Program


Program for Rødt Lillestrøm 2023-2027

Kampen mot Forskjells-Norge

For Rødt er kampen mot forskjells-Norge den aller viktigste. Dette innebærer saker som: arbeidslivspolitikk, rasisme og diskriminering, boligpolitikk og byutvikling, miljø og klimapolitikk, skole og ungdomspolitikk og internasjonal solidaritet. Lillestrøm er en tvangsammenslått kommune og er Norges niende største kommune. Vi ønsker å jobbe for en bedre Lillestrøm kommune for alle innbyggere, også i distriktene.

Arbeidsliv

Trygghet og rettigheter for lønnsarbeidere, også dem som mister jobben en periode, er avgjørende for et rettferdig samfunn. Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Det er mange uløste oppgaver i Norge. Derfor vil Rødt at alle skal ha en jobb å gå til, og jobber særlig for flere arbeidsplasser i foredling av lokale naturressurser. I tillegg jobber vi for økt bemanning i velferden. Folk må også få bedre hjelp med å få seg jobb, i dag overlates altfor mange til usikre jobber i bemanningsbyråer.

Rødt Lillestrøm vil:

 • Stille strengere krav til kommunen som arbeidsgiver med tanke på ansettelse av lærlinger og en anstendig start på arbeidslivet.
 • Si nei til privatisering av offentlige tjenester.
 • Sikre bedre lønn og arbeidsvilkår for støttekontakter og avlastere.
 • Jobbe for hele faste stillinger og forbud mot bemanningsbransjen.

Oppvekst, helse og omsorg

Sterke velferdsordninger er livsviktig og kan ikke overlates markedets profittsøkende hender.

Rødt Lillestrøm vil derfor:

 • Si nei til velferdsprofitører. Rødt ønsker gode offentlige og ideelle private barnehager som et supplement til barnehagetilbudet. Vi vil ikke sende barnas penger til skatteparadis, slik flere av kjedebarnehagene har blitt kjent for å gjøre.
 • Ansette flere miljøterapeuter og miljøarbeider i skolen.
 • Jobbe for et gratis SFO tilbud.
 • Jobbe for et bedre skolemiljø for lærere og elever med mer fokus på å rehabilitere gamle og bygge nye skolebygg. Barn skal ikke bli syke av inneklima!
 • Si ja til leksefri skole.
 • Si ja til gratis varmlunsj i skolen.
 • jobbe for gratis tannhelse. Tennene er en del av kroppen!
 • Jobbe for en bedre, og mer individtilpasset eldreomsorg.

Landbruk, natur og miljø

Romerike er en stor matprodusent for Norge, men nedbygging truer både landbruk og natur. Rødt vil øke Norges selvforsyningsgrad og matproduksjon, i tillegg til å ta vare på natur og miljø. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, og minimal nedbygging av natur og matjord. Landbruket må gis gode vilkår som sikrer bønder ei god lønn å leve av slik at vi ikke bare har mat i dag, men også tar vare på et rikt og variert landbruk i møte med natur- og klimakrisa.

Rødt Lillestrøm vil:

 • Ikke bygge ned matjord.
 • At kommunen bidrar til at bønder i kommunen skal få økonomiske midler til økt satsing på bærekraftige og klimavennlige løsninger.
 • Verne dyrka mark, skog, myr, turområder og andre friluftsområder.
 • Ha en bærekraftig samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker og miljøet.
 • Jobbe for mer kortreist mat.

Transport og samferdsel

Rødt Lillestrøm vil:

 • Styrke kollektivtilbudet i hele kommunen i samarbeid med fylket! Vi trenger flere og billigere avganger, helst gratis.
 • Jobbe for bedre pendlertilbud, gjøre det attraktivt å ta buss og tog til jobb.
 • Påse at kommunen vedlikeholder veiene løpende og at ødelagte veier blir restituert.
 • Justere dagens bompengeordning, til en mer sosialt, miljøtilpasset og rettferdig løsning for bilister.
 • Vi ønsker gratis parkering på offentlige parkeringsplasser og sier derfor nei til den nylige innførte parkeringsavgiften ved barnehager og skoler.

Kultur

Rødt Lillestrøm vil:

 • Beholde veteranflyplass på Kjeller.
 • Styrke frivilligheten, mer midler gir flere hender på jobb!
 • Styrke fritidstilbud for unge og ungdommer, også i distriktene!
 • Utvide åpningstidene på Lillestrøm Bibliotek.

Sosial boligpolitikk

Å bo i en tilfredstillende bolig er en menneskerett. For å sikre alle like muligheter til et sted å bo, trenger vi en boligpolitikk som ikke overlater styringa til et ustabilt boligmarked. Dette krever politisk vilje for en boligpolitikk som sikrer alle like muligheter til et sted å bo. Boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller. For ungdom, lavlønte eller midlertidig ansatte er det nesten umulig å komme seg inn på markedet. Samtidig har boliger blitt et lukrativt spekulasjonsobjekt for dem som har mye penger. Dette er urettferdig og krever andre politiske løsninger enn det markedet kan tilby.

Rødt Lillestrøm vil:

 • Jobbe for en boligpolitikk for innbyggerne, ikke for utbyggerne!
 • Jobbe for en ikke-kommersiell boligsektor (tredje boligsektor), et boligtilbud unntatt markedet.
 • Jobbe for at det skal være parkeringsmuligheter ved nye bygg, fjerne parkeringsnormen som tilsier 0,5 parkeringsplasser per boenhet.
 • Rødt mener økt eiendomsskatt med høyt bunnfradrag er et virkemiddel mot Forskjells Norge.