Rødt sikrer over 350 millioner til mer velferd i Oslo

Tirsdag formiddag ble Rødt og byrådspartiene A, MDG og SV enige om Oslo-budsjettet for 2019. Til sammen har Rødt styrket 2019-budsjettet 208 millioner, og styrket budsjettene for 2020 til 2022 med over 150 millioner. Bydelene har fått totalt 69 millioner mer.

Bydelsøkonomien blir romsligere

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud er fornøyd med at den største enkeltsummen går til bydelene.

– Vi har fått gjennom at rammekuttet i bydelsbudsjettene skal nulles ut. I 2019 betyr det at bydelene har 44 millioner mer å rutte med enn byrådet opprinnelig foreslo. I årene 2020-2022 er rammekuttene for bydelene redusert med 111 millioner. Det er bydelene som står for mange av de viktigste velferdstilbudene til oss som bor i Oslo, som hjemmehjelp, helsestasjoner, barnehager og kommunale boliger.

I tillegg har partiet fått gjennom noen millioner ekstra til viktige tiltak i bydelene.

– Vi har blant annet 5 ekstra millioner til en søkbar pott for ungdomsjobber og drift av fritidsklubber, og bydelene får til sammen 15 millioner ekstra til booppfølgingstiltak og styrket rusomsorg.

50 millioner ekstra til universell utforming

– Vi er også veldig glade for å ha fått gjennom 30 millioner til universell utforming (UU) av skolene og 20 ekstra til UU av andre offentlige bygg, fortsetter Evenrud.

– 64 % av alle med funksjonsnedsettelse fullfører ikke videregående skole i Oslo, og mange av de som fullfører og tar høyere utdanning sliter med å få jobb. Dette handler om hvordan samfunnet er tilrettelagt, ikke om vilje eller evne hos de personene som har en funksjonsnedsettelse. Særlig ille er det at skolene ikke gir plass til alle. Disse pengene vil gjøre det mulig for flere skoleelever å finne klasserommet på egen hånd, ta seg fram i rullestol eller høre hva læreren sier, uttaler en fornøyd gruppeleder.

Billigere barnehage og bedre aktivitetsskole (AKS)

Som første kommune i landet kommer Oslo ikke til å øke maksprisen i barnehage neste år. Det har vært et viktig krav fra Evenrud som uttaler:

– Det er bra at barnetrygden øker for første gang på over tjue år, men økningen i barnehagepris spiser opp 80 av 83 kroner for småbarnsforeldre landet over. I Oslo sier vi nå at prisen er høy nok. Det er bra at aktivitetsskolen gjøres gratis for alle førsteklassinger, men vi er bekymret for kvaliteten på tilbudet. Det er stor utskifting av ansatte, og hvert år starter mange som kommer rett fra videregående uten relevant erfaring inn som ansatte på AKS. Derfor er en avsetning på 2, 5 millioner til kompetanseheving av nyansatte i aktivitetsskolen et viktig tiltak vi har fått gjennomslag for.

Bedre boforhold, mer likestilling og sterkere hjelpeorganisasjoner

Rødt har også fått gjennom økt støtte til flere ideelle organisasjoner og gode tiltak som bidrar til å gjøre Oslo til en god by for flere, blant anna flere gatenære tiltak og brukerorganisasjoner.

Takket være Rødt blir støtten til Leieboerforeningen liggende på samme nivå som i fjor i stedet for å bli kutta. Leieboerforeningen gjør en fantastisk jobb med og for de mange som bor i kommunale boliger i Oslo, og med påplussingene vi har fått gjennom kan de fortsette dette arbeidet, sier Evenrud.

I fjor fikk Rødt for første gang gjennom at Oslo kommune skulle gi midler til organisasjoner og aksjoner hvor kvinner selv organiserer seg mot kvinneundertrykking. Det samme har vi klart å få gjennom i budsjettet for 2019. Eivor Evenrud mener dette er midler som trengs.

– Kvinnebevegelsen går i front mot diskriminering, trakassering og andre former for undertrykking, og det er helt betimelig at dette arbeidet nå anerkjennes og aktivt støttes av Oslo kommune. Andre tiltak vi er glade for at får økt støtte er blant annet JURK (juridisk rådgivning for kvinner), Gatejuristen, Fontenehusene, Sex og samfunn, Fargespill og de skeive organisasjonene.

Hun avslutter med å snakke om de store linjene:

– Med den mørkeblå regjeringa øker forskjellene i Norge. Vi viser at kommunene kan gjøre en forskjell som motvirker og saboterer politikken deres. Rødt har fått mange viktige gjennomslag denne perioden, men vi håper at vi får til mer med et større og sterkere Rødt etter neste lokalvalg.

…oo0oo..

Her følger en oversikt over de viktigste påplussingene Rødt har fått gjennom i budsjettforhandlingene:

Nullet rammekutt i bydelene 44 000 000
Søkbar pott - drift av fritids-
klubber og ungdomsjobber 5 000 000
Styrket rusomsorg bydelene 10 000 000
Booppfølgingstiltak bydelene 5 000 000
Boligsosiale midler (frie) 5 000 000
Nyttig Arbeid 2 500 000

Tredje boligsektor 5 000 000
Red. utbytte Boligbygg 40 000 000 (vedlikehold)

AKS - kompetanseutvikling 2 500 000
Ikke økt foreldrebetaling 7 000 000

Tilskudd til Helsestasjon for
kjønn- og seksualitetsmangf. 200 000

Oslo Freedom Forum -250 000

Investeringsmidler

HC-prosjektet, universell utf. 20 000 000
Ekstra uu-midler til skolene 30 000 000
Oppgradering av fritidsklubber 5 000 000
Utstyrsparkene på vgs 6 000 000

Tilleggsbevilgninger til organisasjoner og tiltak

Døves menighet,
eldreomsorg og flyktningarb. 10 000
Døves Frivillighetssentral 26 000

Maritastiftelsen, Maritakafeen 600 000
JURK 200 000
JussBuss 50 000
KB, Gatejuristen 700 000
KB, Helsesenteret for papirløse 1 000 000
KB, Lønn som fortjent 400 000
Caritas 350 000
Frelsesarmeen, Jobben 2 000 000

Leieboerforeninga, drift 500 000
LBF, NAV-samarbeid 300 000
LBF, sekr. komm. Gårdsstyrer 450 000

Foreningen Norges Døvblinde 700 000
Norges Blindeforbund Oslo 100 000
Norges Handicapforbund Oslo 150 000
Oslo Døveforening 300 000
Spekteret (Aspergers o.l.) 50 000

DNT Oslo og omegn 50 000

FRI Oslo og Akershus 300 000
FRI, Skeiv kunnskap 724 000
Skeiv verden, drift 96 000
Oslo Pride 600 000

Globaliseringskonferansen 250 000

Fontenehuset Oslo Øst 850 000
Fontenehuset i Oslo 700 000

Sex og samfunn 1 240 000

Sub Church – ungdomskafe 300 000
Kløverveien barnepark 250 000
Fargespill, kulturprosjekt for
barn m/minoritetsbakgrunn 750 000
Stiftelsen Edvard Munch 250 000
Grusomhetens teater 715 000

Kvinnepott 5 000 000