Program


Rødt Modums Valgprogram 2019-2023

Lokallaget ble stiftet tidligere i år, og stiller til valg i Modum for første gang. I tråd med partiets hovedprogram, vil vi arbeide for fellesskap og samhold i vårt nærmiljø ved å fremme og støtte saker til beste for vår kommune og dets innbyggere. Grunntanken er en rettferdig fordeling av ressurser og fellesgoder i takt med et sosialistisk og humanistisk livssyn, en utjevning av forskjeller og et varmere samfunn.

UNDERVISNING

Utdanning er Modum kommunes viktigste investering for framtiden. Vi ønsker barnehager og skoler som stimulerer til selvtillit og lærelyst hos alle unge, slik at de skaffer seg kunnskaper og ferdigheter til å delta i samfunnet. Rødt ønsker å gjøre skolen mer praktisk rettet og vi vil ha et sterkt fokus på bekjempelse av mobbing.

Barnehage og skole skal være et sted for omsorg, lek og læring.

 • Reduksjon av SFO-prisene: Skolefritidsordningen skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi.
 • Styrking av bemanningen på SFO: Per nå går det 18 barn på èn ansatt i skolefritidsordningen. Vi vil ha tallet ned til 15. Vi ønsker også at miljøarbeiders stilling blir knyttet til SFO.
 • Leksehjelp innføres på alle klassetrinn: Tilbud om leksehjelp til alle vil bidra til utjevning av forskjeller. På sikt er leksefri skole målet.
 • Ny skole øst i Åmot snarest: Buskerud og Enger barneskole er besluttet slått sammen. Det nye bygget bør påbegynnes umiddelbart.
 • Nye barnehager skal ikke driftes kommersielt: Vi er sterkt imot private velferdstjenester, og ingen nye barnehager i Modum skal ta ut overskudd.
 • Innføring av skolemat/skolefrukt: Det er dessverre en kjensgjerning at kostholdet hos barn og ungdom varierer med økonomien. Et sunt tilbud til alle elever er en god investering for både fremtiden og fellesskapet.
 • Modum kommune skal jobbe i mot mobbing og hets på internett.

HELSE OG SOSIAL

Rødt går til valg for en åpen, solidarisk og antirasistisk kommune. Innenfor levekårsområdet handler dette om å tilrettelegge kommunen for et mangfold av mennesker i alle aldre.

Løsningene Rødt foreslår er å ta vare på medmennesker, gi folk likeverdige muligheter og bygge et trygt samfunn som alle kan delta i. Det er dette vi kaller frihet.

 • Bruk av private tjenester skal avvikles: Siden vi er sterkt imot profittdrevne velferdstjenester ønskes slike ordninger lagt under det offentlige. Enkelte aktører har gjentatte ganger vist at de ikke tar nødvendige individuelle hensyn.
 • Økt satsning på Familiens Hus: Vi ønsker samlokalisering av familierelaterte tjenester, og bygging av nytt hus til formålet.
 • Forsterking av skolehelsetjenesten: Vi ønsker helsesykepleier tilgjengelig på skolen hver dag.
 • Dagsenterplasser utbygges, og Modumheimen opprustes for demente: Omsorg for eldre og uføre er en samfunnsplikt, og sikrer som sådan vårt menneskeverd.
 • Tilrettelegge for unge på boligmarkedet: Alle har rett til anstendig bolig. De uten økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet skal få støtte til det. Boligspekulasjon må bekjempes.
 • Bedre omsorg for rusmisbrukere: Rusavhengige må få støtte til å komme tilbake til en normal livssituasjon, ha en fast personlig kontakt, og gis tilbud om nødvendig individuell behandling.
 • Barnetrygd skal ikke regnes som inntekt når det søkes sosialhjelp: Dette er opp til hver kommune å avgjøre. I Modum skal det ikke være slik.
 • Økte tiltak mot barnefattigdom og fattigdom generelt: Utjevning av forskjeller i samfunnet er en av Rødts aller viktigste saker. Alt for mange lever i dag på fattigdomsgrensen eller under. Gjennom styrking av tryggheten i arbeidslivet, utjevning av lønnsforskjeller og direkte støtte vil vi motvirke dette.

KULTUR

Kultur og idrett handler om å kunne tilby inkluderende aktiviteter. Inkludering betyr da bredde i tilbud og lav terskel for å kunne delta. Vi mener det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv, samt stimulere til nye kulturuttrykk.

 • Reduksjon av prisen på Kulturskolen: Vi jobber for at kulturskolen skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Det nyter samfunnet godt av på sikt.
 • Gratis inngang for barn og unge på Furumo: Barn under 16 år skal nyte godt av svømmehallen uavhengig av økonomi.
 • Kulturaktiviteter knyttes tett opp mot institusjonene: Mennesker som er avhengige av institusjoner har begrenset tilgang til aktiviteter. For å øke både trivsel og livskvalitet bør kommunen legge til rette for institusjonene som kulturarena for profesjonelle utøvere. Med dette menes at kommunen skal øremerke midler til aktiviteter, samt være et bindeledd mellom utøvere innen kultur og institusjonene.
 • Styrking av frivillige lag og organisasjoner: Frivillighet er en viktig ressurs i samfunnet, og kommunen skal legge til rette for det.

MILJØPOLITIKK

Rødt er et sosialistisk miljøparti. Det betyr at vi står for en systemkritisk og sosialt rettferdig miljøpolitikk. Vi vil stoppe nedbygging av verdifull natur og matjord, og verne om fjord, vann og vassdrag

 • Kutt ned på unødvendig engangsplast: Dette er miljøfiendtlig, og kan lett erstattes med andre produkter.
 • Bedre fokus på miljøkriminalitet: Vi ser blant annet at fisk i Tyrifjorden er forgiftet. Rødt krever mer omfattende håndheving av de gjeldende reglene, samt strengere straffer for overtredelse.
 • Stopp nedbygging av matjord/landbruk: Enhver omdisponering av jord til annet formål enn landbruk er nærmest irreversibel, og tatt i betraktning at Modum i første rekke er en landbrukskommune, må slik omdisponering unngås.
 • Vern om vassdraget og det biologiske mangfoldet: Bergsjø gror igjen på grunn av nedtapping. Viktige biotoper som våtmark og urskog svinner årlig, noe som truer arter både i fauna og flora. Mangel på pollinerende insekter truer landbruket. Dette krever oppsyn og tiltak.
 • Kunstgressbane skal ikke bygges på Rolighetsmoen: Dette er skadelig for miljøet på grunn av all mikroplasten dette medfører. Rolighetsmoen er flomutsatt, og nærmest hele Bergsjø er et fuglereservat.
 • Satse på gjenbruk: Redusere forbruk ved å satse på gjenbruk og reparasjoner

SKATT

Rødt vil ha et rettferdig og omfordelende skattesystem der alle bidrar etter evne.

 • Innføring av gradert eiendomsskatt: Eier man flere boliger vil eiendomsskatt gjelde fra og med bolig nummer to. Disse inntektene skal gå til barn, unge og ny barneskole i Åmot.

TEKNISK

 • Sikring av allemannsretten: "Lov om friluftslivet" beskriver rett til fri ferdsel i utmark under ansvar og etter gjeldende regler. Denne loven blir regelmessig oppjustert og modernisert, men også stadig vekk forsøkt uthult og omgått ved forskjellige stengsler og nybygg. Overtredelse må påklages, og kommunens etater må ta slike klager og anmeldelser på alvor.
 • Økt satsing på gang- og sykkelstier: Ved anlegg av nye veier og ved utbedring av eksisterende, må myke trafikanter ha en trygg og bred nok plass å ferdes på.
 • Byggetrinn 2 i Vikersund avvises: Mer enn én leilighetsblokk i Vikersund nord har ikke noe økonomisk grunnlag, og er i tillegg misbruk av et område som kan brukes til et sentralt grøntareal.
 • Opprusting av ladestasjoner: Vi vil ha flere lademuligheter for el-biler i Modum.
 • Offentlige toaletter opprettes i tettstedene

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

 • Trygge, faste og hele stillinger er det overordnede mål: For å bidra til dette ønsker vi blant annet å stoppe bruken av bemanningsbyråer og ufrivillige deltidsstillinger.
 • Bevisst arbeid for å motvirke sykefravær: Folk har mindre fravær hvis de trives og blir respektert på arbeidsplassen. Vi jobber for samhold og fellesskap i arbeidslivet.
 • Vold, trusler og netthets skal motarbeides: Ansatte i Modum Kommune skal ikke utsettes for slikt. Kommunen tolerer ikke trusler og hets mot sine ansatte.
 • Tariffavtale gjøres obligatorisk for alle kommunens leverandører, også ved bevillinger som utstedes av kommunen
 • Kommunen skal ta inn flere lærlinger


SAMFERDSEL

 • Satsing på utvidet buss- og togtilbud: Vi vil ha flere bussavganger mellom tettstedene, og et bredere busstilbud til resten av kommunen. Shuttlebussene burde gå mellom Vikersund jernbanestasjon og Åmot skysstasjon over Geithus. Det må legges press på VY for å gjenåpne Åmot og Geithus for togtrafikk.
 • Gratis kollektivtransport for barn og ungdom: Spesielt her i Modum har barn det vanskeligere for å komme seg rundt enn voksne. Derfor mener vi de lokale bussrutene bør være gratis for alle under 18 år
 • Digital løsning for samkjøring når buss eller tog mangler: Det opprettes en digital løsning for koordinering og frivillig samkjøring i bil for å kompensere for dårlig kollektivtilbud.

KOMMUNENS EIERSKAP

 • Avvikling av Modum Boligeiendom KF, der oppgaver og ansatte tilbakeføres til teknisk etat: Dette er etter vår mening et helt unødvendig og kompliserende selskap som bare resulterer i byråkrati og overadministrasjon.

NYE MOINGER

 • Modum skal fortsette med bosetting og integrering av flyktninger: Fordelingsnøkkelen av flyktningetilskuddet korrigeres slik at etatene får dekket sine reélle utgifter.
 • Legge til rette for at nye moinger skal få tatt i bruke ressursene sine, og aktivt delta i lokalsamfunnet

Vi erkjenner at programmet vil medføre økte utgifter, og ønsker i størst mulig grad å dekke inn dette ved omprioriteringer. Mye vil være gjort bare ved å blokkere profitt til tredjepartsleverandører og eksterne tjenester, ved å unngå unødvendig arbeid og stillinger, forenkle administrasjon og eliminere utgifter som ikke kommer Modum til gode. Med dette ønsker vi alle moinger et GODT VALG 2019!