Rødt Nordlands valgbrosjyre

• For fred og solidaritet – kamp mot all imperialisme. • Nordlands naturrikdommer tilhører fellesskapet. • En ny politikk er mulig! • Stans sentraliseringa. • Fellesskap mot forskjells-Norge.

For fred og solidaritet – kamp mot all imperialisme

Rødt er mot all norsk krigsdeltakelse på fremmed grunn og arbeider for en ny fredsbevegelse.

Rødt er mot den amerikanske basen på Evenes. Basen er et klart brudd på norsk basepolitikk og en unødvendig provokasjon mot Russland.

Rødt krever overvåkningsflyene tilbake til Andøya.

Boikott Israel – fritt Palestina!

Rødt vil ha en human flyktning- og asylpolitikk. I en verden med 70 millioner flyktningerskal Norge vise solidaritet og medmenneskelighet.

Rødt arbeider for:

 • å gi mindreårige flyktninger permanent opphold
 • å gi lengeværende flyktninger opphold
 • å stanse tilbakekallingen av statsborgerskap.
 • Å ta imot minimum antallet kvoteflyktninger som FNs flyktningeråd ber om.

Nordlands naturrikdommer tilhører fellesskapet

I århundrer har rike naturressurser på hav og land lagt grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn i hele Nordland. Ressursranet Nord-Norge rammes av, gjør landsdelen til en råvarekoloni for sterke kapitalkrefter i inn- og utland.

Vindkraft: Rødt er det eneste stortingspartiet som sier nei til all vindkraftutbygging til lands, i fjæra og til havs! Rødt skal forsvare bankene utenfor Træna mot havvindutbygging. Vi står i lag med de mange som kjemper imot utbygging i Ofoten på Sjonfjellet og mot nedbygginga av Øyfjellet, som vi aldri kan godta.

Fiskeri: Kystflåten er klima og ressursvennlig, og må styrkes. Deltakerloven må håndheves slik at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy med fiskerettigheter. Rødt vil overføre kvoter fra trål til kyst, og sikre lokal videreforedling. Rødt går mot omsettelige kvoter. Ingen nye marine satsinger der det truer fiske og fangst eller livet i havet. Vi forsvarer en folkelig seier mot oljekapitalen: Ingen oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja!

Oppdrett: All oppdrett må inn i utslippsfrie anlegg. Næringa må underlegges strengere kontroll. Hensynet til dyrevelferd, miljøet, kystfiskeriene og allemannsretten må ivaretas. Havfarmen som er planlagt i Vestfjorden må stanses.

Energi og industri: Bygging av kraftkabler til utlandet må stanses. Krafta i Nordland må være offentlig eiendom og brukes til beste for fylkets industri og befolkning. Råvarene som allerede høstes og utvinnes må brukes til industribygging i Norge.

Landbruk: Matjorda må beskyttes, sjølforsyningsgraden må opp. Nordlandsbonden må sikres ei inntekt å leve av.

En ny politikk er mulig!

Rødt fosser fram på meningsmålingene og har tredoblet medlemstallet siden sist Stortingsvalg. I september skal Geir Jørgensen inn på Stortinget og være stemmen som krever en ny og rettferdig politikk for velferd, miljø og fred! Det krever ikke bare ei ny regjering, mengrasrotorganisering og lokale aksjoner. På sikt må kapitalismen erstattes av et demokratisk, sosialistisk samfunn der hensynet til mennesker og natur går foran profitt og utbytting.

Stans sentraliseringa

Forskjells-Norge måles ikke bare i kroner, men også i kilometer. Rødt arbeider for livskraftige bygder og gode tjenester uavhengig av bosted. Avfolka bygder eller press i byene fremmer verken livskvalitet eller trygghet.

Rødt vil styrke det lokale demokratiet og øke folks innflytelse. og Rødt vil reversere kommune- og regionreformen, dersom befolkningen ønsker det.

Rødt støtter kampen for fullverdige lokalsykehus og fødeavdelinger som er åpne hele året. Sykehus er ikke butikk, derfor vil vi avvikle helseforetaksmodellen.

Bedre samferdsel er avgjørende for bosetting og næringsdrift i distriktene. Rødt arbeider for:

 • gratis ferge- og billig hurtigbåt- og busstilbud.
 • Distrikts-Norge trenger høyskoletilbud, pedagoger og sykepleiere. Gjenreis Høgskolen i Nesna (HINE) og styrk desentraliserte studier i alle deler av Nordland.
 • utbedring og rassikring av farlige veistrekninger
 • veibygging uten bompenger
 • at Nordlandsbanen oppgraderes, dobbeltspor på Ofotbanen og at Nord Norge-banen skal realiseres. Naturverdier, reindrift og beite må ivaretas.

Fellesskap mot forskjells-Norge

Kampen mot forskjells-Norge er Rødts viktigste oppgave. Under pandemien har de sosiale og økonomiske forskjellene mellom arbeidsfolk og kapitaleiere blitt tydeligere enn noen gang. Den dypt urettferdige økonomiske politikken til Stortingsflertallet skyver regninga for krisa over på de som har minst. Fellesskapet trenger ny og offensiv politikk, som setter mennesker foran profitt, og som styrker velferdsstaten istedenfor å svekke den.

 • Rødt støtter arbeidsfolks kamp for faglige og sosiale rettigheter.
 • Rødt vil gjenreise en sosial boligpolitikk.
 • Rødt vil sikre at det er tilgjengelige helårsboliger til folk som ønsker å etablere seg i distriktene.
 • Rødt vil ha et rettferdig skattesystem.
 • Rødt vil ha gratis tannhelsetjeneste.
 • Rødt støtter rusreformen.

Stortingsliste for Rødt Nordlands

 1. Geir Jørgensen, fylkestingsrepresentant og lokalpolitiker, Hadsel. Tidligere journalist og kystfisker, nå mangeårig ansatt i Naturvernforbundet og omreisende miljøaktivist.
 2. Hanne Benedikte Wiig, lærer og varaordfører, Alstahaug
 3. Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø
 4. Per-Gunnar Kung Skotåm, Fauske
 5. Paula Lorentzen,Vestvågøy og Rød Ungdom
 6. Maja Røssvoll, Rana og Rød Ungdom
 7. Fatima Zozan Kaya, Sortland
 8. Sebastian Wie Murphy, Nesna og Rød Ungdom
 9. Thina Johanne Nordfjellmark Aarsund, Sømna
 10. Trond Gunnar Blomlie, Narvik
 11. Laura Johanne Olsen, Vågan
 12. Per Anton Nesjan, Vega
 13. Elisabeth Anethe Olsen, Narvik
 14. Nuwar Salman, Bodø
 15. Gunnvald Lindset, Vefsn