Program


Valgprogram for Rødt Saltdal 2019 - 2023

Forskjells-Norge er vår største ­utfordring

Mer enn halvparten av den samlede private formuen i Norge eies av de 10 % rikeste.De 400 rikeste kontrollerer verdier større enn et statsbudsjett. Makt samles på få hender. Hverken folk flest eller klimaet er tjent med det. Vi er opptatt av bevare felleskapet – det fungerer best.

Rødt stiller liste for første gang i Saltdal. Vi ønsker å bære fram stemmene til de som har minst, opplever kutt i velferdsordninger, møtes av byråkrati og kjenner effektene av sentralisering. Vi vil delta i kampen mot fattigdom.

Vi vil støtte arbeidet for et regulert arbeidsliv med tariffavtaler, offentlig ansvar for utdanning, helse og omsorgstilbud. Vi vil bidra til at Saltdal har klima og miljø med i alt arbeid og planlegging. Saltdal bør gjøre forsøk med 6 timers arbeidsdag i de tyngste jobbene i omsorgs og renholdsektorene.

Demokrati

 • Innbyggere som er berørt av en sak gis taletid i kommunestyret for å fremme sitt syn.Ungdomsrådet gis samme mulighet i saker som angår de unge og framtiden. Bruke folkeavstemning i viktige spørsmål.
 • Kommunen må forbedre rutinene for informasjon om saker under ­utredning og behandling, og spesielt for dem det angår mest.
 • Gjennomgå reglene for eiendomsskatt for å gjøre modellen mer ­rettferdig.

Helse - sosial - omsorg

Innbyggernes behov og rettigheter kommer først

 • Tjenestetilbudene skal være kommunale.
 • Lett tilgjengelige tjenester.
 • Prioritere ressursene nærmest brukerne.
 • Lede med fag! Kvalitet og utvikling må være målestokk for om ­tjenestene er gode – ikke kostnadsreduksjon og økonomisk ­effektivitet.
 • Evaluere legevaktsamarbeidet.
 • Stabil og forsvarlig grunnbemanning og gode vikarordninger.
 • Hele stillinger i omsorgssektoren.
 • Styrke aktivitetstilbudene i eldreomsorgen.
 • Beholde nåværende omsorgsboliger.
 • Utvikle prosjekt for utprøving av 6 timers arbeidsdag.

Kommunale tjenester

 • Bevare servicetorget.
 • Vedlikeholdet av kommunale veier må styrkes.
 • Kommunen skal, der det er mulig, prioritere lokalt næringsliv ved ­kommunale anskaffelser og oppdrag.

En trygg og god kommune å vokse opp i

 • Fattigdom skaper uhelse.
 • Barnetrygda tilhører barna – skal ikke regnes som foreldreinntekt ved vurdering av sosialhjelp.
 • Alle barn skal, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske ­situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritids­aktivitet sammen med andre.
 • Saltdal skal ta imot kvoteflyktninger.

Barnehage og skole

 • Dagens skolestruktur i Saltdal beholdes uendret.
 • Det må lages en overordnet plan for å oppfylle pedagognormen for barnehager og skole.
 • Innen starten av skoleåret 2025 skal kompetansekravet for lærere i grunnskolen være oppfylt.
 • Inneklimaet prioriteres. Det gjøres en total gjennomgang alle faktorer av betydning.
 • Kommunen skal sørge for midler til en permanent organisering av ­frokosttilbud til ungdomsskoleelevene.
 • Rødt vil ha økt bruk av lokalmiljøet i undervisningen. Det må lages planer med minimumskrav for den enkelte skole for oppfølging av arbeidet.
 • Utvide tilbudet om fysisk aktivitet i skolen.
 • Øke innsatsen mot mobbing i skolen/fritiden.

Kultur

 • Kultur er et offentlig ansvar.
 • Bryggene skal fortsatt eies av Saltdal kommune.
 • Slipen må bevares som kulturarena.
 • Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle barn.
 • Folke og skole bibliotek må oppgraderes.
 • Styrke breddeidretten og gi alle barn muligheter for å delta.
 • Utvikle fritidsklubber med etterrmiddagstilbud.

Klima og miljø

Vi må tenke globalt og handle mer lokalt! Rødt foreslår at kommunestyret oppnevner et eget«panel» for å samle kunnskap, utvikle mål og foreslå planer for klima og miljø arbeidet. Panelet skal invitere til jevnlige temamøter. Det kan handle om å:

 • Ta vare på urørt natur og biologisk mangfold.
 • Redde fjorden. Rødt er for en bærekraftig oppdrettsnæring. Drifta bør skje i lukkete anlegg.
 • Rydde Saltdal. Forsøpling og forurensning er et problem.
 • Nei til masseuttak på Drageid.
 • Redusere bruken av engangsplast.
 • Forsvare eksistensgrunnlaget for reindriften.
 • Rødt vil at kollektivtransport i Saltdal blir et bedre tilbud for alle.

Alt vi ikke skriver om

Det er mye vi vet for lite om. Derfor ønsker vi at du tar kontakt med oss, som enkeltperson eller sammen med andre, som tillitsvalgt eller forkjemper for en sak. Du gjør oss klokere og vi kan forene krefter for å løfte fram tema av betydning for folk og bygd. Vi står på Rødt lista for å brukes.