Program


Rødt i Porsanger

Punaiset Porsankissa

Ruoksat Porsáŋggus

Kommunevalget 2023 - 2027

Rødt jobber for et samfunn der de stadig økende og urettferdige forskjellene mellom folk blir utjevna, og for et arbeidsliv som sikrer trygghet og rettigheter for vanlige lønnsarbeidere. Vi støtter kampen for demokrati og frigjøring verden over. Naturens tålegrenser, ikke kortsiktig profitt, må sette rammene for vekst. Rødt jobber for et samfunn der alle kan leve frie liv, uansett kjønn, alder, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, funksjonsevne og klasse. Vi vil ha et samfunn der distrikt og utkant vektlegges like mye som sentrum. Rødt Porsanger vil legge til rette for bolyst og blilyst, og spille på lag med innbyggere og natur.

Miljø/ klima

 • At det ikke etableres vindkraftanlegg i Porsanger.
 • At oppdrettskonsesjoner kun gis i utslippsfrie og lukkede anlegg eller på land.
 • At det ikke blir gruvedrift i Porsanger.
 • At 420 linjer ikke bygges igjennom Porsanger.
 • Kommunale renseanlegg må bygges. Vi kan ikke slippe ut urenset kloakk i en fjord vi ønsker å bevare.

Næring/ industri

 • Samarbeide med fagbevegelsen og lokale bedrifter.
 • Sterkere samarbeid med Forsvaret
 • Få de omsettelige fiskekvotene tilbake til fiskerne i Porsanger, uten at det koster fiskerne noe.
 • Støtte etablering av nye fiskeforedlingsbedrifter i Porsanger.
 • Styrke og støtte reindrifta-, fiskerinæringen- og bøndene, og verne om deres vilkår fra ytre trusler, som griper inn i deres utøvelse.
 • Satse på lokale reiselivsbedrifter.
 • Kommunalt vedlikehold av offentlige og private veier som blir mye brukt av turister og friluftsliv, sånn som for eksempel veien til Sangovann, veien til Trollholmsund og veien til Lombola.

Skole/ kultur

 • Bevare distrikts skolene.
 • Et SFO som følger barnehageåret, for å opprettholde bolysten for innflyttere uten familietilhørighet i Porsanger.
 • Øke bemanningen i skolene. Få inn flere yrkesgrupper i skolen.
 • Styrke kulturskolen og legge til rette for at alle barn og unge får opplæring i kunst og kultur, for eksempel gjennom ordninger med gratisplasser.
 • Styrke samisk og kvensk kultur.

Helse/ sosial

 • Solbrått må opprettholdes.
 • Økt grunnbemanning i helse.
 • Bemanningen må få ønsket turnus, sånn som nordsjøturnus, og 6 timers dag, uten å gå ned i lønn.
 • Kommunen må satse på tidlig tilrettelegging for utdanning av flere helsearbeidere og sykepleiere, og få desentraliserte utdanninger hit.
 • Skjermer barnetrygden og øke sosialstønaden.
 • Senke leieprisene på kommunale boliger. Kommunen skal være en pådriver for å gi alle som ønsker det en reell mulighet til å eie egen bolig.
 • Rødt vil ikke inn i EU, og ønsker å bytte ut EØS avtalen med en handelsavtale.