Oslo kommune tok kampen i to rettsinstanser for å frata deltidsansatt retten til stillingsutvidelse

I sin 1. mai-tale uttalte byrådsleder Raymond Johansen at “nå er det heltid og faste stillinger som gjelder i Oslo”. Nå viser det seg altså at Oslo kommune har laget en ulovlig konstruksjon hvor deltidsansatte må leies inn via et bemanningsbyrå i Norlandiagruppen for å kunne jobbe ekstra i bydelen de er ansatt i.

Oslo kommune har nettopp tapt en rettssak i Borgarting lagmannsrett (Dom: LB-2018-42779). Som følge av dommen blir en barnehageansatt med fast 30 % stilling ansatt i 80 % stilling. Den ansatte har vært innleid til arbeid i en kommunal barnehage via bemanningsbyrået Personalhuset Staffing Group (PSG), og krevde 80 % fast stilling på bakgrunn av at hun faktisk jobbet 80 % stilling for kommunen over tid.

- Dette er åpenbart konstruert for å frata kommunalt ansatte rettigheter arbeidsmiljøloven gir dem, noe også den enstemmige rettskjennelsen slår fast uttaler Stig Berntsen, bystyrekandidat og hovedtillitsvalgt i Oslo kommune. Når kommunale arbeidsgivere bedriver innsparinger ved å benytte bemanningsbyråer i stedet for fast ansatte, sender de regninga til deltidsansatte som ikke får stillinger det går an å leve av. Så lenge byrådet tillater sånt blir alt snakket om heltidskultur bare munnsvær. Byrådets politikk må vurderes ut fra den arbeidsgiverpolitikken som møter ansatte i kommunen, ikke hva byrådet smykker seg med i festtaler, avslutter Berntsen.

Stig Berntsen, bystyrekandidat og hovedtillitsvalgt i Oslo kommune

- Vi vil avkreve byrådet svar i denne saken, sier Siavash Mobasheri, bystyrekandidat og leder i Rødt Oslo. - Her har Oslo kommune ved ansvarlig byråd (AP, SV OG MDG) ført en uakseptabelt, uverdig og ulovlig arbeidsgiverpolitikk. Vi vet at kvinner er sterkt overrepresentert blant de deltidsansatte, og mange ønsker å få økt sin stillingsandel. Da er det ekstra skammelig at en rød-grønn kommune kjører saken i to rettsinstanser mot en kvinnelig ansatt som ønsker forutsigbarhet og trygghet i sin hverdag. Dette er et eksempel på kvinnediskriminerende arbeidslivspolitikk, utdyper Mobasheri.

Han poengterer videre at det var Oslo kommune ved ordføreren som ble saksøkt, og at kommuneadvokaten er en kommunal etat underlagt byrådslederens kontor. - De kan med andre ord ikke dytte ansvaret ned på bydelen i dette tilfellet, dette er ene og alene byrådets ansvar, fortsetter Mobasheri. Han forteller at Rødt vil slåss for at Oslo kommune skal kaste ut bemanningsbyråene, ta tilbake privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som barnehage, renhold og sykehjem og benytte egne ansatte til alle kommunale arbeidsoppgaver.

Leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, krever svar fra byrådet


Rødts bystyregruppe har sendt byrådsleder Raymond Johansen følgende spørsmål:

1) Hva var grunnen til at arbeidsgiver ba den kommunalt deltidsansatte om å arbeide i kommunen som innleid via et bemanningsbyrå (Personalhuset Staffing Group) i Norlandiakonsernet?

2) Hva var grunnen til at kommunen i utgangspunktet nektet 80 % stilling for den deltidsansatte som hadde 30 % stilling, men over lengre tid hadde arbeidet i gjennomsnitt 80 %? Hennes krav var jo solid forankret i lov og inngåtte avtaler.

3) Hvorfor anket kommunen dommen etter at Oslo tingrett hadde fastslått at den ansatte skulle ha 80 % stilling?

4) Hvor mye har Oslo kommune betalt Personalhuset Staffing Group for å få leie inn arbeidstakeren som har vunnet saken, utover det som har gått til lønn for den ansatte?

5) Kommer byrådet til å instruere bydeler og etater om å avslutte denne typen innleiepraksis som nå er dømt ulovlig?

6) Finnes det flere tilfeller hvor deltidsansatte i kommunen har blitt henvist til bemanningsbyråer for å kunne ta ekstravakter/vikariater innenfor egen virksomhet?

Kontaktpersoner:

Siavash Mobasheri, 47848269

Stig Berntsen, 48387578

Stig Berntsen og Siavash Mobasheri