Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus!

Pressemelding fra Rødt Oslo, FrP Oslo og Helsepartiet 22. april.

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus! De eldste blir nå diskriminert

I Helsedirektoratets veileder for prioriteringer i forbindelse med koronaviruset anbefales det at beboere på sykehjem og hjemmeboende eldre med hjemmetjenester bare helt unntaksvis skal få behandling på sykehus for Covid19, selv om de er alvorlig syke.

Aina Stenersen (FRP) er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre og mener at dette er diskriminering av de eldste.

- Den siste oppdateringen jeg fikk er at cirka 80 beboere på sykehjemmene i Oslo er smittet. Bare de siste to dagene har det vært seks ny dødsfall på grunn av korona på sykehjem i Oslo. Totalt har 25 av våre sykehjemsbeboere miste livet nå. Jeg er svært bekymret. Sykehjemsdirektør, Helge Jagmann bekreftet forrige onsdag i et møte med oss i utvalget at sykehjemsbeboere med koronasykdom ikke skal legges inn på sykehus. Det er ikke holdbart. Alle må få en grundig individuell medisinskfaglig vurdering av om de har behov for sykehusinnleggelse, sier hun

Maren Rismyhr er Rødts medlem i helse- og sosialutvalget. Onsdag stilte hun en rekke spørsmål til både helsebyråd Robert Steen og fagdirektør Jagmann, hun er spesielt bekymret for at hjemmeboende eldre med alvorlig koronasykdom legges inn på helsehus i stedet for på sykehus.

- På Solvang helsehus er det opprettet et såkalt koronasykehjem, med 63 plasser. Jagmann informerte om at rundt 2/3 av plassene er belagt. Det er allerede fem som er døde. Her er det mindre ressurser enn hva et sykehus kan tilby, blant annet mangler respiratorbehandling. Pasienter som har så alvorlig koronasykdom at de ikke kan være hjemme lenger, må i hovedregelen legges inn på sykehus, mener Rismyhr.

Maren Rismyhr

For noen uker siden var vi en situasjon der vi ikke hadde oversikt over epidemien og det var snakk om tøffe prioriteringer i sykehusene dersom vi skulle komme dit at vi ikke hadde kapasitet til å hjelpe alle. Dette er ikke situasjonen ved sykehusene i Oslo nå, derimot er det store utfordringer mange steder i sykehjemmene og i hjemmetjenestene.

- Mens det nå er ganske rolig på sykehusene og antallet koronapasienter går ned, ser vi at antallet som dør på institusjoner uten å ha fått sykehusbehandling er sterkt økende, nå er andelen 60 prosent – 108 mot 68 på sykehus. Tallet på hvor mange som har alvorlig koronasykdom er også misvisende siden bare de som er innlagt på sykehus telles med. Episenteret er nå på kommunale institusjoner. Det er dit innsatsen må rettes, sier leder i Helsepartiet Oslo, Lene Haug.

Vi mener at terskelen for sykehusinnleggelse er for høy for de aller mest sårbare gruppene i kommunen og ønsker at det innføres strakstiltak for å redde liv og for å avlaste kommunen. Ullevål sykehus har bygget opp en stor kapasitet for behandling av Covid19-pasienter både i og utenfor intensivavdeling. Sykehusene har langt mer ressurser og kompetanse når det gjelder å behandle denne sykdommen og sykehusinnleggelse vil kunne gi mange en bedre prognose og gjøre det mindre smertefullt for pasientene å gjennomleve sykdommen.

- Koronasykdom er ikke en dødsdom, de fleste overlever også blant de aller eldste, men mange er avhengig av sykehusinnleggelse for å overleve. Slik hjelp skal ikke nektes noen som kan ha nytte av det, sier Stenersen.

Fredag tok Haug initiativet sammen med sykepleier Per Aschjem til å starte hasteaksjonen «Koronasyke eldre må få sykehusbehandling». De har fått med seg flere leger og andre helseansatte som støttespillere og aksjonen vil forsøke å endre de nasjonale anbefalingene som legger sterke begrensinger på mulighetene de svakest gruppene har til å få behandling på sykehus for alvorlig koronasykdom. Aksjonsgruppen tilbyr også direkte assistanse til pasienter og pårørende som ønsker hjelp til sykehusinnleggelse. Frp Oslo, Rødt Oslo og Helsepartiet støtter aksjonen. Haug og Aschjem jobber også med å få med seg fagforeninger og pasientforeninger. Responsen har vært stor og tilbakemeldingene er at mange er bekymret for at de eldste og andre sårbare grupper ikke får tilgang til sykehusbehandling for Covid19-sykdom.

- Vi kjenner forholdene i Oslo best, og her har ikke sykehjemmene mulighet og kapasitet til å gi god nok behandling til alle. Veldig mange har behov for spesialisert behandling i sykehus av spesialister på geriatri, infeksjonsmedisin og intensivmedisin. Dette tror vi nok gjelder i hele landet, men Oslo er hardest rammet av epidemien så situasjonen er kanskje mest prekær her. Vi har imidlertid fått med oss folk fra hele landet som skal jobbe opp mot kommunestyrer og helsemyndigheter. Vi jobber både nasjonalt og lokalt for dette haster nå. De eldste dør av denne sykdommen, mange kunne overlevd ved å få riktig behandling på sykehus, sier Haug

- Dette handler også i høy grad om kapasiteten i kommunehelsetjenesten. Det er spesielt press på helse- og velferdstjenestene, hvor det nå ifølge byrådet må jobbes kontinuerlig med tilpasninger for å opprettholde bemanning i kritiske funksjoner. Flere koronapasienter innlagt på sykehus vil også minke faren for smittespredning både blant beboere og ansatte på institusjonene og ikke minst i hjemmetjenestene der det også mangler smittevernutstyr, sier Rismyhr.

- Det er viktig å huske på at også de øvrige beboerne og pasientene har det tøft nå og trenger mer omsorg enn normalt, ikke minst når de ikke kan få besøk av pårørende. At flere blir lagt inn på sykehus vil hjelpe disse pasientene, men også de ansatte og de øvrige beboerne. Når det nå er mye ledig kapasitet på sykehusene må denne utnyttes til beste for alle, sier Stenersen.

Dette er praktisk, men først og fremst en prinsippsak. Den anbefalte praksis synes aldersdiskriminerende. Dette til tross for at alder er frafalt som selvstendig element i prioriteringsvurderingene.

Det er også knyttet bekymring til om anbefalingene fra Helsedirektoratet kan ha skapt en oppfatning i kommunehelsetjenestene av at ingen eldre bør legges inn på sykehus i disse dager. Professor i geriatri og avdelingsleder ved geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus er bekymret for de eldste pasientene og han og andre på sykehusene har de siste ukene lurt på hvor det har blitt av akuttpasientene. (Se også Wyllers kronikk i Tidsskriftet for Den Norske legeforening)
 
- Mange på sykehjem vil kunne ha stor nytte av sykehusinnleggelse slik situasjonen er nå, men ikke alle. Vi er derfor også opptatt av at sykehjemmene må styrkes. Beboere som er for skrøpelige til å ha nytte av sykehusinnleggelse, men må få tilgang til mer avansert helsehjelp enn det sykehjemmene nå har ressurser til å gi. I Irland har de flyttet kampen mot viruset inn på institusjonene. De har hatt et koronautbrudd som er ganske likt det vi har i Norge, med relativt lave dødstall i befolkningen som helhet. Men svært mange døde på institusjonene sine. Den irske regjeringen har nå lovet sykehjem og andre institusjoner ekstrabevilgninger, mer utstyr og flere ansatte. Dessuten kompetanse, de vil flytte erfarne leger og sykepleiere fra sykehusene ut i sykehjem og andre institusjoner for at de skal gi mer avansert behandling, bedre smittevern og bidra med opplæring samt avlaste dem som jobber der til daglig, sier Per Aschjem.

Det har i en periode vært et overordnet mål å ikke overbelaste sykehusene, men vi må ikke miste hensikten av syne. Hensikten har vært å beskytte pasientene ved å hindre en kollaps i helsetjenesten. Det kan se ut som om beskyttelsen av sykehusene har gått for langt og at man har glemt hensikten. Flere på sykehusene har i det siste gått ut og etterlyst pasienter og bedt folk som kjenner seg syke om å komme. Det er uvanlig. Det er også uttrykt bekymring for at mange venter for lenge og er svært syke når de kommer inn på sykehus.

Vi anser det som et hasteoppdrag for landets regjering, kommunestyrene, helsemyndigheter og helseansatte å sørge for at alle pasienter får samme, individuelle helsevurdering og samme tilgang til nødvendig helsehjelp.

Med vennlig hilsen
Fremskrittspartiet Oslo, Rødt Oslo, Helsepartiet Oslo og aksjonen Koronasyke eldre må få sykehusbehandling

Aina Stenersen, leder helse- og sosialutvalget, Oslo bystyre tlf. 917 29 536
Lene Haug, leder Helsepartiet Oslo, tlf. 91697833
Maren Rismyhr, Rødts representant i helse- og sosialutvalget. Oslo bystyre tlf. 450 43 259
Per Aschjem, sykepleier fra aksjonen Koronasyke eldre må få sykehusbehandling, tlf. 904 01 861