Nytt bystyreflertall bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud

Felles uttalelse fra Oslo-partiene FNB, Fremskrittspartiet, Helsepartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Våre partier, som nå utgjør flertall i Oslo bystyre, er svært bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud om Helse Sør-Østs vedtatte planer gjennomføres. Planen innebærer nye sykehusbygg på Aker og Gaustad/Rikshospitalet, mens Ullevål sykehus skal nedlegges og aktiviteten der skal fordeles på Aker og Gaustad. Deretter skal Ullevål-tomta selges. Planen, som Helse Sør-Øst nå søker om lån til, innebærer videre at bare to av Groruddals-bydelene vil få plass på nye Aker sykehus når dette skal stå ferdig i 2031.


Planen om å legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten derfra til nye bygg på Gaustad og Aker byr på store utfordringer. Blant annet vil det ikke bli plass til Det vil store bygningsvolum på trange og krevende tomtearealer hvor det må tas hensyn til vernede bygninger, kulturminner og grøntarealer. Reguleringsrisikoen er høy, og til dels svært høy, både på Aker og Gaustad.


I sin uttalelse til de foreløpige planene (brev av 22.01.16 til Oslo universitetssykehus HF fra Byrådsavdeling byutvikling) uttalte daværende byråd følgende:
En viktig forutsetning for utbygging på Gaustad må imidlertid være at grøntdraget på vest- og nordsiden av det «nye» Rikshospitalet ikke berøres og at programmet nedskaleres slik at skala og volumstørrelser på nye bygg ikke ødelegger de arkitektoniske kvalitetene i Rikshospitalet og gamle Gaustad sykehus. Ny bebyggelse må plasseres og utformes slik at den bevarer landskapsrommet foran Gaustad sykehus som er regulert til bevaring.


Vi kan ikke se at dette er ivaretatt i de planforslagene som foreligger hittil. Vi kan heller ikke se at det blir mulig å legge fram et endelig planforslag som tar hensyn til disse forutsetningene.


Samtidig har fagmiljøene og fagorganisasjonene lenge advart mot planene uten å bli hørt. Administrerende direktør i Oslo universitetssykehus HF måtte i sommer fratre sin stilling etter at tillitsvalgte for de 20 000 ansatte hadde uttrykt sin mistillit.
Vi har merket oss at det nylig er lagt fram to juridiske gjennomganger hvor det påpekes feil og mangler ved beslutningsprosessen som har ledet fram til planforslaget Helse Sør-Øst nå går videre med.


I dag trenger både Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus som i dag har ansvar for de tre Groruddals-bydelene Alna, Grorud og Stovner, avlastning.
Vi er bekymret for at ikke hele Groruddalen raskt får komme tilbake til Aker sykehus og for kapasiteten i det planlagte sykehuset på Aker.


Det nye flertallet i Oslo bystyre står bak denne felles uttalelsen fordi vi mener det haster å bygge ut Aker sykehus for hele Groruddalen og at utbygging på Aker må prioriteres. Vi krever et bedre grunnlag for viktige beslutninger om det framtidige sykehustilbudet for Oslos befolkning.