Helseministerens og Helse Sør-Østs vedtak om å legge ned Ullevålsykehus må stanses!

Tryggheten for at et offentlig sykehus tar deg imot og gir deg god behandling den dagen du trenger det, har vært en del av den norske velferdskontrakten. Rødt slåss for at det fortsatt skal være slik, rundt i landet vårt, i bydelene i Oslo, i Oslo bystyre og på Stortinget, sier bystyrekandidat og sykehusaktivist, Maren Rismyhr.

Maren Rismyhr

I dag dreier det seg om framtidas sjukehustilbud for Oslos befolkning. Rødt ser at det er truet om Helse Sør-Øst og helseministeren får gjennom planene sine. Sett fra HSØs ståsted gir nybygg på Gaustad, nedlegging av Ullevål sykehus og salg av Ullevål-tomta større gevinst enn å drive Ullevål videre. Slik tenker man når det bunnlinja teller mer enn befolkningens sjukehustilbud.

Rismyhr slår fast at:

- Rødt vil stanse partering og nedlegging Ullevål sykehus.
- Rødt vil stanse de urealistiske Gaustad-planene.
- Rødt vil sikre at Aker sykehus bygges opp igjen slik at Groruddalens befolkning igjen kan ta det i bruk som sitt lokalsykehus.

Hun fortsetter: - Bakgrunnen for Helse Sør-Øst og OUS’ vidløftige planer er effektivisering, sentralisering og nedlegging av sykehus har vært omfattende etter innføring av helseforetaksloven i 2002. Fusjon eller sammenslåing ble også ett overordna mål i Oslo. Etter at de ærverdige offentlige sjukehusene i Oslo ble omstrukturert og lagt under felles ledelse i helseforetaket Oslo universitetssykehus for ti år siden, har planene vært mange og urealistiske.

Fusjonen har så langt vært mislykket. De klarte å splitte opp og legge ned det som var Aker universitetssykehus. Oslo har derfor ikke lenger lokalsykehus til egne innbyggere. Befolkningen i tre store groruddalsbydeler er sendt ut av byen til et overfylt Ahus, Akershus universitetssykehus, som heller ikke har hatt plass for dem, påpeker Rismyhr.

Rødt ser at dette er ødeleggende. Vi vil ikke lenger la helseforetaksadelen styre over sjukehusene. Rødt vil skrote helseforetaksmodellen og ha tilbake demokratisk styring av sjukehusene.

Men her i dag står det altså om å stanse Helse Sør-Østs vedtak om å legge ned Ullevål sykehus. Vi er ni partier som står sammen om hva som står på spill og hva vi er enige om å arbeide for framover. For å nå fram vil Rødt gjøre sitt både i Oslo kommune og i og utafor Stortinget, avslutter Rismyhr.

Helse Sør-Østs vedtak om å legge ned Ullevål sykehus må stanses

- Stortinget må gripe inn

- Det nye Oslo bystyre må si nei til reguleringsplanene på Gaustad

Felles uttalelse fra Oslo-partiene Rødt, Senterpartiet, Helsepartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, og Kristelig Folkeparti

Våre partier er svært bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud dersom Helse Sør-Østs vedtak blir videreført. Ifølge vedtaket skal Ullevål sykehus nedlegges og tomta selges. Dette Norges største og viktigste akuttsykehus er ment erstattet av nytt regionsykehus på Gaustad/Rikshospitalet og nytt lokalsykehus på Aker.

Alle Oslo-partiene er alle enige om at bygging av nytt lokalsykehus på Aker må komme i gang så raskt som mulig, slik at groruddalsbydelene igjen kan samles på lokalsykehuset sitt innenfor Oslos grenser. Den nye storbylegevakta som skal stå ferdig på Aker i 2023, er også avhengig av at nye Aker sykehus kommer på plass snarest.

Våre partier sier derimot kraftig nei til nedlegging av Norges største og viktigste akuttsykehus, Ullevål sykehus. Det planlagte nybygget på Gaustad vil ikke gi nok kapasitet for Oslos økende og aldrende befolkning. Tomta på Gaustad er uhensiktsmessig, for liten, og den vil gi altfor kompakt og høy bygningsmasse. Utbygningen blir svært kostbar. Ullevåltomta er på sin side ferdigregulert for sykehusformål. Den er stor og flat, og med plass for utbygging. Tillitsvalgtes organisasjoner og fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus har hele tiden vært imot disse planene. De er lei av å ikke bli hørt, og de ønsker en reell utredning av fornying og utbygging av Ullevål sykehus som alternativ til Gaustad.

Nedlegging av Ullevål sykehus har blitt besluttet i lukkede rom, nærmest uten kvalitetssikring og offentlig debatt. Premissene for Norges største sykehusutbygging er altfor viktig til å i praksis bli avgjort i et lukket foretaksmøte.

Helse Sør-Øst har nå søkt om lån med ramme på 27 milliarder over neste års statsbudsjett for å gå videre med sitt prosjekt. Dette må godkjennes av Stortinget til høsten på statsbudsjettet for 2020. Våre partier vil jobbe for å mobilisere et flertall på Stortinget mot den delen av lånesøknaden som skal gå til nybygg på Gaustad.

Reguleringsplanene for nytt regionsykehus på Gaustad vil bli behandlet av Oslo bystyre i kommende periode. Disse planene bør det nye bystyret gå mot. Det er viktig at innbyggerne i Oslo kjenner sin besøkelsestid og stemmer på et parti som vil fornye og bygge ut Ullevål sykehus kombinert med nytt lokalsykehus på Aker. Samtidig vil bystyret gi et tydelig signal til politikerne på Stortinget om at et nytt sykehus på Gaustad ikke er ønsket av beboerne i hovedstaden.

Våre partier står bak denne felles uttalelsen fordi vi vil arbeide for:

  • gode offentlig sykehus med nok kapasitet for hele Oslos befolkning
  • å beholde et godt akuttsykehus som tar imot traumepasienter fra hele Sør-Norge
  • at Stortinget prioritere gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen
  • at Stortinget setter Gaustad-planene på vent inntil Ullevål-alternativet er skikkelig utredet
  • at Oslo bystyre stopper reguleringsplanene for nytt regionssykehus på Gaustad