Årsmøte i Rødt Oslo

Lørdag 21. og søndag 22. mars er det årsmøte i Rødt Oslo

1. innkalling til årsmøte i Rødt Oslo 21. - 22. mars

Når: 21. - 22. mars

Hvor: OsloMet, Møterom Q1015, Pilestredet 42

Styret i Rødt Oslo ønsker velkommen til fylkesårsmøte 21. og 22. mars. Alle medlemmer i Rødt Oslo og Oslo Rød Ungdom har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare valgte delegater fra lagene og fra Oslo Rød Ungdom har stemmerett. Delegatene fra Rødt og Rød Ungdom må ha betalt medlemskontingenten før årsmøtet starter.

I denne innkallinga finner du:

● Styrets forslag til delegatnøkkel

● Styrets forslag til saksliste

● Styrets orientering om uttalelser

● Oversikt over valgkomiteen

● Oversikt over frister fram mot årsmøtet

● Oversikt over sittende styre i Rødt Oslo

Delegatnøkkel

Lagene velger delegater ut fra nøkkelen nedenfor, som er fastsatt av fylkesstyret. Lag kan anke delegatnøkkelen inn for Rødt sentralt innen 5. februar. Frist for å melde fra om delegater til oslo@roedt.no er 1. mars.

Styrets forslag til delegatnøkkel for årsmøtet 2020:

Over 3 medlemmer 1 delegat

Over 10 medlemmer 2 delegater

Over 20 medlemmer 3 delegater

Over 35 medlemmer 4 delegater

Over 60 medlemmer 5 delegater

Over 110 medlemmer 6 delegater

Over 160 medlemmer 7 delegater

Over 210 medlemmer 8 delegater

Over 280 medlemmer 9 delegater

Over 350 medlemmer 10 delegater

Medlemstall for laga per 31.12.2019 ligger til grunn for delegatberegning. Alle lagsledere har fått tilsendt medlemstall og antall delegater for sitt lag. Ved spørsmål kontakt oslo@roedt.no.

Oslo Rød Ungdom tildeles delegater etter sitt medlemstall og den samme delegatnøkkelen som laga, men likevel ikke flere enn én tidel av det samla delegattallet jf. Rødt Oslos vedtekter § 4-2.

For å kunne velges som delegat fra ditt lokallag må du ha betalt kontingent. Alle nye medlemmer må ha betalt kontingenten minst tre uker før årsmøte for å kunne bli delegat. Dette er regulert i de sentrale vedtektene § 2-3. Er du usikker på om du har betalt kontingenten, kan du sjekke hos medlemssekretær Jokke Fjeldstad: jokke@roedt.no.

Styrets forslag til saksliste

1. Konstituering.

2. Årsmelding.

3. Revidert regnskap.

4. Bystyregruppas regnskap.

5. Vedtekter.

6. Valg av nominasjonskomité.

7. Handlingsplan.

8. Budsjett.

9. Innkomne forslag.

10. Uttalelser.

11. Valg av styre, revisorer og valgkomité.

Uttalelser

Uttalelser er årsmøtets måte å formidle saker og standpunkt til omverdenen. Det er to kategorier av uttalelser: interne og eksterne. Interne uttalelser retter seg mot vår egen organisasjon og eksterne retter seg til organisasjoner, personer og media utenfor partiet. Uttalelser kan brukes til å utvikle egen politikk, eller å klargjøre eksisterende politikk.

Styret har følgende forslag til kriterier for uttalelser på årsmøtet:

Det er årsmøtet som bestemmer hvilke forslag til uttalelser som skal behandles og selvsagt hvilke som blir vedtatt, men styret anbefaler at lagene vurderer kriteriene nedenfor før de fremmer forslag til uttalelser til årsmøtet. Husk også at dere kan sende forslag til uttalelser til både styret og bystyregruppa ellers i året. Vi tar gjerne mot forslag til utspill når som helst.

Veiledende kriterier for forslag til uttalelser på årsmøtet:

- temaet bør være av overordnet karakter, ikke om detaljspørsmål

- det kan være om spørsmål hvor det er behov for avklaring av Rødts politikk

- det bør være saker som det er mulig for delegatene å ta stilling uten å måtte ha omfattende forhåndskunnskap

- det er viktig at det er skrevet ut et fullstendig forslag, det holder ikke med et forslag om at noen andre skal skrive en uttalelse

- lengden bør være begrenset, det skal svært gode grunner til å lage forslag som er mer enn én A4-side

Styret i Rødt Oslo vil oppfordre til at laga kommer med forslag til uttalelser og vil også komme med egne forslag i 2. innkalling.

Valgkomiteen

Frem til årsmøtet skal valgkomiteen innstille på nytt styre i Rødt Oslo.

Årsmøte skal velge et styre på inntil 11 medlemmer og inntil 5 vararepresentanter. Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater som kan spørres om å sitte i styret. Det er et spesielt behov for kvinnepolitisk ansvarlig og nestleder. Alle lag oppfordres til å ha saken som tema, og sende forslag om kandidater til medlemmer av valgkomiteen.

Frist for å foreslå kandidater til komiteens arbeid er 1. mars.

Dersom ditt lokallag eller enkeltmedlemmer i laget har forslag eller synspunkter dere vil gi til komiteen, kan dere kontakte valgkomiteens medlemmer:

Rødt Oslos valgkomite for årsmøte 2020 består av:

Anka Ødegaardshaugen, ankaoe@gmail.com (leder)

Katherine Joakimsen, kathy.joakimsen@gmail.com

Bjørn Olav bjørnsen, bjornolav.bjornsen@getmail.no

Idil Ali-Osman, idiloali@hotmail.com

Christine Mathisen, christine.mathisen@live.no

Christian Eikeland, chriseikeland@gmail.com

Vi oppfordrer de som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen så snart som mulig.

Frister fram mot årsmøtet

• Onsdag 5. februar: ankefrist delegatnøkkel (to uker etter kunngjøring)

• Fredag 21. februar: Frist for å melde forslag til nye saker til saksliste.

• Fredag 21. februar: Frist for å stille forslag til vedtektene.

• Fredag 21. februar: Frist for å innlevere forslag som skal sendes ut med andreinnkallinga.

• Fredag 21. februar: Frist for å komme med forslag til sak 9 Innkomne forslag.

• Søndag 1. mars: Frist for å melde inn delegater.

• Søndag 1. mars: Frist for å foreslå kandidater til valgkomitéen.

• Fredag 6. mars: Styret sender ut 2. innkalling elektronisk til laga og valgte delegater.

• Fredag 13. mars kl 12.00: Frist for å stille helhetlige forslag til uttalelser (det betyr at endringsforslag kan komme senere).

• Fredag 13. mars kl 12.00: Frist for å levere inn forslag som skal trykkes til møtet.

• Lørdag 21. og søndag 22. mars: årsmøte

Forslag til alle saker sendes til oslo@roedt.no

Sittende styre i Rødt Oslo

● Siavash Mobasheri, leder (skole- og barnehagelaget)

● Ylva Holm Torsteinson, nestleder (Grünerløkka)

● Thomas Nygreen, kasserer (Grünerløkka)

● Jorunn Folkvord (skole- og barnehagelaget)

● Helle Borgen (Nordre Aker) ● Ola Steig (Bjerke)

● Rosmin Mathew (Nordstrand) ● Thea Borkhus Gabrielsen (Sagene)

● Ida Madslien (solidaritetslaget)

● Rina Wesenberg Grorud)

Oslo Rød Ungdom har også en plass i styret, og har i perioden vært representert ved Selma Flo-Munch og Emil Belgau. ORU velger selv sin representant.

Varaliste:

● Raquel Dagar Ellingsen (St. Hanshaugen)

● Kay Asbjørn Schjørlien (Gamle Oslo)

● Christin Aamodt (Gamle Oslo)

● Atle Wilhelmsen (Oslo Vest)

● Mari Rise Knutsen (Grorud)