Program


Barn og unge er vår framtid

Utdanning er Narvik kommunes viktigste investering for framtiden. Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Vi vil ha et sterkt fokus på bekjempelse av mobbing.

Rødt vil

 • beholde nærbarnehager og nærskoler, bygge ut og tilpasse der de er i sine lokalmiljø
 • at alle barnehager som opprettes skal være kommunale eller ideelle
 • prøve ut ordninger med leksefri skole
 • at alle barn og unge sikres trygge skoleveier i alle deler av kommunen.
 • ha flere helsesøstre i barneskolen og økt fokus på forebygging i samarbeid med skole og foreldre
 • arbeide for å få miljøterapeuter inn i skolen
 • beholde dagens skolestruktur
 • fortsette styrking av PPT og andre viktige støtteinstanser
 • tilknytte barnehager og skoler
 • ha SFO-tilbud til og med 10.klasse, også for barn med funksjonsnedsettelse
 • beholde skolen som et kulturelt samlingspunkt for nærmiljøet

Et godt og rettferdig arbeidsliv

Rødt står på arbeidsfolks side i kampen for økt grunnbemanning, mot sosial dumping, overstyring og målemani. Vi vil bruke hver anledning vi får til å bedre forholdene for folk som er på jobb i kommunen vår.

Rødt vil

 • gå imot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunal e tjenester
 • etterspørre at bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder har tariffavtaler
 • at de som jobber på prosjekter for kommunen skal være fast ansatte i minimum 80 prosent stilling.
 • slikt innleid personell skal ha lønn mellom oppdrag, og det skal være reelle og effektive kontrollmekanismer
 • at ved slike prosjekt skal 50 prosent skal være fagarbeidere , og det skal være ti prosent lærlinger
 • at Oslo-modellen følges ved offentlige innkjøp

En solidarisk og inkluderende kommune

Rødt foreslår handler om å ta vare på medmennesker, gi folk likeverdige muligheter og bygge opp et trygt samfunn som alle kan delta i.

 • Barnefattigdom skal reduseres
 • Integreringsplanen av 2019 skal videreutvikles i nært samarbeide med interesseorganisasjoner og fagfelt.
 • Det kulturelle mangfoldet i Narvik kommune skal synliggjøres
 • Arbeide for økt integrering av flyktninger
 • Etablere et nytt sosialt boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet, som et kommunalt velferdstilbud

Tenke globalt – handle lokalt

Rødt er et sosialistisk miljøparti. Krav til endeløs vekst er og har alltid vært pådriver til å fortsette miljøødeleggelser. Vi må ha en plan for en bærekraftig utvikling av kommunen.

Rødt Narvik vil

 • sørge for langsiktig grønn kommuneplanlegging
 • verne om biologisk mangfold
 • ingen oppmykning av motorferdsel i utmark
 • ha utslippsfrie oppdrettsanlegg
 • at kommunen beslutter et bærekraftig antall på cruiseanløp. Et tak som ikke er i konflikt med innbyggernes helse
 • ha strengere krav til utslipp fra LKAB i hav og luft
 • legge til rette for et kortreist samfunn.
 • opprettholde hurtigbåtrute Kjeldebotn-Evenes
 • færre biler, flere fotgjengere i sentrum
 • tilrettelegge for overgang til mer kollektivtrafikk og sykkelbruk
 • bevar Framneslia som friluftsområde
 • støtte lokal matproduksjon
 • kommunen skal bidra til etablering av REKOringer for jord- og landbruket

Viktige saker for Rødt Narvik:

 • Ingen kutt i ambulanseberedskapen
 • Fullverdig fødeavdeling hele året
 • Verdig rusomsorg og fokus på mental helse
 • Økt grunnbemanning i helse og omsorg
 • Aktivitetsparker i nye Narvik
 • Forsøk med 6 timersdag

Vår felles visjon

«Norsk arbeiderbevegelse har ikke, og ønsker ikke å ha, en ferdig tegning av det samfunnet vi vil fram til. Men vi har en visjon om et klasseløst samfunn, der ingen skal kunne utnytte eller utbytte andre, et samfunn med frihet, demokrat i og menneskelig likeverd.»