Sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehuset

Leserinnlegg på gd.no onsdag 4 mars og i avisa gd fredag 6. mars: Årsmøtet i Rødt Lillehammer mener det beste for pasientene, for byen vår og for miljøet er å styrke og rehabilitere Lillehammer sykehus, heller enn å rasere og sentralisere.Det er mye billigere, det gir raskest ankomst til et akuttsykehus for flest mulig, det vil være det riktige desentraliserte grepet som er tilpasset utviklingen av medisinsk-teknisk utstyr og ny teknologi. Sentralisering er dyrt og helt unødvendig. Å bygge et helt nytt sykehus utenfor alle innlandets byer gir ekstra mye transport både for ansatte og pasienter, og er dermed heller ikke en god løsning for miljøet. Rødt mener dagens sykehusstruktur i Innlandet må opprettholdes.

Kampen om sykehusene fortsetter. Ledelsen i Sykehuset Innlandet (SI) og Helse Sør-Øst (HSØ) ønsker seg et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Det meste av aktiviteten i eksisterende sykehus tenkes lagt ned. Det er utrolig nok akseptert av de fleste partiene i Innlandet. Arbeiderpartiet har fristilt sine lokallag sånn at de kan kjempe mot hverandre. Dette blir splitt og hersk heller enn at vi kan kjempe sammen om et godt sykehustilbud for hele Innlandet.

En viktig avklaring i prosessen for ny struktur var da HSØ i begynnelsen av februar la fram sin virksomhetsplan for hva som skal bli igjen i eksisterende sykehus. Kun ett av de nåværende akuttsykehusene skal overleve.Videre ble samlokalisering av somatikk og psykiatri stedfestet med konsekvens full nedlegging av Sanderud og Reinsvoll.

Et hovedsykehuser planlagt medfærre sykehussenger. Pasientene blir imidlertid ikke borte – de blir overført til kommunene som hverken har faglige eller økonomiske ressurser til et slikt ansvar. Sykehuset Innlandet må kutte i driften for å få råd til å opprettholde noe i de eksisterende sykehusenesamt drive det nye hovedsykehuset. Vi ser allerede nå at dette rammer pasientene – det innrømmer også SI. Denne utarmingen åpner døra på vidt gap for det private helsetilbudet. Folk blir tvunget til å henvende seg til de private når det offentlige blir dårligere.

Konklusjonen er: Slå ring om våre eksisterende sykehus! Rehabiliter dem til beste for pasientene og de ansatte!

Øyvin Aamodt, leder, Rødt Lillehammer