Hvorfor stemte flertallet i Rødts bystyregruppe for mer tog i Brynsbakken?

En redegjørelse for flertallet i bystyregruppas standpunkt i saken om Brynsbakken

Jim Killock, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons


I bystyremøtet 24.03 ble «Brynsbakken - kapasitetsøkende jernbanetiltak» behandlet. Flertallet i Rødts bystyregruppe støttet reguleringsplanen fordi en utsettelse ville ha forsinket forbedringer i rutetilbudet med flere år og fordi vi fikk gjennom flere endringer som gjorde planen bedre på støy, videre arbeid med lokkløsninger, medvirkning og ivaretakelse av de verneverdige husene. Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri var fristilt og stemte for tilbakesending av forslaget for å få flere utredninger.

I denne saken var miljøhensyn og lokaldemokrati satt opp mot hverandre, og bystyret hadde kort tid til behandlingen. Dette skyldes primært at Bane NOR gjennom prosessen ikke har fulgt godt nok opp innspillene fra lokalmiljøet. Dette ble heller ikke ivaretatt av byrådet og plan- og bygningsetaten (PBE) når de på delegert fullmakt vedtok et planprogram der det ikke ble stilt krav om å utrede lokkløsninger. For å ikke få store forsinkelser må prosjektet være ferdig før man starter med å bytte signalsystemet på Oslo S i 2025. Før byggestart må også Bane NOR ha tid til å kjøpe opp eiendommer i området.

Representanter fra Rødt har vært i møte med og snakket med mange som er mot prosjektet og som er bekymra for hvordan hverdagen skal bli hvis dette blir vedtatt. Vi har også blitt kontakta av folk som bor på Hylla og som ønsker et raskt svar slik at de kan bli kjøpt ut og komme seg videre. Vi har latt oss sjokkere over hvordan beboerne på Hylla har blitt behandlet av Bane NOR, og løftet dette til Stortinget.

Dette var en sak der det var delte meninger i Rødt Oslo. Partiet har vært ganske samstemt om at vi ikke kunne stemme for reguleringsplanen slik saken var lagt fram av byrådet. Men det var uenighet om man skulle stemme for å utsette prosjektet eller om man skulle forsøke å få inn forbedringer. Disse synene var ganske jevnt fordelt når saken ble behandlet i bystyregruppa, i Rødt Gamle Oslo og i fylkesstyret. I fylkesstyret var det stemmelikhet og flertallet i bystyregruppa gikk til slutt for å få til flere forbedringer.

Prosjektet i Brynsbakken er nødvendig for å forbedre kollektivtilbudet til mange tusen mennesker og for å få mer tungtrafikk vekk fra veiene. Rødt Oslo gikk til valg på flere avganger på lokaltogene. Dette er et viktig miljøtiltak for mange i og utenfor Oslo, og særlig for folk i Groruddalen. Miljøargumentene og forbedringene vi har fått til er avgjørende for at vi til slutt støttet reguleringsplanen.

Rett før bystyremøtet fikk vi med oss AP, MDG, SV og Venstre på en rekke forslag som tar mange av bekymringene fra folk i nærområdet på alvor. For Rødt har det særlig vært viktig at prosjektet ikke bare skal holde støysituasjonen på dagens nivå, men at det må bli bedre. Med disse forslagene pålegges Bane NOR å gjøre mange forbedringer på støy. Lokalmiljøet skal involveres både i støytiltakene og i et videre arbeid med lokkløsninger. Bane NOR pålegges å samarbeide med skolen om støy og trygg skolevei i byggeperioden. Tranga og andre gangforbindelser skal bli raskere ferdig enn det som ligger i planen. Det skal finnes løsninger for alle de verneverdige husa. I tillegg fikk vi flertall for at byrådet skal jobbe for at ingen i framtida skal bli så dårlig behandlet av statlige aktører som beboerne på Hylla. Alle forbedringsforslagene som ble vedtatt ligger under.

Endringer til reguleringsplanen:

§ 1.1 Utomhusplan, punkt 1

Sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides overordnet landskapsplan som viser:

Nytt prikkpunkt: •Utforming av og materialbruk for støydempende tiltak nær støykilden

Tillegg til reguleringsbestemmelsen om støy i driftsfasen, § 1.4.2:

- Overdekkede støyskjermer skal vurderes særskilt.

- Planen skal inkludere tiltak for alle spor som går gjennom planområdet.

- Grenseverdiene for støy i driftsfase i tabell 3 skal benyttes i støyberegninger. Det skal tilstrebes å oppnå inntil 3 dB lavere støynivå enn hva som er angitt i tabell 3.

- Dersom det skal etableres ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal grenseverdier for støy justeres ned med inntil 3 db i tråd med T-1442, § 3.2.3.

Til § 1.5.1 - plan for anleggsfasen, punkt 6

Bane Nor etablerer et samarbeidsorgan med Vålerenga skole for å drøfte den praktiske gjennomføringen av støydemping mot skolen herunder uteområder og sikring av skoleveier som berøres av anlegget.

til § 6.1 Før arbeidet med jernbanetiltaket starter/ rammetillatelse gis:

Før det gis rammetillatelse skal berørte naboer, inkludert skoler og barnehager, samt bydelen ha fått mulighet til å se planlagte støytiltak og få kommet med innspill til disse. Kostnadseffektivitet skal ikke alene være grunn til å tillate unntak fra prioriteringen av å redusere støy fra og dempe støy nær kilden. Overdekkede støyskjermer skal vurderes særskilt. Planen skal inkludere tiltak for alle spor som går gjennom planområdet.

Tilleggsforslag

Videre arbeid med lokkløsninger

 1. Byrådet bes gå i dialog med Jernbanedirektoratet med sikte på å få Bane NOR til å gjennomføre en mulighetsstudie av et avgrenset lokk over de to nordlige sporene (hovedbanen) i planområdet i fremtiden. Lokket skal kunne realiseres innenfor en akseptabel kostnad og uten lang stenging av jernbanen. Hensikten er å utvide Vålerenga-parken, skjerme for støy og etablere nye tverrforbindelser, og om mulig lokalisere enkelte av de verneverdige byggene fra Hylla. Mulighetsstudien skal ikke ha en oppsettende virkning på gjennomføring av Brynsbakken-prosjektet, men kartlegge muligheter for et mulig fremtidig lokkprosjekt. Mulighetsstudien skal ivareta medvirkning av lokale interessenter, slik som skole, velforeninger og borettslag på Vålerenga og Kværnerdalen og aksjonsgruppen.
 2. Dersom en mulighetsstudie viser at etablering av et avgrenset lokk er gjennomførbart, bes byrådet gå i dialog med Jernbanedirektoratet og Bane Nor og eventuelt øvrige statlige myndigheter om utredning, regulering og realisering av et slikt lokk.

Støy

 1. Bystyret ber byrådet sikre at Helseetaten særskilt vurderer å stille vilkår som ivaretar hensynet til forsvarlig drift av Vålerenga skole når det skal gis støydispensasjon til anleggsarbeidet.
 2. Det skal i byggesaken legges til grunn en best mulig støyskjerming, inkludert ved kilden, med ambisjon om å oppnå omfattende nedgang i støy innendørs og utendørs, både for Vålerenga og Kværnerbyen.
 3. Bystyret ber byrådet følge opp at støytiltak er i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer og føringer, herunder den statlige retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442: 2016 kapittel 3, eller senere oppdaterte retningslinjer.
 4. Bystyret ber byrådet følge opp at Bane Nor har på plass avbøtende tiltak knyttet til støy i anleggsfasen før anleggsarbeidet starter.

Ivaretakelse av verneverdig bebyggelse

 1. Byrådet bes gå i dialog med Bane Nor om hvordan alle de verneverdige boligene tas vare på og følge opp at Bane Nor demonterer og mellomlagrer de byggene som ikke skal settes opp igjen innenfor planområdet. Byrådet bes igjen vurdere om det er mulig å plassere flest mulig av de verneverdige husene fra Hylla samlet, fortrinnsvis i nærområdet, med tilstrekkelig støyskjerming til at de kan benyttes som bolig, og dersom dette er mulig tilby disse boligene først til dagens beboere på Hylla. Dersom mellomlagrede og verneverdige bygg fra Hylla må selges, skal de først tilbys byggenes nåværende beboere. Bystyret skal informeres om resultatet av dette arbeidet på egnet vis.
 2. Verneverdige bygg fra Hylla som planlegges mellomlagret og deretter solgt, skal først tilbys byggenes nåværende beboere.

Annet

 1. Bystyret ber byrådet være i tett dialog med Bane Nor med mål om å sikre at gangforbindelsene gjennom planområdet, inkludert Tranga og Jernbanetrappa, ferdigstilles uten unødig opphold og før øvrige tiltak i de tilhørende anleggene i områdene SAA5 og SAA6.
 2. Bystyret ber byrådet gå i dialog med Bane NOR om oppgradering av fotgjengerundergangen ved Harald Hardrådes plass med sikte på en rask gjennomføring av et prosjekt, med henvisning til at Bane NOR som eier har sagt seg villig til å få til en oppgradering i forbindelse med byggearbeidene i Brynsbakken.
 3. Bystyret ber byrådet gå i dialog med statlige myndigheter for å sørge for at det i fremtiden gis god informasjon til og oppfølging av beboere som kan risikere å måtte flytte fra hjemmene sine på grunn av prosjekter i regi av statlige etater. Plan- og bygningsetaten har ansvar for å sørge for at saker er godt opplyst og at bystyrets ambisjoner for medvirkning blir ivaretatt i plansaker. Bystyret ønsker ikke at andre får tilsvarende opplevelse av utrygge og uforutsigbare situasjoner som beboerne på Hylla har opplevd i sin dialog med Bane NOR i denne saken.
 4. Oslo bystyre viser til omfattende merknader ved behandling av saken om Brynsbakken i byutviklingsutvalget. Bystyret er svært misfornøyd med det tidspress kommunen er blitt satt under i denne saken, og med Bane Nors manglende vilje til å finne løsninger for å ivareta lokale behov. Bystyret forventer mer av staten ved samferdselsutbygging i tett bebygde boligstrøk. Bystyret ber departementet sikre at staten i det videre detaljarbeid gjør mest mulig for å begrense støy i lokalmiljøet, inkludert at lokkløsninger vurderes for utbygging nå eller på et senere tidspunkt. Byrådet bes overbringe dette vedtaket til departementet raskest mulig og på en måte som understreker den tverrpolitiske viljen som ligger bak.
 5. Bystyret ber byrådet på egnet vis minst hvert halvår orientere bystyrets organer om fremdrift i prosjektet, utførte avbøtende og kompenserende tiltak knyttet til støy, trafikksikkerhet, naturmangfold og liknende.

Rødt leverte i tillegg to forslag som ikke fikk flertall.

 • Bystyret ber byrådet ta kontakt overfor staten for å anmode om at grenseverdiene for støy fra bane senkes til minimum samme nivå som fra vei.
 • Byrådet bes ta initiativ til å plassere flest mulig av de verneverdige husene fra Hylla i Etterstadgata 2-6, og utrede mulighetene for støyskjerming som gjør at de kan benyttes til bolig eller få tilfredsstillende kvaliteter til å brukes til fritidsklubb eller andre lokale formål. Hvis de kan benyttes til bolig skal disse boligene først tilbys til dagens beboere på Hylla.