Pressemelding fra Rødt Oslo: Enighet om viktige økonomiske krisetiltak

Onsdag 1. april var Rødt Oslo med på å forhandle fram en avtale om økonomiske krisetiltak sammen med alle de andre politiske partiene i bystyret.

Ifølge Rødt Oslos leder og bystyrerepresentant Siavash Mobasheri ville Rødt på flere punkter gå lenger og ha inn flere sosiale tiltak.

- Men, presiserer Mobasheri, - det er viktig å huske på at vi er en del av en veldig brei enighet her og nå, og fortsetter - I tida framover vil vi fortsette å kjempe for å sikre arbeidsfolks rettigheter og ikke minst fremme tiltak som ivaretar sårbare grupper som for eksempel rusavhengige, voldsutsatte og andre. Det vi kom fram til i dag er viktige skritt i riktig retning og det betyr noe i mange mennesker liv, men det er bare en start så arbeidet fortsetter.

Mobasheri er spesielt fornøyd med at Rødt fikk gjennomslag for flere viktige saker i forhandlingene. – At bydelenes økonomi ikke skal være til hinder for viktige tiltak i dagens situasjon er avgjørende, sier han. - I tillegg har vi fått med viktige punkter om lærlinger, tilbud om heltid til deltidsansatte og vedlikehold av kommunale boliger. Ikke minst var det viktig for oss i Rødt å ivareta demokratiet i krisetider, og vi er derfor glade for at vi fikk gjennomslag for at politiske møter skal gjennomføres digitalt og åpent for offentligheten, både i bystyret og i bydelene, avslutter Mobasheri.

Rødt fikk de andre partiene med på disse krisetiltakene:

- Bydelene har ikke økonomi til å møte alle de nye utfordringene og kostnader som korona-krisa bringer med seg. Derfor er det bra at kommunen nå sender en tydelig beskjed til bydelene om at de kan følge opp nødvendige korona-tiltak uten at det må kuttes i andre nødvendige tjenester og velferdstiltak som barnehage og ungdomstilbud. Det må også sikres at bydelene får sin del av krisepakka som Stortinget har bevilget til kommunene.

- Mange av dem som jobber deltid, jobber på ulike arbeidsplasser. Da kan vi få kryssmitte ved at man tar smitte fra et sted til et annet. Vi er i en situasjon hvor man også trenger arbeidskrafta i full stilling fordi kapasiteten er presset. Derfor er vi glad for at vi til slutt fikk de andre partiene med på at ved behov for ekstra ressurser innenfor helse- og rusomsorgsfeltet skal eksisterende ansatte i deltid få tilbud om utvidelse inntil 100% stilling.

- Vi vil at kommunen skal organisere og tilby digital opplæring til flest mulig lærlinger som risikerer permittering. Vi vil at Oslo skal legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig.

- Oslo kommune bør så langt som mulig søke å gjennomføre alle møter elektronisk, og gi byens innbyggere tilgang til møtene, inkludert åpen halvtime i bydelsutvalgene.

- Ikke minst ønsker vi at kommunen skal forsere vedlikehold av kommunale boliger der dette er mulig.

For mer informasjon, kontakt Siavash Mobasheri på 478 48 269

Arbeidsgruppas første uttalelse om korona-tiltak i Oslo kommune

Arbeidsgruppas første uttalelse om korona-tiltak i Oslo kommune

Tverrpolitisk enighet blant bystyrepartiene om korona-tiltak

Pressemelding om den tverrpolitiske enigheten blant bystyrepartiene om forslag til korona-tiltak