Program


Her finner du valgprogram for Rødt Nord-Odal og Rødt Sør-Odal. Klikk her for å gå til Rødt Sør-Odals program.

Rødt Nord-Odals valgprogram 2023 - 2027

Rødt Nord-Odal vil kjempe for lokaldemokratiet og være talerør og vaktbikkje for vanlige folk og fellesskapet. Vi vil passe på at skattepengene bevilget til velferd for alle, ikke går til privat profitt.

 • Rødt er et sosialistisk, antirasistisk og feministisk parti som vil bygge samfunnet nedenfra og opp.
 • Rødt vil styrke demokratiet ved at folk selv i større grad skal få råderett, ha medbestemmelse på arbeidsplassen og større nytte av og makt over de verdiene som skapes i samfunnet.
 • Rødt vil bidra til å bygge politiske allianser med folkelige aksjoner og organisasjoner.
 • Rødt vil kjempe for lokaldemokratiet og folks rett til å påvirke sin egen hverdag.

Demokrati og åpenhet

Vi vil:

 • Kreve at formannskapsmøtene og kommunestyremøter direkteoverføres på kommune-tv på nett
 • Innføre åpen spørretid i kommunestyret, der innbyggerne kan stille spørsmål til lokalpolitikerne
 • Rødt Nord-Odal vil jobbe for større åpenhet i kommunikasjon og alle prosesser som omhandler vindkraftanlegget i kommunen.

Natur og miljø

Vi vil:

 • Kreve fri ferdsel for allmennheten i vindkraftanlegget og åpne bommer
 • Ansvarliggjøre Odal Vindkraftverk og kommunale instanser ved å kreve jevnlig kvalitetssikring og kontrollering og rapporteringer. Herunder teknisk tilstand, drikkevannsprøver og undersøkelser av mulige helsefarlige oljelekkasjer i området.
 • Øke bevisstheten om Storsjøen som et viktig rekreasjonsområde med verneverdige områder. Vi vil støtte aktører og organisasjoner som allerede gjør en stor innsats i bevaringen av området.

Oppvekst

Vi vil:

 • Jobbe for større satsing på forebyggende tiltak innenfor rus og psykisk helse for ungdom
 • Jobbe for full barnehagedekning og økt bemanning i barnehagene
 • Støtte mindre skjermtid for de yngste skoleelevene
 • Innføre leksefri skole
 • Jobbe for et daglig gratis måltid for elevene på grunnskolen

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Vi vil:

 • Jobbe for nok sykehjemsplasser i kommunen
 • Jobbe for å rekruttere og beholde god og kvalifisert bemanning innen helse, omsorg og sosiale tjenester.
 • Øke grunnbemanningen med heltidsstillinger i omsorgstjenestene
 • Kreve politisk styring av sykehusene – bort med foretaksmodellen
 • Øke sosialstønaden og jobbe for et tilstrekkelig nivå på fribeløp før stønaden avkortes
 • Kreve økt åpningstid for drop-in på NAV i Nord-Odal

Privatisering og kapitalisme

Vi vil:

 • Si tydelig nei til privatisering og kommersialisering av kommunale tjenester som for eksempel drikkevannet og avløp
 • Si nei til kommersielle, profittdrevne skoler og barnehager. Skole og barnehage må forbli et offentlig ansvar som bidrar til utjamning og like muligheter for alle
 • Kjempe mot todelingen av helsevesenet. Vi må ikke gjøre helsehjelp til en vare for de rikeste
 • Være på vakt når storkapitalen forsøker å gjøre våre felles naturressurser til varer de kan profittere på

Kollektivtransport

Vi vil

 • Styrke rutetilbudet til og fra Eidsvoll på hverdager og i helger.
 • Arbeide for billigere månedskort for alle - særlig unge

Rødt Sør-Odals valgprogram 2023 - 2027

 • Rødt er et sosialistisk, antirasistisk og feministisk parti som vil bygge samfunnet nedenfra og opp
 • Rødt vil styrke demokratiet ved at folk selv i større grad skal få råderett, ha medbestemmelse på arbeidsplassen og større nytte av og makt over de verdiene som skapes i samfunnet
 • Rødt vil bidra til å bygge politiske allianser med folkelige aksjoner og organisasjoner
 • Rødt vil kjempe for lokaldemokratiet og folks rett til å påvirke sin egen hverdag

Demokrati og åpenhet

Innbyggerne har rett på innsyn og kunnskap så de kan delta aktivt i politiske beslutningsprosesser. Dette er et avgjørende prinsipp for et velfungerende lokaldemokrati.

VI VIL:

 • Kreve at formannskapsmøtene direkteoverføres på kommune-tv på nett
 • Innføre åpen spørretid i kommunestyret, der innbyggerne kan stille spørsmål til lokalpolitikerne

Natur og miljø

Naturens tålegrenser må sette rammene for menneskelig aktivitet, ikke trangen til økt forbruk og stadig mer profitt.

VI VIL:

 • Rope et kraftig og tydelig nei til vindturbiner i Sør-Odal
 • Kreve at offentlige bygninger og næringsbygg må utnyttes først, ved vurdering av solkraftanlegg i Sør-Odal. Uberørt natur skal vernes
 • Øke bevisstheten om Storsjøen som et viktig rekreasjonsområde med verneverdige områder. Vi vil støtte aktører og organisasjoner som allerede gjør en stor innsats i bevaringen av området

Oppvekst

Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst som gir grunnlag for et godt voksenliv. Familienes økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse i sunne fritidsaktiviteter.

VI VIL:

 • Jobbe for større satsing på forebyggende tiltak innenfor rus og psykisk helse for ungdom
 • Øke bemanningen i barnehagene
 • Foreslå mindre skjermtid for de yngste skoleelevene
 • Foreslå forsøk med leksefri skole
 • Jobbe for et daglig gratis måltid for elevene på grunnskolen

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Alle har rett på god livskvalitet, også når vi ikke er i stand til å ta vare på oss selv. Det er kommunens ansvar å tilby gode tjenester der brukernes behov står i sentrum.

VI VIL:

 • Jobbe for å rekruttere og beholde god og kvalifisert bemanning innen helse, omsorg og sosiale tjenester
 • Øke grunnbemanningen i omsorgstjenestene
 • Kreve politisk styring av sykehusene – bort med foretaksmodellen
 • Øke sosialstønaden og jobbe for et tilstrekkelig nivå på fribeløp før stønaden avkortes
 • Følge og støtte den påbegynte prosessen med nybygging eller oppgradering av sykehjemmet
 • Vi støtter fremtidens Glommatunet, heldøgnsplasser, omsorgsplasser og bofellesskap.
 • Kreve en demenskoordinator i Sør-Odal kommune

Boligpolitikk og stedsutvikling

Et godt sted å bo er en fundamental rettighet. Da må vi sette mennesker over profitt. Vi mener at planlegging og regulering av boligprosjekter er et kommunalt ansvar som må være i tråd med lokalbefolkningens ønsker. Dette er å prioritere innbyggerne over utbyggerne.

VI VIL:

 • Jobbe for rimelige kommunale boliger med regulerte leiekostnader til de som trenger det
 • Arbeide for en bolig- og utviklingspolitikk som sikrer at reguleringsplaner er under kommunal kontroll, ikke delegert vekk til utbyggerne selv
 • Sette søkelyset på bokvalitet for innbyggerne, som blant annet betyr å redusere støy, støv og lysforurensning, spesielt i Skarnes sentrum
 • Kreve at kulturminneplanen og andre vedtatte styringsdokumenter skal følges når beslutninger tas

Kultur

Vi vil ha et rikt og mangfoldig kulturliv der alle har mulighet til å oppleve kultur. Vi mener kommunen har et viktig ansvar i å tilrettelegge for dette.

VI VIL:

 • Øke den bemannede åpningstiden på biblioteket, og utrede meråpent bibliotek
 • Jobbe for at frivillige organisasjoner med aktiviteter for barn og ungdom skal få gratis leie av kommunale lokaler
 • Utrede hvordan det flotte på amfiet på Glommasvingen skole også kan fungere som en kulturarena og møteplass for enda flere innbyggere i kommunen
 • Støtte lokale kulturvirksomheters aktivitet. For eksempel Odalstunet som bevarer og formidler viktig kulturarv i Odalen. Vi vil opprettholde og styrke kommunens støtte til slike viktige aktører

Arbeidsliv

Arbeidsføre har både rett og plikt til arbeid. Og alle har krav på et trygt, forutsigbart og velfungerende arbeidsliv.

VI VIL:

 • Kreve at kommunens kjøp av varer og tjenester skal skje hos firmaer med fagorganiserte ansatte
 • Utrede sekstimers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon for ansatte i kommunen
 • Bevare og utvide tilbudet om varierte vernede arbeidsplasser til alle som kan ha nytte av dette, også fordi samfunnet har nytte av det

Bekjempelse av fattigdom

Ulike regjeringer har gjennom mange år svekket kommunenes økonomiske handlingsrom. For Rødt er det uholdbart at vi har en rik stat og mange fattige kommuner som ikke har økonomi til å yte innbyggerne de tjenester de trenger. Rødt Odal mener det er på tide å sette innbyggernes behov i fokus, og prioritere tiltak for å redusere fattigdom i kommunen.

VI VIL:

 • Arbeide kontinuerlig for å bedre situasjonen for lavinntektsfamiliene
 • Innføre gratis hjemmehjelp for minstepensjonister med inntekt under 2G
 • Gi vår støtte til tilbudene fra aktivitetskassa og BUA, og bidra til at tiltakene blir enda bedre kjent i befolkningen
 • Øke bunnfradraget på eiendomsskatten. Innbyggere med lav inntekt skal få fritak
 • Kreve økte statlige midler til kommunene. Dette gir mest mulig like velferdsvilkår der folk bor

Privatisering og kapitalisme

Kapitalismen er et urettferdig og udemokratisk system som fører til at makt konsentreres hos små økonomiske eliter. Våre tilkjempede velferdsordninger og vanlige folks rettigheter er truet av dette. Vi mener vi må ta tilbake kontrollen og si nei til privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester.

VI VIL:

 • Si tydelig nei til privatisering og kommersialisering av kommunale tjenester som for eksempel drikkevann og avløp
 • Si nei til kommersielle, profittdrevne skoler og barnehager. Skole og barnehage må forbli et offentlig ansvar som bidrar til utjevning og like muligheter for alle
 • Kjempe mot todelingen av helsevesenet. Vi må ikke gjøre helsehjelp til en vare for de rikeste
 • Være på vakt når storkapitalen forsøker å gjøre våre felles naturressurser til varer de kan profittere på

Kollektivtransport

Innbyggernes behov må være førende for et rimelig priset og godt utbygd kollektivtilbud i kommunen. Buss og tog må bli reelle alternativ til bil. Det gir gevinster for både folk og miljø.

VI VIL:

 • Arbeide for billigere månedskort for alle - særlig unge
 • Jobbe for å gjenåpne togstasjonene på Sander og Disenå