Program


Program for Rødt Øygarden 2019 - 2023

Rødt vil:

 • kreve økte statlige overføringer og øremerkede midler til kommunene. På Stortinget foreslår vi å gjøre dette ved å øke skattene for de som tjener mest, men samtidig skjerme de som tjener minst
 • ha et åpent demokrati, gjennomsiktige saksprosesser og budsjetter med folkelig medvirkning. Styrke innsyn i kommunale saker
 • beholde formannskapsmodellen med kommunestyret og politiske organer som åpne debattarenaer for hele befolkningen. Nei til lukkede utvalg og fordyrende ordninger som parlamentarisme
 • styrke kommunens trepartssamarbeid med faste møtearenaer, reell medvirkning og innsyn for organisasjonene
 • at alle ansatte skal ha rett til å ytre seg offentlig og i politiske organer om sine arbeidsforhold
 • ha Ungdommens Kommunestyre (UKS) med i viktige beslutningsprosesser
 • at frivilligheten skal styrkes med tilrettelegging og økonomi, men beholde sin uavhengighet og frihet
 • bidra positivt i kommunestyret, eventuelle utvalg og debatter gjennom å fokusere på sak og behandle meningsmotstandere med respekt. Dette bidrar til at flere vil delta med viktige synspunkter i samfunnsdebatten, og er holdningsskapende
 • moderere lønn og godtgjørelser til rådmann, øverste stab, ordfører og betalte politikere
 • redusere kommunens gjeld med tilhørende rentekostnader ved å legge opp til en nøktern og bærekraftig vekst for å sikre demokratisk handlingsrom i økonomien
 • holde fast ved rekkefølgebestemmelser i utbygging: før store boligutbyggingsprosjekter må det på plass skoler, velferd, idrettsplasser, infrastruktur og kollektivtilbud. Barn og unges behov skal dessuten veie tungt i utbyggingssaker
 • Sikre trygge kommunale arbeidsplasser og tjenester ved å innføre eiendomsskatt på sekundære boliger og gjeninnføre på verk og bruk

Folkehelse og likestilling

Rødt går til valg for en åpen, solidarisk og antirasistisk kommune. Innenfor levekårsområdet handler dette om å tilrettelegge kommunen for et mangfold av mennesker i alle aldre. Løsningene Rødt foreslår er å ta vare på medmennesker, gi folk likeverdige muligheter og bygge opp et trygt samfunn som alle kan delta i. Det er dette vi kaller frihet. Rødt vil:

 • øke sosialhjelpssatsene ytterligere og fortsatt holde barnetrygden og andre ekstraordinære utbetalinger utenfor beregningsgrunnlaget
 • gi alle barn og unge i kommunen rett til å delta i organisert fritidsaktivitet i hverdagen, uavhengig av familiens økonomi
 • fortsatt styrke barnevernet i Øygarden, sette inn tiltak for å få flere støttekontakter og beredskapshjem, og støtte positivt forebyggende arbeid, som avlastningshjem og kurs for foreldre
 • at det gjenopprettes et likestillings- og mangfolds utvalg i Øygarden kommune, og at det utarbeides en ny og oppdatert likestillings- og mangfolds plan med forpliktende tiltak
 • støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering, og styrke holdningsarbeidet i hele kommunen
 • at kommunen skal ta initiativ til holdningsskapende skolering om LHBT-rettigheter på skoler, arbeidsplasser og i idrettsklubber
 • at kommunen skal arbeide for reelle muligheter for likekjønnet vigsel på Øygarden
 • at kommunen får på plass et livssynsnøytralt seremonirom
 • at Øygarden kommune gir sin tilslutning til Bergen Pride og heiser regnbueflagget ved alle kommunale bygg under arrangementet hvert år
 • at Øygarden kommune skal ta imot flere flyktninger og asylsøkere
 • gi tilbud om gratis norskkurs for alle som trenger det
 • støtte alle tiltak som kan bidra til at funksjonshemmede kan delta aktivt i samfunnet og sikre tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • at alle med nedsatt funksjonsevne får gode aktivitetstilbud
 • fortsette arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og utvidet helsestasjon for ungdom
 • styrke kommunale og frivillige forebyggende arbeid mot overgrep, rusmisbruk og kroppspress
 • at rusmiddelavhengige skal ha tilgang til bosted, økonomisk støtte, sprøyterom og helse- og sosialtjenester
 • jobbe for en verdig og offentlig eldreomsorg tilpasset den enkeltes behov, enten man mottar tjenester hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem
 • at det bygges sykehjem og omsorgsboliger med egne kjøkken som kan servere sunn og næringsrik hjemmelaget mat

Arbeidsliv

Rødt står på arbeidsfolks side i kampen for økt grunnbemanning, mot sosial dumping, overstyring og målemani. Vi vil bruke hver anledning vi får til å bedre forholdene for folk som er på jobb i kommunen vår. Arbeidsfolk må sikres reell medvirkning i egen arbeidshverdag gjennom overordnet trepartssamarbeid og formelle møtearenaer på alle arbeidsplasser. Privat profitt må aldri stå i veien for arbeidsfolks lønns- og pensjonsvilkår. Vi vil derfor kjempe mot velferdsprofitører som stjeler de ansattes lønn og pensjon for å bygge store formuer, for eksempel i skatteparadiser i utlandet. For at Øygarden kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver må det legges til rette for at alle som ønsker det har mulighet til å delta i arbeidslivet, også om de har utfordringer med språk, rus, mental helse eller funksjonsnedsettelser.

Rødt vil:

 • gå imot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester
 • innføre sekstimers arbeidsdag med full lønns kompensasjon
 • motsette seg regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven som fører til økt midlertidighet
 • sikre at tillitsvalgte og verneombud gis tilstrekkelig tid til å utføre sine verv, også i organisatorisk arbeid
 • etterspørre at bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder har landsdekkende tariffavtaler og er godkjent lærebedrift med lærlinger
 • ha søndagsstengte butikker
 • utøve påseplikt for å motvirke all sosial dumping på oppdrag i kommunal regi
 • tilby alle som trenger det lærlingeplasser i kommunen, uavhengig av alder
 • at alle ansatte får tilbud om god faglig oppdatering
 • at kommunen skal tilby lavterskelarbeidsplasser for at alle som ønsker det skal kunne bidra til, og delta i, fellesskapet
 • nei til bruk av vikarbyrå, midlertidige ansatte og konkurranseutsetting i kommunale enheter
 • og at alle som ønsker det skal få tilbud om heltidsstillinger i kommunale enheter

Barnehage og skole

Utdanning er Øygarden kommunes viktigste investering for framtiden. Rødt ønsker barnehager og skoler som stimulerer selvtillit og lærelyst hos alle unge, slik at de skaffer seg kunnskaper og ferdigheter til å delta i samfunnet. Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Utvikling av et godt selvbilde, sosial kompetanse, språk og kreativitet er det viktigste i barnehagen. Barn er nysgjerrige og lærer lett, men det må skje på barnas og lekens premisser. Videre skal skolen skape et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lærelysten hos hver enkelt, slik at de blir i stand til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. Barna skal både bli i stand til å delta i samfunnet og til å forme og endre det. Rødt ønsker å gjøre skolen mer praktisk rettet. Vi vil ha et sterkt fokus på bekjempelse av mobbing.

Rødt vil:

 • forsvarlig bemanningsnorm i barnehager og skoler
 • styrking av PPT og andre viktige støtteinstanser tilknyttet barnehager og skoler
 • styrke spesialpedagogisk ressurs i barnehager og skoler
 • beholde ordningen med språkopplæring for minoritetsspråklige barn i barnehager
 • redusere foreldrebetalingen for SFO og barnehage, med mål om at det skal bli gratis
 • prøve ut ordninger med gratis skolemåltid
 • prøve ut ordninger med leksefri skole
 • følge opp innført vedlikeholdsplan for barnehager og skoler
 • utbedre uteområdene til barnehager og skoler
 • beholde nærbarnehager og nærskoler, bygge ut og tilpasse der de er i sine lokalmiljø
 • styrke morsmålsopplæringen og opprettholde voksenopplæring som et viktig integreringstilbud
 • følge opp forpliktende tiltak mot mobbing på alle nivå i alle barnehager, skoler og arbeidsplasser i Øygarden gjennom programmet trygg i Fjell

Kultur og idrett

Kultur og idrett handler om å kunne tilby inkluderende aktiviteter. Inkludering betyr da bredde i tilbud og lav terskel for å kunne delta; å skape mestring hos alle gjennom aktivitet og gode holdninger. Dataspill, film, grafisk produksjon, programmering og andre digitale uttrykksformer er også kultur. Kommunen må stille fasiliteter til rådighet slik at alle kan få delta i kultur- og idrettsaktiviteter. Rødt mener det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv og kulturminner, enten de finnes som anlegg og bygninger, som kulturlandskap, eller som gjenstander i arkiver eller museer. Denne arven er vår felles eiendom.

Rødt vil:

 • opprettholde folkebiblioteket i kommunedelssetra og ha meirope åpningstider i heile kommunen
 • ha flere rusfrie møteplasser og fritidsklubber for ungdom over hele Øygarden
 • videreutvikle museum vest som et viktig kulturelt møtested med verdifulle opplevelser og mangfold
 • støtte opp om lokale kulturelle møtesteder og arrangement knytt til kystkulturen
 • gi økonomisk støtte til kulturfestivaler og ungdomsarrangement
 • utvide kulturtilbudet til eldre i kommunen
 • opprettholde og vedlikeholde gode turløyper i skog og mark og videreutvikle en sammenhengende Norsjø løype
 • beholde innført ordning med gratis leie av skoler og kommunale bygg til lag og organisasjoner

Miljø, næring og samferdsel

Rødt er et sosialistisk miljøparti. Det betyr at vi står for en systemkritisk og sosialt rettferdig miljøpolitikk. Kostnadene ved den nødvendige omstillingen av samfunnet må tas i fellesskap, og fellesskapsløsninger må prioriteres framfor å dytte ansvaret over på enkeltpersoner. Mange viktige veivalg tas nasjonalt og på fylkesnivå. I kommunen vår vil vi likevel jobbe for en aktiv næringspolitikk, god og billig kollektivtransport, samt sørge for energieffektivisering og kutt i egne utslipp. Rødt vil stoppe nedbygging av verdifull natur og matjord, og holde forurensende oppdrettsnæring borte fra kysten vår.

Rødt vil:

 • ferdigstille påbegynt og finansiert kommunal energi- og klimaplan med mer konkrete tiltak
 • ha på plass en arealplan der miljøhensyn veier tungt: jordbruksareal må vernes, strandlinje disponeres til fri ferdsel og det må legges opp til framtidige løsninger med mindre bilisme
 • ha en aktiv næringspolitikk for å sikre og videreutvikle industrien og næringslivet med gode arbeidsplasser i hele Øygarden
 • ha en industripolitisk offensiv med grønne arbeidsplasser i Øygarden. Kommunen må satse på prosjekter med fornybar energi
 • at det satses videre på tiltak mot plastforsøpling i sjø og på land
 • finne og ta i bruk miljøvennlige alternativ til bruk av plastgranulat på kunstgressbaner
 • at innføring av kildesortering i alle kommunale bygg følges opp med god praktisering
 • at oppdrettsnæringen skal over på lukkede og rømningssikre anlegg, enten sjø- eller landbasert
 • ha storstilt utbygging av sykkel- og gangstier på eksisterende veier, og ellers i forbindelse med all ny veiutbygging i Øygarden
 • utbedre og utvide veinettet i Øygarden i tråd med folkeveksten, og med best mulig tilrettelegging for god og effektiv kollektivtransport uten kø
 • at det skal bli trygge skoleveier for alle barn. Der dette ikke er på plass skal det være gratis skoleskyss
 • senke prisene på kollektivtransport, opprettholde innført enhetspris i hele kommunen og inn til Bergen
 • jobbe opp mot fylket for å få på plass elektrifisert hurtigbåtforbindelse til flere stoppesteder i Øygarden
 • ha gratis innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt
 • avskaffe bompenger som finansiering av veiutbygging. Nasjonalt vil vi jobbe for finansiering over skatteseddel, lokalt vil vi avvise nye bompengepakker