Program


Valgprogram for Rødt Namsos 2019 - 2023

Kampen mot Forskjells-Norge

Kamp mot forskjells- Norge er Rødts viktigste sak i dette valget. Forskjellen mellom de rikeste og folk flest har nesten aldri vært større, og vi må faktisk gå så langt tilbake som 1930- tallet for å finne lignende tilstander. Analyser som Manifest Analyse har gjort viser at i perioden etter 1990 har inntektsforskjellen mellom den rikeste 1 prosent og gjennomsnittet økt kraftigere i Norge enn i både Storbritannia og USA. Er det slik samfunnet bør utvikle seg? Det er dypt urettferdig at de på toppen karrer til seg mer og mer, mens 100.000 barn vokser opp i familier med dårlig råd. Denne utviklingen må vi snu!

Men hva er så forskjells-Norge?

Forskjells-Norge er blant annet når familien ikke kan planlegge noe hyggelig sammen til helgen, fordi man ikke vet om mamma eller pappa må på jobb, fordi det ikke finnes nok faste trygge stillinger i for eksempel i helsevesenet her i kommunen! Bør ikke kommunen gå foran som et godt eksempel som ansvarlig arbeidsgiver og sørge for at innbyggerne i Namsos kommune sikres en trygg og forutsigbar jobbsituasjon? Svaret er jo, det bør vi selvfølgelig være!

Forskjells-Norge er når de som lever av å arve, slipper arveavgift, mens mange uføre som har slitt seg ut på å jobbe blir fattigere med uførereformen. Forskjells-Norge er klumpen i magen hos alenemora, som gruer seg til skoleferien. For da har hun ikke råd til å ta med ungene på ferie, slik som de andre familiene gjør. Høstens valg skal bli et vendepunkt i norsk politikk. For vi kan jo snu utviklingen om vi vil. Egoismen og grådigheten skal ut, rettferdigheten for folk med vanlige jobber skal inn. Sammen skal vi skape et vendepunkt i kampen mot forskjells-Norge. Rødt er spesielt opptatt av at Namsos må øke satsen for sosialhjelp med 20% eller til kr 7125 pr. måned. Da kommer den opp på det nivået som statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) anbefaler. Dette kan utgjøre forskjellen for mange som i dag er avhengig av sosialhjelp.

Rødt Namsos vil prioritere å redusere barnefattigdom i Namsos, tall fra Bufdir2017sier at 349 barn i Nye Namsos lever i en familie med vedvarende lav inntekt og det ønsker vi å endre.

Vi vil også prioritere økt grunnbemanning og heltidsstillinger i Namsos kommune slik at vi får en bedre og mer forutsigbar hverdag både for ansatte og pasienter, barn og ungdom.

Rødt Namsos vil arbeide for:

 • Et samfunn med mindre forskjeller og mer sosial utjevning.
 • At kommunen tilbyr faste hele stillinger og bidrar til å være en trygg og ansvarsfull arbeidsgiver som ikke bidrar til midlertidighet og deltidsstillinger. Og at det blir nok ansatte innenfor helse og omsorg til at det drives forsvarlig både for pasienter og ansatte.
 • At Namsos kommune øker satsen for sosialhjelp med 20% eller til 7125 kr pr. mnd.
 • At barnetrygden ikke regnes som inntekt for utregning av sosialstønad
 • At all fritidsaktivitet i kommunen skal være lavkostnadstilbud, slik at det ikke er økonomien til foreldrene som avgjør om barn og unge skal få delta på aktiviteter sammen med venner.
 • Økt sosial boligbygging, samt oppgradering/renovering dagens kommunale boliger.

Arbeidsliv

Deltidsstillinger benyttes i utstrakt grad, i både offentlig og privat sektor og særlig i kvinnedominerte yrkesgrupper. Deltidsarbeidende jobber i mange tilfeller langt utover den avtalte stillingsprosenten, men har ikke rettigheter og goder som heltids-ansatte har. Både deltidsansatte og folk i midlertidige stillinger sliter ofte økonomisk, blant annet med å få nødvendige lån. I dag arbeider over 75 % av alle kvinner deltid, Rødt mener Namsos kommune må gi alle som i dag jobber deltid innen alle kommunens tjenesteområder tilbud om full stiling. Rødt mener at alle må ha en lovfestet rett til heltidsarbeid, men at deltid fremdeles skal være en mulighet.

Vi mener at kampen mot arbeidsmiljøkriminaliteten må skjerpes.

Kampen mot sosial dumping er en forutsetning for å bevare fagbevegelsens styrke og dagens velferdsstat. Rødt arbeider for å sikre de ansatte pensjonsrettigheter og lokale avtaler. Rødt mener alle som blir tvangsomdannet til til aksjeselskaper skal beholde en ubetinget reservasjons og returrett til Namsos kommune.

KS anbefaler at kommunene tar inn 1 lærling pr 1000 innbyggere i kommunen. Slik kan kommunen bidra til å sikre at mange får tilbud om lærlingeplass etter endt utdanning. Rødt ønsker å innføre en ordning der dette etterleves. Det vil si at Namsos kommune kan ha inntak av 15-16 lærlinger i året, altså 30-32 lærlinger årlig, og slik være en viktig bidragsyter i tilbudet om lærlingeplass etter endt utdanning. I tillegg er det kommet et nytt utdanningstilbud hvor man tar fagbrevet ut i jobb, som Rødt Namsos mener kommunen må iverksette.

Rødt Namsos vil arbeide for:

 • Å innføre tilsynsordning for private leverandører av offentlige tjenester på arbeidsforhold og tjenestekvalitet.
 • At kommunen ikke benytter seg av de mulighetene til midlertidig ansettelse som endringene i Arbeidsmiljøloven åpner for.
 • At bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder skal ha tariffavtaler.
 • Krav om lærlingplasser i anbudsrunder for byggesaker, og at lærlingene skal være med på selve prosjektet.
 • Å redusere/stoppe bruk av bemanningsbyrå ved å reetablere kommunale alternativ, kreve tariff for bemanningsbyrå brukt av kommunen.
 • Kreve at restauranter/utesteder forholder seg til lovbestemt minimuslønn før de får skjenkebevilling og at det føres tilsyn for å sjekke opp faktiske forhold.
 • Begrensning for andel midlertidige/prosjektstillinger ved kommunale foretak
 • Begrense bruken av utvidet arbeidstidsbestemmelser (12 timers vakter o.l.)

Barnehage

 • Rødt Namsos mener at barnehager bør være gratis. Barna risikerer å falle utenfor viktige arenaer, barn må få delta i samfunnet som alle andre, uavhengig av foreldres inntekt.
 • Bemanningsnorm i barnehage
 • At private profittmotiverte barnehager skal overtas av kommunen
 • At kommunen skal inneha og drifte minst 70 % av barnehagetilbudet i kommunen.
 • At alle barnehager som får tilskudd fra kommunen må ha inngått tariffavtale, og at lønn/pensjon blir lik i offentlig og private barnehager.

Skole

Flere lærere gir bedre skole, lærere og rektorer blir nedlesset av statlige og kommunale satsinger og ­rapporteringstiltak. Rødt har en grunnleggende tiltro og tillit til at lærerne selv kan organisere undervisningen på en hensiktsmessig måte.

 • Bemanningsnorm i skolene, for hvor mange elever det kan være pr. lærer i undervisningstiden.
 • Det bør settes av mer i budsjettet til skolene, slik at skolene har muligheter for å sette i gang utvidede tiltak fra helse, spesialrådgivning etc. ved behov.
 • Sosiallærer på alle skoler
 • Utvidede rammer til PPT, Rødt opplever at barn, ungdom ikke får det de har lovfestet rett på innenfor ­opplæring. Barn/ungdom som har vedtak på en til en, blir satt sammen med flere barn/ungdom med en ansatt.
 • Tilbud om logoped til alle som trenger det, og innenfor rimelig tid.
 • Rødt Namsos ønsker at lærerne skal få tilbud om etterutdanning, og at det blir betalt av kommunen.
 • Rødt Namsos mener at det bør flere helsesøstere inn i skolen, og at de har flere dager tilstede på skolene. Utviklingen i samfunnet hvor flere barn og ungdom sliter med psykisk helse, rus, mobbing må vi snu og da er helsesøster en viktig ressurs for å snu utviklingen.
 • Rødt Namsos ønsker at det satses på skolebibliotekene, slik at de oppdateres med nyere og relevante bøker for dagens unge, slik at målene for lesesatsning blir nådd.
 • Rødt Namsos mener at skolefritidsordning bør være gratis. Barna risikerer å falle utenfor viktige arenaer, barn må få delta i samfunnet som alle andre, uavhengig av foreldres inntekt.

Bolig og byutvikling

 • Rødt mener Namsos trenger en ny og inkluderende boligpolitikk, boligprisene i Namsos er høye, og for mange er det umulig å kjøpe egen bolig. Denne utviklingen må snus, et inkluderende bomiljø er viktig for alle.
 • Rødt mener vi må renovering sosialboliger slik at alle kommunens innbyggere har verdige boforhold.
 • Rødt Namsos ønsker økt tilsyn fra myndighetene slik at de som de som leier ut betaler skatt- for utleie av privat bolig.
 • Øke eiendomsskatten på sekundær bolig, ev. høykost bolig, (76,9% eier bolig i Norge) ca 10 % av befolkningen ønsker seg inn på boligmarkedet, men har ikke mulighet økonomisk.
 • Det bør satses mer på kommunale lån til bolig for unge og enslige.
 • Rødt mener det må utarbeides en ny reguleringsplan, både for bolig og næringsareal. Slik at vi har attraktive tomter å tilby både industri/næring men også de som ønsker å flytte til Namsos kommune.

Miljø og klima

 • Rødt er imot utbygging av vindturbiner, og vil gå imot forslag som belaster vår sårbare natur.
 • Rødt mener vi må lære av Overhalla, de har satset sterkt på energieffektiviserings-løsninger, solcelle – solfanger m.m.
 • Rødt mener vi må forby nye kunstgressbaner, og vi må finne alternativ til gummigranulat-microplast, slik at vi ikke forsøpler naturen mer.
 • Rødt mener at det må stilles strenge krav til alle konsesjoner for oppdrett og at utvidelser og nye konsesjoner må forutsette lukkede anlegg.

Helse og eldreomsorg

 • Rødt mener det må flere ansatte i heltidsstillinger inn i helse og omsorgssektoren i Namsos Kommune. Flere ansatte vil gi pasienter og kommunen en bedre forutsigbarhet, trygghet og bedre kvalitet generelt. Vi hører om utslitte ansatte som løper fortere og fortere, uforutsigbarhet for pasienter, utrygghet for at det er nye fjes hver dag, høyt sykefravær og dårlig arbeidsmiljø.
 • Rødt mener pasientenes liv handler om mer enn bare pleie. De har også et behov om å bli sett, hørt og ha daglige aktiviteter og sosial omgang. De har krav på en god livskvalitet.
 • Rødt vil sette i gang undersøkelser på hvordan forholdene er i eldreomsorgen i Namsos Kommune og komme med forslag som vil gi våre eldre en bedre livskvalitet. For eksempel mener vi at pasienter har krav på bedre livskvalitet enn 1 dusj annen/tredje hver uke.
 • Rødt mener at kommunen må ha flere plasser på sykehjem.
 • Hjemmesykepleie/hjemmetjenesten er et flott tilbud til de som trenger det, men den må styrkes slik at pasienter også har tid til å snakke med de som kommer hjem til seg, og at det blir flere ansatte fordelt slik at eldre/pasienter får færre å forholde seg til.
 • Rødt mener det må settes inn flere tiltak for barn og ungdom som faller utenfor, rus- og psykiatritjenesten må styrkes, det må iverksettes tiltak slik at barn/ungdom også kan få hjelp på kveld/helg. Politiet har vært ute og sagt at rusmiljøet i Namsos vokser, her må kommunen finne tiltak som gjør at vi i fellesskap kan få snudd denne utviklingen.Rødt mener derfor at tilbudet MOT og Lagret må gjenopprettes og utvikles videre.

Kultur og idrett

 • Rødt mener vi må senke prisene på kulturtilbudet -musikk, idrett, utlån av utstyr. Kommunen må gi økt støtte til idrettslag for å få flere fra minoritetsbakgrunn med på idrett.
 • Rødt mener kollektivtransport på ettermiddag/kveld må utvides, slik at de som bor på Otterøya, Jøa, Lund, Bangsund eller Namdalseid har en mulighet for å ta kollektiv transport også på kveld og i helgene.

Økonomisk politikk

 • Rødt mener kommunene i dag er kraftig underfinansiert, og Namsos kommune har i dag eiendomsskatt. Rødt mener derfor at kommunal eiendomsskatt skal innrettes slik at den får en sosial profil, bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag, slik kan eiendomsskatt være et redskap for å styrke kommuneøkonomien samtidig som den ikke øker utgiftene mye for de med minst.
 • Rødt mener Namsos må være en aktiv og god eier i sine kommunale eierskap, slik som bl.a. NTE, hvor vi tidligere har fått overføringer.

Næring og næringsutvikling, industriarbeidsplasser

 • Næringstomter, ny reguleringsplan
 • Skape nye industriarbeidsplasser
 • Finne løsninger som kan tiltrekke bedrifter for opprettelse av nye arbeidsplasser kan være gratis opparbeidelse av tomter, rimelig husleie og et godt vertskap.
 • Rødt mener Namsosbanen må rustes opp – ogelektrifiseres. Tog og kollektivtransport er fremtiden, hvorfor ikke satse på den utbyggingen fremfor at alle skal bruke bil/lastebil.
 • Etableringsstøtte til nye as/bedrifter til etablering av arbeidsplasser i tillegg til innovasjon norge

Samferdsel og kollektivtransport

Rødt Namsos vil arbeide for at det opprettholdes og utvides et tilbud som er godt nok for alle. I dette legger vi blant annet vekt på at buss direkte til St. Olavs Hospital i Trondheim gjenopprettes. Vi vil også arbeide for at busstilbudet på kveldstid styrkes, slik at barn, ungdom og personer som ikke har tilgang til bil kan opprettholde et sosialt aktivt liv. Et annet punkt vi vil arbeide for er at samferdselen til utkantstrøk av nye Namsos, og nabokommuner, styrkes.

 • Buss namsos-levanger-Trondheim
 • Bybuss også kveldsruter
 • Økte tilbud på flyrutene som næring og lokalsamfunnet har behov for, flyplassen er viktig for utvikling
 • Rødt ønsker i perioden å se på flere alternativer til økt kollektiv satsning, flere avganger med hurtigbåt og kanskje flere steder. Opprustning av fylkesvei 17 uten økte utgifter som bompenger. Satsning på økt kollektiv transport i pendlerrutene mellom nærkommunene.
 • Rødt mener at kollektivtransporten skal være det offentliges ansvar.

Antirasisme og likestilling

 • Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet.
 • Rødt jobber for effektive tiltak mot strukturell diskriminering i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers.
 • Rødt mener det må gis økt offentlig støtte til organisasjoner som jobber mot rasisme, og lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet må håndheves bedre.
 • Rødt mener Namsos kommune kan ta imot flere mennesker, og jobbe for at Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger.