10 grønne seire og noen tap

Mange sier at Rødt ikke prioriterer miljø. Særlig er det en seiglivet myte at Rødt ikke prioriterer miljø i forhandlinger med byrådspartiene. Det stemmer ikke, og under er noen eksempler på miljøsaker Rødt har foreslått og fått vedtatt i bystyret.

Alnaelva i Svartdalen | Foto: Helge Høifødt

Selvsagt er kollektivtrafikk og naturvern miljøpolitikk, men det er også mye mer. Hvordan folk bor og jobber, hvordan byen bygges, legger mange premisser for hvilket miljøavtrykk vi setter i fremtida. Med flere folk i bystyret i neste periode kommer vil vi ha ressurser til å gjøre mer for miljø i enda flere saker.

Noen av forslagene under er bare våre, mens andre forslag har vi fått med oss byrådspartiene som forslagsstillere på. Noen forslag er store og altomfattende, andre er mindre, men likevel viktige.

10 saker der Rødt har fått grønne gjennomslag i bystyret

Billigere å reise kollektivt
I forhandlingene om budsjettet for 2018 tok Rødt opp og fikk gjennomslag for at grensen for gratis barnebillett ble hevet fra 4 til 6 år og at grensen for barnebillett ble hevet fra 16 til 18 år. Det ble først gjennomført i 2019.

Bedre kollektivtilbud i Groruddalen
De fleste som reiser kollektivt med t-banen skal til eller fra sentrum. Når den nye t-banetunnelen ble vedtatt gikk vi inn for tunnel til sentrum. Det er også det alternativet som kan gjennomføres raskest, og det er på høy tid. Men det er fortsatt en stor svakhet at det er vanskelig å reise på tvers av Groruddalen. Derfor fikk vi gjennom at det skal bli et bedre kollektivtilbud i Groruddalen, også på tvers av dalen. Det skal foreligge en plan for gjennomføring av dette innen utgangen av 2019.

Sterkere vern av elver og vassdrag
Når kommuneplanen ble behandlet vinteren 2019 fikk Rødt gjennomslag for sterkere vern av Østensjøvannet og den sårbare naturen rundt, og at man skal se på hvordan vernet av Akerselva* og Alanaelva* skal styrkes.

Miljøtiltak i byggeprosjekter
I forbindelse med regulering av Grenseveien 69 fikk vi vedtatt at det skal innarbeides solceller eller solfangere i bygget og at det skal settes av plasser til bildelingsordninger. I Fyrstikkalleen 1 fikk vi vedtatt at det skal komme grønne tak og at man skal skille gående og syklende fra hverandre når gang- og sykkelveien ved Strømsveien skal forbedres i forbindelse med byggeprosjektet. Det siste gjør det raskere å sykle og tryggere å gå.

Planlegging for mindre bilkjøring
Byplanlegging bør redusere transportbehovet. Derfor bør de tilbudene folk trenger i hverdagen være i gang- og sykkelavstand fra der de bor. Når handlingsplan for økt boligbygging ble behandlet i bystyret, fikk vi vedtatt at man skal jobbe for at skoleplasser, barnehageplasser og kapasitet i kollektivtilbudet skal være på plass ved innflytting i nye boligprosjekter.

Vern av trær i byen
Trær er en viktig del av det biologiske mangfoldet i byen. Bytrærne, særlig de eldste og største, er hjem for mange insekt- og fuglearter. Når det skulle bygges nytt sykehjem ved Akerselva fikk vi gjennom at det skulle settes inn ekstra tiltak for å ta vare på de store og gamle almetrærne som står mellom byggeplassen og Akerselva. I tillegg har vi i forbindelse med kommuneplanen fått vedtatt at man skal få på plass regler for bevaring av større bytrær i hele indre by*.

Vern 100-metersskogene
De små skogholtene og grønne områder er viktige for rekreasjon og lek for menneskene i byen, og er helt nødvendig for de insektene og dyrene som bor her. Rødt har fått gjennom at man skal få oversikt over grøntområdene og de små skogholtene i byen og sikre at verdifulle grøntområder får et sterkt vern.

Tiltak for å hindre snødumping og unødvendig transport*
Oslo bygges tettere nå enn før. Men hvis vi bygger for tett får det negative miljøkonsekvenser. De siste årene har for eksempel skitten snø blitt lagret rett ved drikkevann eller i skogholt. Hvis det ikke er plass til varelevering eller parkeringsplasser for busser må de enten kjøre unødvendig mye rundt eller skape farlige situasjoner når de stopper midt i trafikken. Vi har fått gjennomslag for at det skal settes av plass til lagring av snø, varelevering og driftsanlegg for kollektivtrafikken når byen fortettes.

Lavere fartsgrenser for mindre luftforurensing og bråk*
Mange av de som kjører i Oslo verken bor eller jobber her, de skal bare komme seg gjennom. Jo fortere de kjører, jo mer bråker det og jo lenger unna kommer svevestøv og annen lokal luftforurensing. Vi har fått gjennomslag for at kommunen skal ta kontakt med Statens vegvesen for å redusere farten på de veiene som skaper mest støy og forurensing for byens innbyggere.

Bedre kollektivtilbud og sykkeltilrettelegging i Oslo sør*
Vi ønsker at flere skal kunne sykle og reise kollektivt, men det krever at kollektivtilbudet er bra nok og at man har trygge veier å sykle på. Store deler av bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand har dårlig kollektivdekning. Særlig dårlige er forbindelsene internt og på tvers i bydelene. Vi har fått gjennom at tilbudet skal forbedres og at det skal tas bedre hensyn til innbyggernes behov enn tidligere. Vi har også fått gjennom at sykkelvei fra Ljabru til Hauketo skal prioriteres og at i stedet for sykkeltilrettelegging i blandet trafikk i rundt Mortensrud, skal det bli egne sykkelanlegg.

Noen grønne tap i bystyret:

Tennishall på Bautatomta
Bautatomta er et kommunalt eid friområde og innfallsport til Marka. Et samlet bystyre unntatt Rødt gikk inn for at Holmenkollen Tennisklubb skulle få bygge et stort tennisanlegg der. Rødt gikk mot blant annet fordi bygging ville få negative konsekvenser for naturmangfold og gjøre inngrep og endre traseen for Styggedalsbekken som er et vernet vassdrag. I tillegg ville byggingen i praksis privatisere et friområde som er egnet for barn og unges selvorganiserte aktiviteter, og uten at det kommer på plass erstatningsareal. Fylkesmannen stoppet prosjektet i 2018, men tennisklubben forsøker seg på omkamp.

Ekebergsletta bygges ned
Så sent som i forigår (4/9/19) vedtok bystyreflertallet (bestående av MDG, SV, Ap, FrP, KrF og Høyre, med unntak av Geir Kvarme) at KFUM Arena skal få bygge et anlegg på det som er indre Oslo sin bymark, nemlig Ekebergsletta. Forslaget innebærer at et skogholt hugges ned, mer lyd- og lysforurensing for naboer og det lokale dyrelivet, og trolig også økt biltrafikk. KFUM får 3000 tribuneplasser, selv om de har lave besøkstall, og 150 kontorplasser som hadde egnet seg bedre 150 andre steder i Oslo.

Få tiltak for å få ned godstrafikk på vei
Rødt har fått gjennomslag for at byrådet skal arbeide for å få redusert utslippene fra godstrafikk som transporteres til eller gjennom Oslo. Det krever blant annet mer satsing på gods enn på cruise i Oslo havn og gode tiltak for Alnabruterminalen, navet i godstrafikken i hele Norge. Men bystyreflertallet bestående av Ap, SV, MDG, FrP og Venstre stemte ned alle de konkrete tiltakene vi foreslo for å få dette til:

«Dette arbeidet skal inkludere tiltak for mer samordnet og miljøvennlig lokal varetransport, tiltak for å få mer gods via Oslo Havn, mer gods på bane via Alnabruterminalen, og at godstransport mellom Oslo Havn og Alnabruterminalen primært skal skje på bane. Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom Oslo Havn og Bane Nor.»

Beholde arbeidsplasser i Oslo
Det er planlagt mye fortetting med boliger i dalbunnen i Groruddalen, der det i dag er lager og småindustri. Rødt har som eneste parti gått inn for å sikre noen områder til arbeidsplasser heller enn bolig. Hvis disse virksomhetene presses ut av Oslo, vil mange flytte til områder i Akershus med dårlig kollektivforbindelse, og det blir mer transport både av varer og ansatte gjennom Oslo. Industribedrifter flytter ofte ikke bare ut av Oslo, men til land med mindre strenge miljøkrav enn Norge.

Mot bilbasert boligfortetting
Det er enighet om at nye boliger i Oslo primært skal bygges i utvidelsen av den tette byen eller ved trafikknutepunkter. Likevel har flertallet i bystyret gått inn for nesten 2000 nye boliger på Frysja, et område der det verken er eller finnes noen planer for å få god kollektivdekning. Rødt gikk inn for å redusere prosjektet. Hvis vi skal nå våre egne klimamål kan vi ikke bygge flere bilbaserte boligprosjekter.

6-timersdag
Store deler av fagbevegelsen og miljøbevegelsen arbeider for 6-timersdag, der produktivitetsvekst tas ut som fritid heller enn mer lønn som gir mer forbruk. For miljøet er det helt essensielt at vi reduserer forbruket, og satser på livskvalitet heller enn mer materielle ting. Kun Rødt stemte for prøveprosjekter med 6-timersdag i kommunale virksomheter i Oslo.

-------

* Disse forslagene har Rødt fremmet sammen med andre partier. De fleste er fremmet sammen med byrådspartiene Ap, MDG og SV, men i noen saker, slik som kollektivtilbudet i Oslo sør, har vi fremmet forslag sammen med partiene på høyresida. Fra 2015-2019 har ikke Rødt sittet i Finanskomiteen eller Byutviklingskomiteen, og vi legger frem mange av våre forslag direkte i bystyresalen. Når vi har stilt forslag i bystyret sammen med Ap, MDG og SV er det ting de selv ikke har prioritert å ta opp i disse komiteene, men vi har forhandlet i forkant av bystyremøtet og fått dem med på felles forslag.

** Vi har ikke lagt inn detaljerte henvisninger til sak osv. her, ettersom det ville tatt mye plass og gjort teksten uleselig, men om du er interessert i å vite mer om noen av sakene vi omtaler, er det bare å sende en e-post til rodt@oslobystyre.no.