Program


Rødt Ranas valgprogram 2023 - 2027

Rødt – Hvem er vi? Hva mener vi? Hvorfor Rødt?

Dette er Rødt Rana sitt program for Kommunevalget 2023. Gjennom dette heftet skal vi prøve å gjøre det mulig å bli kjent med oss, hva vi mener om viktige områder av politikken – og hvorfor vi synes du burde stemme på oss.

Hvem er vi?

Rødt er kanskje det partiet som har hatt størst medlemsvekst i løpet av de siste 10 årene. Pr dato har vi over 14 000 medlemmer på landsbasis, og vi har 8 representanter på Stortinget. I Rana tredoblet vi representasjonen ved siste Kommunevalg (2019).Vi har tre representanter i Kommunestyret og folk inne i alle av kommunens hovedutvalg.Så vi er blitt et parti som absolutt synes, høres og blir tatt på alvor i Rana.Men vi ønsker å bli enda mer synlig de neste fire årene – og derfor har vi som målsetting å øke representasjonen vår, for det trengs mer Rødt-politikk i Rana!

Hva mener vi?

Rødt er et sosialistisk parti, og vi mener at kapitalismen er et økonomisk system som er årsaken til svært mange problemer, både i Norge og i verden for øvrig, slik som for eksempel krig, fattigdom, klima og miljø. Kapitalismens krav om profitt forutsetter stadig vekst og dette er ikke bærekraftig for jorda på sikt.

Partiet Rødt har flere kjernesaker som frontes uansett hvor i landet vi er:

 • Kamp mot Forskjells-Norge er vår aller viktigste kampsak. Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes.
 • Profittfri velferd. Pengene skal gå til å ta vare på barna og pleie de syke – ikke til kommersielle eiere
 • Rettferdig miljøpolitikk.Naturens tålegrenser skal sette rammene for utviklinga, ikke kortsiktig profitt.
 • Arbeidsliv: Trygghet og rettigheter for vanlige lønnsarbeidere
 • Ut av EØS!

For å nevne de viktigste.

Disse sakene ligger i bunn når vi lager lokal politikk for oss i Rana Rødt.Det er også sånn at det alle steder fins lokale saker vi må ha ekstra fokus på.

En sånn sak her i Rana er BEVARING AV SJONFJELLET som vi anser som en av de aller viktigste sakene de neste fire årene. Utbyggingsplanene for Sjonfjellet er egentlig lagt døde her i kommunen gjennom et Kommunestyrevedtak fra 2013, men i og med Freyrs inntreden på banen ble de aktualisert på nytt. Den opprinnelige planen til Freyr var at krafta til batterifabrikken måtte komme derfra.

Vi mener at planene for utbygging av Sjonfjellet (og utbygginga av Øyfjellet i Vefsn) er dypt problematiske av flere grunner:

 • Rasering av urørt natur
 • Kortsiktig profitt.
 • Reindriftsnæringas rettigheter.

Rødt er partiet, i motsetning til andre, som har bestemt seg i denne saken, og vi er klokkeklare:

Bevar Sjonfjellet fritt for vindturbiner - grønn kapitalisme er ikke snillere og mer moralsk enn annen kapitalisme!

Hvorfor Rødt?

Rødt Rana ønsker å være et annerledes parti. For oss betyr dette:

Vi lover oss ikke bort til framtidige ordfører-allianser for så å risikere at vi må stemme for saker og en politikk vi er uenige i.Men vi samarbeider gjerne med de fleste, fra sak til sak.

Rana er en kommune som er prega av konsensus mellom politisk posisjon, kommunal administrasjon, næringslivsledere og deler av media, der det koster å ha alternative meninger og løsninger. Avstanden til innflytelse og beslutninger se ut til å øke proporsjonalt med avstanden til rådhuset. Rødt ønsker å være en motvekt til dette.

Rødt Rana vil være et parti som tar ombudsmannsrollen til folkevalgte på alvor, et parti som enkeltpersoner og organisasjoner kan komme til for å presentere saker og diskutere løsninger.

Rødt Rana ønsker å være et parti som stiller de vanskelige og av og til upopulære spørsmålene – fra dagsaktuelle som «Hva hvis ikke Freyr kommer?» og «Hvorfor kan ikke krafta som Helgkraft produseres selges billig til innbyggerne?», til mer langsiktige som «Er vekst det eneste vi skal strebe etter? Kan vi planlegge for evig vekst?Har vi en Plan B?»

Rødt Rana skal være et parti som tar folks bekymringer og frustrasjoner på alvor, og målbærer dem.

Vi skal tørre å ha kontroversielle meninger - og uttrykke dem, fordi vi har tro på at det vil være bra for kommunen.

Godt Rødt Valg!

1. Næringsliv, arbeid og fattigdom

Rødt Rana vil:

 • Prioritere samfunnsnyttige arbeidsplasser i kommunen
 • Arbeide for et bredere tilbud for videregående utdanning i Rana.
 • At Rana kommune skal være en god og trygg arbeidsplass
 • Kommunen skal først og fremst prioritere lovpålagte oppgaver
 • Tilbud til barn og unge i de enkelte bydeler – ingen sentralisering
 • Ha nok barnehageplasser til at alle barn kan begynne i barnehagen til de fyller ett år - uten kommersielle aktører.
 • Stimulere til allsidig kulturtilbud for hele befolkningen
 • Avinor og staten har ansvaret for storflyplassen på Hauan – kommunen har ytt sitt nå
 • Dypvannskai er ikke en kommunal oppgave
 • Sørge for flere kommunale boliger til dem som har behov for det, og til en pris man kan leve med.
 • Rødt Rana er mot en økning av eiendomsskatten for folk flest.

Den store og økende fattigdommen i Norge er blitt et stadig større problem, også lokalt her i Rana. Med en galopperende prisvekst er det mange som ramler utenfor, og som trenger hjelp. Rødt Rana ønsker derfor å sikre alle ansatte i kommunen som ønsker det en rett til fast og hel stilling, fortrinnsvis gjennom å øke grunnbemanningen. På den måten kan man unngå bemanningsselskaper og heller gjøre det attraktivt å være ansatt i kommunen. Bemanningsselskapene er både et fordyrende mellomledd og skaper utrygghet for dem som ikke har en fast jobb å gå til. Samtidig er det også viktig å sørge for at de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, eller må jobbe i reduserte stillinger, også kan leve fullverdige og gode liv. Denne gruppen må sikres gode og trygge boliger til en pris som det er mulig å leve med, og tilbud som VAKU/SAKU må styrkes, heller enn å kuttes.

2. Klima, naturmangfold og vekst

Rødt Rana vil:

 • Si klart nei til utbygging av vindkraft i naturen i Rana.
 • Jobbe for en bedre og mer samordnet kollektivtrafikk i Rana.
 • Øke utbygging av gang- og sykkelstier.
 • Avvikle kryptoindustrien
 • Jobbe for en gratis og bedre kollektivtrafikk.
 • Kommunen må lage en plan for bevaring av arts- og naturmangfold.
 • Kapitalismens krav om vekst er med på å rasere naturen – vi må søke ei framtid der utvikling, ikke vekst, er det bærende prinsippet.

I et klima-, miljø- og naturmangfoldsperspektiv er ikke vindkraft løsninga på energispørsmålet i kommunen. Industrien i Rana trenger ikke bare nok, men også stabil og regulerbar kraft. Dette kan ikke vindkraft levere. – Rødt sier klart nei til vindkraftindustri i naturen fordi det innebærer store naturinngrep og forurensningsfare, beslaglegger store areal og truer naturmangfold, fugle- og dyreliv. Samtidig hindrer det innbyggernes frie rett til bruk av vår felles natur. Naturen har alltid vært et helsebringende gode for alle uavhengig av status og lommebok. Det er viktig å ta inn over seg naturens betydning for oss mennesker som har valgt å bosette oss nettopp her i Rana. Vi skal heller ikke undervurdere naturens betydning dersom Rana virkelig ønsker befolkningsvekst og å hindre fraflytting.

I FN sin klimarapport fra 2023 står det: «Naturen er det beste forsvaret vi har mot klimaendringer. Intakt natur minsker både klimautslippene og effekten av klimaendringene. Norge bør gå inn for å verne minst 30 prosent av alle land- og havområder, og arbeide for at resten av verden gjør det samme.»

Alle kommuner er dermed pålagt en viktig oppgave gjennom sin planlegging for framtida. Vekst i samfunnet forbundet med den gamle typen industri og arbeidsliv er ikke forenlig med de klima- og naturutfordringene vi står overfor. Kommunen må alliere seg med næringsaktører, sette fokus på utvikling av teknologi og stille miljø¬krav til både etablerte bedrifter og nyetableringer.

Skal vi nå klimamålene og målet om et lavutslippssamfunn, må vi dessuten få til politiske bindende vedtak for å redusere utslippene også lokalt i Rana. Enkeltmenneskenes tiltak alene vil aldri være nok. Det er selve organiseringa av samfunnet og politiske tiltak som avgjør om man lykkes med å ta ned utslippene og bevare naturen.

Rødt ønsker å bidra til at offentlige bygg bygges som lavutslippshus, og at kommunen bidrar med å utvikle gode tiltak for etterisolering av eksisterende bygninger – både offentlige og private. Arbeidet med å rense Mobekken må dessuten komme i gang snarest mulig.

Kollektivtilbudet bør tilrettelegges slik at det blir et reelt alternativ til bil i hele kommunen. Rana kommune bør fortsette den gode utbygginga av gang- og sykkelstier slik at dette blir et reelt alternativ til bilbruk. Dette sett i et klima-, miljø- og helseperspektiv.

Energi er og blir en ressurs det kommer til å bli lagt stort press på i framtida. Derfor mener Rødt at Rana kommune må stille strenge krav til at kraftkrevende virksomheter har samfunnsnytte(nevne kryptoindustri). Kraft er en ressurs som både industrienog befolkningen som helhet trenger og må ikke brukes som en hvilken som helst handelsvare. Tilgangen til denne ressursen er bygd opp gjennom generasjoner og skal være et felles gode som vi lokalt og nasjonalt skal ha kontroll over. Kraftprisen skal også styres nasjonalt.

3. Demokrati og åpenhet

Rødt Rana vil:

 • Styrke demokrati og åpenhet i kommunen, gjennom blant annet å:
 • Sikre gode prosesser og samhandling med fagforeningene
 • Jobbe for faktisk ytringsfrihet for arbeidstakere og utvikling av dialogbasert samhandling
 • Styrke politisk styring og arbeide for et effektivt og kraftfullt kontrollutvalg

Rødt Rana vil styrke demokrati og åpenhet i kommunen, og ønsker å bygge sterke fellesskap gjennom invitasjon til dialog og åpne prosesser med kommunens innbyggere i samhandling med fagforeningene. Mulige alternativ i store endringsprosesser må legges bredt ut før de tunge beslutningene tas. I kommende periode vil dette blant annet handle om omlegging av helse- og omsorgstjenestene, arealplanendringer og hvordan kommunen skal prioritere for å skape en attraktiv by og gode boområder.

De folkevalgte skal lytte til folket, og Rødt vil støtte sin politikk på folkebevegelsene:

fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og antirasismebevegelsen og grupper som aksjonerer for gode lokalsamfunn. Folket skal delta aktivt i beslutningsprosessene, og da må politikerne sikre dialog med folket de er valgt av.

Rana kommune må være en raus arbeidsgiver og være velvillig og åpen i situasjoner når arbeidstakere og innbyggere ytrer seg på tvers av gjeldende politikk. Ytringsfriheten er en grunnlovsfestet rett, og Rødt ønsker å sørge for en praksis med full ytringsfrihet, under ytringsansvar. Ansatte har varslingsplikt når de mener kritikkverdige forhold skjer i kommunen.

Rødt har som hovedprinsipp at politiske møter skal være åpne. Når møter lukkes, skal det i hovedsak være for å sikre personvernet. For å sikre politisk involvering, må sakene behandles i utvalgene før de går til kommunestyret. Det gir representantene i utvalgene sakseierskap. Rødt mener at utvalgsmøter må gjennomføres i tråd med vedtatt møteplan. Fagpersoner og tillitsvalgte skal kunne be om å bli invitert inn for å forklare dilemma og behov. Utvalgsmedlemmene må ha rett til å be inn fagpersoner fra hele etatsrekka for å svare på spørsmål.

Rødt ønsker å styrke kontrollutvalgets evne til å føre kontroll med politiske beslutninger og gjennomføringen av sakene. Dermed må medlemmene som velges til kontrollutvalget tidlig og jevnlig får lagt til rette for opplæring.

4. Helse og omsorg

Rødt Rana vil:

 • Innføre en rett til hel- og fast stilling for alle som ønsker det
 • Hindre kompetanseflukt gjennom prosjekter som styrker arbeidsmiljø
 • Ha mer fokus på forebyggende tiltak
 • Gå imot all privatisering/konkurranseutsetting av kommunale tjenester
 • Arbeide for å avskaffe butikkdriften av sykehusene og ta tilbake den politiske styringen av sykehusene.
 • Jobbe for å fremme at kommunehelsetjenesten og sykehusene bygger tjenestetilbudene sine på medisinske/faglige kriterier, ikke kun økonomiske
 • Fremme gode og inkluderende samarbeidsfora mellom sykehusene og den kommunale helsetjenesten
 • Styrke helse- og omsorgstilbudene til barn.
 • Kjempe for retten til en aktiv og meningsfylt alderdom
 • Styrke fastlegeordningen
 • ME og long covid-pasienter må sikres hjelp i hverdagen

Å hindre en nedbygging og utarming av det offentlige helsevesenet i Rana er en prioritert oppgave for Rødt Rana. Vi ønsker å styrke denne sektoren, blant annet gjennom å prioritere spesielt rus- og psykiatritjenestene og bygge flere kommunale boliger. Å forhindre utviklingen av et todelt helsevesen, det private og det offentlige, vil gi et likeverdig tilbud til alle innbyggere uavhengig av størrelsen på lommeboka og fungere utjevnende. Dette er igjen med på å sikre et velfungerende velferdssamfunn.

Den siste tids utvikling viser med all tydelighet at det skjer en nedbygging av det offentlige helsetilbudet og at det private helsetilbudet får mer og mer plass. Dette vises blant annet ved at de ansatte, som representerer et mangfold av faglig kompetanseområder, som fastleger, sykepleiere, helsefagarbeidere og helsesekretærer, slutter i jobbene sine.

Det er derfor et lokalt krav å avskaffe denne måten å organisere de lokale sykehusene på og ta tilbake den politiske styringen av sykehusene for å sikre befolkningen et fullverdig tilbud. Sentraliseringen av sykehusene er også en effekt av foretaksmodellen og flere og flere lokalsykehus legges ned. Det er viktig å sikre fullverdige sykehus som blant annet sikrer akuttfunksjonene, ettersom Rana er en industriby med alle de utfordringene dette medfører. I tillegg er Rana midt i en eldrebølge og er i behov av sykehjemsplasser der det å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for ansatte på sykehjemstjenesten prioriteres. Dette for å beholde kompetanse og sikre rekruttering.

Helgelandssykehuset driftes riktignok av staten, men grunnet foretaksmodellen driftes sykehuset som et aksjeselskap. Det betyr at det skal tjenes penger og effektivitetsmål skal nås. Dette skaper flere samhandlingsproblemer og økonomiske utfordringer mellom sykehuset og kommunen. For å styrke den kommunale helsetjenesten, spesielt for eldre, er det viktig å avskaffe betalingsplikten for den kommunale helsetjenesten i samhandlingsbudsjettet. Dette inntil forvaltningsmodellen for sykehusdrift er gjennomført.

Ettersom både de økonomiske ressursene og de ansatte er i ferd med å barberes ned, vil strakstiltak for forebygging innen helsetjenesten til barn og ungdom, voksne og eldre være et viktig fokusområde de neste årene. Å utarbeide gode planer i kommunen med tydelige mål for forebygging, er noe Rødt Rana ønsker å fremme. Vi vil blant annet stemme mot forslag om å stanse eksisterende planer og prosjekter for forebygging, eller forslag som foreslår å kutte i slike tiltak. Man må ofte bruke penger for å spare penger.

Rødt ønsker videre å få ansatt koordinatorer som samkjører tilbudene, utvikler lavterskeltilbud der man ikke trenger henvisninger, og inkludere kommunale tjenester i denne jobben, slik som for eksempel helsesykepleiere, barnevernstjenesten, skoler og foreldre. Det er spesielt behov for slike koordinatorer innen feltene rus/psykiatri og for eldre. Her kan en koordinator bistå med å ta seg fram i tilbud som ofte framstår uoversiktlige og byråkratiske, og lette byrden for pasienter og pårørende.

Mer langsiktige mål for Rødt Rana er å jobbe fram prosjekter som kan styrke arbeidsmiljø og skape bedre betingelser for ansatte i den kommunale helsetjenesten, slik at Rana kommune i større grad klarer å beholde den viktigste ressursen man har; dyktige ansatte. På den måten kan Rana kommune fortsette å utvikle og sikre videre tjenester for befolkningen i kommunen.

5. Rus- og Psykiatri

Rødt Rana vil:

 • At alle tjenester ivaretar brukermedvirkning på både system- og individnivå.
 • At erfaringskompetanse verdsettes på linje med annen faglig kompetanse
 • At brukerorganisasjoner er likeverdige parter på rusfeltet
 • At rusbrukere og rusavhengige ikke skal oppleve å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin rusbruk eller sine rusutfordringer.
 • At det innføres evidensbasert forebygging basert på FNs siste oppdaterte retningslinjer
 • At psykisk helsevern er bedre tilgjengelig for personer med psykiske helseutfordringer
 • At alle elever har tilgang til gode skolemiljøer
 • At det finnes lavterskel tilbud for rusmiddelanalyse i alle kommuner
 • At det etableres integrerte forvern før rusbehandling
 • At erfaringskompetanse blir sidestilt med annen fagkompetanse i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • At alle regionale helseforetak og helseforetak har personer med bakgrunn fra brukerorganisasjoner på rus i sine brukerutvalg
 • At alle rusinstitusjoner har brukermedvirkning på systemnivå

Rødt vil kobbe for forsvarlige og hensiktsmessige tjenester innen rus og psykiatri. For å få til dette mener vi at erfaringskompetanse må brukes aktivt i utforming og drift av tjenestetilbudene.

6. Barn, oppvekst og kultur

Rødt Rana vil:

 • Sikre gode oppvekstforhold i alle bydelene
 • Verne ungdomsklubbene
 • Ha bedre prosesser mellom kommuneadministrasjon og tilsatte i hele sektoren.
 • At skolene skal være lokale kulturhus som kan brukes av beboerne på ettermiddag og kveldstid
 • Lokale skoler skal være kulturverksteder for musikk, teater og frivillighet
 • At barn og unge skal aktiviseres lokalt i bydelene helt fram til videregående utdanning

For fire år siden var ungdomsskolestrukturen i Rana det heteste temaet i valgkampen. Tilsatte og fagforeningene opplevde at de ikke ble hørt av administrasjonen i denne prosessen, og trakk seg etter hvert ut av samarbeidet.Vi mener det er av overordnet viktighet at samarbeidsklimaet blir bedre, og at de tilsattes fagkompetanse og innsikt blir hørt når nye prosjekter skal settes i gang.Dette gjelder også barnehage-, kultur- og fritidssektoren.

Som kjent gjorde valgresultatet at en ny struktur ble vedtatt og gjennomført. Ungdomsskolene på Båsmoen og Gruben ble nedlagt, og Nord-Norges største ungdomsskole ble etablert i sentrum, i lokalene til gamle Moheia videregående skole.Rødt har i de fire årene, sammen med de andre partiene i opposisjonen, vært pådrivere for at Rana U-prosjektet måtte følges nøye og evalueres, siden en stor flyttesjau og en kjempestor skole helt åpenbart medfører utfordringer både for elever og personale.Dette har posisjonen i liten grad vært innstilt på.

I slutten av mai 2023 kom så en rapport fra Arbeidstilsynet som fortalte om store utfordringer i arbeidsmiljøet.Det er positivt at denne rapporten kommer offentligheten for øye, og Rødt krever at arbeidet med å forbedre arbeids- og læringsmiljø ved Rana U fortsetter, med en størst mulig grad av åpenhet.

Samtidig er det viktig å ikke glemme at det finnes to andre ungdomsskoler i kommunen, Utskarpen og Storforshei.En befaring på Storforshei før valget i 2019 avslørte en skole i elendig fysisk forfatning, uten at noe ble gjort.En ny befaring i mai 2019 bekreftet og forsterket inntrykket.Rødt krever at arbeidet med å bygge en ny skole til erstatning for Storforshei U kommer i gang så fort det praktisk lar seg gjøre.

Barnehagene i Rana drives effektivt, er noe som kommuneadministrasjonen ofte hevder.Det er riktig ut fra et bedriftsøkonomisk ståsted, men samtidig fører dette til en drift med svært knappe marginer.Det har bl.a. vært vanskelig å få til åpningstider som imøtekommer foreldres faktiske arbeidstid, og kommunestyrevedtaket om løpende opptak ble etter få måneder skrotet, p.g.a. at det ble for dyrt. Rødt mener at det er viktig at en snarest gjeninnfører prinsippet om løpende opptak, ikke minst med tanke på den forventet innflytting som følge av nyetableringer.

Rødt mener at kommunen har gode barnehager – dette kommer tydelig fram gjennom undersøkelser blant foreldre.I Rana fungerer balansen mellom kommunalt eide barnehager og små eller ideelle private aktører godt.Rødt vil samtidig fortsette å jobbe for å hindre etablering av de store kommersielle aktørene som preger barnehagetilbudet i de store byene.

I løpet av de nærmeste årene må minst to av de kommunale barnehagene renoveres. Rødt er tilhengere av små, oversiktlige barnehager i nærmiljøet, og vil derfor motsette seg forsøk på sentralisering i den forbindelse.

7. Byutvikling

Rødt Rana vil:

 • skjerpa kontroll av utleieboliger
 • krav til fri- og grøntareal ved boligbygging
 • utvikling av bydelene
 • miljøvennlige bo- og oppvekstområder
 • verdige boliger for svakstilte grupper

Utleieboliger i Rana

Det har vært flere store branner i utleieboliger og i borettslag de siste årene. Boligbrannen i Langneset i 2022 viste et stort omfang av uregistrerte og ulovlige utleieenheteri Rana. Rana kommune uttaler at det er nær 100 byggesaker i kommunen hvor det mistenkes ulovligheter. Utleiere hevder at flertallet av utleieeiendommene i kommunen er uregistrerte og krever dispensasjon fra lovverket.

 • Rødt Rana vil skjerpe krav til og kontroll av utleieboliger og gi brannsikring spesiell oppmerksomhet.
 • Rødt vil styrke kommunens tilsyn med boligbrakker.

Boligbygging

En rekke nye bygg i Rana sentrum bygges eller planlegges uten tilstrekkelig grøntareal. Begrepet fortetting benyttes for å minimere grønt- og leikeareal. Samtidig er det bydeler i Rana som ønsker utvikling og økt folketall. Dette kan gi grunnlag for skoleutbygging og servicetiltak samt styrka infrastruktur i bydelene.

 • Rødt Rana vil skjerpe krav om grønt-, leke- og fellesareal for byggesprosjekter.
 • Rødt krever utvikling av bydelene og stopp av skadelig fortetting i sentrum

Bo og oppvekstmiljø uten forurensing

Flere områder i Rana er forurenset. Sjøbunnen og områder ved Ranfjorden er sterkt forurensa av tungmetaller og PAH. Områder på Røssvoll, Skonseng og Storforshei har forurensing i grunn. Mobekken er enda ikke tilstrekkelig rensa, til tross for pålegg fra miljømyndigheter. I dag benyttes det sterkt forurensa utløpet av Mobekken som tur og lekeområde. Områder rundt Kisbekken på Båsmoen er forurenset og Miljødirektoratet krever kartlegging og tiltak. Periodevis har Rana høy luftforurensing.

 • Rødt krever stopp av forurensende utslippog opprydning i tidligere tiders miljøsynder. Rødt støtter tiltak for rensing og gjenbruk fra industri.
 • Rødt Rana arbeider for en oppdatert helhetlig plan for kommunens miljøsatsing.

Boliger for svakstilte

En rekke avisoppslag og innspill fra Rødt viser uverdige boforhold for hjemløse og svakstilte i Rana. Rana har i 2023 over 20 bostedsløse. Disse må tildeles tilfredsstillende boliger. Det er stort behov for individuelt tilrettelagte boliger tilpassa ulike funksjonsnedsettelser. Også ungdom uten egenkapital har store problemer med å komme inn på boligmarkedet. Egne tiltak for ungdom må utvikles.

 • Rødt Rana vil arbeide for at kommunen planlegger og realiserer et differensiert boligtilbud for svakstilte grupper.

8. Strømpriskrise og energi

Rødt Rana vil:

 • Rødt Rana er motstander av vindkraftverk på Sjonfjellet.
 • Lokal kraft skal være grunnlaget for industri og arbeidsplasser lokalt.
 • Max-pris på strøm, nettleie og avgifter/påslag for private og bedrifter. Rana kommune må påvirke Helgeland Kraft som et interkommunalt selskap til å levere strøm til lokale abonnenter under maxpris på 35 øre. Tilsvarende må nettleien fra datterselskapet Linea holdes nede. Gå mot linjebygging for transport av kraftoverskudd ut av regionen. Kraft i Rana skal brukes i Rana.
 • Rana kommune må få kartlagt framtidig kraftbehov og dokumentasjon som viser lokal kraftproduksjon og potensialer. Dette er forutsetning for videre energiøkonomisering.
 • Rana kommune må lage en plan for energiøkonomisering i kommunen.
 • Kraftkontrakter gitt industrien i Rana må forhindre at industriproduksjon stanser i et lengre tidsrom til fordel for videresalg av strøm.
 • Rødt Rana vil stanse bruk av strøm fra vannkraft til unødvendige luksusformål.
 • Rødt Rana vil stanse bruk av vannkraft til produksjon av krypto-valuta.
 • Rødt Rana vil ha en sesongbestemt minstevannstand i kraftmagasinene og en minstevannføring i elvene som påvirkes av vannkraft. Vernede områder skal ikke berøres av ytterligere inngrep.
 • Når våre vannmagasin flommer over, kan overskuddskraft selges ut av landet.
 • Rana kommune må kreve elektrifisering av Nordlandsbanen som må videreføres nordover – gjerne med 2 spor. Dette vil redusere slitasjen på E6, redusere Co2 utslipp, øke trafikksikkerheten og ta ned noe av flytrafikken.

Vår region og Nordland fylke er en stor produsent av vannkraft og har et betydelig kraftoverskudd. Det påståtte framtidige kraftunderskuddet nasjonalt oppstår som følge av planer om en enorm krafteksport til Europa.

Vår tilslutning til EØS og ACER med salg av strøm gjennom utenlandskabler og kraftbørs har gjort vår vannkraft til en markedsvare der strømprisen bestemmes av høystbydende. Dette har fått uhyrlige konsekvenser og har ført til prisøkning og inflasjon for hele samfunnet.

Planene om at Norge skal være batteri for Europa der våre fjell og havområder skal pepres med vindturbiner vil både rasere vår natur men også vår økonomi. Planene fordrer en svært høy strømpris eller enorme statlige subsidier for å lokke private investorer. Derfor vil ikke ledelsen i AP, SP og H sentralt ha maxpris på strøm men prøver å dempe motstanden med midlertidig strømstøtte.

Lokalt har vi Terra-skandalen friskt i minne hvor «styringsdyktige politikere» ledet an.