Heltid i Oslo kommune?

Hver tredje ansatte i Oslo kommune jobber deltid. I Helse og omsorgssektoren gjelder det langt flere. Dette er Oslo kommunes «working poor», arbeidsfolk som ikke har en lønn å leve av og som må jakte ekstravakter for å forsøke å få endene til å møtes. Dette er både uverdig og helt unødvendig.

Stig Berntsen

Byrådspartiene, Rødt og fagbevegelsen er i ord enige om å jobbe for at Oslo kommune skal gi sine ansatte hele, og faste stillinger. Dessverre er det langt mellom ord og handling fra byrådets side.

I Klassekampen 10.juli framkommer det hvordan bydel Alna henviste en deltidsansatt barnehagearbeider til et bemanningsbyrå i Norlandiakonsernet for å ta ekstravakter på sin egen arbeidsplass. Da den ansatte krevde stillingsutvidelse fikk hun blankt avslag. Oslo kommune valgte å slåss i to rettsinstanser for å hindre den den deltidsansatte retten til utvida stilling. Lagmannsretten klarer i den enstemmige dommen heller ikke å avstå fra å påpeke byrådets dobbeltmoral: «Lagsmannsretten tilføyer at bruken av innleie som i saken her heller ikke synes å harmonere med en politisk målsetning om «flere i i heltidsarbeid» som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022».Sånt er bare pinlig. Byrådet har i etterkant ikke villet kommentere saken, men henvist til administrasjonen. Det er ynkelig politisk ansvarsfraskrivelse. Byrådet må snarest komme på banen og svare for sin politiske praksis.

Som tillitsvalgt erfarer jeg de enorme kontrastene mellom byrådets uttalte politikk og den arbeidsgiverpolitikken som møter de ansatte i kommunen.Skal Oslo kommune bli en anstendig arbeidsgiver, som tilbyr sine ansatte hele og faste stillinger, holder det ikke med vage styringssignaler, som virksomhetslederne fritt kan velge om de vil følge. Det trengs målbevisst politisk styring. Byrådets arbeidslivspolitikk må vurderes ut fra den arbeidsgiverpolitikken de ansatte møter i kommunale virksomheter, ikke honnørord i valgprogram og festtaler.

Rødt samarbeider svært gjerne med byrådet om å gi de ansatte i Oslo kommune hele og faste stillinger. Vi inviterer byrådspartiene med på følgende tiltak:

  • Kast bemanningsbyråene ut av Oslo kommune og gi virksomhetene forbud mot å bruke innleie som alternativ til kommunale ansettelser. Vikarbehov må dekkes opp av ansatte i kommunale vikarpooler med fast arbeidstid.
  • Oslo kommune som en arbeidsgiver: Det må etableres et apparat som gjør at Oslo kommune kan opptre som en arbeidsgiver, og håndtere stillingsutvidelser og fortrinnsrett på tvers av virksomhetene. Det må også kunne opprettes hele stillinger på tvers av virksomheter, i stedet for at små brøk-stillinger lyses ut i de enkelte virksomhetene.
  • Tjenester i egenregi: Å sette tjenester ut på anbud innebærer å gi fra seg politisk styring. En heltidskultur forutsetter at kommunen har kontroll over både tjenestene og arbeidsstokken.
  • 6 timers normal arbeidsdag: Reduser arbeidstida med en halv time i tre påfølgende tariffoppgjør, ned til 6 timers normalarbeidsdag.
  • Kompetanseløft: Det må bli slutt på at midlertidige ansatte og deltidsansatte skyves ut med begrunnelsen av at de ikke har riktig kompetanse. Oslo kommune gå gi ansatte den kompetansen kommunen har behov for.

Stig Berntsen

Bystyrekandidat for Rødt Oslo

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 12.07.2019