valg mellom kjøtt- eller fiske- middag hver dag, til en abonnementstjeneste hvor man kun kan velge dagene man får mat og dessert, at man da får en middag eller dessert man ikke liker kan ofte bli resultatet.

Alle skal kunne bo hjemme så lenge man ønsker det og det skal være forsvarlig. Dette forutsetter at kommunen tilrettelegger for at pasienter og pårørende får nødvendig og tilfredsstillende hjelp utarbeidet i samarbeid med helsepersonell. Hverdagen skal være forutsigbar og ikke resultere i ensomhet og isolasjon. Antall ansatte på hver pasient bør holdes så lav som mulig og pasientene må sikres reell innflytelse på omfanget og tidspunktet hjelpen skal gis.

Andelen av innbyggerne som mottar dagaktivitetstilbud i Sandefjord kommune er er på 0,32 prosent, gjennomsnittlig i Norge er 0,67. Det sitter mange ensomme eldre rundt om i Sandefjord kommune. Samtidig er køene til aktivitetstilbudene for lange. De eldre har ikke jobbet hele livet for å nå sitte å vente. I sykehjem og aldershjem er andelen brukertilpassede enerom med eget bad/wc 65,5 prosent, landsgjennomsnittet er 86,6. Det er også lavere andel av ansatte med helseutdanning enn ellers i landet.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • Budsjettrammene til offentlige sykehjem økes
 • Mattilbudet for eldre bedres
 • Det offentlige overtar alle kommersielle sykehjem
 • Alle tjenester innenfor eldreomsorg skal drives av kommunen.
 • Kommunen oppretter og utvider aktivitetstilbudet for eldre.
 • Hjemmetjenesten styrkes så man kan bo hjemme så lenge ønsker, uten at det går ut over forsvarligheten. De ansatte skal ikke måtte løpe mellom pasientene og skal kunne ta seg god tid til hver enkelt.

Barnevern:

Det er viktig å verne om små og effektive barnevernsinstitusjoner for å sikre et stabilt og effektivt barnevernstilbud for beboerne av Sandefjord kommune. Det er også viktig for Sandefjord Rødt at ungdom som trenger plass på barnevernsinstitusjon får plass når behovet er der, og derfor mener vi at det er viktig med små effektive barnevernsinstitusjoner.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

 • Lokale barnevernsinstitusjoner bevares

Helse

Lokalt helsetilbud:

I en god tid nå, har lokalt helsetilbud rundt om i landet blitt lagt ned til fordel for sentraliserte helsetilbud. Dette har vi i Sandefjord også fått erfare. Folket i Sandefjord har like stort krav på et tilstrekkelig helsetilbud som de i Oslo. Derfor må vi nå bevilge større midler til lokalt helsevesen og motvirke sentraliseringstendenser. Slik at kommunen står som eneste utbygger for å sikre best mulig tilbud.

Psykisk helse:

Rødt Sandefjord har som utgangspunkt at alle har en psykisk helse som kan gå opp og ned. Vi jobber for at det skal være tilstrekkelig kapasitet både når det gjelder forebyggende arbeid og i forhold til behandling. De siste års økning i antall henvendelser til kommunens psykiske helsetilbud viser tydelig viktigheten av en fortsatt satsning på psykisk helse. Behandlings delen lider av mangel på ressurser som resultater i “frist brudd”. Det er en del av Sandefjords befolkning som er brukere av de gratis lavterskeltilbudene. Det som skjer flere ganger er at aktivitetstilbud og ansatte på jobb ikke samsvarer. Dette medfører at det ikke er ansatte til stede når det skjer noe uforutsett med en av brukerne. Eller at det kommer uvedkommende som kan være ruset eller på annen måte utgjør en fare for andre som bruker tilbudet eller seg selv inn på aktivitetssentrene og aktivitetshuset.

Det er også viktig for Sandefjord Rødt å hjelpe barn som sliter med skolegangen. Derfor ønsker Sandefjord Rødt å utvide PPT tilbudet i Sandefjord. Dette krever en utbygging av effektive lokale enheter og flere ansatte i  PPT tjenesten i Sandefjord kommune.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

 • Arbeidet rettet mot ungdom og psykisk helse utvides, slik at dette vil være et satsningsområde og forebyggende arbeid må prioriteres i større grad. PPT tilbudet må økes.
 • Arbeidet rettet mot psykisk helse og voksne styrkes. Tilbudene på sosialemedisinske sentre må styrkes.Det må etableres flere lavterskel møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse. Lavterskeltilbudene som eksisterer må styrkes, med flere ansatte og økte midler.
 • Mennesker med psykiske problemer skal ha mulighet til å bo i egen bolig med den hjelp de trenger. Det skal opprettes flere bokollektiver med ulik grad av tilrettelegging.
 • Det skal arbeides for kortest mulig ventetid på relevant behandling.

Rus politikk:

Mange unge mennesker utvikler rusavhengighet også i Sandefjord. Rusavhengighet i alle former er til stor skade for den enkelte og for samfunnet, og tidlig innsats og tilstrekkelig behandling er avgjørende. Det er kommunene som finansierer behandling av rusavhengighet, og i dag går det i retning av stadig kortere behandlingsløp for å spare penger, noe som vil føre til at færre får den behandlingen de trenger.Også rusbehandling har blitt et område der de store private helsekonsernene ser at det ligger muligheter for å tjene store penger, og de går nå inn i anbudskonkurranser opp mot offentlig eide og ideelle virksomheter. Rødt vil at kommunen bare skal kjøpe tjenester fra offentlige eller ideelle institusjoner.Alle som utvikler avhengighet til rus vil påføre sine nærmeste store belastninger, og hele familien blir skadelidende. Ofte er det nødvendig å reparere skadede familierelasjoner. Pårørende, både som individ og som gruppe, har vist seg å ha utfordringer knyttet til å bli hørt av hjelpeapparatet, samfunnet, i arbeids- og sosialt liv.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

 • Sandefjord skal øke innsatsen på rusarbeidet rettet mot ungdom ved å styrke Rusteamet
 • Styrke den behandlende delen av rusarbeidet innen Sandefjord kommune
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet innen Sandefjord Kommune
 • Kommunen skal tilby alle rusavhengige tilstrekkelig langtidsbehandling
 • Kommunen skal bare bruke ideelle eller offentlig drevne behandlingsinstitusjoner
 • Tilbudet styrkes for å støtte pårørende til rusavhengige slik at disse kan få veiledning i å håndtere denne livssituasjonen.
 • Alle får et tilstrekkelig ettervern etter rusbehandling

Integrering

Integrerings Plattform:

Rødt ønsker å hjelpe flest mulig mennesker som er tvunget på flukt. Derfor ønsker Sandefjord Rødt å gå fram for at Sandefjord kommune skal bli et eksempel på god integreringspolitikk, og internasjonal solidaritet. Vi ønsker at vi skal effektivt kunne ta imot flyktninger, og på en rask og effektiv måte integrere dem. Som kommune skal Sandefjord ha mulighet til å tilby gode integrerings, kultur og opplæringstilbud til nyankomne asylsøkere.

Sandefjord kommune skal bidra i likhet med resten av landet til å ta imot de som trenger beskyttelse,  derfor trenger vi å forbedre og utbygge tilbudet til de som kommer til Norge. Denne utbyggingen burde inneholde planer for, integrering i arbeidslivet, integrering i skolen, integrering i samfunnet og språkopplæring.  Dette vil sørge for en effektiv og raskest mulig inkludering av nye samfunnsborgere.

Integrering i arbeidslivet:

Arbeidslivet er en av de viktigste aktørene i en effektiv integreringspolitikk. Dette gjør at Sandefjord kommune må legge til rette for at de som kommer til Norge og har fått godkjent asyl kommer seg raskt i arbeid. Kommunen må legge til rette for at man kan ta nyankomne asylsøkere inn i kommunale stillinger, samt aktivt gå ut for å oppfordre private bedrifter til å ta inn asylsøkere i sine rekker. Det er gunstig med flere læringsarenaer enn skolen.

Integrering i skolen:

Skolen skal legge til rette for at man får en rask og effektiv integrering av spesielt mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. Derfor må vi sørge for at mindreårige asylsøkere tas fort inn i sandefjordskolen, og får nødvendig opplæring.  For å sørge for en mest mulig effektiv integrering, og nettverksbygging for disse barna må man sørge for at disse ikke blir plassert i egne klasser, men at de plasseres i klasser med andre elever for å raskt kunne bygge et sosialt nettverk.

Det er også nødvendig å anskaffe lærere/kontaktpersoner som kan kommunisere med barna på deres eget språk i skolesammenheng, for å sørge for at opplæringstilbudet blir mest mulig effektivt og inkluderende.

Språkopplæring:

Det er viktig at kommunen sørger for god språkopplæring og at informasjon er lett tilgjengelig på mange språk. Språkopplæringen er helt nødvendig for å få en god integrering plattform. Derfor krever Sandefjord Rødt at all språkopplæring i kommunen blir gratis. Samt skal man tilby en mulighet til videre voksenopplæring dersom man føler at det er behov for det. Og bedre systemet slik det fungerer i dag. Slik at opplæringen blir mer individuell og tilpasset personens behov.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • Kommunen må være en pådriver i samarbeidet mellom NAV, skolen, voksenopplæring og næringslivet for å skape gode tiltak for den enkelte i integreringsprosessen.
 • Kommunen ikke tar i bruk lave lønninger som integreringsstrategi for å få innvandrere i arbeid.
 • Kommunen finner eller skape arbeidsplasser til innvandrere, evt bidrar med støtte til ideelle aktører.
 • Kommunen tilbyr videre språkopplæring for de som føler behov for det etter fullført språkopplæring.
 • Opplæringen blir mer individuell og tilpasset personens behov

Klima

Vi er nå inne i en periode av masseutryddelse av arter som vi bare har 5 eksempler fra tidligere perioder i jordens historie. Forskjellen fra tidligere perioder er at denne er menneskeskapt. Ikke bare undergraver vi overlevelses grunnlaget til andre arter men til slutt undergraver vi vår egen overlevelse. Kapitalismens krav til økt profitt og økt forbruk er hovedårsakene til klimautfordringene. Hvor andre partier fokuserer på symptomene mener Rødt at vi må se på de underliggende årsakene, herav kapitalismens evige mas på vekst på en jordklode med begrensede ressurser. Løsningene på klimaproblemet kan ikke bare løses på statlig nivå, men også kommunalt må det legges inn en innsats. Til nå har vi sett en utvikling hvor kostnadene ved “det grønne skiftet” i stor grad er plassert på “de mange”, gjennom avgifter og bompenger blir kostnadene plassert hos de med minst mens de med mye i stor grad kan fortsette som før.

Kloden er noe man ikke får igjen, derfor er det viktig at vi nå tar grep for å bevare den jorden vi har blitt tildelt. Det er derfor viktig at vi innfører en politikk i Sandefjord kommune som tilrettelegger for det grønne skiftet. Dette gjelder også for transport for kommunen, hvor man må legge til rette for å bytte ut de eksisterende bilene, med hybrid eller elektriske biler.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • Miljøteknologi må implementeres i kommunale bygg
 • Kommunen som innkjøper vektlegger klima i anbudsprosesser.
 • Kommunens egen bilpark er elektrisk så langt det er hensiktsmessig.
 • At alle offentlige parkeringer har lademuligheter for elbiler
 • Kommunen tilrettelegger for det elektriske skiftet som kommer til båtparken.
 • Alle nybygg og renoveringer av kommunale bygg må gjennomføres med et miljøperspektiv
 • Kommunen skal være en pådriver for å styrke kollektivtrafikk, for å minske behovet for privatbiler
 • Utbygging av veier skal ikke finansieres av bompenger.
 • Introdusere kildesortering på offentlige gater
 • Arbeide for kildesortering på offentlige bygg
 • Kommunen arbeider for at Torp flyplass reduserer forurensningen
 • Bevare byens grøntarealer

Distrikt- og samferdselspolitikk

Kommunesammenslåing:

Kommunesammenslåingen må ikke bety nedbygging av distriktene. Vi må ikke la sentralisering og effektivisering tiltak gå ut over distriktene. Små kommuner er en effektiv måte å sikre folks demokratiske innflytelse på politikerne. Som demokrater stiller Rødt seg sterkt imot tvangssammenslåinger av kommuner.

Jordbrukspolitikk:

Jordbruket er en av de viktigste næringene for Norge, og det er noe vi må verne om. Bøndene er noe av de mest utsatte i arbeidslivet og markedet. Dette gjør at vi må verne om de få bøndene vi har igjen i Norge. Vi må også verne om arealet bøndene har å  dyrke maten på, derfor ønsker Rødt Sandefjord å verne om de få arealene med matjord vi har igjen i vår kommune. For å gjøre dette ønsker vi å stoppe store, utbyggingsprosjekter og hindre nye som kan ansees som begrensende for mat-arealer i Sandefjord kommune.

Derfor krever Rødt Sandefjord:

 • Å hindre nedbygging av matjorda i Sandefjord kommune.
 • Å sørge for at mengden småbruk i Sandefjord kommune bevares.

Infrastruktur:

For Rødt er det viktig å sikre et effektivt samferdselssystem for innbyggerne i Sandefjord kommune. Vi har nå en stor kommune som består av to nye store landareal, som vi må ta hensyn til. Derfor ønsker vi i Sandefjord Rødt å sørge for at det opprettes tilstrekkelig med busstilbud inn fra distriktene til Sandefjord by. Dette er også noe som vil hjelpe med å senke mengden biltrafikk som går inn til Sandefjord fra Stokke og Andebu.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

 • Infrastruktur skal oppgraderes
 • Oppfordre til videre utbygging av kollektivnettverket i Sandefjord kommune.
  • Deriblant faste og direkte bussruter fra Andebu og Stokke til Sandefjord

Bompenger:

Rødt ønsker ikke å innføre nye veiprosjekter med bompenger. Vi mener bompenger er en usosial avgift, som rammer folk urettferdig. Vi ønsker heller å bygge ut jernbanen i vårt fylke der jernbanen ligger i dag. Derfor er det viktig for oss å si nei til prosjekter som kommer til å bygges ut med bompenger.

Derfor ønsker Sandefjord Rødt at:

 • Vi ikke skal iverksette nye prosjekter som innebærer en løsning med bompenger

Parkering i sentrum:

Gatene i Sandefjord er i for stor grad tilrettelagt bilister og for lite gående og syklende. Det er unødvendig å tilrettelegge sentrum slik at kjørende skal kunne parkere rett utenfor butikken de skal i. Dette med tanke på et folkehelse perspektiv, bymiljø og bevarelse av et levende sentrum. Det er behov for (minst) et stort kommunalt parkeringsanlegg hvis parkeringsplasser i sentrum fjernes. Samtidig er det viktig å tilrettelegge for de som ikke kan bevege seg like lett.

Derfor ønsker Sandefjord Rødt at:

 • Det bygges et stort, kommunalt parkeringsanlegg i Preståsen.
 • Flere av parkeringsplassene i sentrum minskes, spesielt gateparkeringsplasser
  • Noen av de gjøres til handikap parkeringer

Utdanning

Barneskole og SFO : -Nei til eliteskoler for elitebarn!

Vi ser at Sandefjord kommune har et manglende skoletilbud, og mange av praksisene i Sandefjordskolen er kritikkverdige.

Rødt vil fjerne målemanien og detaljstyringa i skolen, og gi læreren - som kjenner elevens behov best - tilbake selvstendigheten og makta over undervisningen. Vi vil også ha tilbake gratis leirskole. Vi vil øke budsjettgrensene for skolene - for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold, og sikre nødvendig hjelp.

I dag er skolen best tilpasset elever som er glad i teori og har foreldre med høy utdanning. Vi ønsker derfor en skole som er mer basert på praktisk undervisning av teori, istedenfor den klassiske teoretiske undervisningen.

Rektorene som har ansvar for skolene må ha pedagogisk utdanning og faglig ansvar for skolen - ikke først og fremst detaljstyre lærernes undervisning.

Rødt vil avskaffe leksene på alle skolene i Sandefjord kommune, og erstatte den med selvstendig arbeid i løpet av skoledagen med hjelp fra lærerne.

Rødt vil innføre gratis skolefritidsordning til alle barn. Kvaliteten må sikres ved at de ansatte har formell- eller realkompetanse, og at daglig leder skal ha relevant pedagogisk undervisning. Dette må også kombineres med at kommunen begynner å tilby rusfrie samlingsrom for ungdom på kveldstid, som skal fungere som et solid alternativ til andre aktiviteter.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • At man innfører leksefri skole i Sandefjordskolen
 • At skolefritidsordning blir gratis
 • At alle rektorer må ha en tilstrekkelig pedagogisk utdanning

Barnehage

Rødt vil ha gratis barnehageplass til alle. Vi vil at alle kommersielle barnehager overtas av det offentlige, og at ideelle, ikke-kommersielle barnehager skal sikres stabile og rimelige rammevilkår. Andelen pedagoger i barnehagene må økes til 50%.

Det skal sikres at barn skal ha barnehageplass i sitt nærmiljø. Dette må gjøres gjennom en utbygging av barnehager i nærmiljøer hvor man ser behov for dette. Kommunen skal derfor utarbeide en plan om hvor det eventuelt ville vært behov for nye barnehager i Sandefjord kommune og gjennomføre utbyggingen i kommunal regi.

Den rødgrønne regjeringens arbeid med å sikre barnehageplasser til alle førte til et frislipp av private, kommersielle aktører som driver barnehager med mål om profitt. Dette gjør de ved å kutte i lønns- og pensjonsvilkår, samtidig som de ofte har flere barn pr. ansatt i barnehagen. De offentlige barnehagene blir presset til tilsvarende vilkår for å konkurrere med de private. Innføring av kartlegging og snevre læringsmål går på bekostning av de ansattes tid med barna og barnas mulighet til å utvikle seg i eget tempo.

I Sandefjord kommune har de private aktørene i barnehagen også vist seg som fiendtlig mot arbeiderrettigheter. Dette ble vist ved streikebryteriet ved Krokusen barnehage i 2018.  Derfor er ikke bare private barnehager en trussel mot fellesprosjektet i velferdsstaten, men også i forhold til arbeidernes rettigheter.

Derfor krever Rødt Sandefjord at:

 • At barnehageplasser i kommunen blir gratis
 • Ingen nye barnehager skal drives av kommersielle aktører
 • Det skal utarbeides en plan for rekommunalisering
 • At det skal utarbeides en plan for utbygging av nye barnehager

Ungdomsskole

Ungdomsskoletilbudet er svært viktig for å forberede ungdom som skal gå til videreutdanning. Det er svært viktig at disse institusjonene kan tilby et godt læringsmiljø, samt at de skal klare å forberede ungdomsskoleelevene til den videregående utdanningen.

Mange i ungdomsskolen sliter i dag med stress og overarbeiding i skolehverdagen. Derfor ønsker Sandefjord Rødt å fjerne karakterer fra ungdomsskolen i Sandefjord. Vi ønsker å bytte ut karakterene med mappevurdering, for å fjerne stresset med karakterer fra elevenes skuldre. I sammenheng med å bytte ut karakterene med mappevurdering på Sandefjords ungdomsskoler, ønsker vi også å avskaffe eksamen fra ungdomsskolene i  Sandefjord kommune. Dette mener vi fordi eksamen er en urettferdig form for karaktersetting, hvor prestasjoner fastsettes på en dag i livet.Derfor krever Rødt Sandefjord at: - Man avskaffer eksamen i ungdomsskolen i Sandefjord

BibliotekBibliotek er en av de viktigste utdanningsplattformene og informasjonsspredere i vårt samfunn. Bibliotekene er svært viktige for å oppnå allmenn utdanning i Norske byer og tettsteder. Derfor mener vi i Rødt Sandefjord at vi må heve bibliotekstibudet i den nye kommunen. Biblioteket skal være en viktig møteplass, kulturformidler og debattarena. Det bør stå sentralt i aktivitetstilbudet fra kommunens side.Derfor ønsker Sandefjord Rødt å gi penger, og øke stønaden til Sandefjords bibliotek. Dette vil komme i sammenheng med mulighet til å kjøpe opp nye bøker, dersom biblioteket føler dette er nødvendig. Det er ønskelig å utføre en utredning på om det er behov for å eventuelt ha utvidning av disse bibliotekene.

Derfor krever Sandefjord Rødt at:

Man øker stønaden til folkebibliotekene

 • At man utarbeider en plan for eventuelle utbygginger av folkebibliotekene
 • At det ansettes en ny biblioteksjef i Andebu bibliotek slik at ikke Stokke og Andebu må dele krefter som heller kan brukes til å utvikle bibliotekene som kultursenter.