Program


Valgprogram for Rødt Østre Toten 2019 - 2023

Kommunen som arbeidsgiver

 • De folkevalgte har en arbeidsgiverrolle for ansatte i kommunen. Dette er en rolle de folkevalgte må ta på alvor. Et aktivt trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene er avgjørende for å sikre arbeidsvilkårene samt innflytelse på arbeidsplassen for de ansatte.
 • Partssamarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er en nødvendighet for å ivareta de ansattes rettigheter og kommunens interesser. Organiserte arbeidstakere er derfor et kvalitetsstempel for kommunen som arbeidsgiver. Rødt oppfordrer alle ansatte til å organisere seg.
 • Rødt vil at hele stillinger skal være hovedregelen i Østre Toten. Vi mener at deltid skal være en mulighet og heltid en rettighet.
 • Rødt vil innføre en grunnbemanning som styrker arbeidsmiljøet.
 • Rødt er mot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Vi vil at skattepengene skal gå tilbake til innbyggerne gjennom gode offentlige tjenester, ikke i lomma på velferdsprofitører.

Barn og unge

 • Rødt vil at alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø.
 • Rødt vil gjøre slutt på velferdsprofitører i barnehagesektoren, penger bevilget av det offentlige skal gå til best mulig omsorg, ikke til privat profitt.
 • Rødt vil bevare dagens skolestruktur.
 • Rødt vil ha leksefri skole, skolearbeidet skal foregå på skolen der elevene kan få hjelp etter behov.
 • Rødt vil ha et næringsrikt måltid hver dag på alle skoler.
 • Rødt vil at alle barn i kommunen skal få barnetrygd, og at den ikke skal beregnes som inntekt for sosialstønadsmottakere

Helse og omsorg

 • Rødt vil styrke bemanningen i helse og omsorgssektoren, spesielt i hjemmetjenesten da flere eldre og syke vil bli boende hjemme i årene som kommer.
 • Rødt vil beholde både Kapp og Fjellvoll som bo og servicesentre når LABO er åpnet.
 • Rødt vil beholde fødeavdelingen på Gjøvik sykehus.

Landbruk

 • Rødt vil ivareta matjorda.
 • Rødt vil at toten i enda større grad skal være en merkevare for gode grønnsaker.
 • Rødt vil at konsesjonsloven skal opprettholdes for å sikre rekruttering og drift.
 • Rødt vil videreføre kanaliseringspolitikken der flatbygdene og de beste jordbruksdistriktene produserer det vesentlige av korn og grønnsaker mens fjell og dalbygdene produserer kjøtt og melk fra storfe, sau og geit.
 • Rødt vil bevare småskalalandbruket.

Samferdsel

 • Rødt mener at regjeringa må slutte å finansiere veiutbygging ved hjelp av bompenger, for pendlere og transportnæringa er dette en stor ekstrakostnad.
 • Rødt vil ha en mer miljøvennlig transportpolitikk balansert mellom jernbane og vei.
 • Rødt er mot EØS-avtalen som har åpnet for mafialignende tilstander innen sektoren. Det må kreves at kundene blir ansvarliggjort om ikke transporten skjer etter forskriftene.

Et sterkt lokaldemokrati

Rødt er for et sterkt lokaldemokrati. Vi mener de beste avgjørelsene tas nært folk. Det innebærer at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres. Vi ønsker en desentralisert kommune med levende grender der folk kan bo. For å lykkes med dette må vi sørge for likeverdige tjenestetilbud i kommunen.

Viktige offentlige tjenester bør løses nærmest mulig befolkningen de er til for. Ved å bruke hele kommunens ressurser vil man få økt verdiskaping og nye arbeidsplasser som sikrer en fortsatt bosetting i kommunen. Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Derfor er kampen mot økte forskjeller vår aller viktigste sak også i Østre Toten.