Program


Rødt Modums Valgprogram 2023-2027

Lokallaget ble stiftet før kommunevalget i 2019, og var nær ved å få plass i kommunestyret allerede da. Grunntanken i vårt arbeid er en rettferdig fordeling av ressurser og fellesgoder i tråd med et sosialistisk og humanistisk livssyn og arbeid mot de økende sosiale forskjellene i Norge. I tråd med partiets hovedprogram vil vi arbeide for fellesskap og samhold i Modum.

UNDERVISNING

Utdanning er Modum kommunes viktigste investering for framtiden. Vi ønsker at barnehager og skoler skal være trygge og gode arenaer for barn og unge som stimulerer til selvtillit, utvikling og lærelyst hos alle. Rødt Modum ønsker at alle barn i Modum kommune skal ha kvalifiserte ansatte rundt seg i skole og barnehage som gleder seg til å gå på jobb.

Barnehage og skole skal være et sted for omsorg, lek og læring.

 • Reduksjon av SFO-prisene. Skolefritidsordningen skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi.
 • Styrking av bemanningen på SFO.
 • Leksehjelp innføres på alle klassetrinn: Tilbud om leksehjelp til alle vil bidra til utjevning av forskjeller. På sikt er leksefri skole målet.
 • Nye barnehager skal ikke driftes kommersielt: Vi er sterkt imot private velferdstjenester, og ingen nye barnehager i Modum skal ta ut overskudd.
 • Innføring av skolemat/skolefrukt: Det er dessverre en kjensgjerning at kostholdet hos barn og ungdom varierer med økonomien. Et sunt tilbud til alle elever er en god investering for både fremtiden og fellesskapet.
 • Modum kommune skal jobbe mot mobbing og hets på internett. Hensynet til elevenes beste skal veie tyngst når spørsmål om skolestruktur skal avgjøres. Det er viktig at aktuelle fagforeninger er involvert i avgjørelsene.
 • Jobbe for alternative læringsareaner for elever som strever med å følge ordinær undervisning, men som ikke kvalifiserer til opptak på Blå avdeling.
 • Økonomiske midler til skolene må fordeles etter behov ved den enkelte skole. Eksempelvis etter sosioøkonomisk status på området skolen ligger i.
 • Alle elever i Modum skolen skal ha kvalifisert lærer.
 • Alle skoler skal ha midler øremerket tidlig innsats.
 • Det må følge økonomiske midler med vedtak om spesialundervisning, slik at elever får spesialundervisningen de har krav på.
 • Alle skoler skal ha gratis bind og tamponger til elever.
 • Modum kommune skal ha bedre bemanning i skoler og barnehager enn det minstenormen legger opp til.
 • Bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden i kommunens barnehager.

HELSE OG SOSIAL

Rødt går til valg for en åpen, solidarisk og antirasistisk kommune. Innenfor levekårsområdet handler dette om å tilrettelegge kommunen for et mangfold av mennesker i alle aldre.

Løsningene Rødt foreslår er å ta vare på medmennesker, gi folk likeverdige muligheter og bygge et trygt samfunn som alle kan delta i. Det er dette vi kaller frihet.

 • Bruk av private tjenester skal avvikles: Siden vi er sterkt imot profittdrevne velferdstjenester ønskes slike ordninger lagt under det offentlige. Enkelte aktører har gjentatte ganger vist at de ikke tar nødvendige individuelle hensyn.
 • Vi ønsker helsesykepleier tilgjengelig på skolen hver dag.
 • Dagsenterplasser utbygges, og Modumheimen opprustes for demente.
 • Det sikres et godt og stabilt korttids- og rehabiliteringstilbud etter nedleggingen av Frydenberg
 • Tilrettelegge for unge på boligmarkedet: Alle har rett til anstendig bolig. De uten økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet skal få støtte til det. Boligspekulasjon må bekjempes.
 • Bedre omsorg for rusavhengige: Rusavhengige må få støtte til å komme tilbake til en normal livssituasjon, ha en fast personlig kontakt, og gis tilbud om nødvendig individuell behandling.
 • Økte tiltak mot barnefattigdom og fattigdom generelt: Utjevning av forskjeller i samfunnet er en av Rødts aller viktigste saker. Alt for mange lever i dag på fattigdomsgrensen eller under. Gjennom styrking av tryggheten i arbeidslivet, utjevning av lønnsforskjeller og direkte støtte vil vi motvirke dette.
 • Økt bemanning i helse- og omsorgssektoren er nødvendig for å gjøre Modum til en attraktiv arbeidsplass og et godt sted å bo.

KULTUR

Kultur og idrett handler om å kunne tilby inkluderende aktiviteter. Inkludering betyr bredde i tilbud og lav terskel for å kunne delta. Vi mener det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv, og å stimulere til nye kulturuttrykk.

 • Ingen økning av prisen på Kulturskolen: Vi jobber for at kulturskolen skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Det nyter samfunnet godt av på sikt.
 • Gratis inngang for barn og unge på Furumo: Barn under 16 år skal nyte godt av svømmehallen uavhengig av økonomi.
 • Kulturaktiviteter knyttes tett opp mot institusjonene: Mennesker som er avhengige av institusjoner har begrenset tilgang til aktiviteter. For å øke både trivsel og livskvalitet bør kommunen legge til rette for institusjonene som kulturarena for profesjonelle utøvere. Med dette menes at kommunen skal øremerke midler til aktiviteter, samt være et bindeledd mellom kulturarbeidere og institusjonene.
 • Styrking av frivillige lag og organisasjoner: Frivillighet er en viktig ressurs i samfunnet, og kommunen skal legge til rette for det. Dette gjelder også frivillig arbeid utenom de etablerte organisasjonene.
 • Barn og unge må gis muligheter til å kunne delta på fritidsaktiviteter sammen med andre:
  - Øke antall plasser til Sommergøy
  - Prioritere lokale aktivitetstilbud for ferieaktiviteter for barn og unge
 • BUA: Utvide BUA med lokale ut- og innlevering ved Geithus og Åmot
 • Rødt Modum har vært initiativtakeren bak både Modum Pride og Kvinnedagen i Modum, som har etterhvert blitt større og fått tverpolitisk støtte. Vi skal fortsette å støtte og skape disse og andre gratis inkluderende kulturelle arrangementer og sosiale møteplasser.

FOLKEHELSE

 • Det er en stor bekymring at Modum ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på folkehelserelaterte faktorer. Å minske sosial ulikhet må være en helt sentral del av folkehelsearbeidet:
 • Øke innsatsen for helsefremming og forebygging; Satse på tilbud til barnefamilier, enslige, pensjonister, mennesker med psykiske utfordringer.

MILJØPOLITIKK

Rødt er et sosialistisk miljøparti. Det betyr at vi står for en systemkritisk og sosialt rettferdig miljøpolitikk. Vi vil stoppe nedbygging av verdifull natur og matjord, og verne om fjord, vann og vassdrag

 • Stopp nedbygging av matjord/landbruk: Enhver omdisponering av jord til annet formål enn landbruk er nærmest irreversibel, slik omdisponering må unngås.
 • Kommunen bør satse på gjenbruk: Redusere forbruk ved å satse på gjenbruk og reparasjoner
 • Å satse på Modum som en komplett kommune med boliger og arbeidsplasser vil minske miljøbelastningene.

SKATT

Rødt vil ha et rettferdig og omfordelende skattesystem der alle bidrar etter evne, for å styrke de kommunale tjenestene til innbyggerne. Over flere år har utviklingen gått i motsatt retning, hvor de rikeste bidrar stadig mindre. Vi mener at dette må løses på nasjonalt plan, men ser samtidig at med Modums utfordringer har vi ikke råd til å si nei til eiendomsskatt.

 • Rødt ønsker å innføre eiendomsskatt, med et bunnfradrag som skjermer vanlige boliger.

TEKNISK

 • Sikring av allemannsretten: "Lov om friluftslivet" beskriver rett til fri ferdsel i utmark under ansvar og etter gjeldende regler. Denne loven blir regelmessig oppjustert og modernisert, men også stadig vekk forsøkt uthult og omgått ved forskjellige stengsler og nybygg. Overtredelse må påklages, og kommunens etater må ta slike klager og anmeldelser på alvor.
 • Økt satsing på gang- og sykkelstier: Ved anlegg av nye veier og ved utbedring av eksisterende, må myke trafikanter ha en trygg og bred nok plass å ferdes på.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

 • Trygge, faste og hele stillinger er det overordnede mål: For å bidra til dette ønsker vi blant annet å stoppe bruken av bemanningsbyråer og ufrivillige deltidsstillinger.
 • Bevisst arbeid for å motvirke sykefravær: Folk har mindre fravær hvis de trives og blir respektert på arbeidsplassen. Vi jobber for samhold og fellesskap i arbeidslivet.
 • Modum kommune må være et forbilde for andre bedrifter og ta inn flere ansatte med nedsatt arbeidsevne i varig tilrettelagte stillinger.
 • Vold, trusler og netthets skal motarbeides: Ansatte i Modum Kommune skal ikke utsettes for slikt. Kommunen tolerer ikke trusler og hets mot sine ansatte.
 • Tariffavtale gjøres obligatorisk for alle kommunens leverandører, også ved bevillinger som utstedes av kommunen
 • Kommunen skal ta inn flere lærlinger


SAMFERDSEL

 • Satsing på utvidet buss- og togtilbud, det må være mulig å bo i Modum uten bil. Vi vil ha flere bussavganger mellom tettstedene, og et bredere busstilbud til resten av kommunen. Det må arbeides for lokaltogtrafikk mellom Drammen og Hønefoss.
 • Gratis kollektivtransport for barn og ungdom: Spesielt her i Modum har barn det vanskeligere for å komme seg rundt enn voksne. Derfor mener vi de lokale bussrutene bør være gratis for alle under 18 år
 • Uavhengig av hvilken løsning som velges for ny Sigdalsavkjøring må denne ikke belaste lokaltrafikken med bompenger.

KOMMUNENS EIERSKAP

 • Avvikling av Modum Boligeiendom KF, der oppgaver og ansatte tilbakeføres til teknisk etat: Dette er etter vår mening et helt unødvendig og kompliserende selskap som bare resulterer i byråkrati og overadministrasjon, og fratar kommunen styring over egne verdier.

NYE MOINGER

 • Modum skal fortsette med bosetting og integrering av flyktninger: Fordelingsnøkkelen av flyktningetilskuddet korrigeres slik at etatene får dekket sine reélle utgifter.
 • Legge til rette for at nye moinger skal få tatt i bruk ressursene sine, og aktivt delta i lokalsamfunnet

Vi erkjenner at programmet vil medføre økte utgifter, og ønsker i størst mulig grad å dekke inn dette ved omprioriteringer. Ikke alle endringer kan derfor gjennomføres i løpet av ett år eller en valgperiode, men dette er retninga vi ønsker å ta Modum. Med dette ønsker vi alle moinger et GODT VALG 2023!