Program


Valgprogram for Rødt Lillesand 2019 - 2023

Rødt Lillesand stiller i år liste til kommunevalget for aller første gang. Vi skal inn i kommunestyret med nye løsninger, nye prioriteringer og med fellesskapet i fokus. Vi ønsker en venstrevridning av kommunens politikk.

Rødt i Lillesand går til valg på å lage et Lillesand for alle. Et Lillesand som er trygt å vokse opp, der alle kan delta i fellesskapet og der kommunen tar vare på innbyggerne sine.

Velferdsprofitører skal ikke få stikke av med våre skattepenger, derfor vil vi kjempe hardt mot privatisering.

Oppvekst

Vi ønsker at Lillesand skal være en trygg og god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Vi mener at kommunen har et ansvar for å gi alle barn og unge tilbud om fritidsaktiviteter og oppfølging.

Rødt Lillesand vil:

 • Styrke arbeidet for tidlig innsats i barnehagen, ved å sørge for bedre bemanning (utover minstenorm)
 • Styrke kommunens PPT-ordning
 • Øke lærertettheten i grunnskolen.
 • Sørge for at det ikke etableres kommersielle privatskoler eller barne­hager i Lillesand
 • Å gjennomføre forsøk på leksefri skole i kommunen.
 • Senke prisen på kulturskolen, støtte organisert idrett og fritidsaktiviteter og se på ulike tiltak for å gi barn og unge varierte fritidstilbud som ikke koster penger.
 • Jobbe for større fokus på musikk, bevegelse og håndverk i grunnskolen, som nå er veldig preget av mye teoriundervisning. Når ny barneskole bygges må dette tas hensyn til i utformingen av skolen.
 • Etablere forsøksordninger med yoga/meditasjonslignende daglig aktivitet på alle nivåer i skolen som et forebyggende tiltak mot stillesitting, stresspress og overstimulering fra skjermer.
 • Sørge for at man lytter til lokalbefolkningen når man skal vedta plassering av ny barneskole.

Velferd

Rødt ønsker at Lillesand skal tilby gode velferdsordninger til alle sine innbyggere, gjennom kommunale og ideelle tilbud. Rødt ønsker at skattepenger som går til velferdstilbud skal komme kommunens innbyggere til gode, og vil derfor kjempe mot alle veldferdsprofitører som henter penger ut av barnehager, eldreomsorg m.m. Rødt skiller her mellom ideelle private aktører, og kommersielle aktører som henter ut profitt.

Rødt Lillesand vil:

 • Si nei til alle forsøk på konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester
 • At det fremtidige behovet for barnehageplasser skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.
 • Gjennomføre regelmessige, økonomiske tilsyn av barnehager
 • At avdelinger i helse og omsorgssektoren skal ha gode muligheter for egen matlaging
 • Støtte og styrke ordningen for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Kreve at barnetrygd ikke regnes som inntekt ved beregning av sosial­stønad
 • Styrke folkebiblioteket, og støtte forsøksordninger for utlån av eks. ­verktøy, fritidsutstyr m.m.
 • At fraflyttet offentlig bygningsmasse vedlikeholdes og brukes slik at det kommer kommunens innbyggere til gode.
 • Se til at det ikke er kommunale barnehager som blir nedlagt i perioder med lave barnekull.
 • Gå imot forsøk på å inngå Offentlig-Private Samarbeid (OPS-avtaler) i kommunen

En solidarisk, inkluderende og ­antirasisitisk kommune

Vi går til valg på Lillesand for alle. Da mener vi en kommune med robust sikkerhetsnett, trygt og godt arbeidsliv, stor takhøyde og toleranse, og med solidaritet og rettferdighet i fokus.

Rødt vil jobbe for å ha en by med mange og varierte tilbud som ikke koster penger å delta i. Nærmiljøet må være godt tilrettelagt, også for de med nedsatt funksjonsevne. Parker og badeanlegg må rustes opp og holdes vedlike.

Rødt Lillesand vil:

 • Kutte i ordfører- og varaordførerlønn.
  Ordførerlønn i Lillesand kommune er fastsatt til samme nivå som for stortings­representanter: 987.997,-
 • Åpne for økt bruk av folkemøter når saker skal avgjøres. Få en felles plattform for å få stille spørsmål og komme med innspill til kommunens administrasjon og folkevalgte.
 • Utrede muligheten for digitale svar og avstemninger i viktige saker, for eksempel via Altinn.no.
 • Stramme inn på dispensasjonene som gis i 100-metersbeltet i ­kommunen. Dispensasjoner innenfor dette beltet må forutsette at det kommer alle kommunens innbyggere til gode.
 • Utrede muligheten for kommunal transport til og fra holmene i ­kommunen.
 • Sørge for at Slåttholmen blir tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.
 • Ta imot alle flyktninger UDI ber oss om å ta imot. Samtidig må Lillesand kommune tilby god norskundervisning, og tilrettelegge for språk- og arbeidspraksis i kommunen. Det trengs tett oppfølging av kvaliteten på slik praksis.
 • Skape store og små møteplasser der flyktninger og lokalbefolkningen kommer sammen.
 • Stille krav om at det bygges rimelige, kommunale boenheter ved nye større boligprosjekter i kommunen.
 • Satse på leie-til-eie-prosjekter der man gjør det lettere for førstegangskjøpere og enslige å komme inn på boligmarkedet.
 • Sørge for at Fagertun tilgodeses kommunens eldre, og skjermes fra annen utbygging
 • Satse på rimelige utleieboliger for kommunens eldre innbyggere
 • Kreve en tydeligere sosial profil på eiendomsskatten

Rettferdig arbeidsliv

I Lillesand skal det være trygge, rettferdige arbeidsforhold. Kommunen må da gå foran med et godt eksempel, og gi sine egne ansatte trygghet og forutsigbarhet. Vi må også stille krav når vi kjøper varer og tjenester.

Rødt Lillesand vil:

 • Ha på plass en modell i Lillesand der man setter krav til bedriftene om fast ansettelse, faglært arbeidskraft, tariffavtaler og læreplasser når kommunen skal kjøpe varer og tjenester.
  Se eksempelvis «Skiensmodellen» og «Oslomodellen»
 • At heltidsstillinger skal være hovedregelen i helse- og omsorgssektoren.
 • Opprette en vikarpool med fast ansatte vikarer i helse- og omsorgstjenesten.
 • Innføre forbud mot bemanningsbyråer
 • At skjenke- og serveringsbevilling forutsetter at virksomheten betaler sine ansatte den fastsatte minstelønnen, og at de ellers kan dokumentere at de ansatte har gode arbeidsvilkår.
 • Samarbeid med lokale fagforeninger der vi kan
 • Tilby lokal ungdom sommerjobb i kommunal regi.

Miljø

Vi er inne i en global klimakrise. Klimaendringer, masseutryddelse og forurensning. Det trengs store samfunnsmessige endringer for å imøtekomme disse truslene, men det trengs også handling på lokalt plan. Rødt Lillesand ønsker at kommunen vår skal bli ledende på grønn, bærekraftig og rettferdig politikk.

Vi vil ha en rettferdig miljøpolitikk. Mange gebyrer og avgifter slår skeivt ut, og gjør hverdagen vanskelig for de som har minst å rutte med fra før av. De med mest penger skal ikke kunne kjøpe seg fri fra vårt felles miljøansvar.

Vi vil øke fokuset på gjenbruk og vedlikehold.

Rødt Lillesand vil:

 • At miljø skal veie tyngre enn pris i kommunens anbudsprosesser
 • Beskytte matjord/dyrkbar jord mot nedbygging.
 • Forby engangsplast og -papp i kommunen når miljøvennlige alternativer er bedre.
 • Kreve miljøfokus i kommunen. Kommunen kan for eksempel kutte i CO2-krevende reiser, og sørge for å alltid handle kortreist og klima­vennlig.
 • Kjempe mot utbygging av naturområder, derunder motorsportsenter på Nordbø og vindkraftparker på land.
 • At kommunen tilrettelegger slik at innbyggere og kommunens folkevalgte kan velge grønnere og rimeligere transportløsninger.
 • At kommunen intensiverer arbeidet med gang/sykkelstier.
 • At kommunen støtter lokale ryddeaksjoner, både til lands og ved sjø.
 • At kommunen stiller miljøkrav til nye byggeprosjekter, f.eks. ved bruk av miljøvennlige materialer, mindre energikrevende oppvarming, nærhet til gang- og sykkelsti.
 • Støtte ungdommen som klimastreiker, og vil at kommunen skal anerkjenne slik aktivisme som gyldig fravær.
 • Skjerpe tiltakene mot utslipp fra Fiven (tidl. Saint Gobain), og samarbeide med bedriften om å få på plass gode, moderne løsninger for utslippsrensing.
 • Utrede muligheten for å støtte miljøvennlige og/eller energieffektivisering til enkeltpersoner og virksomheter i kommunen, for eksempel til utskifting til rentbrennende vedovner, isolering av ytterdører, vinduer og etterisolering. Se mer under kapittelet ”Fond for Kunst og Miljøtiltak”
 • Stemme mot bompenger som veifinansiering.
 • Øke trivsel og bedre livsgrunnlag for nyttige insekter som bier og humler. Etablere/utvide kommunal birøkting, utplassere bikuber og ha fokus på variert flora i og rundt kommunale eiendommer.
 • Fase ut bruken av sprøytemidler i grøntområder og veikanter.
 • Utrede muligheten for samkjøring eller tilbringertjeneste til og fra Gaupemyr
 • Ved etableringen av nye boligområder bør bebyggelsen ta mest mulig hensyn til og tilpasse seg topografien slik at man unngår tilfeller der hele fjellsider blir sprengt bort for å maksimere utnyttelsen og profitten av tomta.

Kunst og kultur

Vi er for et godt og variert kulturliv i Lillesand kommune. Kultur er noe som binder oss sammen, virker inkluderende, opplysende og som innbyr til refleksjon. Lillesand Rødt vil styrke det kulturelle fingeravtrykket og identiteten til Lillesand.

Lillesand Rødt er positive til etableringen av et kulturhus i Lillesand, men vi er opptatt av at det skal være et Lokalkulturhus som tar utgangspunkt i de positive strømningene og initiativene som allerede finnes i Lillesand.

Lokalkulturhuset skal være et sted der såkalt høykultur møter såkalt lavkultur. Lokalkulturhuset skal være for byens befolkning og invitere inn og samordne forskjellige foreninger, aktiviteter og interessegrupper som finnes i Lillesand. Det skal være et sted der unge, voksne og eldre fra alle opprinnelser kan møtes på bakgrunn av interesser og person, ikke separeres av alder. Dette skal være et ungdomshus, et skatehus, et flyktninghus, et kunsthus, et teaterhus, kinohus, konserthus, mekkehus, rockehus, seilhus, osv.

Rødt Lillesand vil:

Betale tariff til innleide aktører til Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken (kommer).

Arbeide for at Lillesand kommune skal ligge på den øvre halvdel av kommunale budsjettlister for avsatte kulturmidler i Agder.

Utrede mulighetene for at kulturskolen BLINK kan bli et tilbud til elever ved SFO.

Fond for Kunst og Miljøtiltak

Rødt Lillesand ønsker å etablere et fond for Kunst og Miljøtiltak. Fondet skal ha eget, politisk uavhengig styre bestående av fagpersoner.

Fondet skal ha som formål å utsmykke steder/bygg der det er behov eller gi økonomisk støtte til andre midlertidige kunstprosjekter, som for eksempel festivaler og arrangementer. Fra miljøperspektivet skal fondet ha som formål å støtte opp om initiativ som handler om forskning, utvikling og andre konkreter, for eksempel å støtte enøktiltak i privat, kommunal eller næringsregi.

 • For å tilføre midler til fondet skal det etableres en handlingsregel der kommunen avsetter 3 % av alle kommunale investeringsbudsjetter som brukes til for eksempel vei, park, anlegg, bygg, osv.
 • Rødt Lillesand er motstandere av OPS, men dersom Lillesand kommune likevel inngår slike samarbeidsavtaler skal handlingsregelen også gjelde disse prosjektene. Prosentsatsen skal da ta utgangspunkt i de totale budsjettene, ikke kun kommunens andel.
 • Fondets handlingsregel skal også gjelde for private nærings- og boligprosjekter over en gitt størrelse.