Program


Valgprogram for Rødt Østre Toten 2023 - 2027

Et sterkt lokaldemokrati fordi fellesskap fungerer

Norge er rikt på naturressurser som historisk har gitt grunnlag for spredt bosetting. Det er et mål å sikre strukturelle og økonomiske forhold som sikrer en fortsatt bosetting i distriktene. Distriktsbefolkningen opplever en voldsom sentralisering. Offentlige etater og politi fjernes, lokalsykehus med fødetilbud og akuttberedskap bygges ned eller legges ned, posttjenesten blir redusert. Avfolkning av distriktene er ingen naturlov, men skyldes at den økonomiske og politiske sentralmakta, ut fra snevre økonomiske perspektiver, har funnet det formålstjenlig å sentralisere. Rødt ønsker et desentralisert Norge med levende distrikter. For å lykkes med dette må vi sørge for likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Rødt mener at staten skal fullfinansiere oppgaver som overføres til kommunene. Viktige offentlige tjenester bør løses nærmest mulig befolkningen de er til for. Kampen mot Forskjells-Norge handler om å bygge et nytt fellesskap som kan forandre Norge. Det gjøres gjennom lokalpolitikken. Vi mener de beste avgjørelsene tas nært folk. Det innebærer at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres. Vi ønsker en desentralisert kommune med levende grender der folk kan bo. For å lykkes med dette må vi sørge for likeverdige tjenestetilbud i kommunen. Viktige offentlige tjenester bør løses nærmest mulig befolkningen de er til for. Ved å bruke hele kommunens ressurser vil man få økt verdiskaping og nye arbeidsplasser som ikke bare sikrer en fortsatt bosetting, men også kan være med å gjøre Østre Toten til en attraktiv kommune å bosette seg i.Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er et mer rettferdig samfunn, fordi fellesskap fungerer.

Helse og omsorg

Rødt vil arbeide for at alle skal få et fullverdig helsetilbud og mulighet for omsorg både hjemme og på sykehjem når det er behov for det. Det må sikres nok institusjonsplasser og omsorgsboliger med døgnbemanning i tillegg til at hjemmetjenesten må sikres nok folk og rett kompetanse. Helse og omsorgssektoren er preget av høyt arbeidspress, lav grunnbemanning, høyt sykefravær og mye deltid. For å få ansatte til å bli stående lenger i jobb, og å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass mener vi man må se på alternative arbeidstidsordninger.

Rødt vil jobbe for:

 • at de som er for friske for sykehjemsplass må kunne sikres en tilpasset boform som gir trygghet, tilsyn og et enklere liv med mulighet for mer sosial kontakt.
 • at alle ansatte som ønsker det skal få tilbud om heltidsstillinger i helse- og ­omsorgssektoren.
 • å innføre en prøveordning med 4 dagers arbeidsuke innen enkelte avdelinger i helse og omsorg for å se hvordan dette påvirker sykefravær, heltid og tjenestekvalitet.
 • å sikre de ansatte i hjemmebaserte tjenester tid til å gjøre jobben sin og samtidig sørge for at de som får hjelp kan forholde seg til færrest mulig personer.
 • bruk av frivilligheten, men samtidig slå fast at det ikke må komme som erstatning for ansattes arbeid.

Oppvekst

Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring hvor barna skal oppleve tilhørighet og trygge rammer som fremmer lek, bevegelse, matglede, fysisk og psykisk god helse. Det samme gjelder skolen, hvor barn og unge må sikres trygge rammer med voksennærhet, og trygt og godt læringsmiljø.

God samhandling mellom tjenester som helsestasjon, PPT og barnevern, i tillegg til en økning av antall barne- og ungdomsarbeidere og ansatte med sosialfaglig utdanning, vil gi trygghet og forutsigbarhet både for barn og voksne.

Rødt vil jobbe for:

 • at alle barn skal ha rett på barnehageplass og et skoletilbud i sitt nærmiljø.
 • at det ansettes fagutdannet kjøkkenpersonell utenfor grunnbemanning i hver barnehage for å sikre barna et variert kosthold og et likeverdig mattilbud basert på ernæringskunnskap.
 • en leksefri skole, skolearbeidet skal foregå på skolen der elevene kan få hjelp etter behov.
 • å sikre at lærere skal få tid til å drive med det de kan best; å undervise. Derfor må antall fagarbeidere og ansatte med sosialfaglig utdanning økes for å styrke arbeidet med å gjøre skolen til et inkluderende fellesskap med et godt læringsmiljø for elevene og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.
 • å legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring, for at skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg, og for å motvirke utenforskap.

Landbruk

Mat- og landbrukspolitikkens viktigste oppgave er å gi innbyggerne en mattrygghet. For å oppfylle dette mener Rødt at Norge skal ha matsuverenitet. Vi vil øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden med grunnlag i egne arealressurser. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk med god dyrevelferd i hele landet, og som landbrukskommune har Østre Toten en sentral rolle i dette arbeidet.

Rødt vil jobbe for:

 • å styrke jordvernet og innføre 0-visjon for nedbygging av matjord.
 • at Østre Toten som landbrukskommune øker matproduksjonen og graden av selvforsyning med grunnlag i egne arealressurser.
 • å bevare småskalalandbruket, øke mulighetene for direktesalg og nisjeproduksjon, og at Østre Toten i enda større grad skal være en merkevare for gode grønnsaker.
 • at landbruket, som kommunens primærnæring, og en viktig faktor for spredt bosetting og levende lokalsamfunn, arbeidsplasser, lokal identitet og beredskap, vedlikehold av arealer og biologiske og kulturelle ressurser, sikres vilkår som gjør at næringen er i stand til å utvikle og ta vare på de mulighetene vi har for matproduksjon på lokale ressurser og bidra til å øke den nasjonale sjølforsyningsgraden.
 • at det skal være strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, ved at det praktiseres en føre-var-holdning til alle naturinngrep for å bevare artene og deres genetiske mangfold.

Kommunen som arbeidsgiver

De ansatte er avgjørende for å sikre tilbudene som vedtas av kommunestyret, og må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår samt innflytelse på arbeidsplassen. Arbeidstakerorganisasjonene spiller en viktig rolle og partssamarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er en nødvendighet for å ivareta de ansattes rettigheter og kommunens interesser. Organiserte arbeidstakere er derfor et kvalitetsstempel for kommunen som arbeidsgiver.

Rødt vil jobbe for:

 • at kommunen innfører en grunnbemanning som ivaretar arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene.
 • at lærlingeordningen samordnes med de yrkesgrupper kommunen trenger i framtiden.
 • at kommunen som oppdragsgiver skal prioritere bedrifter med tariffavtale og pensjonsordninger.
 • at kommunen skal føre aktiv kontroll med at oppdragsgiveres kontraktsvilkår oppfylles.
 • at det innføres et formelt trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene for å kunne gi kommunestyret et mye bedre beslutningsgrunnlag.