Program


Valgprogram for Rødt Molde 2019-2023

Rødt Molde ble startet vinteren 2019. Det er første gang Rødt Molde stiller til kommunevalg. Nye Molde kommune består av Molde, Nesset og Midsund, og kommer til å ha 32.000 innbyggere, fordelt på ca. 1503 km2. Det er viktig for Rødt Molde at alle kommunens innbyggere får optimalt tilbud i sitt nærmiljø, slik at vi unngår sentralisering til Molde by.

ÅPENHET OG DEMOKRATI I NYE MOLDE KOMMUNE

Rødt Molde ønsker et samfunn med mer demokrati og mer frihet for hvert enkelt menneske. I Molde kommune oppleves det for ofte at viktige politiske avgjørelser tas i lukkede fora. Forskjellene mellom partiene blir små når de store er enige om veivalg som på drastisk vis endrer liv og hverdag til innbyggerne i kommunen. I det nye kommunestyret vil Rødt kjempe for åpenhet, innsyn, rettssikkerhet og demokratiske prosesser.

Nye Molde gjør kommunen stor geografisk – man må ta ferje ut til Midsund og kjøre innover i fjorden til Nesset. I nye Molde kommune blir det nødvendig å sørge for at alle kan delta i fellesskapet og ha tilgang på offentlig velferd. Områdene rundt Molde by har en tradisjon for dugnad og nærdemokrati - verdier som må forsvares i den nye kommunemodellen.

Rødt Molde vil jobbe for at barnehage- og sykehjemstjenester forblir i nærmiljøet.

For Rødt er det viktig at lokaldemokratiet må gjelde for alle mennesker i hele nye Molde. Rødt vil jobbe for at kommunestyret løpende jobber for at stemmer fra Midsund og Nesset blir hørt i lokaldemokratiet. Dette er nødvendig for at den nye kommunen fungerer for alle.

«Den vannsprutende hvalen» uttrykker historie og identitet for hele regionen og må være en del av kommunevåpenet til nye Molde kommune.

KAMPEN MOT FORSKJELLS-MOLDE

Rødt Molde vil skape et vendepunkt i kampen mot forskjeller i kommunen. Dagens stortingsflertall og regjeringen bygger systematisk ned fellesskapet. Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen stadig får mer. Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Rødt er mot at private skal berike seg på fellesskapets midler slik vi ser blant velferdsprofitørene. Vanlige menneskers økonomi og trygghet svekkes, og Rødt ønsker fellesskap og gode offentlige tjenester for folk. Rødt Molde vil arbeide for at hver sak som kommer opp i kommunen skal redusere, ikke øke, forskjellene.

Rødt sier nei til bemanningsbyråer og vil arbeide for å sikre fast ansettelse i kommunen, samt gi økning av stillingsprosent der det er mulig og ønskelig for de ansatte. Hvis kommunen må bruke utlysning av anbud i kommunal virksomhet, skal det være krav om lærlingeplasser i bedriften for å få oppdraget.

Rødt vil ha likelønn og full likestilling i arbeidslivet.

NÆRINGSLIV OG INDUSTRI

Rødt Molde vil gjennomføre Rødts industripolitikk i vår kommune. Dette er en liste som beskriver konkrete politiske steg for å sikre en miljømessig, bærekraftig nærings- og industripolitikk for framtida. Blant annet vil vi:

 • Industrien må få langsiktige rimelige kraftavtaler, samtidig som det stilles krav til energisparing, bruk av grønn teknologi og at krafta brukes til produksjon.
 • Statens pensjonsfond utland (oljefondet) skal brukes som et grønt omstillingsfond og brukes til investeringer i industri, infrastruktur og klimatiltak slik at arbeidsplasser som forsvinner med reduksjon i olje- og gassvirksomhet erstattes.
 • Økt videreforedling av norske råvarer framfor å eksportere disse arbeidsplassene til utlandet.
 • Ei helhetlig omlegging av norsk industri, slik at utfasing av petroleumsvirksomhet og stadig strengere krav til utslippskutt ikke går ut over sysselsetting og verdiskaping.
 • Rødt sier foreløpig nei til bygging av flere overføringslinjer og sjøkabler til utlandet.
 • Myndighetene, industrien og forskningsmiljøene må etablere et samarbeid for å dra nytte av den høyteknologiske forskninga og produktutviklinga i petroleumsindustrien og samarbeide med den arbeidskrafta som ikke lenger kan sysselsettes i denne industrien.

Industriarbeidere skal sikres tariffavtaler og ryddige arbeidsforhold. Den 1. januar 2018 ble det innført generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering. Rødt Molde vil innføre et krav for å få skjenkebevilling at ansatte betales minimum generell minstelønn. Alle som jobber i Norge skal sikres norske lønns- og arbeidsvilkår.

FISKERI OG LANDBRUK

Som en kystkommune vil Rødt Molde jobbe for at verdier fra havet skal komme oss som bor her til gode. Rødt vil jobbe for at all oppdrett må inn i lukka anlegg. Dagens næring og tilhørende utslipp, samt rømming truer tradisjonelt kystfiske og villaksbestanden.

Rødt Molde er for å utvikle og utvide arealene til dyrka mark. Rødt Molde vil legge forholdene til rette for fortsatt drift i mindre gårdsbruk. Vi vil øke sjølbergningsgraden i norsk matproduksjon. Rødt er mot at aksjeselskap kan etablere seg med produksjonsstøtte og jordbruksfradrag.

Rødt Molde ønsker å satse på lokal produksjon og kortreist mat, som sikrer at verdiskapingen blir hos de som jobber i primærnæringene.

MOTSTAND MOT ACER

Rødt Molde stiller seg bak Rødt nasjonalt i spørsmål om EØS-avtalen og den Europeiske energiunionen ACER. Med tilslutning til ACER overførte Norge beslutningskompetanse til et EU-byrå. ACER er gitt myndighet til å se til at strømmarkedet fungerer etter EUs direktiver og se til at det bygges tilstrekkelig kapasitet over landegrensene. De kan ilegge bøter til strømselskaper som ikke retter seg etter direktivene. Norge gir dermed fra seg suverenitet til styring av arvesølvet.

Høye strømpriser er et resultat av markedsmakt, og er et betydelig problem for folk og kraftkrevende industri i Møre og Romsdal. En heving av energiprisene til den kraftkrevende industrien på bare 10 øre pr kWh kan være nok til å sende disse arbeidsplassene utenlands. EØS-avtalen og ACER kan gi tap av arbeidsplasser som kan bli langt verre for økonomien enn et opphør av EØS-avtalen vil kunne bli. Dette innebærer en særlig utfordring for lokaldemokratiet i vår region siden politiske beslutninger om kraft både er viktig for produksjon og for tilgang til rimelig kraft for kraftkrevende industri.

MILJØ

Rødt er Norges beste miljøparti. Grunnen til dette er at Rødt ser på hele samfunnsstrukturen i sin miljøpolitikk. Rødt inkluderer både vern av natur, lokalmiljø og klima i sin politikk. En videre vekst er ikke forenelig med en løsning på klimautfordringen i følge FNs naturpanel (2019). Norge må omstille eksisterende industri, samt gjøre store tiltak nasjonalt for å ta vår del av reduksjonen i klimagassutslipp.

Oljenæringa må omstille seg og havvind er en gylden mulighet for effektiv omstilling fra olja, samtidig som arbeidsplasser og kompetanse kan beholdes i offshore-næringa. Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi ha en ny industriell revolusjon, som er rettferdig og miljøvennlig. Vi vil blant annet satse på:

 • Pilotprosjekter for offshore vindkraft
 • Pilotprosjekt for elektrisitetsproduksjon fra dyp geotermisk energi
 • Å opprette et nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon
 • Å opprette et grønt infrastrukturfond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre nødvendige investeringer i utbygging av klimavennlig infrastruktur som jernbane, kollektiv, ladenettverk, havner og bredbånd i hele Norge
 • En storstilt satsning på utvikling av hydrogen som drivstoff i ferger og skip
 • Å ruste opp eksisterende vannkraftverk

Rødt Molde sier absolutt nei til landfast vindkraft for å sikre biologisk mangfold og hindre irreversible inngrep i naturen. Vindparker på land ødelegger viktige hekkeområder til, for eksempel hubro og hønsehauk, og habitater for rødlistede arter. FN-rapporten (IPPES, 2019) varsler at endret arealbruk er en økende trussel mot verdens arter og biologisk mangfold. Vindparker legger beslag på natur og friluftsområder og øker presset på utbygging av anleggsveier. Havvindanlegg skal ikke forekomme der det forhindrer fiske og fangst eller truer livet i havet.

Vi sier nei til dumping av gruveavfall i fjordene, og vil ha strengere straffer for miljøkriminalitet.

Molde kommune må ha visjoner for framtida basert på forskning og kunnskap om hva som må gjøres for å snu en utvikling som ødelegger livsgrunnlaget og bekymrer en stadig større del av befolkningen. Politikere må tørre å ta langsiktig ansvar for sine innbyggere, selv om dette går på bekostning av levestandard.

GIFTDEPONIET PÅ RAUSAND

Nye Molde kommune må ta miljøansvar

Rødt Molde mener at en eventuell etablering av et behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall på Rausand må anses som et nasjonalt anliggende.

Et anlegg som skal håndtere farlig avfall fra hele Norge og naboland, må være et statlig ansvar med garantier for finansiering av drift også i etterbruksfasen. Avfallet må oppbevares og overvåkes lenge etter at et privat selskap har mistet den økonomiske interessen. Anlegget vil påføre kostnader i fremtiden. Inntekter fra drift må sikres til å dekke fremtidens kostnader på en måte et privat selskap ikke vil være i stand til. Rødt Molde vil at vi unngår en gjentagelse av at avfall blir liggende uten at noen tar ansvar for opprydningen. Fremtidige kostnader til kontroll og overvåkning av deponiet må være sikret, noe et privat selskap med mulighet til å gå konkurs ikke kan.

Rødt Molde ser store problemer knyttet til frakt til et slikt anlegg. Kyststrekningen er utsatt store deler av året og det er usikkerhet knyttet til hvordan en dypvannskai skal kunne anlegges. Frakt av farlig avfall med trailer på landeveien innebærer risiko som påføres all annen ferdsel.

Før et slikt anlegg kan godtas må det gjøres grundige miljø- og konsekvensanalyser. Særlig må det utredes hva som kreves av et slike anlegg når det kommer til geologisk stabilitet og tetting av fjellhaller, sikring mot forurensing av grunnvann og fjordsystemer, samt hva som er den best tilgjengelige miljøteknologi. Rødt Molde krever offentlighet og demokratisk deltagelse i prosessen i denne saken. Særlig er det viktig at reglene om habilitet følges.

Beslutninger må forankres i lokalsamfunnene, og skal møte høyeste standard for miljø og sikkerhet, både lokalt og ved transport av avfall til anlegget. Rødt Molde vil ta hensyn til innvendingene som har kommet fra omliggende kommuner. Rødt Molde mener at denne saken bør legges ut til folkeavstemning etter at all dokumentasjon er ferdigstilt. Rødt Molde vil være mot enhver oppstart inntil alle tilstrekkelige analyser foreligger.

Rødt Molde er mot giftdeponi på Rausand basert på det vi vet i dag.

VELFERDSTJENESTER

Rødt Molde vil fortsette kampen for profittfri velferd med et sterkt offentlig tilbud med gode velferdsordninger. Rødt Molde sier nei til å slippe til velferdsprofittørene. Molde kommune skal drive velferdstjenestene selv.

Det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle. Rødt er imot er de kommersielle aktørene som driver velferd med sikte på private eieres overskudd. Private, ideelle aktører har stått for velferdstjenester i Norge siden før velferdsstaten. Rødt er for at disse skal kunne drive velferdstjenester med kommunale lønns- og arbeidsvilkår.

Rødt Molde vil bygge omsorgssamfunnet der fellesskapet tar vare på individet. Solidaritet framfor egoisme. Universell prissetting på enkeltindivider som trenger omsorgstjenester utfordrer den enkeltes behov. Rødt Molde vil derfor at hjelp, veiledning og bistand skal utformes og dimensjoneres ut fra den enkeltes behov. Rødt Molde vil bidra til at det bevilges og vedtas nødvendige rammer for gode velferdstjenester. Budsjettsalderinger skal ikke gå på bekostning av de som trenger fellesskapet mest.

Rødt vil bevare, ruste opp og bygge nytt lokalsykehus sentralt i nye Molde kommune. Hvis sjukehuset eller offentlig helsetjeneneste flytter ut av byene vil klassisk førstehjelp/akutthjelp bli tilbudt av nye private aktører. Sjukehus bør bygges og driftes av fellesskapet for fellesskapet. De bør plasseres slik at de gir trygghet til folket. Rødt Molde ønsker ikke at sjukehusdrift skal baseres på markedstenkning. Rødt vil avvikle helseforetaksmodellen som er et skrekkeksempel på en beslutning der kapitalkreftene fikk rå over helsepolitikken.Sjukehus med akutt og føde må være lokalisert innen rimelig avstand til folk, Molde og Kristiansund må ha hvert sitt.

Et samfunns kvalitet måles på den omsorg som tildeles den eller de som trenger det mest.

Eldrebølgen er en velferdsbølge og at folk lever lenger er et av velferdsstatens goder. For mange er en god og innholdsrik alderdom målet. Rødt Molde ønsker å forbedre kulturtilbudet for eldre, se på muligheter for forbedring av aktivitetstilbud på dagsenter, i omsorgsboliger og sykehjem. Institusjonene skal servere mat av høy kvalitet. Rødt ønsker å prioritere antall ansette, aktivitet for de eldre og rehabilitering. Rødt Molde vil prioritere utbygging av sjukehjemsplasser.

SOSIALE TJENESTER

Rødt Molde vil at barnetrygden ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpssatsene.

Molde kommune må gjennomføre ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke høye strømutgifter for sosialhjelpsmottakere. Dette skal ikke regnes som inntekt og skal ikke gå til fratrekk på andre ytelser disse personene får utbetalt fra Molde kommune.

BOLIGPOLITIKK OG BYUTVIKLING

Boligpolitikk må ses i sammenheng med sosialpolitikk fordi boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller.

Rødt Molde ønsker ingen høyhusbebyggelse ved strandlinja. En barriere av høyhus vil stenge folk ute fra fjorden. Rødt Molde ønsker ikke å innskrenke åpenhet og tilgjengelighet langs sjøkanten. Molde kommune har lenge arbeidet med å vende byen mot sjøsiden. Molde kommune bør ikke bygge en «barcode» mot sjø eller fjell.

Rødt Molde mener det skal være en sentral del av byutviklingspolitikken at vi gir ungdom, lavtlønnede og midlertidige ansatte mulighet til å skaffe seg en anstendig bolig i flere deler av byen og byområdet. Leie-til-eie, hvor folk i utleieboliger gradvis nedbetaler og tar over boligen sin, er et av mange gode boligsosiale virkemidler. Da kan folk gå fra å være leietaker til selv å eie sin egen bolig. Det støtter vi i Rødt.

KOMMUNALE BOLIGER

Rødt Molde ser det som en svært viktig oppgave å arbeide for en sosial og inkluderende boligpolitikk i kommunen. Det krever helt andre virkemidler enn det politiske flertallet i kommunen er villige til å bruke i dag. Rødt mener det er uetisk å bruke «gjengs leie» (markedspris) for kommunale boliger med få kvadratmeter boareal. Rødt Molde vil ha en pris på leie av kommunale boliger som fastsettes ut fra aktuelle stønadssatser. Rødt krever at brukere av omsorgstjenester i kommunale boliger skjermes mot husleieøkning.

INTEGRERING

Arbeid til alle er den beste måten å integrere innvandrere i lokalsamfunnet og Norges samfunn forøvrig. Vi har alt å tjene på rask og god integrering - og god språkopplæring er en absolutt nødvendighet for å sikre dette.  Rødt ønsker å gi asylsøkere arbeidstillatelse, slik at de kan jobbe mens de venter på behandling av asylsøknaden sin.

RUSMIDDELPOLITIKK

Rødt Molde vil jobbe for holdningsskapende arbeid mot rus. Rødt Molde vil føre en restriktiv politikk om rusmidler og en restriktiv bevillingspolitikk.

Alkohol- og rusavhengige må inkluderes i samfunnet og ikke ekskluderes. Rusbehandling prioriteres og ettervernet skjerpes. Rødt Molde har ingen tro på legaliseringslinja, men ønsker ikke stigmatisering av brukeren. Oppfølging av pårørende til rusavhengige må styrkes betydelig.

EIENDOMSSKATT

Rødt ønsker å innrette eiendomsskatten slik at den får en mer sosial profil ved hjelp av store bunnfradrag. Dette er modellen som Oslo bruker, hvor ca 32% av husstandene er belagt med eiendomsskatt. Hele nye Molde kommune må ha samme regler for eiendomsskatt.

INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Rødt Molde er derfor mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging. Staten bør fullfinansiere nødvendig infrastruktur. Bompengefinansiering av veiprosjekter er ofte et resultat av offentlig-privat samarbeid (OPS), der utbyggeren beregner seg høye renteinntekter slik at utbyggingen totalt blir dyrere. Rødt Molde er mot bompenger som ikke tar hensyn til betalernes inntekter.

Rødt Molde ønsker primært å opprettholde fergeforbindelsen over Romsdalsfjorden fra Furneset til Grandfjæra, eventuelt anlegges lengre inn i fjorden og øst for sentrum. Miljøkonsekvensene av en nullutslippsferge er langt mindre enn noen av aksene. Rødt vil unngå de store kostnadene ved utbygging.

Kostnadsmessig, miljømessig, turistmessig og transportøkonomisk er Romsdalsaksen langt overlegen Møreaksen. Tida for lange undersjøiske tuneller er forbi. Hvis noe må bygges ut er Rødt Molde for Romsdalsaksen. Rødt vil ikke ha Møretunnellene og vil ikke ha mer trafikk gjennom Molde sentrum. Rødt Molde vil at tungtrafikk og annen transitt trafikk ikke belaster byens nærområder.

Rødt Molde vil styrke kollektivtrafikken. Det må opprettes og utvikles et bedre kollektivtilbud fra Nesset og Midsund til Molde sentrum uten bruk av bil.

Rødt Molde vil innføre gratis kollektivtransport for barn under 15 år.

Rødt vil også jobbe for økt trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister.

BARN OG UNGDOM

Rødt Molde vil jobbe for at det etableres ungdomsklubb i Molde.

Rødt Molde vil jobbe for gratis halleie. Her er Nesset en foregangskommune som Molde bør lære av og innføre det samme systemet i kommunen. Det offentlige har et ansvar for å fremme helse, og tilgang for alle til idrettshaller og ulike aktiviteter. Den frivillige innsatsen og det forebyggende arbeidet dette representerer er en investering i oppvekstmiljø og bør ikke belastes med ytterligere utgifter. Rødt Molde er mot fordyring av ikke-lovpålagte kommunale tjenester, gjennom Hjelmeng-utvalgets privatiseringsplan, som blant annet vil omfatte SFO, musikkskole og svømmehall.

Rødt Molde vil at alle tilbud og fritidsaktiviteter som rettes inn mot ungdom og deres fritid prises sosialt. Offentlig finansiert grunnskole må gjelde alle aktiviteter også tiltak som klassetur.

Rødt Molde stiller seg bak Rødts ønske om en gratis, offentlig barnehage med nok ansatte. Å gjøre slutt på velferdsprofitører i barnehagesektoren. Omsorgen for barna våre må løses av fellesskapet, og penger bevilget av det offentlige skal gå til best mulig omsorg, ikke til privat profitt. Målet er at barnehage skal være gratis, og dette må innføres gradvis for flere og flere aldersgrupper. Alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø. Barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf. Alle barnehager må ha styrere med barnehagelærerutdanning.

Rødt Molde vil at kommunen skal opprette et eget barneombud.

UTDANNING

Molde ligger på bunn når det gjelder lærertetthet i Norge. Rødt er for en høy lærertetthet i grunnskolen. Dette gjør det mulig med tidlig innsats, bedre tilpassa opplæring og inkludering. Høyere lærertetthet gir bedre kvalitet på opplæringen gjennom kompetanseheving for lærerne og nært samarbeid med PPT. Rødt Molde vi jobbe for økt lærertetthet i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Rødt har tro på at når flere elever får tilpassa opplæring i ordinær undervisning, får færre elever behov for spesialundervisning. Ved høyere lærertetthet kan også flere elever hjelpes før de må ha spesialundervisning. Dette kan også komme de faglige sterkeste elevene til gode.

Rødt Molde støtter prinsippet om at den offentlige skolen skal være preget av et mangfold av pedagogiske retninger. Rødt Molde er sier nei til oppretting av flere private grunnskoler eller private kommersielle skoler. Rødt Molde vil jobbe for snarest mulig bygging av kommunal skole i Årølia.

Rødt Molde vil at det skal ansettes miljøterapeuter ved alle skoler i Nye Molde.

Molde kommune må sørge for at alle elever som har rett til voksenopplæring får informasjon om et slikt tilbud.

MOLDE OG EØS: MOTSTAND MOT EØS I MOLDE KOMMUNE

Siden 1994 har Norge importert drøyt 12.000 direktiver og forordninger fra EU gjennom EØS-avtalen. Alle reglene er nå deler av det norske lovverket enten som lov eller forskrift.

Der det er konflikt mellom Norsk lov og EU-regler, har EU-regler forrang etter EØS-loven §3.

Selv om Norge ikke er med på å ta beslutninger i EU innebærer nye direktiver og forordninger at vi overfører suverenitet, det vil si kompetansen til å vedta nye regler, fatte enkeltvedtak med bindende virkning i Norge og i noen tilfeller akseptere dommer.

Med direktivene som danner EUs energiunion, ACER, overføres beslutningskompetanse til et selvstendig organ som Norge ikke har noen kontroll over, det vil si som ligger utenfor våre statsmakter. Dette innebærer en særlig utfordring for lokaldemokratiet i vår region siden beslutninger om kraft både er viktig for utvinning og for tilgang på billig kraft for kraftkrevende industri.

Den neste store EØS-kampen vil stå om det såkalte Meldepliktdirektivet. Kjernen i direktivet er at norske myndigheter vil bli rettslig forpliktet til å melde fra til EU-kommisjonen om forslag til endringer på alle forvaltningsnivåer, også i Molde kommune, som kan ha betydning for De fire frihetene under EØS-avtalen. Praktisk for Molde kommune kan det innebære at hvis kommunestyret ønsker å innføre begrensinger om for eksempel vern av dyrket mark, bemanningskrav til private velferdsaktører eller maksimumspris på strøm, så skal en melding om dette gå til Kommisjonen i Brussel før det er vedtatt. Kommisjonen skal teste forslaget i Molde mot reglene i EU for så at Molde kommune vil få beskjed om tiltaket kan gjennomføres eller ikke. Dette vil i stor grad vingeklippe lokaldemokratiet. Rødt Molde vil jobbe for motstand mot direktivet og EØS-avtalen som helhet.

Denne regjeringen har nedsatt et utvalg (Hjelmengutvalget) for å se til at all økonomisk aktivitet i kommunal regi skjer på «markedsmessige vilkår». Dette betyr at en rekke av kommunens tjenester blir underlagt krav til markedsmessig avkastning, og må skilles ut i selvstendige selskaper. Hjelmeng-utvalget konkluderer med at om disse prinsippene ikke følges er det i strid med EØS forpliktelser. Bakgrunnen for disse strømlinjeformingene er at det skal være like regler i alle EØS- og EU-land så tjenestene skal konkurranseutsettes. Det innebærer en stor risiko for ytterligere sosial dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår. Forslagene fra Hjelmeng-utvalget vil bety at mange tjenester blir dyrere for innbyggere, samtidig som kommunale virksomheter blir tilrettelagt for privatisering og dermed utenfor demokratisk styring. Rødt ønsker ikke noen slik utvikling.

Næringsministeren fra Høyre valgte å utsette behandlingen av Hjelmeng-utvalgets innstilling i Stortinget til etter valget. Rødt Molde mener at velgerne må vite om denne vingeklippingen av lokaldemokratiet som støttes av de fire regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

Konsekvens:

 • Dyrere tjenester for innbyggerne og høyere strømpriser på EU nivå
 • Kommunalt sjølstyre erstattet av overstyring, privatisering og byråkratisering.
 • EØS berører kommuner og fylkeskommuner, også Molde, i et omfang av hele 73% (NIBR)
 • Norsk Industripolitikk, basert på ren vannkraft for verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet er i ferd med å avvikles.
 • Rødt vil ta tilbake selvstendig nasjonal lovgivning basert på Grunnloven.Derfor må EØS avtalen sies opp.

MOLDE - ALLES KOMMUNE

Storkommunen har en utfordring for å bli en kommune for alle. Dersom ikke folk opplever reelle forbedringer i tjenestetilbudet er reformen mislykket. Rødt Molde vil at samfunnet skal være og oppleves inkluderende.

Rødt Molde vil at Molde skal være en rasismefri kommune.

Her skal det være trivsel for alle uten unntak.

Rødt Molde vil ha nulltoleranse for all forskjellsbehandling basert på kjønn, hudfarge eller seksuell legning.

Edelt er mennesket, jorden er rik – finnes her nød eller sult, skyldes det svik.

(Nordahl Grieg)