Rødt vil verne marka rundt Lillehammer

Leserinnlegg på gd.no fredag 6. september og i papiravisa lørdag 7. september: Rødt vil verne om marka rundt Lillehammer. Vi vil ha et tydelig skille mellom by og marka. Derfor vil vi foreslå å utrede en markagrense rundt byen. Vi må verne våre flotte naturområder før de forsvinner til forskjellige utbyggingsformål. Dagens byvekstgrense kan brukes som et utgangspunkt for en utredning om markagrense. En vedtatt markagrense må være bindende og svært vanskelig å få dispensasjon fra.

Lillehammer har mer enn nok arealer for ny boligbygging uten at vi bygger ned dyrkbar jord og uberørt natur. Byen vår trenger å ha som et hovedprinsipp at vi fortetter. Det er nødvendig for byens trivsel, for naturen rundt byen, og byens identitet. Vi ønsker ikke at mest mulig natur rundt byen skal bygges ut, det være seg med ordinære boliger eller fritidsboliger.Vi må sette grenser for å verne naturen rundt byen slik at vi ikke mister den ved skjødesløs og planløs utbygging. Rødt vil derfor gå imot nye bynære hyttefelt.


I fritidsboligmarkedet er tendensen at flere ønsker å kjøpe sentrumsnære fritidsbolig. Lillehammer kan stå overfor den samme utfordringen som noen av sørlandsbyene, der dette noen steder har ført til vedtak om boplikt. Rødt har derfor foreslått i kommunestyret å utrede innføringen av boplikt i Lillehammer sentrum. Våre naturgitte forhold med snøsikre vintre, fjell og skog, gjør byen attraktiv som fritidsområde. Men et sentrum med for mange fritidsboliger reduserer byens mulighet til å være en levende helårsby med handel, boliger og mangfoldige arbeidsplasser.

Øyvin Aamodt og Eva Marie Mathisen,

listekandidater for Rødt Lillehammer

(Foto: Egil Martin Kurdøl).